Sigorta Tebliği

 

Resmi Gazete: 30.12.2004 Perşembe Sayı: 25686 (Asıl) 

Hazine Müsteşarlığından:

 

Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi) (No: 1)


          Madde 1-
Bu düzenlemenin amacı; sigortacılık sektöründe tek tip mali tablolar hazırlanmasına imkan tanınması, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesinin ve mali güçlerinin izlenebilmesi, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin muhasebe kayıtlarında ve raporlamalarında tekdüzelik sağlanması, sağlıklı ve mukayese edilebilir bilgi üretimi ve akımını sağlayacak bir alt yapı oluşturup gerek sigortacılık sektörünün, gerekse sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mali durumunun ve gelişiminin mümkün olan en iyi şekilde izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesidir.

Kapsam

Madde 2- Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı şirketlerin şubeleri ve emeklilik alanında Türkiye’de faaliyet gösteren bütün şirketler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler ayrıca şirketlerince kurulan emeklilik yatırım fonlarının muhasebeleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulamaya konulan muhasebe standartlarında öngörülen hususlar çerçevesinde hareket etmelidirler.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci maddesine  ve Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4-  Bu Tebliğde geçen;

a)   Kanun; 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

b)   Bakan veya Bakanlık; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya Bakanlığı,

c)   Müsteşarlık; Hazine Müsteşarlığını,

d) Şirket; Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini ve emeklilik şirketlerini

ifade eder.

Sigortacılık Hesap Planı Yapısı

Madde 5- Sigortacılık Hesap Planı, Hesap sınıfları 1-9 arasında kodlanmış olup, hesap kod ve sınıfları aşağıdaki gibidir.

 

 

SINIF KODU

HESAP SINIFLARI

1

 CARİ VARLIKLAR

2

 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

3

 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4

 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5

 ÖZSERMAYE

6

 GELİR TABLOSU HESAPLARI

7

 HAYAT DIŞI BRANŞLARI TEKNİK KISIM GELİR TABLOSU

8

 -

9

 NAZIM HESAPLAR

 

 

 

 

 

 

Hesap Numaralama Sistemi

Madde 6- Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç 3 haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise 5 veya 6 haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1   2  3   4  5  6   7  8  9 

A  B  C  D  E  F G H  I

A- Hesap sınıfını tanımlar,

B - Grup numarasını tanımlar,

C - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE  - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F - Alt hesap numaralarını tanımlar,

GHI- Tali hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik

Madde 7-  Sigortacılık Hesap Planı’nda;

a) Müsteşarlığın izni olmadan defteri kebir seviyesinde yeni hesap açılamaz.

b) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için şirketlerin ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.

c) Defteri kebir hesabı ile birlikte bir veya daha fazla yardımcı hesap varsa yeni yardımcı hesapların ilavesi, bir veya daha fazla alt hesap varsa yeni alt hesapların ilavesi, Müsteşarlığın izniyle mümkündür. 

d) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiş maddeler için şirketler gerek duyacakları alt veya tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

e) “Diğer” hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte olan işlemlerle sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır. Bir işlem bu niteliği taşımadığı halde kaydedileceği özel bir hesap bulunmuyorsa, bu tür işlemler için Müsteşarlıktan izin alınarak özel bir hesabın açılması şarttır.

Bu madde uyarınca Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesinde yapılan değişiklikler, Müsteşarlıkça sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerine duyuru yapılmak suretiyle yürürlüğe girer.

Sigortacılık Hesap Planı

Madde 8- Sigortacılık Hesap Planı detayı aşağıda belirtildiği şekildedir;

 

1

CARİ VARLIKLAR

 

10   NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR

100  KASA

100.01 TÜRK PARASI

100.02 YABANCI PARA

101 ALINAN ÇEKLER   

101.01  TÜRK PARASI

101.02 YABANCI PARA

102  BANKALAR

102.01 VADESİZ

102.01.1  TÜRK PARASI

102.01.2  YABANCI PARA

102.02 VADELİ

102.02.1  TÜRK PARASI

102.02.2  YABANCI PARA

103  VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

103.01 TÜRK PARASI

103.02 YABANCI PARA

109  DİĞER NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR

109.01 TÜRK PARASI

109.02 YABANCI PARA

11   FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 

110  SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR

110.01 HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

110.01.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

110.01.2  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.02 HAZİNE BONOLARI

110.02.1  HAZİNE BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ  

110.02.2  HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

110.03 DEVLET TAHVİLLERİ

110.03.1 DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ 

110.03.2 DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.04 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

110.04.1 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

110.04.2 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

110.05 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

110.05.1 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ   110.05.2 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.06 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

110.06.1YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ

110.06.2  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

110.07.1  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

110.07.2  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.99DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

110.99.1 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

110.99.2 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

111  VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FİNANSAL VARLIKLAR

111.02 HAZİNE BONOLARI

111.02.1 HAZİNE BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

111.02.2 HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

111.03 DEVLET TAHVİLLERİ

111.03.1 DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ

111.03.2 DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

111.04 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

111.04.1 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

111.04.2 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

111.05 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

111.05.1  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

111.05.2  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

111.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

111.07.1  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

111.07.2  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

111.99   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

111.99.1 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

111.99.2 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ(+/-)

112  ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR

112.01 HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

112.01.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.01.2  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.02 HAZİNE BONOLARI

112.02.1 HAZİNE BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

112.02.2 HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

112.03 DEVLET TAHVİLLERİ

112.03.1 DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.03.2 DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.04 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

112.04.1 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

112.04.2 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

112.05 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

112.05.1  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.05.2  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.06 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

112.06.1 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.06.2 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

112.07.1  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.07.2  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.99 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

112.99.1 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.99.2 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ(+/-)

115  KREDİLER

115.01 İŞTİRAKLER

115.01.1 İPOTEKLİ

115.01.2 İPOTEKSİZ

115.02 BAĞLI ORTAKLIK

115.02.1 İPOTEKLİ

115.02.2 İPOTEKSİZ

115.03 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER

115.03.1 İPOTEKLİ

115.03.2 İPOTEKSİZ

115.99DİĞER KREDİLER

115.99.1 İPOTEKLİ

115.99.2 İPOTEKSİZ

116  KREDİLER KARŞILIĞI (-)

116.01 İŞTİRAKLER KARŞILIĞI (-)

116.02 BAĞLI ORTAKLIKLAR KARŞILIĞI (-)

116.03 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER KARŞILIĞI (-)

116.99 DİĞER KREDİLER KARŞILIĞI (-)

117  RİSKİ HAYAT POLİÇESİ SAHİPLERİNE AİT FİNANSAL YATIRIMLAR

117.01 HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

117.01.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

   117.01.2   HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.02 HAZİNE BONOLARI

117.02.1 HAZİNE BONOLARININ SATIN ALMA DEĞERİ

117.02.2 HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

117.03 DEVLET TAHVİLLERİ

117.03.1 DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN ALMA DEĞERİ

117.03.2 DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.04 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

117.04.1 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN ALMA DEĞERİ

117.04.2 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

117.05 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

117.05.1 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.05.2  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.06 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

117.06.1  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN SATIN ALMA DEĞERİ

117.06.2  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

117.07.1  REPO  İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.07.2  REPO  İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.08 VADELİ MEVDUAT HESABI

117.08.1 VADELİ MEVDUAT HESABI

117.08.2 VADELİ MEVDUAT HESABININ DEĞERLEMESİ (+/-)

117.99   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

117.99.1 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.99.2 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN  DEĞERLEMESİ (+/-)

118 ŞİRKET HİSSESİ

119  FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

119.01 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

119.02 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

119.03 ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

119.04 RİSKİ HAYAT POLİÇESİ SAHİPLERİNE AİT FİNANSAL YATIRIMLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

12   ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

120  SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

120.01 SİGORTALILARDAN ALACAKLAR

120.02 SİGORTALILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

120.03 ARACILARDAN ALACAKLAR

120.03.1 ACENTELERDEN ALACAKLAR

120.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR

120.04 ARACILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

120.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

120.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

120.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

120.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU (-)

120.09 RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR  

120.10 RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

120.98 DİĞER ALACAKLAR

120.99 DİĞER ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

121  SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.01 SİGORTALILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.03 ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.03.1 ACENTELERDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI

121.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI

121.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.98 DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

122  REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

122.03 ARACILARDAN ALACAKLAR

122.03.1 BROKERLERDEN ALACAKLAR

122.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR

122.04 ARACILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

122.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

122.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

122.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

122.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU (-)

