Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 25.02.2005 Cuma Sayı: 25738 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:64

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun1 uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

1- Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanmasına İlişkin Süre:

61 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde,2 59 Seri No.lu Genel Tebliğin3 (4/a) bölümünde sayılan mükellefler ile (4/b) bölümünde belirtilen bir önceki dönem satışları toplamı 3 Milyon YTL'nı (3 Trilyon TL) aşan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin 01/01/2005 tarihinden itibaren akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olacakları, dileyen dağıtım şirketleri veya akaryakıt istasyonu işletmecilerine, sistemin kurulması konusunda ilgili ödeme kaydedici cihaz firmalarıyla gerekli sözleşmeleri yapmış olmaları şartıyla test ve deneme çalışmalarını yapmak üzere Bakanlığımızca dört aya kadar süre verilebileceği açıklanmıştı.

27/12/2004 tarih ve (3) sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri ile de gerek ödeme kaydedici cihazlarda gerekse akaryakıt istasyonlarında teknik inceleme ve test çalışmalarının bir süre daha devam etmesi zorunluluğu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa4 göre mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu 01/01/2005 tarihi, 25/02/2005 olarak yeniden belirlenmişti. Bu defa, bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle sadece bir ödeme kaydedici cihazın Bakanlığımızdan onay almış, buna karşılık diğer cihazların inceleme ve test çalışmalarının devam ediyor olması nedeniyle yukarıda belirtilen tarih 28/3/2005 olarak yeniden belirlenmiştir.

2- Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Süresinde Bağlatmayanlar:

Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara süresinde bağlatmayan mükelleflere, 3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8/1 inci maddesine göre Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilen bu cezaya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmediği tekrar tespit edilen mükelleflere her tespit için ayrı ayrı bu ceza uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

 

———————————

1- 15 Aralık 1984 tarih ve 18606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2- 29 Temmuz 2004 tarih ve 25537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3- 20 Nisan 2004 tarih ve 25439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4- 10 Ocak 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.