Banka ve Kambiyo mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.07.1998 Salı Sayı: 23409 (Asıl)  
Devlet Bakanlığından 
  
Bankalar Kanunu’na İlişkin 19 Sayılı Tebliğ
   
            25/4/1985 tarihli ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesi hükümlerine göre bir kişinin, banka sermayesinin yüzde 5'i ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait payların banka sermayesinin yüzde 5, yüzde 20, yüzde 33 veya yüzde 50'sini aşması sonucunu veren hisse edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabi bulunmaktadır. 

            Anılan maddenin uygulama esasları 3182 sayılı Kanunda 16/6/1994 tarihli ve 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler de gözönünde bulundurularak 9/2/1995 tarihli ve 22197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11 No'lu Bankalar Kanunu Tebliği ile açıklanmış olmakla beraber, uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

            Bilindiği gibi, anılan maddenin (4) numaralı fıkrası "Sermayenin yüzde 5 ve daha fazlasına sahip olacak ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır." hükmünü amirdir. 

            Bu hükmün amacı, kamunun tasarruflarını toplayan güven ve itibar kurumları olan bankaların yönetimlerinin kanunda belirtilen şartları taşıyan ehil ellerde olmasını sağlamaktır. Kanun, kurucularda aradığı şartları gerçek veya tüzel kişi ayırımı yapmaksızın tüm ortaklarda aradığından, tüzel kişilerin banka ortağı olması halinde, yasanın güttüğü amacın sağlanması bakımından bunları yönetim ve denetimleri altında bulunduran kimselerin de kanuni şartları taşıyan muteber kimseler olmaları gerekir. 

            Bu itibarla, bankaların sermayelerinde Kanunun izne tabi tuttuğu oranlarda pay sahibi olan tüzel kişilerin yönetim ve denetiminin el değiştirmesi sonucunu veren hisse edinimleri ve devirlerinde, işlemin hukuken tamamlanmasından önce Hazine Müsteşarlığına müracaat edilerek izin alınması gerekmektedir. 3182 sayılı Bankalar Kanununun 98 inci maddesi uyarınca 

            tebliğ olunur.