122.09 RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR

122.10 RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

122.98 DİĞER ALACAKLAR

122.99 DİĞER ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

123  REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

123.03 ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

123.03.1 BROKERLERDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI

123.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI

123.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

123.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

123.98 DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

124  SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

124.01 SİGORTA ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

124.02 REASÜRANS ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

125  SİGORTALILARA KREDİLER (İKRAZLAR)

125.01 İPOTEKLİ

125.02 İPOTEKSİZ

126  SİGORTALILARA KREDİLER (İKRAZLAR) KARŞILIĞI (-)

127   EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

127.01 KATILIMCILARDAN ALACAKLAR

127.01.1 GİRİŞ AİDATLARI

127.01.2 DİĞER ALACAKLAR

127.02 SAKLAYICI ŞİRKETTEN ALACAKLAR

127.02.1 .... FONU

127.02.2 .... FONU

127.03 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA YAPILAN SERMAYE AVANSI TAHSİSİ

127.04   SATIŞ EMİRLERİ HESABI

127.04.1 .... FONU

127.04.2 .... FONU

127.05FONLARDAN FON İŞLETİM GİDERİ KESİNTİSİ ALACAKLARI

  

128  ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

128.01 SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

128.02 REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

128.03 İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

128.04 EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

129  ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

129.01  SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

129.02 REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLARI KARŞILIĞI (-)

129.03 İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

129.04 EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

13   İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

131  ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132  İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133  BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

134  MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN ALACAKLAR

135  PERSONELDEN ALACAKLAR

136  DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

137  İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-)

138  İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

139  İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

14   DİĞER ALACAKLAR

141  FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

142  KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

145  VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

146 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

146.03 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİNDEN BORÇLU ACENTELER

146.07 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) CARİ HESABI

147 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR REESKONTU (-)

148 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

149 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

18   GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

180  GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181  TAHAKKUK ETMİŞ FAİZ VE KİRA GELİRLERİ

183  GELİR TAHAKKUKLARI

189  GELECEK AYLARA AİT DİĞER GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

19   DİĞER CARİ VARLIKLAR

192 GELECEK AYLAR İHTİYACI STOKLAR

193  PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

194 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI

195  İŞ AVANSLARI

196  PERSONELE VERİLEN AVANSLAR

197  SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198  DİĞER ÇEŞİTLİ CARİ VARLIKLAR

199  DİĞER CARİ VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

 

2

CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

 

22   ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

220  SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

220.01 SİGORTALILARDAN ALACAKLAR

220.02 SİGORTALILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

220.03 ARACILARDAN ALACAKLAR

220.03.1 ACENTELERDEN ALACAKLAR

220.03.3 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR

220.04 ARACILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

220.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

220.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

220.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

220.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU (-)

220.09 RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR  

220.10 RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

220.98 DİĞER ALACAKLAR

220.99 DİĞER ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

221  SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.01 SİGORTALILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.03 ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.03.1 ACENTELERDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI

221.03.3 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI

221.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.98 DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

222  REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

222.03 ARACILARDAN ALACAKLAR

222.03.1 BROKERLERDEN ALACAKLAR

222.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR

222.04 ARACILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

222.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

222.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

222.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

222.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU (-)

222.09 RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR  

222.10 RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

222.98 DİĞER ALACAKLAR

222.99 DİĞER ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

223  REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

223.03 ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

223.03.1 BROKERLERDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI

223.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI

223.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

223.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

223.98 DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

224  SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

224.01 SİGORTA ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

224.02 REASÜRANS ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

225  SİGORTALILARA KREDİLER (İKRAZLAR)

225.01 İPOTEKLİ

225.02 İPOTEKSİZ

226  SİGORTALILARA KREDİLER (İKRAZLAR) KARŞILIĞI (-)

227   EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

227.01 KATILIMCILARDAN ALACAKLAR

227.01.1 GİRİŞ AİDATLARI

227.01.2 DİĞER ALACAKLAR

227.02 SAKLAYICI ŞİRKETTEN ALACAKLAR

227.02.1 .... FONU

227.02.2 .... FONU

227.03 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA YAPILAN SERMAYE AVANSI TAHSİSİ

227.04   SATIŞ EMİRLERİ HESABI

227.04.1 .... FONU

227.04.2 .... FONU

227.05 FONLARDAN FON İŞLETİM GİDERİ KESİNTİSİ ALACAKLARI

 228 ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

228.01 SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

228.02 REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

228.03   İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

228.04 EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

229 ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

229.01 SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

229.02 REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLARI KARŞILIĞI (-)

229.03 İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

229.04 EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

23   İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

231  ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232  İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233  BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

234  MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN ALACAKLAR

235  PERSONELDEN ALACAKLAR

236  DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

237  İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-)

238  İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

239  İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

24   DİĞER ALACAKLAR

241  FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

242  KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

245  VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

246  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

247 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR REESKONTU (-)

248  ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

249  ŞÜPHELİ  DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

25   FİNANSAL VARLIKLAR

250  BAĞLI MENKUL KIYMETLER

251  İŞTİRAKLER

252  İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

253  BAĞLI ORTAKLIKLAR

254  BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

255  MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER

256  MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

257  FİNANSAL VARLIKLAR ve RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR

257.02 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FİNANSAL VARLIKLAR

257.07 RİSKİ HAYAT POLİÇESİ SAHİPLERİNE AİT FİNANSAL VARLIKLAR

258  DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

259  FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.01 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.02 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.03 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.05 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.07 FİNANSAL VARLIKLAR ve RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.08 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

26   MADDİ VARLIKLAR

260  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

260.01 ARAZİ VE ARSALAR

260.02 BİNALAR

260.99 DİĞER GAYRIMENKULLER

261  YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

261.01 ARAZİ VE ARSALAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

261.02 BİNALAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

261.99 DİĞER GAYRIMENKULLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

262  KULLANIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER

262.01 ARAZİ VE ARSALAR

262.02 BİNALAR

262.99 DİĞER GAYRIMENKULLER

 

263  MAKİNE VE TEÇHİZATLAR

264  DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR

265  MOTORLU TAŞITLAR

266  DİĞER MADDİ VARLIKLAR (ÖZEL MALİYET BEDELLERİ DAHİL)

267  KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ MADDİ  VARLIKLAR

267.01 GAYRİMENKULLER

267.02 MAKİNE VE TEÇHİZATLAR

267.03 DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR

267.04 MOTORLU TAŞITLAR

267.05 DİĞER MADDİ VARLIKLAR

268  BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

268.01 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI  (-)

268.01.1 YATIRIM AMAÇLI ARAZİ VE ARSALAR  AMORTİSMANI

268.01.2 YATIRIM AMAÇLI BİNALAR AMORTİSMANI 

268.01.9 YATIRIM AMAÇLI DİĞER GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI

268.02 KULLANIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI (-)

   268.02.1 KULLANIM AMAÇLI ARAZİ VE ARSALAR  AMORTİSMANI

268.02.2 KULLANIM AMAÇLI BİNALAR AMORTİSMANI 

268.02.9 KULLANIM AMAÇLI DİĞER GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI

268.03 MAKİNE VE TEÇHİZATLAR AMORTİSMANI (-)

268.04 DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR AMORTİSMANI (-)

268.05 MOTORLU TAŞITLAR AMORTİSMANI (-)

268.06 DİĞER MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

268.07 KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

268.07.1 GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI (-)

268.07.2 MAKİNE VE TEÇHİZATLAR AMORTİSMANI (-)

268.07.3 DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR AMORTİSMANI (-)

268.07.4 MOTORLU TAŞITLAR AMORTİSMANI (-)

268.07.5  DİĞER MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

269  MADDİ VARLIKLARA İLİŞKİN VERİLEN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHİL)

27   MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

270  HAKLAR

271  ŞEREFİYE

272  FAALİYET ÖNCESİ DÖNEME AİT GİDERLER

273  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

277  DİĞER MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

278  BİRİKMİŞ İTFALAR (AMORTİSMANLAR) (-)

278.01 HAKLAR İTFASI (AMORTİSMANI)

278.02 ŞEREFİYE İTFASI (AMORTİSMANI)

278.03 FAALİYET ÖNCESİ DÖNEME AİT GİDERLER İTFASI (AMORTİSMANI)

278.04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ İTFASI (AMORTİSMANI)

278.05 DİĞER MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR İTFASI (AMORTİSMANI)

279  MADDİ OLMAYAN VARLIKLARA İLİŞKİN AVANSLAR

28   GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

280  GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

283  GELİR TAHAKKUKLARI

289  GELECEK YILLARA AİT DİĞER GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

29   DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

290 EFEKTİF YABANCI PARA HESAPLARI

290.01 EFEKTİF YABANCI PARA ALIM SATIM HESABI TÜRK PARASI

290.02 EFEKTİF YABANCI PARA DURUM HESABI YABANCI PARA

291 DÖVİZ HESAPLARI

291.01 DÖVİZ ALIM SATIM HESABI TÜRK PARASI

291.02 DÖVİZ DURUM HESABI YABANCI PARA

292 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

293  PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

294  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI

297  DİĞER ÇEŞİTLİ CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

298 DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

299  DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

 

