vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.03.1987 Çarşamba Sayı: 19397 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:9
 
            Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, "Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir." hükmü mevcuttur.

            Anılan madde ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden 3100 Sayılı Kanun tatbikatı hakkında daha önce yayımlanmış bulunan Genel Tebliğlerle belirlenenlere ek olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

            1 - Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Kayıt ve Tasdik İşlemleri :
            Kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında "yetkili mercilere gerekli kayıt ve tasdik işlemi yaptırılmadan veya ruhsatsız olarak ödeme kaydedici cihazlar, satılamaz, kiralanamaz, devredilemez veya diğer yollarla kullandırılamaz" denilmiştir.

            Buna göre, bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle veya kendi istekleri üzerine ödeme kaydedici cihazları alan mükellefler, satın aldıkları cihazlarını, itisap tarihinden itibaren bir hafta içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle bildirerek (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dahil olmak üzere gerekli bilgileri eklemek suretiyle) kayıt ettirecekler, her hangi bir sebeple kayıtsız cihazları kullanmayacaklardır.

            Ayrıca mükellefler, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere, cihazlarının, Bakanlığımızca onaylandığını, kullanmaya başlama tarihin, verilen satış fişlerinin, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca verilmesi gereken perakende satış fişi yerine geçtiğini ve vergi iadesi uygulamasında geçerli belge olduğunu belirtir bilgilerin de yer aldığı "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı yukarıda belirtilen süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesinden alarak, müşterilerin devamlı surette görebilecekleri cihazın üzerinde bir yere asacaklardır.

            Emlak Vergi Daireleri ve Özel Vergi Dairelerinin, Vergi Daireleri haline dönüştürülmeleri, Gelir, Genel ve Karma adı altında faaliyet gösteren Vergi Dairelerinin iş yüküne göre bölünmeleri ve Vergi Dairesi olarak adlandırılmaları nedenleriyle vergi daireleri değiştirilmiş olan mükellefler değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde işletmelerinde bulunan bütün cihazlarını yeni bağlandıkları vergi dairelerine kayıt ettirecekler, bu vergi dairelerinden her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha" alacaklar, eski levhalarını ise iptal edilmek üzere önceki vergi dairelerine iade edeceklerdir.

            Kayıt ve tasdik için başvuruda bulunulan vergi dairesi, iktisap edilen cihazın Bakanlığımızca onaylanan cihazlardan olduğunu tesbit edip, gerekli bilgi ve belgeleri aldıktan sonra sicil numarası itibariyle bekletmeksizin cihazın kaydını yapacaktır.  Kayıt işlemini müteakip ihtiva ettiği bilgilerin tam ve doğru olduğu araştırıldıktan sonra "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha" Vergi Dairesi Müdürü tarafından tasdik edilerek mükelleflere verilecektir. Kayda ilişkin belgeler ile bu levhada yer alan bilgiler mükelleflerin vergi dairesindeki dosyasında saklanacaktır.

            Ödeme kaydedici cihazlara ilişkin kayıt ve tasdik süreleri hakkında, daha önce yayımlanan Tebliğlerde yer alan bu Tebliğe aykırı belirlemeler uygulamadan kaldırılmıştır.

            2 - Ödeme Kaydedici Cihazların Eldeğiştirmesi :
            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan ödeme kaydedici cihazların, tasfiye, iflas, icra veya sair sebeplerle kullanılmakta iken bir başkasına satıldığı anlaşılmaktadır.

            Ödeme kaydedici cihazlarla kayıt altına alınan mali bilgilerin, silinemez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle, bir süre kulanıldıktan sonra eldeğiştiren, diğer bir ifade ile mali hazfızalarında hasılat kayıtlı iken satışı yapılan cihazlarda yer alan bilgilerin cihazı satan mükellefin ödeyeceği vergilerin takibi, satınalanın da kendine ait olmayan hasılattan sorumlu duruma düşmemesi bakımından satış ve teslim işlemlerinin tekemmülünden önce ilgili vergi dairesince mutlaka tesbit edilmesi gerekmektedir.

