Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.03.1999  Sayı: 23638 (Asıl)  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:  
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Lif Pamuk Satışına İlişkin 16/12/1998 Tarihli ve 98/12234 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 
 
(Seri No: 1) 
  
            Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin stoklarında bulunan lif pamuğun dünya fiyatlarından vadeli ve faizsiz olarak satışına ve Birlikler aleyhine oluşan olumsuz farkın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin 16/12/1998 tarihli ve 98/12234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6/1/1999 tarihli ve 23575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

            Söz konusu Kararın 3 üncü maddesi ile verilen yetki çerçevesinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            1- Uygulama alanı ve süresi

            Bu Tebliğ kapsamında yalnızca lif pamuk, satışa konu olabilecek ve satışlar, üretimi için lif pamuk ihtiyacı bulunan sanayiciye yapılabilecektir.

            Uygulamanın süresi, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecektir.

            2- Satış fiyatı

            Asgari satış fiyatı, satış tarihindeki (sözleşme tarihindeki) Tariş-Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Tariş-Pamuk Birliği) elindeki pamuklar için uluslararası borsalardaki Memphis pamuğu endeksine göre; Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Çukobirlik) elindeki pamuklar için Liverpool A ve B endeksinin ortalamasına göre belirlenecektir.

            Satış tarihinde, borsada Memphis pamuğu fiyatı oluşmamışsa, Tariş-Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nce yapılan satışlarda Liverpool A endeksine en az 20 cent/kg, ilave edilerek tespit olunur.

            Yapılacak satışlarda, satış fiyatı ve bedeli ABD Doları cinsinden belirlenecek ve en fazla altı ay vadeli satış yapılabilecektir

            İşlemlerde T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır.

            3- Taleplerin değerlendirilmesi

            Yapılan başvurular, alıcıların kapasite raporlarına göre değerlendirilecektir. Birlik ihtiyacı dışındaki satılabilir lif pamuk miktarı ile teslim süreleri gözetilerek bir alıcı ile kapasite raporuna göre kullanabileceği lif pamuğun %25'ini aşmayacak miktarda satış sözleşmesi yapılacaktır.

            Başvuruların sayısı, talep edilen pamuk miktarı ve niteliği, alıcıların borsadaki işlem hacimleri, fiili üretimleri, ithalat ve ihracat miktarları ile istihdam durumu değerlendirilmek suretiyle, yukarıda belirlenen oran, Birliklerce değiştirilebilecektir.

            250 tona kadar olan talepler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretim yapan firmaların başvuruları öncelikle değerlendirilecektir.

            4- Teminat

           Bu satışlar için banka teminat mektubu, gayri kabili rücu teyitli akreditiften doğan alacağın temliki, ipotek, teminat alındığı gündeki değeri üzerinden hazine bonosu ile devlet tahvili teminat olarak kabul edilecektir. 

            5- Diğer düzenlemeler

            Yapılacak lif pamuk satışları, Birliklerce bir örnek olarak oluşturulacak satış sözleşmesine göre yapılacaktır.

            Bu Tebliğde ve örnek sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda Birlik uygulamalarına göre işlem  yapılacaktır.

            Tebliğ olunur.