Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 07.04.2005 Perşembe Sayı: 25779 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:65

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun¹ uygulaması ile ilgili olarak, süresinde (YTL) ve (YKr)’a göre işlem yapacak tarzda düzenlenemeyen ödeme kaydedici cihazlar hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Bilindiği üzere, anılan Kanunla ilgili 60 Seri No.lu Genel Tebliğde², mükelleflerce kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazların üretici veya ithalatçı firmaların yetkili servisleri aracılığıyla en geç 31/3/2005 tarihine kadar (YTL) ve (YKr)’a göre işlem yapacak tarzda düzenleneceği açıklanmıştı.

Ancak ödeme kaydedici cihazların, büyük bir mükellef kesimi tarafından yurt çapında yaygın olarak kullanılıyor olması sebebiyle düzenleme çalışmalarının, bazı cihazlar için yukarıda  belirtilen  tarihe  kadar tamamlanamadığı anlaşıldığından, bahse konu 31/3/2005 tarihi, 2/5/2005 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, kullanmakta oldukları ödeme kaydedici cihazlarını (fiilen kullanılmamakla beraber vergi dairesinde kaydı ve levhası bulananlar da dahil), her hangi bir nedenle 31/3/2005 tarihine kadar (YTL) ve (YKr)’a göre işlem yapacak tarzda düzenlettiremeyen mükellefler, en geç 2/5/2005 tarihine kadar üretici veya ithalatçı firmaların yetkili servislerine müracaat ederek gerekli düzenlemeyi yaptıracaklardır. Mükellefler cihazlarını (YTL) ve (YKr)’a göre işlem yapacak tarzda düzenletinceye  kadar mevcut haliyle (TL’na göre) kullanmaya devam edeceklerdir.

Söz konusu düzenlemeyi 2/5/2005 tarihine kadar yaptırmış olmaları şartıyla bu fiilleri ile ilgili olarak mükelleflere ceza kesilmeyecek, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar kesilmiş bir ceza varsa terkin  edilecektir. Düzenleme işlemlerini 2/5/2005 tarihine kadar yaptırmayan mükellefler hakkında ise 3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8/2 nci maddesine göre her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarında ceza kesilecektir.

Tebliğ olunur.

———————————

1 - 15 Aralık 1984 tarih ve 18606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 - 15 Mayıs 2004 tarih ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.