Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.02.1995 Perşembe Sayı: 22197 (Asıl)  Düstür Tertip:5 Cilt:34 Sahife:
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından 
 
3182 Sayılı Bankalar Kanunu'na İlişkin 12 No.lu Tebliğ 
  
            Bankalar Kanunu'nun 56 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, bankaların sermaye arttırımlarında ve özkaynaklarının mevcut ve potansiyel riskler nedeniyle oluşacak zarara karşı korunmasında uyulacak "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosu ile ilgili tanımlar, uygulama yöntemleri, risk ağırlıkları ve asgari oran aşağıda açıklanmaktadır. 

            AMAÇ 
            MADDE 1- Bu Tebliğin amacı, bankaların özkaynakları ile varlıkları, gayrinakdi kredileri ve yükümlülükleri arasında kurulan ve aşağıda tanımı verilerek açıklanan "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosuna dayanarak; bankaların sermaye arttırımlarının ve özkaynaklarının riski karşılayabilecek belirli bir düzeyde idame ettirilmesinin sağlanması ve bu konuda sermaye yetersizliğinden doğabilecek riskin azaltılmasıdır. 

            TANIMLAR 
            MADDE 2- Bu Tebliğ'de geçen ve bankalarca uyulması gereken; "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosu ile ilgili tanım ve kavramlar aşağıda açıklanmaktadır. 

            A-"SERMAYE": 

            "Sermaye", ana sermaye ve katkı sermayeden meydana gelmiştir.  

            a-"Ana Sermaye": 

            "Ana Sermaye"yi, ödenmiş sermaye, kanuni yedek akçeler, ihtiyari ve fevkalade yedek akçeler, muhtemel zararlar karşılığı ve bankaların üç aylık hesap özetlerinde yer alan dönem kârı ve geçmiş yıllar kârı oluşturur. Sözkonusu hesaplamada bankaların üç aylık hesap özetlerinde yer alan dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamı indirim kalemi olarak dikkate alınır. 

            b-"Katkı Sermaye": 

            "Katkı Sermaye", krediler serbest karşılığı, banka sabit kıymet yeniden değerleme fonu, iştirakler ve kuruluşlar sabit kıymet yeniden değerleme karşılığı ve alınan sermaye benzeri kredilerden oluşur. Katkı sermaye hesabında banka sabit kıymet yeniden değerleme fonunun tamamı, iştirakler ve kuruluşlar sabit kıymet yeniden değerleme karşılığının ise %75'i dikkate alınır. Krediler serbest karşılığının risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler toplamının %2'sini aşan kısmı katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmez. 

            Bankalar yalnızca bu Tebliğin uygulamasına münhasır olmak üzere, bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen rasyonun Mart, Haziran ve Eylül ayları sonları itibariyle hesaplanmasında aktiflerindeki sabit kıymetleri için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1987 yılı baz alınarak açıklanan Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinin sözkonusu üçer aylık dönemler itibariyle hesap edilen oransal değişimlerinin % 10 eksiği esas alınarak yeniden değerleme yapabilir ve bulunacak tutara katkı sermaye içinde yer verebilirler. 

            Katkı sermayenin ana sermayenin %100 ünden fazla olan kısmı sermayenin hesabında dikkate alınmaz. 

            Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşünün alınması kaydıyla, bankalarca sağlanan ve kalan vadesi 5 yıl ve daha uzun olan sermaye benzeri krediler katkı sermaye içinde mütalâa edilir. Sermaye benzeri kredilerin, ana sermayenin %50'sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısım hesaplamaya dahil edilmez. 

            B-"SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER": 

            "Sermaye'den İndirilen Değerler'i; 

            a-Mali iştirakler (Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Özel Finans Kurumları, Finansal Kiralama Şirketleri, Finansman Şirketleri, Factoring Şirketleri, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Risk Sermayesi Kuruluşları, Yatırım Danışmanlığı Kuruluşları, Yatırım Ortaklıkları, Genel Finans Ortaklıkları, Yetkili Müesseseler gibi diğer mali kuruluşlara olan iştirakler),  

            b-Özel maliyet bedelleri, 
            c-İlk tesis giderleri, 
            d-Peşin ödenmiş giderler, 
            e-İştiraklerin ve sabit kıymetlerin rayiç değeri bilançoda kayıtlı değerinin altında ise aradaki fark, 
            f-Türkiye'de faaliyet gösteren diğer bankalara verilen "Sermaye Benzeri Krediler", 
            g-Kamu tüzel kişileri hariç bankanın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere kullandırılan nakdi krediler, 

meydana getirir. 

