İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.10.2000 Perşembe Sayı:24205 (Asıl)
Devlet Bakanlığından:

Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2000/1)


            Amaç
            Madde 1- Bu Tebliğ'in amacı, 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun'u yürürlükten kaldıran ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştırılan Emlak Konut Anonim Şirketi'nin konut edindirme yardımı hesabı karşılığına tekabül eden hisse senetlerinin, konut edindirme yardımı hak sahiplerine payları oranında verileceğini hükme bağlayan 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan ve 18/5/2000 tarihli ve 24053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararname'nin eki 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar'ın 6 ncı maddesi hükümlerinin uygulanması ile ilgili tedbirleri almak ve gerekli açıklamaları yapmaktır.

            Kapsam
            Madde 2- Bu Tebliğ, mülga 11/11/1986 tarihli ve 3320 sayılı Kanun uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne devretmekle görevli kurum ve kuruluşlarca hak sahibi listelerinin düzenlenmesinde ve gönderilmesinde uyulacak esasları kapsamaktadır.

            Dayanak
            Madde 3- Bu Tebliğ, 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararname'nin eki 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar'ın 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Hak Sahipleri, Görevli Kurum ve Kuruluşlar
            Madde 4- Mülga 3320 sayılı Kanun Kapsamında yer alan;

            a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu'na göre almakta olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlar,

            b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar,

            c) 10 ve 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde bir hizmet akdine istinaden sürekli olarak çalışan işçiler,

            d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanun'un geçici 20 nci maddesine tabi ve 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri Hakkında Kanun'a göre yaşlılık veya malüllük aylığı bağlanmış bulunanlar adına yapılan yardımların miktarlarına ve süresine ait bilgiler 17/1/1987 tarihli ve 19344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki 3320 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nin 9, 12, 17, 20, 24 ve 35 inci maddeleri gereği yardımı yatıranlarca tutulmaktadır.

            Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne Gönderilecek Bilgiler
            Madde 5- 15/2/1990 tarihli ve 20434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki 3320 Sayılı Kanun'un Uygulanmasına Dair 90/1 Seri No.lu Tebliğ, mülga 3320 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi ve bu maddenin 1996 mali yılı için uygulanmasını durduran 4130 sayılı 1996 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun ile tamamen yürürlükten kaldırılan 1/8/1996 tarihli ve 4160 sayılı Kanun dikkate alınarak;

            a) Hisse senedi verilecek hak sahiplerinin,

            b) Adlarına yatırılan toplam yardım miktarlarının,

            c) Yardımdan yararlandırılan toplam sürelerin,

            d) Hak sahiplerine verilecek hisse senedi tutarlarının belirlenebilmesi ve hak sahipleri bilgi kütüğünün oluşturulabilmesi amacıyla., konut edindirme yardımı (KEY) hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili Banka'ya devretmekle görevli kurum ve kuruluşlardan;

            a) Genel bütçeli idareler, katma bütçeli daireler, fonlar ve döner sermayeli kuruluşlar ile genel bütçenin sosyal transferler bölümünden yardım alan sosyal güvenlik kuruluşları (emeklilerine ait bilgiler) yasal kayıtları esas alınmak suretiyle ek: 1'de yer alan çizelgeyi, bilgisayar ortamında (A4) ebadında kağıda soyadına göre alfabetik sıralı düzenleyerek,

            b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar ise yasal kayıtları esas alınmak suretiyle ek: 2'de yer alan çizelgeyi, bilgisayar ortamında (A4) ebadında kağıda soyadına göre alfabetik sıralı düzenleyerek ve meblağlara ilişkin banka dekontları ile birlikte

            Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Konut Edindirme Yardımı Müdürlüğü) Çankırı Caddesi No: 30 06030 Ulus/ANKARA adresine, söz konusu bilgileri ihtiva eden disket ekinde göndereceklerdir. (Söz konusu disket için kullanılacak format, anılan adresten temin edilecektir.)

            Gönderilecek çizelgelerde, kurum veya kuruluşun ad ve unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak ve mülga 3320 sayılı Kanun uyarınca konut edindirme yardımından yararlandırılmış (adlarına daha önce Konut Edindirme Yardımı Kullanım Talep Formu Düzenlenmiş) kişilere yer verilmeyecektir.

            Bu Tebliğ'in yayımından önce Banka'ya gönderilmiş çizelgeler, Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilecektir.

            Sorumluluk
            Madde 6- Çizelgelerin gönderilmemesi veya eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmesi halinde; anılan Kararname'nin eki Karar'ın 6 ncı maddesi hükmü gereğince sorumlular hakkında her türlü hukuki ve cezai işlemlerin yapılması yoluna gidilecektir.

            Diğer Hususlar
            Madde 7- Hak sahiplerine verilecek onaylı belge, başvuruya ve hisse senedi teslimine ilişkin esaslar, bilahare yayımlanacak tebliğ ile düzenlenecektir.

            Yürürlük
            Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin ilgili olduğu Bakan yürütür.

ŞAHISLAR İTİBARİYLE ÇİZELGE                                             EK: 1
                                                                                                       Sayfa No: ..........
YARDIMI YATIRAN KURUM/KURULUŞ: ...........................................
(Tam ad/ünvan)                                           ...........................................

 
 
Sıra No
SOYADI ve ADI
(Alfabetik Sıralı)
SİCİL NO
HAK SAHİBİ ADINA YATIRILAN TOPLAM YARDIM TUTARI
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
TOPLAM
 

                                                                                            KAYITLARIMIZA UYGUN OLDUĞUNU veBANKA

                                                                                                      NEZDİNDEKİ İLGİLİ HESAPLARA
                                                                                                         YATIRILDIĞINI TASDİK EDERİZ.
                                                                                    (Yetkili İmza)                                                   (Yetkili İmza)
                                                                                                                        =MÜHÜR=
                                                                                                                                                            EK: 2

 
 
 

ŞAHISLAR İTİBARİYLE AYLIK ÇİZELGE

YARDIMI YATIRAN KURUM/KURULUŞ: .........................                    Ait Olduğu Yıl: .........................

(Tam ad/unvan)                                           .........................                    Sayfa No       : .........................

 
 
Sıra No
Soyadı ve Adı (Alfabetik Sıralı)
Sicil No
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
 
 
TOPLAM
YATIRMA TARİHİ

                                                                                                                                KAYITLARIMIZA TUTARLI
                                                                                                                             OLDUĞUNU TASDİK EDERİZ.
                                                                                                                  (Yetkili İmza)                        (Yetkili İmza)
                                                                                                                                          =MÜHÜR=