Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.12.2001 Salı Sayı: 24563 (Asıl)
İçişleri Bakanlığından:

Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 81164)

 


            Amaç ve Dayanak
            Madde 1- Bu Tebliğ, belediyelerce verilen yapı ruhsatı standardını ve bu belgenin kullanım şeklini belirlemek üzere 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

            Standard Yapı Ruhsatı Kullanma Zorunluluğu
            Madde 2- Belediyeler, bu Tebliğin yayımlanmasını takip eden üçüncü ayın başından itibaren yeni yapı inşaası, eski yapılara kat ilavesi, tadilat, fosseptik, bahçe duvarı, istinat duvarı vb. inşaatlara başlanılması için, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yeniden hazırlanan ve bu Tebliğ ekinde yer alan "TS 8737" no'lu "Yapı Ruhsatı" belgesini kullanacaklardır.
Yapı ruhsatları 1 asıl 2 nüsha olarak düzenlenecek ve bunu onaylayan belediye tarafından yapı ruhsatının aslı yapı sahibine verilecek, 1 inci nüsha belediyede kalacak, 2 nci nüsha ise Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilecektir.

            İnşaat Maliyetlerini "Yapı Birim Maliyetine" Göre Hesaplama Zorunluluğu
            Madde 3-
Belediyelerce verilen yapı ruhsatı belgelerinde, yapı maliyetinin hesaplanmasında o yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ve grubu itibariyle belirlenen ve Resmi Gazete'de ilan edilen "Yapı Birim Maliyetleri" esas alınacaktır.

            Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
            Madde 4-
07.08.1991 tarihli ve 20953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 210 sıra numaralı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük
            Madde 5-
Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 6-
Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İlgili tablo, çizelge ve ekler 24/10/2001 Çarşamba ve 24563 sayılı Resmi Gazetede yeralmaktadır.