3

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

30   FİNANSAL BORÇLAR

300  KREDİ KURULUŞLARINA BORÇLAR

301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

303  UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

304  ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSİT VE FAİZLERİ

307  ÇIKARILMIŞ DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR 

308  ÇIKARILMIŞ DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR İHRAÇ FARKI (-)

309  DİĞER FİNANSAL BORÇLAR (YÜKÜMLÜLÜKLER)

32   ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR

320  SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

320.01 SİGORTALILARA BORÇLAR

320.02 SİGORTALILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

320.03 ARACILARA BORÇLAR

320.03.1 ACENTELERE BORÇLAR

320.03.3 DİĞER ARACILARA BORÇLAR

320.04 ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

320.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

320.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

320.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

320.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

322  REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

322.03 ARACILARA BORÇLAR

322.02.1 BROKERLERE BORÇLAR

322.02.3 DİĞER ARACILARA BORÇLAR

322.04 ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

322.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

322.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

322.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

322.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

324  SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

324.01 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

324.02 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

327  EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

327.01 KATILIMCILARA BORÇLAR

   327.01.1 .... FONU

   327.01.2 .... FONU

327.02 BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARINA BORÇLAR

327.03 SAKLAYICI ŞİRKETE BORÇLAR

327.04 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNE BORÇLAR

327.05 ALIM EMİRLERİ

327.06 KATILIMCILAR Geçici HESABI

327.07 EGM’ye BORÇLAR

328  DİĞER ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR

329  DİĞER ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

33   İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

331  ORTAKLARA BORÇLAR

332  İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333  BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

334  MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERE BORÇLAR

335  PERSONELE BORÇLAR

338  DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

34   DİĞER BORÇLAR

345  ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

347  DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

347.03 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KOMİSYONUNDAN ALACAKLI ACENTELER

349 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR REESKONTU (-)

35   SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI

350  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – NET

350.01 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – BRÜT

350.02 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – REASÜRÖR PAYI (-)

351  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - NET

351.01 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - BRÜT

351.02 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

352  HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - NET

352.01 HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - BRÜT

352.02 HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

353  MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - NET

353.01 MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - BRÜT

353.01.1 TAHAKKUK EDEN

353.01.2 RAPORLANMAYAN

353.01.3 GİDER PAYI

353.02 MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

353.02.1 TAHAKKUK EDEN

353.02.2 RAPORLANMAYAN

353.02.3 GİDER PAYI

354  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - NET

354.01 İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - BRÜT

354.02 İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

355  YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - NET

355.01YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - BRÜT

355.02YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - REASÜRÖR PAYI (-)

359  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - NET

359.01 DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - BRÜT

359.01.1 DENGELEME KARŞILIĞI

359.01.2 FİNANSAL RİSKLER KARŞILIĞI

359.01.9 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR

359.02 DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - REASÜRÖR PAYI (-)

359.02.1 DENGELEME KARŞILIĞI

359.02.2 FİNANSAL RİSKLER KARŞILIĞI

359.02.9 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR

36   ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI

360   ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361   ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

362  VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

363  ÖDENECEK DİĞER VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER

364  DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

365  DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

369  DİĞER VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

37   DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR

371  KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

372 SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI

373  MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

38   GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

380   GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

383  GİDER TAHAKKUKLARI

384  GELECEK AYLARA AİT DİĞER GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

39   DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

394 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

397  SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI

399  DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

4

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

40   FİNANSAL BORÇLAR

400  KREDİ KURULUŞLARINA BORÇLAR

401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

404  ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

407  ÇIKARILMIŞ DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR 

408  ÇIKARILMIŞ DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR İHRAÇ FARKI (-)

409  DİĞER FİNANSAL BORÇLAR (YÜKÜMLÜLÜKLER)

42   ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR

420  SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

420.01 SİGORTALILARA BORÇLAR

420.02 SİGORTALILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

420.03 ARACILARA BORÇLAR

420.03.1 ACENTELERE BORÇLAR

420.03.2 DİĞER ARACILARA BORÇLAR

420.04 ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

420.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

420.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

420.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

420.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

422  REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

422.03 ARACILARA BORÇLAR

422.03.1 BROKERLERE BORÇLAR

422.03.2 DİĞER ARACILARA BORÇLAR

422.04 ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

422.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

422.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

422.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

422.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

424  SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

424.01 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

424.02 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

427  EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

427.01 KATILIMCILARA BORÇLAR

427.02 SAKLAYICI ŞİRKETE BORÇLAR

427.03 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNE BORÇLAR

428  DİĞER ESAS FAALİYETLERDEN  BORÇLAR

429  DİĞER ESAS FAALİYETLERDEN  BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

43   İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

431  ORTAKLARA BORÇLAR

432  İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433  BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

434  MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERE BORÇLAR

435  PERSONELE BORÇLAR

438  DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

44   DİĞER BORÇLAR

445  ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

447  DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

449   DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR REESKONTU (-)

45   SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI

450  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – NET

450.01 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – BRÜT

450.02 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – REASÜRÖR PAYI (-)

451  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - NET

451.01 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - BRÜT

451.02 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

452  HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - NET

452.01 HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - BRÜT

452.02 HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

453  MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - NET

453.01 MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - BRÜT

453.01.1 TAHAKKUK EDEN

453.01.2 RAPORLANMAYAN

453.01.3 GİDER PAYI

453.02 MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

453.02.1 TAHAKKUK EDEN

453.02.2 RAPORLANMAYAN

453.02.3 GİDER PAYI

454  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - NET

454.01 İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - BRÜT

454.02 İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

455  YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - NET

455.01YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - BRÜT

455.02YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - REASÜRÖR PAYI (-)

459  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - NET

459.01 DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - BRÜT

459.01.1 DENGELEME KARŞILIĞI

459.01.2 FİNANSAL RİSKLER KARŞILIĞI

459.01.3 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR

459.02 DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - REASÜRÖR PAYI (-)

459.02.1 DENGELEME KARŞILIĞI REASÜRÖR PAYI

459.02.2 FİNANSAL RİSKLER KARŞILIĞI REASÜRÖR PAYI

459.02.3 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR REASÜRÖR PAYI

46   DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI

460   ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

461  VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

469  DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

47   DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR

471  KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

472  SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI

48   GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

480  GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

483  GİDER TAHAKKUKLARI

489  GELECEK YILLARA AİT DİĞER GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

49   DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

494 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

499  DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5

ÖZSERMAYE

 

50   ÖDENMİŞ SERMAYE

500  (NOMİNAL) SERMAYE

501  ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI

503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)  

52   SERMAYE YEDEKLERİ

520  HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

521  HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

524  SERMAYEYE EKLENECEK SATIŞ KARLARI

525  YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARI

529  DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

54   KAR YEDEKLERİ

540  YASAL YEDEKLER

541  STATÜ YEDEKLERİ

542  OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

543  ÖZEL FONLAR (YEDEKLER)

545  FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

549  DİĞER KAR YEDEKLERİ

57   GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

570  GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

58   GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

580  GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

59   DÖNEM NET KARI

590  DÖNEM NET KARI

591  DÖNEM NET ZARARI (-)

 

6

GELİR TABLOSU HESAPLARI

 

60   HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR

600  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

600.01BRÜT YAZILAN PRİMLER

600.02REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

601  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

601.01 BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

601.01.1 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

601.01.2 DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

601.02 BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

601.02.1 KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

601.02.2  DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

602 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

 

602.01 BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

602.01.1 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

602.01.2 DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

602.02 BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

602.02.1 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

602.02.2  DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

603 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

603.01 FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 603.01.1 HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

 603.01.2HAZİNE BONOLARI

 603.01.3DEVLET TAHVİLLERİ

 603.01.4ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

 603.01.5DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

 603.01.6YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

 603.01.7REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

 603.01.8VADELİ MEVDUAT HESABI

 603.01.9DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

 603.02   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

603.02.1  HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

603.02.2 HAZİNE BONOLARI

603.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ

603.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

603.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

603.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

603.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

603.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

603.03 FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

603.02.1  HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

603.02.2 HAZİNE BONOLARI

603.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ

603.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

603.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

603.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

603.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

603.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

603.04   KAMBİYO KARLARI

603.05 İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

603.05.1 TEMETTÜ

603.05.2 DİĞER

603.06 BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

603.06.1 TEMETTÜ

603.06.2 DİĞER

603.07 ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

603.07.1 KİRA

603.07.2 SATIŞ KARI

603.07.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI

603.08TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

603.09DİĞER YATIRIMLAR

603.09.1 DÜZENLİ GELİRLER

603.09.2 NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

603.09.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI

604 DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

604.01 BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

604.02 BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

61   HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)

610 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

610.01 BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

610.02ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

611  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

611.01 BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

611.01.1 MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

611.01.2 DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

611.02 BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

611.02.1 MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

611.02.2  DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

612  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

612.01 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

612.01.1 İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

612.01.2 DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

612.02 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

612.02.1 İKRAMİYE VE İNDIRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

612.02.2  DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

613  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

613.01 DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

613.01.1  BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.01.2  BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.02 MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

