Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.12.2001 Salı   Sayı:24621
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
 

DİŞHEKİMLERİNİN YAPACAKLARI MUAYENE VE TEDAVİLERE UYGULANACAK ÜCRETLERİN ASGARİ HADLERİ HAKKINDA TEBLİĞ  

 

           Amaç ve kapsam
           Madde 1-
Bu Tebliğin amacı, Türk Dişhekimleri Birliğine kayıtlı dişhekimlerinin bir yıl boyunca yapacakları muayene ve tedavilere uygulanacak ücretlerin asgari hadlerini belirlemektir.

           Dayanak
           Madde 2-
Bu Tebliğ 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

           Uygulanacak ücretler
           Madde 3-
2001 yılında il gruplarına göre il ve ilçelerde uygulanacak olan katsayılar (Ek-1) sayılı listede gösterilmiştir. Bu katsayıların (Ek 2) sayılı listede gösterilen muayene ve tedavi birimleriyle çarpılması sonucu elde edilecek rakamlar, muayene ve tedavi için dişhekimlerinin alacağı Katma Değer Vergisi hariç asgari ücreti gösterir.

           Çalışma saatleri dışında veya gece uygulanacak ücretler
           Madde 4-
Çalışma saatleri dışında veya gece yapılacak tüm uygulamalarda ücretler % 50 oranında artırılır.

           Belirtilmeyen tedavi ücretleri
           Madde 5-
(Ek 2) sayılı listede belirtilmeyen tedaviler için, Türk Tabipleri Birliği'nin asgari ücret tarifesi uygulanır.

           Yürürlük
           Madde 6-
Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Yürütme
           Madde 7-
Bu Tebliğ hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı yürütür.

İLGİLİ EK 25.12.2001 SALI ve 24621 SAYILI R.G. de BULUNMAKTADIR.