            Bu hususlarla ilgili olarak ;

            a) Ödeme kaydedici cihazı satan mükellef veya satış işlemini gerçekleştiren kurum tarafından devir ve teslimden önce, ilgili vergi dairesine müracaat edilecek ve cihazda kayıtlı mali bilgilerin tesbit edilmesi talep edilecektir.

            b) Başvuruyu alan vergi dairesi, cihazı satan mükellefin, satış tarihine kadar cihaz kullanmak suretiyle elde ettiği hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisinin, son sıfırlama sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, cihaza yapılan teknik müdahaleleri ve mali bakımdan gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt rulolarından yararlanmak suretiyle görevlendireceği bir elemanı marifetiyle tesbit ettirecektir.

            Yapılan tesbitler sonucunda satışla ilgili faturada yer alan bilgilerin de dahil edileceği üç örnek tutanak düzenlenecek, düzenleyen görevli memur, satıcı ve alıcı mükellefler tarafından imzalanan tutanağın bir örneği satıcının vergi dairesindeki dosyasına konulacak, diğer ikisinden biri satıcıda kalacak, diğeri ise cihazın ruhsatnamesine eklenecektir.

            c) Cihaz ruhsatnamesinin satışa ilişkin bölümleri satışı gerçekleştiren kişi veya kurum tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup tasdik edilecek, ayrıca ruhsatnameye, cihazın ne sebeple satıldığı belirtilecek ve düzenlenen tutanağın tarihi işlenecektir.

            d) Cihazı satınalan mükellef, fatura, ruhsatname, kullanma kılavuzu, tutanak örneği ile birlikte cihazı teslim alacak ve bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaatla 1 inci bölümde belirtilen şekilde cihazın adına kaydının yapılmasını ve "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"nın verilmesini talep edecektir.

            e) Cihazı satınalan mükellef, ayrıca satışa ilişkin işlemi ve cihazın kimden alındığını gerekli kayıt yapılmak üzere, onbeş gün içinde yazılı olarak ruhsatnamede belirtilen imalatçı veya ithalatçı kuruluşa bildirecektir.

            f) Satış işleminin gerçekleşmesi ile birlikte satıcı mükellef de kendi bağlı olduğu vergi dairesine bir hafta içerisinde müracaat ederek, satışa konu cihazın adına devam eden kaydının silinmesini isteyecek ve daha önce almış bulunduğu "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı, iptal edilmek üzere iade edecektir.

            3 - Adi Ortaklıklarda ve Şahıs Şirketlerinde Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti :
            Adi ortaklıkların ve şahıs şirketlerinin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerinin başlama tarihleri, ortaklığın veya şirketin bütün işletmelerinden elde ettiği perakende nitelikli satış tutarı veya gayrisafi iş hasılatının toplamı esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.

            Buna göre, belirlenecek tarihlerden itibaren perakende satışların mevcut olduğu ortaklık veya şirketi oluşturan bütün işletmelerde ayrı ayrı ödeme kaydedici cihazlar kullanılacaktır. Uygulamada ortaklık veya şirket faaliyetinin tek bir işyerinde veya ayrı ayrı yerlerde sürdürülmesi durumu değiştirmemektedir.

            4 - Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Zamanı :
            Bir önceki dönem (yıl) satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri başlayan mükellefler, en geç Kanunla ve Tebliğlerle belirlenen tarihlerden itibaren cihazları kullanma yükümlülüğü altındadırlar.

            Mecburiyetlerinin başlama tarihinden önce kendi istekleri ile ödeme kaydedici cihazları alan mükellefler, cihazlarını iktisap tarihinden itibaren üç ayı geçmemek üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"da yazılı tarihlerden itibaren kullanmaya başlayacaklardır. Diğer bir ifade ile kullanılmak üzere alınan ödeme kaydedici cihazlar, iktisap tarihinden itibaren üç aydan fazla kullanım dışı tutulamayacaktır.

            Şu kadar ki, mükelleflerin kulanmak üzere aldıkları cihazlarını, 1 inci bölümde belirtilen (iktisap tarihinden itiaren bir hafta) süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine kayıt ettirmeleri ve en geç Kanunla ve Tebliğlerle belirlenen tarihlerden itibaren kullanmaya başlamaları şarttır.

            Örnek olarak 1 Ocak 1988 tarihinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayan ve cihazını 20 Aralık 1987 tarihinde satın alan bir mükellef üç aylık sürenin sonunu beklemeksizin en geç 1 Ocak 1988 tarihinde cihazını kullanmaya başlamış olacaktır.