613.02.1  BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.02.2  BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.99 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

613.99.1  BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.99.2  BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

614 FAALİYET GİDERLERİ (-)

  

614.01ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

614.02PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

614.03 YÖNETİM GİDERLERİ (-)

614.04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

614.05PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

614.06 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

614.07REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

614.08DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

62   HAYAT TEKNİK GELİR

620  YAZILAN PRİMLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

620.01 BRÜT YAZILAN PRİMLER

620.02 REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

621  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

621.01 BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

621.01.1 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

621.01.2 DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

621.02  BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

621.02.1 KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

621.02.1  DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

622  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

622.01 BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

622.01.1 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

622.01.2 DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

622.02 BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

622.02.1 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

622.02.2  DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

623 HAYAT BRANŞI YATIRIM GELİRİ

623.01FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

623.01.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

623.01.2 HAZİNE BONOLARI

623.01.3 DEVLET TAHVİLLERİ

623.01.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

623.01.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

623.01.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

623.01.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

623.01.8 VADELİ MEVDUAT HESABI

623.01.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

623.02FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

623.02.1  HİSSE SENETLERI VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

623.02.2 HAZİNE BONOLARI

623.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ

623.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

623.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

623 02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

623.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

623.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

623.03 FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

623.03.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

   623.03.2  HAZİNE BONOLARI

   623.03.3  DEVLET TAHVİLLERİ

   623.03.4  ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

   623.03.5  DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

   623.03.6  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

623.03.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

623.03.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

623.04 KAMBİYO KARLARI

623.05 İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

623.05.1 TEMETTÜ

   623.05.2 DİĞER

623.06BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

623.06.1 TEMETTÜ

   623.06.2 DİĞER

623.07 ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

   623.07.1 KİRA

   623.07.2 SATIŞ KARI

   623.07.3.DEĞERLEME ARTIŞLARI

623.08 TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

623.99 DİĞER YATIRIMLAR

   623.99.1  DÜZENLİ GELİRLER

   623.99.2  NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

   623.99.3  DEĞERLEME ARTIŞLARI

624  YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ KARLAR

625 DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

625.01 BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

625.02 BRÜT DİĞER TEKNIK GELİRLER REASÜRÖR PAYI (-)

 

63   HAYAT TEKNİK GİDER (-)

630 ÖDENEN TAZMİNATLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (-)

630.01 BRÜT ÖDENEN TAZMİNATLAR (-)

630.02 BRÜT ÖDENEN TAZMİNATLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

631  MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

631.01BRÜT MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   631.01.1  MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞI (-)

   631.01.2 DEVREDEN MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞI (+)

631.02 BRÜT MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

631.02.1 MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

631.02.2  DEVREDEN MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

632  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

632.01 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

632.01.1 İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

632.01.2 DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

632.02 BRÜT İKRAMİYE  VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

632.02.1 İKRAMİYE VE İNDIRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

632.02.2  DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

633  HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

 

633.01 BRÜT HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

633.01.1 HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI (-)

633.01.2 DEVREDEN HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI (+)

633.02 BRÜT HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

 633.02.1HAYAT MATEMATIK KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

 633.02.2DEVREDEN HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

634  YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

 

634.01 BRÜT YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

634.01.1  YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK (-)

634.01.2  DEVREDEN YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK (+)

634.02 BRÜT YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

634.02.1  YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKTA REASÜRÖR PAYI (+)

634.02.2  DEVREDEN YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKTA REASÜRÖR PAYI (-)

635  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

635.01 DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

635.01.1  BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.01.2  BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.02 MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

635.02.1  BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.02.2  BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.99 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

635.99.1  BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.99.2  BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

636 FAALİYET GİDERLERİ (-)

  

636.01ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

636.02PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER (-)

636.03 YÖNETİM GİDERLERİ (-)

636.04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

636.05PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

636.06DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ (-)

636.07REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

636.99DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

637 YATIRIM GİDERLERİ (-)

 

637.01YATIRIM YÖNETİM GİDERLERİ – FAİZ DAHİL (-)

637.02YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ (-)

637.03 YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİ SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR (-)

637.04 KAMBİYO ZARARLARI (-)

637.05 DİĞER YATIRIM GİDERLERİ (-)

638 YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ ZARARLAR (-)

639 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜME AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ (-)

  

639.01FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

639.01.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)

   639.01.2 HAZİNE BONOLARI (-)

   639.01.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

639.01.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

   639.01.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

   639.01.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

639.01.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)

639.01.8 VADELİ MEVDUAT HESABI (-)

639.01.9  DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

639.02FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR (-)

639.02.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)

   639.02.2 HAZİNE BONOLARI (-)

   639.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

639.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

   639.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

   639.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

   639.02.7  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)

   639.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

639.03 FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ (-)

639.03.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER (-)

   639.03.2 HAZİNE BONOLARI (-)

   639.03.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

   639.03.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

   639.03.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

   639.03.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

   639.03.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

639.03.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

639.04 KAMBİYO KARLARI (-)

639.05 İŞTİRAKLERDEN GELİRLER (-)

   639.05.1 TEMETTÜ (-)

639.05.2 DİĞER (-)

639.06BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER (-)

   639.06.1 TEMETTÜ (-)

   639.06.2 DİĞER (-)

639.07 ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

639.07.1 KİRA (-)

   639.07.2 SATIŞ KARI (-)

   639.07.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI(-)

639.08 TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

639.99DİĞER YATIRIMLAR (-)

639.99.1 DÜZENLİ GELİRLER (-)

   639.99.2 NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

   639.99.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI (-)

  

64   EMEKLİLİK TEKNİK GELİR

640 FON İŞLETİM GELİRLERİ

641 YÖNETİM GİDERİ KESİNTİSİ

642 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ

 

643 ARA VERME HALİNDE YÖNETİM GİDERİ KESİNTİSİ

644 ÖZEL HİZMET GİDERİ KESİNTİSİ

645 SERMAYE TAHSİS AVANSI DEĞER ARTIŞ GELİRLERİ

649 DİĞER TEKNİK GELİRLER

65   EMEKLİLİK TEKNİK GİDER(-)

650 FON İŞLETİM GİDERLERİ(-)

651 SERMAYE TAHSİS AVANSLARI DEĞER AZALIŞ GİDERLERİ(-)

652 FAALİYET GİDERLERİ (-)

 

652.01 ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

652.02 PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER (-)

652.03 YÖNETİM GİDERLERİ (-)

652.04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

652.05PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

652.06 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET  GİDERLERİ (-)

653 DİĞER TEKNİK GİDERLER (-)

66   YATIRIM GELİRLERİ

660 FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

660.01HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

660.02HAZİNE BONOLARI

660.03 DEVLET TAHVİLLERİ

660.04 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

660.05DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

660.06YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

660.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR 

660.08 VADELİ MEVDUAT HESABI

660.99   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

661 FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

 

661.01HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

661.02HAZİNE BONOLARI

661.03DEVLET TAHVİLLERİ

661.04ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

661.05DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

661.06YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

661.07  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

661.99   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

662 FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

 

662.01HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

662.02HAZİNE BONOLARI

662.03DEVLET TAHVİLLERİ

662.04ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

662.05DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

662.06YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

662.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

662.99 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

663 KAMBİYO KARLARI

664 İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

  

664.01TEMETTÜ

664.02 DİĞER

665 BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

  

665.01TEMETTÜ

665.02 DİĞER

666 ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

  

666.01 KİRA

666.02SATIŞ KARI

666.03DEĞERLEME ARTIŞLARI

667 TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

668 DİĞER YATIRIMLAR

  

668.01DÜZENLİ GELİRLER

668.02NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

668.03DEĞERLEME ARTIŞLARI

669  HAYAT TEKNİK BÖLÜMÜNDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

 

669.01 FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

669.01.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

669.01.2 HAZİNE BONOLARI

669.01.3 DEVLET TAHVİLLERİ

669.01.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

669.01.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

669.05.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

669.01.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR  669.01.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