            C-"SERMAYE TABANI": 

            "Sermaye Tabanı", sermayeden, bu Tebliğin 2'nci maddesinin B fıkrasındaki değerlerin indirilmesi suretiyle hesaplanır. 

            D- "RİSK AĞIRLIKLI VARLIKLAR, GAYRİNAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER": 

            "Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler", Tebliğ ekinde yeralan cetvelde çeşitli oranlardaki risk ağırlıklarına göre tasnif edilerek gruplandırılmış banka aktif değerleri ile gayrinakdi kredi ve yükümlülüklerden oluşur. 

            Sermayeden indirilen değerlere ilişkin indirim konusu tutarlar risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler kapsamında ayrıca risk ağırlığına tabi tutulmaz. 

            Sözkonusu cetvelle ilgili açıklamalar ve değişiklikler Hazine Müsteşarlığı'nca yapılarak ilgililere duyurulur. 

            Bankalarla ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler sonucu yeni tanımlanan kalemler ve yeni finansal enstrümanlar olarak geliştirilen ve tanımlanan işlemler ile ilgili olarak bu Tebliğ eki cetvelde henüz risk ağırlığı verilmemiş bulunan hesaplar Müsteşarlıkça aksi belirtilinceye kadar %20 risk ağırlığına tabi tutulacaktır. 

            ASGARİ ORAN, HESAPLAMA VE GÖNDERİLME DÖNEMİ 
            MADDE 3- "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosu asgari % 8'dir.  

            Bankalarca sözkonusu rasyonun asgari %8 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi gereklidir. 

            Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülüklere ilişkin tabloların her üç ayda bir Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonları itibariyle düzenlenmesi ve en geç belirtilen tarihleri takip eden 1,5 aylık süre içerisinde Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir 

            Müsteşarlık bankaların mali bünyesini etkileyen diğer faktörleri de dikkate alarak, her bir banka için belirtilen asgari oranın üzerinde bir oranın tesis edilmesini ve Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülüklere ilişkin tabloların daha sık aralıklarla düzenlenmesini ve gönderilmesini kararlaştırabilir. 

            SERMAYE ARTIRIMININ ŞEKLİ 
            MADDE 4- "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosunun %8'in altında teşekkül etmesi halinde, rasyonun hesaplanma tarihlerini izleyen 6 aylık dönem içerisinde sermaye tabanı gerekli miktarda arttırılır. Sermaye tabanının eksik kısmının tamamlanması amacıyla sermayenin artırılması halinde, arttırılan bedelden sermaye tabanının eksik kısmına eşit olan miktarın belirtilen 6 aylık sürede nakden tahsil edilmesi gerekir. 
  
            GEÇİCİ MADDE 1- Kamu tüzel kişileri hariç bankanın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere kullandırılan nakdi kredilerin sermayeden indirilen değerler arasında hesaplamalara dahil edilmesine 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren başlanır.  

            Kamu tüzel kişileri hariç bankanın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere kullandırılan nakdi kredilerin, 

            a)1997 yılı için %10'u 
            b)1998 yılı için %30'u, 
            c)1999 yılı ve daha sonraki yıllar için %100'ü,  

            sermayeden düşülür. 

            MADDE 5- Bankalar Kanunu'na ilişkin 8 no.lu Tebliğ ile değişik 6 no.lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.  