            Öte yandan gerek kanunen mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse kendi istekleri ile kullanmak üzere ödeme kaydedici cihazları alan mükellefler perakende ticaretlerinin devamı süresince Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanmak mecburiyetinde olmadıkları satışlarını ödeme kaydedici cihazları kulanmak suretiyle belgelendirecekler, kendi istekleri ile de olsa bilahere bundan dönemeyeceklerdir.

            5 - Günlük Kapanış Fişinin (Z Raporunun) Alınması ve Muhafazası :
            Bilindiği gibi, ödeme kaydedici cihazlarda yer alan ve vergi matrahının tayinine esas olan bilgiler, rulolarda ve günlük kapanış fişinin (Z Raporunun) alınmasıyla mali hafızada kayıt altıa alınmaktadır. Günlük kapanış fişleri (Z Raporu) bir iş günü içerisinde cihaz kulanmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin bilgileri, elde edilen hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini ayrıntılı olarak veren, müteselsil sıra numarası taşıyan bir rapordur.

            Ödeme kaydedici cihazların daha önce belirlenen fonksiyonlarına uygun olarak kullanılması, mali bilgilerin istenildiği şekilde günü gününe kayıt altında tutularak muhafazası ve kontrolunun sağlanması bakımlarından;

            a) Her bir iş gününün sonunda mutlaka günlük kapanış fişi ( Z Raporu) alınacak ve müeselsil sıra numarasına göre, Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin saklanmasına ilişkin hükümlerinde yazılı süreler içerisinde işletmede muhafaza edilecektir.

            b) Cihaz kullanılmak suretiyle yapılan işlemlerin aynen kaydedildiği bir nevi satış fişlerinin ikinci nüshası niteliği taşıyan kayıt ruloları da (ikinci şerit) aynı şekilde saklanacaktır.

            c) Gerek günlük kapanış fişleri (Z Raporu) gerekse kayıt ruloları Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara göre yaptırılan denetimlerde görevlilere ibraz edilecektir.

            6 - Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanan Mükelleflerin Katma Değer Vergisi Hesabı :
            6 ve 7 Seri No.lu Genel Tebliğlerde ödeme kaydedici cihazların, katma değer vergisi hesabında münhasıran iç yüzde işlemi yapacak, yani vergi dahil olarak belirlenen satış tutarından vergiyi ayıracak şekilde düzenleneceği ve mükellefler tarafından da buna uygun olarak kullanılacağı açıklanmıştır.

            Ancak, iç yüzde ile işlem yapar hale getirilen cihazlar, teknikleri gereği kuruşlu işlemleri göstermemek veya küsüratları atmak suretiyle katma değer vergisini tam olarak hesaplayamamaktadır.

            Bu nedenle, tahsil edildiği halde cihazların özelliği sebebiyle mali hafızaya noksan kaydedilen katma değer vergisini tam ve doğru hesaplanarak ödenmesi için, ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler, vergi dairesine beyan edecekleri vergiyi aşağıdaki formüle göre hesaplayacaklardır.

             Vergili bedel x Vergi Oranı
            ----------------------------- = Beyan edilecek vergi
                Vergi Oranı + 100

            Öte yandan, "0" (sıfır) oranında vergiye tabi olan temel gıda maddeleri ile özel matrah şekillerine göre vergiye tabi olup perakende safhadaki satış bedeli üzerinden katma değer vergisi bir önceki safhada hesaplanan mallara ait bedeller bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

            Yukarıdaki hususlar aşağıdaki örneklerde açıklanmıştır :

            ÖRNEK 1.  % 12 oranında vergiye tabi bulunan ve vergi dahil bedeli 11.200 lira olan bir malın beyan edilecek katma değer vergisi;

              11.200 x 12
             ------------- = 1200 lira olarak hesaplanacaktır.
               12 + 100

            ÖRNEK 2.  % 5 oranında vergiye tabi bulunan ve vergi dahil bedeli 630 lira olan malın katma değer vergisi;

               630 x 5
              --------- = 30 lira olarak hesaplanacaktır.
               5 + 100

            7 - Günlük ve Mali Hafızaya Yapılan Teknik Müdahaleler :
            Ödeme kaydedici cihazların bünyelerinde, iş günü içerisinde yapılan satışlara ilişkin bilgileri saklayan ve her günün sonunda kapanış raporunun (Z Raporu) alınmasıyla sıfırlanıp üzerindeki bilgileri mali hafızaya kaydeden bir günlük hafıza; günlük hafızanın sıfırlanmasıyla kaydedilen bilgileri gün sayısı veya tarihi, vergi dahil toplam satış tutarları ve tahsil edilen katma değer vergisi itibariyle saklayan bir de mali hafıza bulunmaktadır.