669.01.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

669.02 FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

669.02.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

669.02.2 HAZINE BONOLARI

669.02.3 DEVLET TAHVILLERI

669.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

669.02.5 DIĞER SABIT GETIRILI MENKUL KIYMETLER

669.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

669.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

669.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

669.03 FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

669.03.1  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

669.03.2  HAZİNE BONOLARI

669.03.3  DEVLET TAHVİLLERİ

669.03.4  ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

669.03.5  DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER  

669.03.6  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

669.03.7  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

669.03.9  DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

669.04 KAMBİYO KARLARI  

669.05 İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

669.05.1 TEMETTÜ

669.05.2 DİĞER

669.06 BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

669.06.1  TEMETTÜ

669.06.2  DİĞER

669.07 ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

669.07.1  KİRA

669.07.2  SATIŞ KARI

669.07.3  DEĞERLEME ARTIŞLARI

669.08 TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

669.99 DİĞER YATIRIMLAR

669.99.1  DÜZENLİ GELİRLER

669.99.2  NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

669.99.3  DEĞERLEME ARTIŞLARI

  

67   YATIRIM GİDERLERİ (-)

670 YATIRIM YÖNETİM GİDERLERİ – FAİZ DAHİL (-)

671 YATIRIMLAR DEĞER AZALIŞLARI (-)

672 YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİ SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR (-)

673 HAYAT DIŞI TEKNİK BÖLÜMÜNE AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ (-)

 

673.01 FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

673.01.1  HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER (-)

   673.01.2 HAZİNE BONOLARI (-)

   673.01.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

   673.01.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

   673.01.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

   673.01.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

   673.01.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-) 673.01.8   VADELİ MEVDUAT HESABI (-)

   673.01.9  DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

673.02 FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR (-)

673.02.1  HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER (-)

673.02.2 HAZİNE BONOLARI (-)

673.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

673.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

   673.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

   673.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

   673.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)

   673.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

673.03FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ (-)

673.03.1  HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER (-)

   673.03.2 HAZİNE BONOLARI (-)

673.03.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

   673.03.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

   673.03.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

   673.03.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

   673.03.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)

   673.03.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

673.04KAMBİYO KARLARI (-)

673.05 İŞTİRAKLERDEN GELİRLER (-)

   673.05.1 TEMETTÜ (-)

   673.05.2 DİĞER (-)

673.06 BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER (-)

   673.06.1 TEMETTÜ (-)

673.06.2 DİĞER (-)

673.07 ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

673.07.1 KİRA (-)

   673.07.2 SATIŞ KARI (-)

   673.07.3 DEĞERLEME ARTIŞLAR(-)

673.08TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

673.99 DİĞER YATIRIMLAR (-)

   673.99.1  DÜZENLİ GELİRLER (-)

   673.99.2  NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

673.99.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI(-)

674 TÜREV ÜRÜNLER SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR (-)

675 KAMBİYO ZARARLARI (-)

676 AMORTİSMAN GİDERLERİ(-)

676.01 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI (-)

676.02  KULLANIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI (-)

676.03 MAKİNE VE TEÇHİZATLAR AMORTİSMANI (-)

676.04 DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR AMORTİSMANI (-)

676.05 MOTORLU TAŞITLAR AMORTİSMANI (-)

676.06 DİĞER MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

676.07 KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

676.09 MADDİ OLMAYAN VARLIKLARA İLİŞKİN AMORTİSMANLAR (-)

677 DİĞER YATIRIM GİDERLERİ (-)

68   DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR

680 KARŞILIKLAR HESABI (+/-)

680.01KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

680.02KARŞILIK GİDERLERİ (-)

681 REESKONT HESABI (+/-)

681.01REESKONT FAİZ GELİRLERİ

681.02REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

682 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HESABI(+/-)

  

682.01ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KOMİSYON GELİRLERİ

682.02ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GİDERLERİ (-)

683 ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI(+/-)

683.01ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI

683.02ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)

  

684  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI(+/-)

684.01ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRİ

684.02ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERİ(-)

685 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİDERİ (-)

686 DİĞER GELİR VE KARLAR

687 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

688 ÖNCEKİ YIL GELİR VE KARLARI

689 ÖNCEKİ YIL GİDER VE ZARARLARI (-)

69   DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

 

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

693  ENFLASYON DÜZELTME HESABI

 

7

HAYAT DIŞI BRANŞLARI TEKNİK KISIM GELİR TABLOSU HESAPLARI

 

701  YANGIN

701.01 YANGIN TEKNİK GELİR

701.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

701.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

701.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

701.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

701.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

701.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

701.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

701.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

701.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

701.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

701.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

701.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

701.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

701.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

701.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

701.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

701.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

701.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

701.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

701.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

701.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

701.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

701.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

701.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

701.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

701.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

701.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

701.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

701.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

701.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

701.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

701.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

701.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.3.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

701.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

701.01.4.5.1   TEMETTÜ

701.01.4.5.2   DİĞER

701.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

701.01.4.6.1   TEMETTÜ

701.01.4.6.2   DİĞER

701.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

701.01.4.7.1   KİRA

701.01.4.7.2   SATIŞ KARI

701.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

701.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

701.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

701.01.4.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

701.01.4.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

701.01.4.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

701.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

701.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

701.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

701.02 YANGIN TEKNİK GİDER

701.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

701.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

701.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

701.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

701.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

701.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

701.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

701.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

701.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   701.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   701.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   701.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   701.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   701.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   701.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   701.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   701.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

   701.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

702  KAR KAYBI

702.01 KAR KAYBI TEKNİK GELİR

702.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

702.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

702.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

702.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

702.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

702.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

702.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

702.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

702.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

702.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

702.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

702.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

702.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

702.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

702.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

702.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

702.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

702.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

702.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

702.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

702.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

702.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

702.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

702.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

702.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

702.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

702.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

702.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

702.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

702.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

702.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

702.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

702.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

702.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

702.01.4.5.1   TEMETTÜ

702.01.4.5.2   DİĞER

702.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

702.01.4.6.1   TEMETTÜ

702.01.4.6.2   DİĞER

702.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

702.01.4.7.1   KİRA

702.01.4.7.2   SATIŞ KARI

702.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

702.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

702.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

702.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

702.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

702.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

702.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

702.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

702.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

702.02 KAR KAYBI TEKNİK GİDER

702.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

702.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

702.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

702.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

702.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

702.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.3.1BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

702.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

702.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

702.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   702.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   702.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   702.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   702.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   702.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   702.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   702.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   702.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

702.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

710  EMTEA

710.01 EMTEA TEKNİK GELİR

710.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

710.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

710.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

710.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

710.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

710.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

710.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

710.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

710.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

710.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

710.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

710.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

710.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

710.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

710.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

710.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

710.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

710.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

710.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

710.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

710.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

710.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

710.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

710.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

710.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

710.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

710.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

710.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

710.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

710.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

710.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

710.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

710.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

710.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

710.01.4.5.1   TEMETTÜ

710.01.4.5.2   DİĞER

710.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

710.01.4.6.1   TEMETTÜ

710.01.4.6.2   DİĞER

710.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

710.01.4.7.1   KİRA

710.01.4.7.2   SATIŞ KARI

710.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

710.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

710.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

710.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

710.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

710.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

710.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

710.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

710.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

710.02 EMTEA TEKNİK GİDER

710.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

710.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

710.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

710.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

710.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

710.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

710.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

710.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

710.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   710.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   710.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   710.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   710.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   710.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   710.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   710.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   710.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

710.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

711  KIYMET

711.01 KIYMET TEKNİK GELİR

711.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

711.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

711.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

711.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

711.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

711.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

711.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

711.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

711.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

711.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

711.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

711.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

711.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

711.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

711.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

711.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

711.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

711.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

711.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

711.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

711.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

711.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

711.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

711.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

711.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

711.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

711.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

711.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

711.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

711.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

711.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

711.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

711.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

711.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

711.01.4.5.1   TEMETTÜ

711.01.4.5.2   DİĞER

711.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

711.01.4.6.1   TEMETTÜ

711.01.4.6.2   DİĞER

711.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

711.01.4.7.1   KİRA

711.01.4.7.2   SATIŞ KARI

711.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

711.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

711.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

711.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

711.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

711.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

711.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

711.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

711.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

711.02 KIYMET TEKNİK GİDER

711.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

711.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

711.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

711.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

711.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

711.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

711.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

711.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

711.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   711.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   711.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   711.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   711.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   711.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   711.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   711.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   711.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

