Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

Resmi Gazete: 11.01.2005 Salı Sayı: 25697 (Asıl) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:  
  

ÇEKLE ÖDEMELERIN DÜZENLENMESI VE ÇEK HAMILLERININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNA İLIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ (SIRA NO: 2005/1) 

Madde 1 - 9/4/2003 tarihli ve 25074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/1 sıra numaralı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve ÇekHamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğin 2004/1 sıra numaralı Tebliğ ile değişik 6 ncı maddesinde yer alan “üçyüzonmilyon liraya” ibaresi “üçyüzelli Yeni TürkLirasına” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 - Bu Tebliğ 24/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.