            YÜRÜRLÜK 
            MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

    
............................................................
SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU
 (.../.../.... TARİHİ İTİBARİYLE)
 

I-ANA SERMAYE 
A) Ödenmiş Sermaye 
B) Kanuni Yedek Akçeler 
C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler 
D) Muhtemel Zararlar Karşılığı 
E) Üç Aylık Hesap Özetindeki Dönem Kârı ve Geçmiş Yıllar Kârı Toplamı 
F) Üç Aylık Hesap Özetindeki Dönem Zararı ile Geçmiş Yıllar Zararı Toplamı(-) 

II-KATKI SERMAYE 
A) Krediler Serbest Karşılığı 
B) Banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu 
C) Banka sabit kıymetleri için bu Tebliğin 2. maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinin 2. paragrafı hükmüne göre üçer aylık dönemler itibariyle Toptan Eşya Fiyatları Endeksine Göre Hesaplanan yeniden değerleme tutarı. 
D) İştirakler ve Kuruluşlar Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Karşılığı 
E) Alınan Sermaye Benzeri Krediler 

III-SERMAYE(I+II) 

IV-SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER 
A) Mali İştirakler (Bu Tebliğin 2. maddesinin (B) fıkrasının (a) bendinde sayılan  kurum ve kuruluşlara olan iştirakler) 
B) Özel Maliyet Bedelleri 
C) İlk Tesis Giderleri 
D) Peşin Ödenmiş Giderler  
E) İştiraklerin ve sabit kıymetlerin rayiç değeri bilançoda kayıtlı değerinin altında ise aradaki fark  
F) Türkiye'de faaliyet gösteren diğer bankalara verilen "Sermaye Benzeri Krediler", 
G) Kamu tüzel kişileri hariç bankanın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere kullandırılan nakdi krediler 

V-SERMAYE TABANI (III-IV) 

VI-RİSK AĞIRLIKLI VARLIKLAR, GAYRİNAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

A)Risk Ağırlığı % 0 olanlar 
B)Risk Ağırlığı % 20 olanlar 
C)Risk Ağırlığı % 50 olanlar 
D)Risk Ağırlığı % 100 olanlar 

TOPLAM 

SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART RASYOSU (V/VI)% 

KATKI SERMAYE/ANA SERMAYE (II/I)% 

ALINAN SERMAYE BENZERİ KREDİLER/ANA SERMAYE (IIE/I)% 
 
 

RİSK AĞIRLIĞI                                                                                       HESAP ADI 
% 0  

 -NAKİT DEĞERLER 
a) Kasa 
b) Efektif Deposu 
c) Yoldaki Paralar 
d) Alınan Banka Çekleri(Satın Alınan Dövizli Banka Çekleri Hariç) 
e) Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (%0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlere ilişkin)  

 -BANKALAR 
a) T.C.Merkez Bankası Hesabı 
  
-BANKALARARASI PARA PİYASASI  

-MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (Net) 
a) Hazine Bonoları 
b) Devlet İç Borçlanma Tahvilleri 
c) Kamu Ortaklığı Fonu ve/veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan Gelir Ortaklığı Senetleri 
d) Hazinenin kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler 
e) OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca ya da bunların  
  kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler 
f) Altın  

 -MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI 

 -KREDİLER 
a) Nakit karşılığında verilen nakdi krediler 
b) Hazine kefaletini haiz nakdi krediler 
c) Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler karşılığı verilen nakdi krediler 
d) OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarının kefaletiyle   verilen nakdi krediler ile OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez   Bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetlerle    teminat altına alınan nakdi krediler 
e) İlgili Kanun, Kararname ve Tebliğle teşkil edilmiş fonlardan yetkili mercilerin  talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankaya ait bulunmayan fon kaynaklı nakdi krediler 
f) Bankaların kendi ihraç ettikleri menkul kıymetlerle teminat altına alınan nakdi krediler (Yatırım Fonu Katılma Belgeleri hariç) 

-KANUNİ YEDEK AKÇELER KARŞILIĞI DEVLET TAHVİLİ HESABI 

-T.C.M.B. ÖZEL HESAPLAR 

-MUHTELİF ALACAKLAR 
-Fonlardan Alacaklar 
-%0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlerle, OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimlerinin ve Merkez Bankalarının kefaletiyle,Hazine kefaleti ve nakit ile teminat altına alınan muhtelif alacaklar 

 -FİNANSAL KİRALAMA AMAÇLI VARLIKLAR İÇİN VERİLEN AVANSLAR 

a) Finansal kiralama amaçlı varlıklar için verilen avanslardan %0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlerle, OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarının kefaletiyle nakit ve Hazine kefaletiyle teminat altına alınanlar. 