711.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

712  TEKNE

712.01 TEKNE TEKNİK GELİR

712.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

712.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

712.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

712.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

712.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

712.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

712.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

712.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

712.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

712.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

712.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

712.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

712.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

712.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

712.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

712.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

712.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

712.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

712.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

712.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

712.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

712.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

712.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

712.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

712.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

712.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

712.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

712.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

712.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

712.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

712.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

712.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

712.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

712.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

712.01.4.5.1   TEMETTÜ

712.01.4.5.2   DİĞER

712.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

712.01.4.6.1   TEMETTÜ

712.01.4.6.2   DİĞER

712.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

712.01.4.7.1   KİRA

712.01.4.7.2   SATIŞ KARI

712.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

712.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

712.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

712.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

712.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

712.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

712.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

712.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

712.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

712.02 TEKNE TEKNİK GİDER

712.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

712.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

712.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

712.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

712.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

712.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

712.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

712.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

712.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   712.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   712.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   712.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   712.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   712.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   712.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   712.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   712.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

712.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

714  ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK

714.01 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK TEKNİK GELİR

714.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

714.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

714.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

714.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

714.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

714.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

714.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

714.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

714.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

714.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

714.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

714.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

714.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

714.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

714.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

714.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

714.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

714.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

714.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

714.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

714.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

714.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

714.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

714.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

714.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

714.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

714.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

714.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

714.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

714.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

714.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

714.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

714.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

714.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

714.01.4.5.1   TEMETTÜ

714.01.4.5.2   DİĞER

714.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

714.01.4.6.1   TEMETTÜ

714.01.4.6.2   DİĞER

714.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

714.01.4.7.1   KİRA

714.01.4.7.2   SATIŞ KARI

714.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

714.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

714.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

714.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

714.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

714.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

714.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

714.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

714.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

714.02 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK TEKNİK GİDER

714.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

714.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

714.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

714.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

714.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

714.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

714.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

714.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

714.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   714.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   714.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   714.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   714.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   714.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   714.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   714.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   714.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

714.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

715  ZORUNLU TRAFİK ( ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK)

715.01 ZORUNLU TRAFİK (ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK) TEKNİK GELİR

715.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

715.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

715.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

715.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

715.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

715.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

715.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

715.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

715.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

715.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

715.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

715.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

715.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

715.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

715.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

715.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

715.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

715.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

715.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

715.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

715.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

715.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

715.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

715.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

715.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

715.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

715.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

715.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

715.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

715.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

715.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

715.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

715.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

715.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

715.01.4.5.1   TEMETTÜ

715.01.4.5.2   DİĞER

715.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

715.01.4.6.1   TEMETTÜ

715.01.4.6.2   DİĞER

715.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

715.01.4.7.1   KİRA

715.01.4.7.2   SATIŞ KARI

715.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

715.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

715.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

715.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

715.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

715.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

715.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

715.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

715.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

715.02 ZORUNLU TRAFİK (ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK) TEKNİK GİDER

715.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

715.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

715.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

715.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

715.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

715.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

715.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

715.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

715.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   715.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   715.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   715.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   715.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   715.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   715.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   715.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   715.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

715.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

716  MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK

716.01 MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEKNİK GELİR

716.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

716.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

716.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

716.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

716.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

716.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

716.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

716.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

716.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

716.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

716.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

716.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

716.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

716.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

716.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

716.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

716.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

716.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

716.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

716.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

716.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

716.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

716.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

716.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

716.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

716.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

716.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

716.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

716.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

716.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

716.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

716.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

716.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

716.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

716.01.4.5.1   TEMETTÜ

716.01.4.5.2   DİĞER

716.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

716.01.4.6.1   TEMETTÜ

716.01.4.6.2   DİĞER

716.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

716.01.4.7.1   KİRA

716.01.4.7.2   SATIŞ KARI

716.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

716.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

716.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

716.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

716.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

716.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

716.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

716.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

716.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

716.02 MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEKNİK GİDER 

716.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

716.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

716.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

716.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

716.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

716.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

716.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

716.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

716.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   716.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   716.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   716.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   716.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   716.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   716.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   716.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   716.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

716.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

717  MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇ. KASKO 

717.01 MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇ. KASKO  TEKNİK GELİR

717.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

717.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

717.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

717.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

717.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

717.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

717.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

717.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

717.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

717.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

717.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

717.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

717.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

717.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

717.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

717.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

717.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

717.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

717.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

717.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

717.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

717.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

717.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

717.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

717.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

717.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

717.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

717.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

717.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

717.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

717.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

717.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

717.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

717.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

717.01.4.5.1   TEMETTÜ

717.01.4.5.2   DİĞER

717.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

717.01.4.6.1   TEMETTÜ

717.01.4.6.2   DİĞER

717.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

717.01.4.7.1   KİRA

717.01.4.7.2   SATIŞ KARI

717.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

717.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

717.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

717.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

717.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

717.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

717.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

717.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

717.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

717.02 MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇ. KASKO  TEKNİK GİDER 

717.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

717.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

717.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

717.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

717.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

717.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

717.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

717.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

717.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   717.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

717.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   717.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   717.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   717.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   717.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   717.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   717.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

717.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

718  OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

718.01 OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA TEKNİK GELİR

718.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

718.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

718.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

718.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

718.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

718.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

718.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

718.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

718.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

718.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

718.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

718.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

718.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

718.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

718.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

718.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

718.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

718.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

718.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

718.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

718.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

718.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

718.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

718.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

718.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

718.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

718.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

718.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

718.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

718.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

718.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

718.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

718.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

718.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

718.01.4.5.1   TEMETTÜ

718.01.4.5.2   DİĞER

718.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

718.01.4.6.1   TEMETTÜ

718.01.4.6.2   DİĞER

718.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

718.01.4.7.1   KİRA

718.01.4.7.2   SATIŞ KARI

718.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

718.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

718.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

718.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

718.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

718.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

718.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

718.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

718.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

718.02 OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA TEKNİK GİDER 

718.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

718.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

718.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

718.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

718.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

718.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

718.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

718.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

718.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   718.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   718.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   718.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   718.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   718.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   718.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   718.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   718.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

718.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

719  İŞVEREN MALİ SORUMLULUK 

719.01 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK TEKNİK GELİR

719.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

719.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

719.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

719.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

719.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

719.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

719.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

719.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

719.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

719.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

719.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

719.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

719.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

719.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

719.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

719.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

719.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

719.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

719.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

719.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

719.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

719.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

719.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

719.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

719.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

719.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

719.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

719.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

719.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

719.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

719.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

719.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

719.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

719.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

719.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

719.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

719.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

719.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

719.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

719.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

719.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

719.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

719.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

719.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

719.01.4.5.1   TEMETTÜ

719.01.4.5.2   DİĞER

719.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

719.01.4.6.1   TEMETTÜ

719.01.4.6.2   DİĞER

719.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

719.01.4.7.1   KİRA

719.01.4.7.2   SATIŞ KARI

719.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

719.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

719.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

719.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

719.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

719.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

719.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

719.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

719.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

719.02 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK TEKNİK GİDER 

719.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

719.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

719.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

719.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

719.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

719.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

719.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

719.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

719.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

719.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

719.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

719.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

719.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

719.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

719.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

719.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

719.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

719.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

719.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   719.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   719.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   719.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   719.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   719.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   719.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   719.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   719.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

719.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

720  ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK 

720.01 ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEKNİK GELİR

720.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

720.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

720.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

720.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

720.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

720.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

720.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

720.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

720.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

720.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

720.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

720.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

720.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

720.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

720.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

720.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

720.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

720.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

720.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

720.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

720.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

720.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

720.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

720.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

720.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

720.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

720.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

720.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

720.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

720.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

720.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

720.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

720.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

720.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

720.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

720.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

720.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

720.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

720.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

720.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

720.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

720.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

720.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

720.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

720.01.4.5.1   TEMETTÜ

720.01.4.5.2   DİĞER

720.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

720.01.4.6.1   TEMETTÜ

720.01.4.6.2   DİĞER

720.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

720.01.4.7.1   KİRA

720.01.4.7.2   SATIŞ KARI

720.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

720.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

720.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

720.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

720.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

720.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

720.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

720.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

720.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

720.02 ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEKNİK GİDER 

720.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

720.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

720.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

720.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

720.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

720.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

720.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

720.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

720.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

720.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

720.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

720.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

720.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

720.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

720.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

720.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

720.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

720.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

720.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   720.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   720.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   720.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   720.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   720.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   720.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   720.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   720.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