            Günlük ve mali hafızada meydana gelen ve hafızanın silinmesini gerektiren arızalara istinaden yapılacak teknik müdahalelerde;

            a) Cihazı kullanan mükellef tarafından yetkili servis istasyonuna başvuruda bulunulacak ve gerekli tesbitin yapılarak arızanın giderilmesi talep edilecektir.

            b) Başvuruyu alan yetkili servis elemanı tarafından, müdahelenin yapıldığı tarihe kadar cihaz kullanılmak suretiyle elde edilen, arıza nedeniyle silinen ve cihaza tekrar kaydedilmesi gereken hasılat ve tahsil edilen katma değer vergisi (işletmede bulunan kayıt ruloları, günlük kapanış fişleri, mali hafıza raporları ile diğer bilgi ve belgelerden yararlanmak suretiyle) üç nüsha olarak düzenlenecek örneği ekli bilgi formu ile tesbit edilecektir. Yetkili servis elemanı ve mükelleflece imza altına alınacak formun, birinci nüshası yetkili servis elemanı tarafından, arızanın giderildiği tarihten itibaren üç gün içerisinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecek, ikinci nüshası mükellefe verilecek, üçüncü müshası ise ödeme kaydedici cihazlara yapılan teknik müdahalelerle ilgili olarak, servis istasyonlarında oluşturulacak dosyada muhafaza edilecektir.

            c) Bilgi formları ile belirlenen mali bilgiler;
            - Günlük hafızaya yapılan müdahalelerde, o günkü satışlara ilave edilmek üzere günlük hafızaya,

            - Mali hafızaya yapılan müdahalelerde ise arızanın meydana geldiği tarihe kadar yapılan hasılatı güvenli bir şekilde kayıt altında bulundurmak üzere mali hafızya,

            kayıt edilecek ve kayıt neticesinde çıkan fiş mükellefin dosyasında saklanmak üzere ilgili vergi dairesine gönderilecek olan forma eklenecektir.

            d) Arıza nedeniyle veya kapasitesinin dolması sebebiyle mali hafızanın değişmesi gereken durumlarda, cihaza aynı sicil numarasını taşıyan yeni bir mali hafıza takılacak, cihazdan çıkarılan eski mali hafıza ise Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin saklanmasına ilişkin hükümlerinde yazılı süreler içerisinde mükellefler tarafından muhafaza edilecektir.

            e) Mali hafıza değişikliğinin 72 saat içerisinde gerçekleştirilemeyeceği hallerde yetkili servis elemanı tarafından ilgili vergi dairesine başvuruda bulunularak ek süre talep edilecektir. Vergi dairesi haklı gerekçeler ileri sürülmesi halinde, yalnızca mali hafıza değişikliklerine münhasır olmak üzere bu süreyi on güne kadar uzatabilecektir.

            f) Yetkili servis elemanın gönderdiği formu ve kayıt fişini alan vergi dairesince, yapılan işlemde, kuşku uyandıracak bir durum bulunduğunun anlaşılması halinde ise hasılat tesbitine gidilecek ve derinlemesine inceleme yaptırılacaktır.

            g) Yapılan müdahale, yetkili servis elemanı tarafından cihazın ruhsatnamesine kayıt edilecektir.

            h) Cihaz hafızalarına yapılacak teknik müdahalelerde kullanılacak söz konusu bilgi formları, Bakanlığımızdan onay alan her bir kuruluş tarafından, ihtiyaca göre, ekteki örneğe uygun seri ve sıra numaralı olarak bastırılacak ve zimmet karşılında servis teşkilatlarına dağıtılacaktır.

            8 - Ödeme Kaydedici Cihazları Kullananların, Faturalar ve Perakende Satış Vesikaları İle Belgelendirdikleri Satışlar :
            6 Seri Nolu Genel Tebliğde mükelleflerin, elektrik kesilmesi, arızalanma, bakım ve onarım gibi sebeplerle ödeme kaydedici cihazların kullanımının fiilen imkansız olduğu süreler içerisinde yaptıkları satışlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre faturalarla veya perakende satış vesikaları ile belgelendirecekleri açıklanmıştır.

