vergi mevzuatı  
Resmi Gazete:27.12.1996 Cuma Sayı: 22860 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:36 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:   
  
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:52
 
        1 - Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak 10 Mayıs 1991 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 31 seri no.lu Genel Tebliğin I. bölümünde, ödeme kaydedici cihazlarla devamlı iletişim halinde (ON-LİNE) çalışan bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler belirtilmiş, 10 Aralık 1993 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 seri no.lu Genel Tebliğde ise; üretici veya ithalatçı kuruluşlarca, kanuni özellikleri muhafaza edilmek şartıyla, bir ödeme kaydedici cihaza (terazi veya çizgi kod okuyucusu gibi) bir bilgisayar da bağlanabileceği açıklanmıştır. 

        2 - 3100 sayılı Kanunun 10/a maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıdaki şartlar dahilinde bir bilgisayara devamlı iletişim olmaksızın (OFF-LİNE) birden fazla ödeme kaydedici cihaz bağlanması uygun görülmüştür. 

        a) Bilgisayara bağlanacak ödeme kaydedici cihaz adedi en fazla 8 (sekiz) olacaktır. 

        b) Bilgisayar ile bağlı ödeme kaydedici cihazlar arasındaki haberleşme, elektronik anahtarlama (akıllı zaman paylaşımlı çoğullayıcı) ile olacaktır. 

        Diğer bir ifade ile manuel anahtar kullanılmayacaktır. 

        c) Üretici veya ithalatçı kuruluşlar Bakanlığımızdan bu Tebliğ kapsamında alacakları onaya dayanarak satacakları ödeme kaydedici cihazları piyasaya sürmeden önce; cihazın her türlü tanıtımına, ambalaj kutusuna, üzerindeki plakete, ruhsatname ve kullanma kılavuzunun üst kapağına "BU CİHAZ BİLGİSAYAR 
BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM 
YAPAMAMAKTADIR" ibaresini koyacaklardır. (Söz konusu ibare, tanıtım ilan ve afişleri ile ambalaj kutusunda 14 milimetre, plaket, ruhsatname ve kullanma kılavuzunda 3 milimetre yüksekliğinden az olmamak üzere, tramsız ve net bir şekilde okunabilecek çubuk yazı karakterinde olacaktır.) 

        3 - Daha önce "bir ödeme kaydedici cihaza bir bilgisayar bağlanması" şeklinde onaylanan cihazların bünyelerinde yer alan bilgisayara birden çok ödeme kaydedici cihaz bağlanmak istenmesi halinde, ilgili üretici veya 
ithalatçı kuruluşlar Bakanlığımıza müracaat edip izin alacaklar ve bunun sonucuna göre yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapacaklardır. 

        4 - 3100 sayılı Kanunla ilgili 48 seri no.lu Genel Tebliğin, bir bilgisayara devamlı iletişim olmaksızın birden çok ödeme kaydedici cihaz bağlanmasını engelleyen hükmü uygulamadan kaldırılmıştır. Şu kadar ki, yukarıda da belirtildiği gibi bir bilgisayara devamlı iletişim olmaksızın (OF-LİNE) bağlanacak ödeme kaydedici cihaz sayısı 8'i geçmeyecektir. 

        5 - Diğer taraftan, halen üretilen ve piyasada kullanılanların yanısıra, kanun ve tebliğlerle belirlenen teknik ve fonksiyonel özellikleri taşıması kaydıyla termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlara da Bakanlığımızca onay 
verilebilecektir. 

        Şu kadar ki, termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlara sahip mükelleflerin cihazlarında kullanacakları termal kağıt rulolarının, 

        a) Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış, 

        b) Arka ortasına birbirinden en fazla 50 milimetre aralıkta ve rulo uzunluğu boyunca, kağıdı üreten firmanın logosunun (kısa adı veya baş harfleri) ve kağıdın numarasının basılmış, 

        c) Yine arkasında ve kağıdın kenarına 20 milimetreyi geçmeyen aralıklarla aşağıdaki sıra halinde, 

        - Onaylayan kurumun kısa adının (en fazla 4 karakter), 
        - Onayın tarih ve sayısının, 
        - Başına "SKT" işareti konularak, 7 yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihinin (ay/yıl) yazılmış, olması şarttır. 

        Mükelleflerin söz konusu termal kağıt rulolarını, belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin yükümlülüklerinin de gereği olarak ısısı + 35 dereceyi geçmeyen, nem oranı % 80'in altında olan ortamlarda, ışık geçirmeyen ve kağıda zarar vermeyen kutularda saklanmaları gerekmektedir. 

        Tebliğ olunur.