vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 

KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:56


            Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, ödeme kaydedici cihaz üreten veya ithal eden bazı firmaların cihazların 2000 yılına uyumu konusundaki çalışmalarını gerek mükelleflerin süresinde başvurmamaları gerekse teknik bazı sorunlar sebebiyle Bakanlığımızca öngörülen 31/12/1999 tarihine kadar tamamlayamadıkları anlaşılmaktadır.

            Bu nedenle, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun(1) 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, cihazlarını bu güne kadar düzelttiremeyen mükelleflerin aşağıdaki esaslara göre hareket etmeleri uygun görülmüştür.

            Kullandıkları ödeme kaydedici cihazları 2000 tarihi yerine 1900, 1985 veya benzeri hatalı tarihler yazan mükellefler, yetkili servislere müracaat ederek 31 Mart 2000 tarihine kadar cihazlarını fiş üzerine 2000 yılını yazacak şekilde düzelttireceklerdir. Bu mükellefler belirtilen süre içerisinde cihazlarını mevcut haliyle kullanmaya devam edebileceklerdir. Bu süre içerisinde, söz konusu ödeme kaydedici cihazların fişleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş geçerli belge olarak kabul edilecektir. Ayrıca, mükellefler diledikleri taktirde cihazları düzeltilinceye kadar (31 Mart 2000 tarihini aşmamak kaydıyla) mal ve hizmet satışlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre perakende satış fişi ya da fatura ile de belgelendirebileceklerdir.

            Öte yandan, ödeme kaydedici cihaz üzerindeki yıl hanesinin iki karakterden oluşması sebebiyle örneğin daha önce 1999 yerine "99" yazan ve 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren de 2000 yerine "00" yazmaya başlayan ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler cihazlarını herhangi bir düzeltme yapmadan kullanmaya devam edebileceklerdir.

            Tebliğ olunur.

            (1) 15/12/1984 tarih ve 18606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
            (2) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.