            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin, cihazlarını kullanamadıkları süreler içerisindeki, faturalar veya elle düzenlenen perakende satış vesikaları ile belgelendirdikleri satışlarını, elektrik geldikten veya arıza giderildikten sonra bir kez de ödeme kaydedici cihazlara kaydettikleri anlaşılmaktadır.

            Fatura veya perakende satış vesikası ile belgelendirilen bir satışın ayrıca ödeme kaydedici cihaza kaydedilmesiyle mükerrer belge düzenlenmiş olmaktadır.

            Bu nedenle mükellefler, yukarıda belirtilen zamanlarda gerçekleştirdikleri ve Vergi Usul Kanunu uyarınca faturalarla veya perakende satış vesikaları ile belgelendirdikleri satışlarını ayrıca ödeme kaydedici cihazlara kaydetmeyecekler, kanuni defterlerine yapılacak kayıtlarda, faturalar, perakende satış vesikaları ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerinde yazılı tutarları esas alacaklardır.

            9 - Kuyumculuk, Sarraflık ve Mücevheratçılık Faaliyetinde Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Uygulama :
            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde katma değer vergisi matrahının külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden hesaplanması sebebiyle, bu ve benzeri maddelerin perakende satışı ile uğraşan kuyumcu, sarraf ve mücevheratcıların, ödeme kaydedici cihazları ne şekilde kullanacakları hususunda terüddüde düştükleri anlaşılmaktadır.

            3100 Sayılı Kanuna göre perakende olarak, altın, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları, sikke altın ve benzeri maddelerin satışı ile iştigal eden birinci ve ikinci sınıf tüccarların ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

            Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazların en az dört departmanının olması ve her bir departmana değişik mal cinslerinin ve katma değer vergisi oranlarının proğramlanmasının mümkün bulunması sebebiyle, ödeme kaydedici cihazların kuyumcular, sarraflar ve mücevheratcılar tarafından kullanılmasını imkansız kılan bir durum mevcut değildir.

            Buna göre, altın, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların ve benzeri maddelerin perakende ticaretini yapanlar, mal bedelinin vergiye tabi olan ve olmayan kısımlarını cihazın ayrı departmanlarına programlayarak satışlarını ödeme kaydedici cihazlarla belgelendireceklerdir.

            10 - Ödeme Kaydedici Cihaz Bedellerinin Kazançlardan İndirimi :
            3100 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, bu Kanuna göre kullanılan ödeme kaydedici cihazların her biri için, 400.000 lirayı geçmeyen maliyet bedellerinin % 60'ını mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirebilmelerine imkan sağlamaktadır.

            Buna göre, mükellefler, Kanun gereği kullanmak üzere satın aldıkları cihazlarının 400.000 lirayı aşmayan maliyet bedellerinin % 60'ını, iktisap tarihine takip eden beyan döneminde verecekleri gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde bu vergilere tabi ilgili kazançlarından indirebileceklerdir. Anılan indirim, beyannamelerin ilgili bölümünde yapılacak, ayrıca kanuni defterlere gider olarak kayıt edilmeyecektir.

            Mecburiyetlerinin başlamış olması sebebiyle veya kendi istekleri üzerine ödeme kaydedici cihazları satın alan mükelleflerin, söz konusu indirim hakkından yararlanabilmeleri için cihazlarını önceki bölümlerde belirtilen süreler içerisinde  bağlı bulundukları vergi dairesine kayıt ettirerek kullanmaları gerekli olup, her hangi bir şekilde vergi dairesine kaydı yapılmayan ve kullanılmayan cihazlar için indirim hakkından yararlanılması mümkün değildir.