-SABİT KIYMETLER (Net) 

a) Bankalar Kanunu'nun 50/5 inci maddesi hükümlerine istinaden bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları gayrimenkuller hariç, Kanun, Kararname ve diğer mevzuat hükümleri gereği bankaların zorunlu olarak iktisab ettikleri ve aktiflerine kaydettikleri gayrimenkuller 

-DİĞER AKTİFLER 
a) Peşin Ödenmiş Vergiler 
b) Özel Görev Hesapları 
c) OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca garanti edilen   diğer alacaklar ile %0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlerle, nakit ve Hazine kefaletiyle teminat altına alınan diğer alacaklar. 
d) Şubeler Cari Hesabı 

-GARANTİ VE KEFALETLER 
a) Nakit karşılığı verilen garanti ve kefaletler 
b) Hazine kefaleti ile verilen garanti ve kefaletler 
c) Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler karşılığı verilen garanti ve kefaletler 
d) OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarının kefaleti ile verilen garanti ve kefaletler ile OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilen garanti ve kefaletler 
e) Bankaların kendi ihraç ettikleri menkul kıymetlerle teminat altına alınarak verilen garanti ve kefaletler (Yatırım Fonu Katılma Belgeleri hariç) 
f) Cirolar 

-TAAHHÜTLER 
a) Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler, OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ve %0 risk ağırlığına tabi Gelir Ortaklığı Senetleri karşılığı yapılan repo ve ters repo işlemleri.  
b) Diğer menkul kıymetler karşılığı yapılan ters repo işlemleri 

 FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (%0 risk ağırlığına tabi tutulan kalemlerin) 
  
                                                                                                                                           
% 20  

-NAKİT DEĞERLER 
a) OECD Ülkeleri bankalarınca keşide edilen satın alınan dövizli banka çekleri 
b) Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (%20 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlere ilişkin) 
  
-BANKALAR 
a) Türkiye'de Faaliyette Bulunan Bankalar Nezdindeki Hesaplar 
b) OECD Ülkelerinde Kurulu Yurtdışı Bankalar Nezdinde Herhangi Bir Şekilde Teminata Verilmemiş, Bloke Edilmemiş, Vade Haricinde Bankanın Tamamen Serbest Tasarrufunda Bulunan Mevcutlar 
c) Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı Bankaların Yurtdışındaki Merkez ve Diğer Şubeleri Nezdindeki Hesaplar. 
  
-ÖZEL FİNANS KURUMLARI 

-MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 
a) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 
b) OECD ülkeleri bankalarınca ihraç edilen ya da garanti edilen menkul kıymetler 
  
-KREDİLER 
a) OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen nakdi krediler 
b) OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilen nakdi krediler 
  
-FİNANSAL KİRALAMA AMAÇLI VARLIKLAR İÇİN VERİLEN AVANSLAR 
a) Finansal kiralama amaçlı varlıklar için verilen avanslardan OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletlerine dayanılarak verilenler ile OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilenler 

-GARANTİ VE KEFALETLER 
a) OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen garanti ve kefaletler 
b) OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilen garanti ve kefaletler 
c) Geçici ve kesin teminat mektupları (%0 risk ağırlığına tabi olanlar haricindekiler) 
d) Akreditifler 
  
-TAAHHÜTLER 
-OECD ülkeleri bankalarınca ihraç edilen ya da garanti edilen menkul kıymetler karşılığı yapılan repo işlemleri 
-Cayılabilir Taahhütler 

 -DÖVİZ VE FAİZ HADDİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER (Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde sadece karşı taraftan alacaklar) 
  
-FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (%20 risk ağırlığına tabi tutulan kalemlerin) 

