vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.12.1999 Perşembe Sayı: 23901 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:55

             99/13648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13 Aralık 1999 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bazı mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisi oranları değiştirilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye göre, daha önce:

            - %15 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı %17,

            - %23 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı %25,

            olarak yeniden belirlenmiştir.

            Buna göre, 15 Aralık 1984 gün ve 18606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile satışını yaptığı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranı değişen mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

            a) Mükellefler, bahse konu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13 Aralık 1999 tarihi itibariyle, ödeme kaydedici cihazlarının katma değer vergisi oranı değişen mallarla ilgili departmanlarını, yeniden belirlenen orana uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar veya programlatacaklardır.

            b) Söz konusu program değişikliğini bu tarih itibariyle tamamlayamayan mükelleflere, 13 Aralık 1999 tarihinden itibaren 15 gün süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

            c) Yapılacak program değişikliği, cihaz kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

            Tebliğ olunur.