720.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

721  ASANSÖR KAZA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK 

721.01 ASANSÖR KAZA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEKNİK GELİR

721.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

721.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

721.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

721.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

721.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

721.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

721.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

721.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

721.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

721.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

721.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

721.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

721.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

721.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

721.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

721.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

721.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

721.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

721.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

721.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

721.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

721.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

721.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

721.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

721.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

721.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

721.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

721.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

721.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

721.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

721.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

721.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

721.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

721.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

721.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

721.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

721.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

721.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

721.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

721.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

721.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

721.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

721.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

721.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

721.01.4.5.1   TEMETTÜ

721.01.4.5.2   DİĞER

721.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

721.01.4.6.1   TEMETTÜ

721.01.4.6.2   DİĞER

721.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

721.01.4.7.1   KİRA

721.01.4.7.2   SATIŞ KARI

721.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

721.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

721.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

721.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

721.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

721.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

721.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

721.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

721.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

721.02 ASANSÖR KAZA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEKNİK GİDER 

721.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

721.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

721.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

721.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

721.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

721.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

721.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

721.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

721.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

721.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

721.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

721.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

721.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

721.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

721.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

721.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

721.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

721.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

721.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   721.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   721.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   721.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   721.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   721.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   721.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   721.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   721.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

721.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

723  CAM KIRILMASI

723.01 CAM KIRILMASI TEKNİK GELİR

723.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

723.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

723.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

723.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

723.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

723.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

723.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

723.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

723.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

723.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

723.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

723.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

723.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

723.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

723.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

723.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

723.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

723.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

723.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

723.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

723.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

723.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

723.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

723.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

723.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

723.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

723.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

723.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

723.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

723.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

723.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

723.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

723.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

723.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

723.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

723.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

723.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

723.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

723.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

723.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

723.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

723.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

723.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

723.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

723.01.4.5.1   TEMETTÜ

723.01.4.5.2   DİĞER

723.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

723.01.4.6.1   TEMETTÜ

723.01.4.6.2   DİĞER

723.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

723.01.4.7.1   KİRA

723.01.4.7.2   SATIŞ KARI

723.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

723.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

723.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

723.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

723.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

723.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

723.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

723.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

723.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

723.02 CAM KIRILMASI TEKNİK GİDER 

723.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

723.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

723.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

723.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

723.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

723.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

723.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

723.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

723.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

723.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

723.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

723.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

723.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

723.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

723.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

723.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

723.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

723.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

723.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   723.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   723.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   723.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   723.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   723.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   723.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   723.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   723.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

723.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

724  HIRSIZLIK

724.01 HIRSIZLIK TEKNİK GELİR

724.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

724.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

724.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

724.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

724.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

724.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

724.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

724.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

724.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

724.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

724.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

724.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

724.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

724.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

724.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

724.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

724.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

724.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

724.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

724.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

724.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

724.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

724.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

724.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

724.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

724.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

724.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

724.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

724.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

724.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

724.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

724.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

724.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

724.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

724.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

724.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

724.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

724.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

724.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

724.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

724.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

724.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

724.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

724.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

724.01.4.5.1   TEMETTÜ

724.01.4.5.2   DİĞER

724.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

724.01.4.6.1   TEMETTÜ

724.01.4.6.2   DİĞER

724.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

724.01.4.7.1   KİRA

724.01.4.7.2   SATIŞ KARI

724.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

724.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

724.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

724.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

724.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

724.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

724.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

724.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

724.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

724.02 HIRSIZLIK TEKNİK GİDER 

724.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

724.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

724.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

724.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

724.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

724.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

724.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

724.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

724.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

724.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

724.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

724.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

724.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

724.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

724.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

724.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

724.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

724.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

724.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   724.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   724.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   724.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   724.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   724.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   724.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   724.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   724.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

724.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

725  TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK

725.01 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK TEKNİK GELİR

725.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

725.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

725.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

725.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

725.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

725.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

725.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

725.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

725.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

725.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

725.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

725.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

725.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

725.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

725.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

725.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

725.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

725.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

725.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

725.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

725.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

725.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

725.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

725.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

725.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

725.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

725.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

725.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

725.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

725.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

725.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

725.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

725.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

725.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

725.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

725.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

725.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

725.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

725.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

725.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

725.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

725.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

725.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

725.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

725.01.4.5.1   TEMETTÜ

725.01.4.5.2   DİĞER

725.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

725.01.4.6.1   TEMETTÜ

725.01.4.6.2   DİĞER

725.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

725.01.4.7.1   KİRA

725.01.4.7.2   SATIŞ KARI

725.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

725.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

725.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

725.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

725.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

725.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

725.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

725.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

725.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

725.02 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK TEKNİK GİDER 

725.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

725.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

725.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

725.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

725.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

725.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

725.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

725.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

725.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

725.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

725.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

725.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

725.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

725.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

725.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

725.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

725.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

725.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

725.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   725.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   725.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   725.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   725.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   725.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   725.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   725.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   725.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

725.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

726  TEHLİKE MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK

726.01 TEHLİKE MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK TEKNİK GELİR

726.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

726.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

726.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

726.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

726.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

726.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

726.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

726.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

726.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

726.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

726.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

726.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

726.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

726.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

726.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

726.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

726.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

726.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

726.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

726.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

726.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

726.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

726.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

726.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

726.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

726.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

726.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

726.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

726.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

726.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

726.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

726.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

726.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

726.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

726.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

726.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

726.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

726.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

726.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

726.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

726.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

726.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

726.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

726.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

726.01.4.5.1   TEMETTÜ

726.01.4.5.2   DİĞER

726.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

726.01.4.6.1   TEMETTÜ

726.01.4.6.2   DİĞER

726.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

726.01.4.7.1   KİRA

726.01.4.7.2   SATIŞ KARI

726.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

726.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

726.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

726.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

726.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

726.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

726.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

726.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

726.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

726.02 TEHLİKE MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK TEKNİK GİDER 

726.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

726.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

726.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

726.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

726.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

726.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

726.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

726.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

726.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

726.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

726.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

726.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

726.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

726.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

726.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

726.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

726.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

726.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

726.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   726.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   726.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   726.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   726.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   726.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   726.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   726.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   726.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

726.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

727  UÇAK TEKNE

727.01 UÇAK TEKNE TEKNİK GELİR

727.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

727.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

727.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

727.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

727.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

727.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

727.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

727.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

727.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

727.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

727.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

727.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

727.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

727.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

727.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

727.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

727.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

727.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

727.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

727.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

727.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

727.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

727.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

727.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

727.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

727.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

727.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

727.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

727.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

727.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

727.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

727.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

727.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

727.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

727.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

727.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

727.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

727.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

727.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

727.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

727.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

727.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

727.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

727.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

727.01.4.5.1   TEMETTÜ

727.01.4.5.2   DİĞER

727.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

727.01.4.6.1   TEMETTÜ

727.01.4.6.2   DİĞER

727.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

727.01.4.7.1   KİRA

727.01.4.7.2   SATIŞ KARI

727.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

727.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

727.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

727.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

727.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

727.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

727.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

727.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

727.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

727.02 UÇAK TEKNE TEKNİK GİDER 

727.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

727.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

727.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

727.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

727.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

727.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

727.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

727.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

727.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

727.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

727.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

727.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

727.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

727.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

727.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

727.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

727.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

727.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

727.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   727.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   727.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   727.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   727.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   727.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   727.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   727.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   727.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

727.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

728  UÇAK MALİ MESULİYET

728.01 UÇAK MALİ MESULİYET TEKNİK GELİR

728.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

728.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

728.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

728.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

728.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

728.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

728.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

728.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

728.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

728.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

728.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

728.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

728.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

728.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

728.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

728.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

728.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

728.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

728.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

728.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

728.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

728.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

728.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

728.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

728.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

728.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

728.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

728.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

728.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

728.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

728.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

728.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

728.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

728.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

728.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

728.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

728.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

728.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

728.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

728.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

728.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

728.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

728.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

728.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

728.01.4.5.1   TEMETTÜ

728.01.4.5.2   DİĞER

728.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

728.01.4.6.1   TEMETTÜ

728.01.4.6.2   DİĞER

728.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

728.01.4.7.1   KİRA

728.01.4.7.2   SATIŞ KARI

728.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

728.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

728.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

728.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

728.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

728.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

728.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

728.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

728.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

728.02 UÇAK MALİ MESULİYET TEKNİK GİDER 

728.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

728.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

728.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

728.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

728.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

728.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

728.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

728.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

728.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

728.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

728.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

728.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

728.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

728.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

728.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

728.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

728.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

728.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

728.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   728.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   728.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   728.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   728.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   728.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   728.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   728.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   728.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

728.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

729  UÇAK YOLCU KAZA

729.01 UÇAK YOLCU KAZA TEKNİK GELİR

729.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

729.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

729.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

729.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

729.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

729.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

729.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

729.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

729.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

729.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

729.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

729.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

729.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

729.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

729.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

729.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

729.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

729.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

729.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

729.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

729.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

729.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

729.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

729.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

729.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

729.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

729.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

729.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

729.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

729.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

729.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

729.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

729.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

729.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

729.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

729.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

729.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

729.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

729.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

729.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

729.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

729.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

729.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

729.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

729.01.4.5.1   TEMETTÜ

729.01.4.5.2   DİĞER

729.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

729.01.4.6.1   TEMETTÜ

729.01.4.6.2   DİĞER

729.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

729.01.4.7.1   KİRA

729.01.4.7.2   SATIŞ KARI

729.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

729.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

729.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

729.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

729.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

729.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

729.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

729.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

729.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

729.02 UÇAK YOLCU KAZA TEKNİK GİDER 

729.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

729.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

729.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

729.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

729.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

729.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

729.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

729.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

729.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

729.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

729.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

729.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

729.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

729.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

729.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

729.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

729.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

729.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

729.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   729.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   729.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   729.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   729.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   729.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   729.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   729.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   729.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

