Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.07.2004 Perşembe Sayı: 25537 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:61

 Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunda [ 1] ,1.1.2005 tarihinden itibaren “Yeni Türk Lirası (YTL)” ve “Yeni Kuruş (YKr) un kullanımına başlanacağı, 1.1.2005 - 31.12.2005 tarihleri arasında ise her iki paranın (YTL ve TL) birlikte tedavül edeceği belirtilmektedir.

Anılan uygulamayla ilgili olarak 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna Bilindiği üzere, 20/4/2004 tarihli ve 25439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 59 Seri No.lu Genel Tebliğin 4, bölümünde akaryakıt pompalarının (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanma mecburiyetine ilişkin süreler açıklanmıştı.

Söz konusu uygulamayla ilgili olarak Bakanlığımıza müracaat eden ödeme kaydedici cihaz firmalarının başvurulan incelenmiş ve büyük çoğunluğunun idari incelemeleri tamamlanarak cihazlar, teknik inceleme ve test çalış malan yapılmak üzere Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Komisyonu ve Türk Standartları Enstitüsüne sevk edilmiştir.

Akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazlar, halen piyasada bulunanlardan farklı teknik ve fonksiyonel özellikler ihtiva etmekte olup, pompaya plaka veya müşteri bilgisinin girildiği bu sistem, ülkemizde ilk defa uygulanacakta. Bu durum, söz konusu cîhazlann inceleme ve testlerine yönelik yeni teknik kriterler belirlenmesini; pompaların tadilata ihtiyaç duyması nedeniyle de Sanayi ve Ticaret Bakanlığından tadilat onay? alınmasını zorunlu kılmaktadır. Sistemin kurulması pompaların içine teknik müdahale yapılmasını gerektirdiğinden, ortamda bulunacak yanıcı ve patlayıcı özellikteki (benzin buharı vb,) unsurların ödeme kaydedici cihazların elektrik donanımlarından olumsuz etkilenme ihtimali bulunmakta ve dolayısıyla söz konusu inceleme ve testlerin sağlıklı bir şekilde yapılması uygulama ve çevre güvenliği bakımından büyük önem arz etmektedir,

Anılan nedenlerle teknik birimlerin (Ödeme KAYDEDiLDi Cihazlar Teknik Komisyonu ve Türk Standartları Enstitüsü) kriter belirleme, inceleme ve test çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, pompalarda yapılacak tadilatlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onay alınması ve güvenli bir uygulama ortamının yaratılması amacıyla 59 Seri No.lu Genel Tebliğin 4. bölümünde yer alan ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlamasına, kayıtlar ve düzenlenecek belgelere dair 1/8/2004 tarihi, 1/1/2005 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 59 Seri No.lu Genel Tebliğin "4/a" bölümünde sayılan mükellefler ile "4/b" bölümünde belirtilen bir Önceki dönem satışları toplamı 3 trilyon lirayı aşan akaryakıt istasyonu işletmecileri 1/1/2005 tarihinden itibaren akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olacaklardır. Dileyen dağıtım şirketleri veya akaryakıt istasyonu işletmecilerine, sistemin kurulması konusunda ilgili ödeme kaydedici cihaz firmalarıyla gerekli sözleşmeleri yapmış olmaları şartıyla test ve deneme çalışmalarını yapmak üzere Bakanlığımızca dört aya kadar süre verilebilecektir.

Tebliğ olunur.