Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.08.1999 Salı  Sayı: 23802 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 
 
Türk Gıda Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 99/8)
  
             Madde 1- 9/7/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna yedinci ve sekizinci fıkra olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

            "Sofra tuzlarında sodyum klorür miktarı kuru maddede en az %98, gıda sanayii tuzlarında ise en az %97 olmalıdır." 

            "Yemeklik tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarı kütlece en çok %0.5 olmalıdır." 

            "Yemeklik tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı kütlece en çok %0.5 olmalıdır." 

            Madde 2- Aynı Tebliğin 9 uncu  maddesinin sonuna altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Sofralık tuzlar ışığı geçirmeyecek ve özelliklerini bozmayacak ambalaj materyalleri ile ambalajlanmalıdır." ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            "Gıda sanayiinde kullanılmak üzere üretilen tuzlar en az 5 kg'lık ambalajlarda tüketime sunulmalıdır." 

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.