            Diğer taraftan, kullanılmak üzere alınan, bir süre kullanılıp indirim hakkından yararlanıldıktan sonra bir başkasına satılan cihazlar için satıcı mükellefler, cihaz bedelinin indirim konusu yapılan kısmını satışın vuku bulduğu döneme ait gelir veya kurumlar vergisine tabi kazançlarına dahil edeceklerdir. Diğer bir ifade ile mükellefler yalnızca kullanmak üzere ellerinde bulundurdukları cihazlar için indirim hakkından yararlanacaklar, indirim hakkından yararlandıkları bu cihazları sattıkları takdirde, daha önce indirdikleri tutarı satışın gerçekleştiği döneme ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde, bu vergilere tabi kazançlarına ilave edeceklerdir.Şu kadar ki ekonomik ömrünü doldurmuş olması veya kullanılmayacak duruma gelmiş bulunması sebebiyle mali hafızası dışında hurda olarak satışı yapılan, alıcının yeniden vergi dairesine kayıt ettirerek kullanması mümkün bulunmayan ve bu hususun yetkili servis elemanının raporu ile kanıtlandığı ödeme kaydedici cihazlar için söz konusu ilavenin yapılmayacağı tabiidir.

            11 - Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımında Meydana Gelen Hataların Düzeltilmesi:
            Ödeme kaydedici cihazların hasılat fişlerindeki toplamları kaydetmeye ve saklamaya tahsis edlmiş mali hafızalarına kaydedilen bilgilerin silinemez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle, cihazların kullanılmaları sırasında meydana gelen hatalar için cihazların hafızalarına müdahalede bulunulmayacaktır.

            Yeterli veri ve maddi olaylarla da ıspatlanmak kaydıyla, ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan bir yanlışlığın düzeltilmesi ile ilgili olarak, tashihi gereken satış fişinin aslı (müşteriye verilecek olan) iptal ve istendiğinde ibraz edilmek üzere, işletmede kalan kayıt rulosundaki örneğinin üzerine iliştirilerek muhafaza edilecek, hatalı satış fişini takibeden ilk satış fişi gerçek bedel yazılmak suretiyle müşteriye verilecek, kanuni defterlere de gerçek satış hasılatı yazılacaktır.

            Tebliğ olunur.

3100 SAYILI KANUN UYARINCA KULLANILAN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN HAFIZALARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA İSTİNADEN YAPILAN TEKNİK MÜDAHALELERE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

(Bu kısma
Bakanlığımızdan
onay alan kuruluşun
adı yazılacaktır.)

            ...................                                          SERİ NO :
            ...................                                          SIRA NO :
            ...................

            1 - Müdahaleyi yapan teknik personelin :

            - Temsil ettiği kuruluş  : ...............................................

            - Adı Soyadı ve Sicil No : ...............................................

            - Adresi                 : ...............................................

            2 - Müdahaleyi talep eden mükellefin :

            - Adı Soyadı veya Ünvanı : ...............................................

            - Adresi                 : ...............................................

            - Bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil no : ...............................

            3 - Cihazın, marka, model ve sicil no : ......................................

            4 - Arızanın meydana geldiği tarih ve saat : .................................

            5 - Müdahale talebinin yapıldığı tarih ve saat : .............................

            6 - Müdahalenin bittiği tarih ve saat : ......................................
                                                   Ú--¿ 
            7 - Müdahalenin nereye yapıldığı,  Günlük Hafızaya   Mali Hafızaya 

            8 - Arızada kasıt unsuru,          Vardır          Yoktur 

            9 - Hafıza sıfırlaması,            Vardır              Yoktur 
 
            10- Hafıza sıfırlaması olmuşsa;

            - Daha önce hafızada yer alan ve arıza nedeniyle veya teknik zorunluluklardan dolayı silinen bilgilerin tesbitinde yararlanılan bilgi ve belgeler : ...................................................................
..............................................................................
 
            - Bu bilgi ve belgeler,        Yeterlidir         Değildir 

            - Bu bilgi ve belgeler  işletmede,                   Bulunmaktadır      Bulunmamaktadır 

        11- Arıza nedeniyle veya teknik zorunluluklar nedeniyle hafızadan silinen ve müdahale tamamlandıktan sonra cihaza tekrar kaydedilecek olan;

            - Hasılatın elde edildiği dönem : ........................................

            - Hasılatın tutarı (TL) : ................................................

            - Tahsil edilen katma değer vergisi (TL) : ...............................

        12- En son verilen müteselsil fiş numarasının tarihi, sayısı ve saati : ......

        13- En son alınan kapanış fişinin (Z Raporu) tarihi, sayısı ve saati : .......

        14- Tesbit edilen diğer hususlar : ...........................................
        ..............................................................................

            YETKİLİ TEKNİK PERSONELİN                               MÜKELLEFİN
              Adı, Soyadı ve İmzası                            Adı, Soyadı ve İmzası