Banka ve Kambiyo mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.03.1999 Cumartesi Sayı: 23652 (Asıl) 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından 
  
Bankalar Kanunu’na İlişkin 22 Sayılı Tebliğ
    
            Madde 1- 3182 sayılı Bankalar Kanunu'na İlişkin 11 Sayılı Tebliğ'in hesap durumu aranmayacak kredi işlemleri ile ilgili 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 19 sayılı Tebliğ ile değişik (A) bendi, aynı Kanun'un 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ile 98 inci maddesine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "A- 3 milyar 500 milyon lirayı geçmeyen işlemler."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.