Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.10.1999 Cumartesi Sayı: 23855 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 99/8)

 
             Madde 1- 9/7/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliği'nin değişik 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Gıda sanayiinde kullanılmak üzere üretilen tuzlar en az 3 kg'lık ambalajlarda tüketime sunulmalıdır."
    
            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.