-BU TEBLİĞİN 2. MADDESİNİN (D)FIKRASININ 4. BENDİNDE AÇIKLANDIĞI ÜZERE BU CETVELDE RİSK AĞIRLIĞI VERİLMEMİŞ OLAN HESAPLAR 
  
                                                                                                                                                     

% 50  

-KREDİLER 
a) İkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin 1 inci derece ipoteği karşılığı verilen nakdi krediler 
b) Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve arazilerin 1'inci derece ipoteği karşılığı verilen nakdi krediler 

-FİNANSAL KİRALAMA KONUSU VARLIKLAR - Net (Finansal kiralama sözleşmesi uyarınca edinilen ve Finansal Kiralama Kanunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca bankaların sabit kıymetleri arasında gösterilen arazi, arsalar ve binalar, tesisler, makinalar ve cihazlar, taşıtlar ve diğer finansal kiralama amaçlı değerler, %0 ve %20 risk ağırlığı uygulananlar haricindeki finansal kiralama amaçlı kıymetler için verilen avanslar) 

  
-GARANTİ VE KEFALETLER 
a) Diğer Teminat Mektupları (%0 ve %20 risk ağırlığına tabi tutulanlar haricindekiler) 
b) İkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin 1'inci derece ipoteği karşılığı verilen garanti ve kefaletler  
c) Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve arazilerin 1'inci derece ipoteği karşılığı verilen garanti ve kefaletler 

-TAAHHÜTLER 
a) Senet İhracına Aracılık Taahhütleri 
b) Diğer Cayılamaz Taahhütler(%0, %20 ve %100 risk ağırlığına tabi olanlar hariç) 
  
-DİĞER NAZIM HESAPLAR 
a) Menkul değerler ihracına aracılık ve kefalet işlemleri 

  
FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (%50 risk ağırlığına tabi tutulan kalemlerin) 
  
                                                                                                                                                     

% 100  

-NAKİT DEĞERLER 
a) Vadesi Gelmiş Menkul Değerler(%100 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlere ilişkin) 
b) Satın Alınan Diğer Banka Çekleri(Yabancı Para) 

-BANKALAR 
a) Diğer Yurtdışı Bankalar (OECD Ülkelerinde kurulu yurtdışı bankalar nezdinde teminata verilmiş, bloke edilmiş, bankanın serbest tasarrufunda bulunmayan mevcutlar dahil) 

-MENKUL DEĞERLER CÜZDANI(Net) 
a) Diğer Menkul Değerler 

 -KREDİLER 
 -Diğer Nakdi Krediler 

-TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net) 

-SABİT KIYMETLER-Net-(%0 risk ağırlığına tabi tutulan gayrimenkuller Finansal Kiralama konusu sabit kıymetler ve Özel Maliyet Bedelleri hariç) 

-İŞTİRAKLER(Net) 
a) Mali Olmayan İştirakler  

 -MUHTELİF ALACAKLAR 
a) Diğer risk gruplarına girmeyen muhtelif alacaklar 

-DİĞER AKTİFLER ("İlk tesis giderleri", "özel görev hesapları", "peşin ödenmiş giderler", "peşin ödenmiş vergiler hesabı" ile "OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca garanti edilen diğer alacaklar", "şubeler cari hesabı", "%0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlerle, nakit ve hazine kefaleti ile teminat altına alınan diğer alacaklar" hariç Üç Aylık Hesap Özeti'nin "DİĞER AKTİFLER" başlıklı bölümü kapsamındaki diğer hesaplar) 

-GARANTİ VE KEFALETLER 
a) Banka Kabulleri 
b) Garanti Verilen Prefinansmanlar 
c) Riski Bankaya Rücu Edilebilen Banka Aktif Değerleri ile İlgili Satış İşlemleri 
d) Verilen Diğer Garanti ve Kefaletler (%0, %20. %50 risk ağırlığına tabi tutulanlar haricindekiler) 

-TAAHHÜTLER 
a) Diğer repo işlemleri (%0 ve %20 risk ağırlığına tabi tutulanlar hariç) 

-FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (%100 risk ağırlığına tabi tutulan kalemlerin)