729.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

730  MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK

730.01 MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEKNİK GELİR

730.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

730.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

730.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

730.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

730.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

730.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

730.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

730.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

730.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

730.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

730.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

730.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

730.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

730.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

730.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

730.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

730.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

730.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

730.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

730.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

730.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

730.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

730.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

730.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

730.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

730.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

730.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

730.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

730.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

730.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

730.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

730.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

730.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

730.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

730.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

730.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

730.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

730.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

730.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

730.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

730.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

730.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

730.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

730.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

730.01.4.5.1   TEMETTÜ

730.01.4.5.2   DİĞER

730.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

730.01.4.6.1   TEMETTÜ

730.01.4.6.2   DİĞER

730.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

730.01.4.7.1   KİRA

730.01.4.7.2   SATIŞ KARI

730.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

730.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

730.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

730.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

730.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

730.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

730.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

730.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

730.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

730.02 MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEKNİK GİDER 

730.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

730.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

730.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

730.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

730.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

730.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

730.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

730.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

730.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

730.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

730.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

730.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

730.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

730.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

730.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

730.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

730.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

730.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

730.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   730.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   730.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   730.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   730.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   730.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   730.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   730.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   730.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

730.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

750  FERDİ KAZA

750.01 FERDİ KAZA TEKNİK GELİR

750.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

750.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

750.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

750.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

750.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

750.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

750.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

750.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

750.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

750.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

750.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

750.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

750.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

750.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

750.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

750.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

750.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

750.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

750.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

750.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

750.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

750.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

750.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

750.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

750.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

750.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

750.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

750.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

750.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

750.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

750.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

750.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

750.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

750.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

750.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

750.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

750.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

750.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

750.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

750.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

750.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

750.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

750.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

750.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

750.01.4.5.1   TEMETTÜ

750.01.4.5.2   DİĞER

750.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

750.01.4.6.1   TEMETTÜ

750.01.4.6.2   DİĞER

750.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

750.01.4.7.1   KİRA

750.01.4.7.2   SATIŞ KARI

750.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

750.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

750.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

750.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

750.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

750.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

750.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

750.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

750.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

750.02 FERDİ KAZA TEKNİK GİDER 

750.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

750.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

750.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

750.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

750.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

750.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

750.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

750.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

750.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

750.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

750.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

750.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

750.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

750.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

750.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

750.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

750.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

750.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

750.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   750.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   750.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   750.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   750.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   750.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   750.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   750.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   750.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

750.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

755  KREDİ

755.01 KREDİ TEKNİK GELİR

755.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

755.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

755.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

755.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

755.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

755.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

755.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

755.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

755.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

755.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

755.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

755.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

755.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

755.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

755.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

755.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

755.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

755.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

755.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

755.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

755.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

755.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

755.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

755.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

755.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

755.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

755.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

755.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

755.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

755.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

755.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

755.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

755.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

755.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

755.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

755.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

755.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

755.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

755.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

755.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

755.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

755.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

755.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

755.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

755.01.4.5.1   TEMETTÜ

755.01.4.5.2   DİĞER

755.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

755.01.4.6.1   TEMETTÜ

755.01.4.6.2   DİĞER

755.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

755.01.4.7.1   KİRA

755.01.4.7.2   SATIŞ KARI

755.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

755.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

755.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

755.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

755.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

755.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

755.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

755.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

755.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

755.02 KREDİ TEKNİK GİDER 

755.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

755.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

755.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

755.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

755.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

755.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

755.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

755.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

755.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

755.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

755.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

755.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

755.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

755.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

755.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

755.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

755.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

755.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

755.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   755.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   755.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   755.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   755.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   755.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   755.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   755.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   755.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

750.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

760  HUKUKSAL KORUMA

760.01 HUKUKSAL KORUMA TEKNİK GELİR

760.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

760.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

760.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

760.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

760.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

760.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

760.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

760.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

760.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

760.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

760.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

760.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

760.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

760.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

760.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

760.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

760.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

760.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

760.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

760.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

760.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

760.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

760.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

760.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

760.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

760.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

760.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

760.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

760.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

760.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

760.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

760.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

760.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

760.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

760.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

760.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

760.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

760.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

760.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

760.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

760.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

760.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

760.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

760.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

760.01.4.5.1   TEMETTÜ

760.01.4.5.2   DİĞER

760.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

760.01.4.6.1   TEMETTÜ

760.01.4.6.2   DİĞER

760.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

760.01.4.7.1   KİRA

760.01.4.7.2   SATIŞ KARI

760.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

760.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

760.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

760.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

760.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

760.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

760.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

760.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

760.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

760.02 HUKUKSAL KORUMA TEKNİK GİDER 

760.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

760.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

760.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

760.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

760.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

760.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

760.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

760.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

760.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

760.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

760.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

760.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

760.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

760.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

760.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

760.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

760.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

760.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

760.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   760.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   760.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   760.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   760.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   760.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   760.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   760.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   760.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

760.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

765  MAKİNE KIRILMASI

765.01 MAKİNE KIRILMASI TEKNİK GELİR

765.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

765.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

765.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

765.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

765.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

765.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

765.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

765.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

765.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

765.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

765.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

765.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

765.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

765.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

765.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

765.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

765.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

765.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

765.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

765.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

765.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

765.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

765.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

765.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

765.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

765.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

765.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

765.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

765.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

765.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

765.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

765.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

765.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

765.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

765.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

765.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

765.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

765.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

765.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

765.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

765.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

765.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

765.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

765.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

765.01.4.5.1   TEMETTÜ

765.01.4.5.2   DİĞER

765.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

765.01.4.6.1   TEMETTÜ

765.01.4.6.2   DİĞER

765.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

765.01.4.7.1   KİRA

765.01.4.7.2   SATIŞ KARI

765.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

765.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

765.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

765.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

765.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

765.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

765.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

765.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

765.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

765.02 MAKİNE KIRILMASI TEKNİK GİDER 

765.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

765.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

765.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

765.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

765.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

765.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

765.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

765.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

765.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

765.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

765.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

765.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

765.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

765.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

765.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

765.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

765.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

765.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

765.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   765.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   765.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   765.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   765.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   765.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   765.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   765.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   765.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

765.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

766  MONTAJ

766.01 MONTAJ TEKNİK GELİR

766.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

766.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

766.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

766.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

766.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

766.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

766.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

766.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

766.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

766.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

766.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

766.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

766.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

766.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

766.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

766.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

766.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

766.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

766.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

766.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

766.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

766.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

766.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

766.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

766.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

766.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

766.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

766.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

766.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

766.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

766.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

766.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

766.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

766.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

766.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

766.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

766.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

766.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

766.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

766.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

766.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

766.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

766.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

766.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

766.01.4.5.1   TEMETTÜ

766.01.4.5.2   DİĞER

766.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

766.01.4.6.1   TEMETTÜ

766.01.4.6.2   DİĞER

766.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

766.01.4.7.1   KİRA

766.01.4.7.2   SATIŞ KARI

766.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

766.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

766.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

766.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

766.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

766.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

766.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

766.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

766.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

766.02 MONTAJ TEKNİK GİDER 

766.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

766.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

766.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

766.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

766.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

766.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

766.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

766.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

766.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

766.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

766.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

766.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

766.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

766.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

766.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

766.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

766.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

766.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

766.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   766.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   766.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   766.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   766.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   766.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   766.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   766.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   766.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

766.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

767  İNŞAAT

767.01 İNŞAAT TEKNİK GELİR

767.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

767.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

767.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

767.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

767.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

767.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

767.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

767.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

767.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

767.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

767.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

767.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

767.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

767.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

767.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

767.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

767.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

767.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

767.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

767.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

767.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

767.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

767.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

767.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

767.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

767.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

767.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

767.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

767.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

767.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

767.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

767.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

767.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

767.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

767.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

767.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

767.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

767.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

767.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

767.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

767.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

767.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

767.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

767.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

767.01.4.5.1   TEMETTÜ

767.01.4.5.2   DİĞER

767.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

767.01.4.6.1   TEMETTÜ

767.01.4.6.2   DİĞER

767.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

767.01.4.7.1   KİRA

767.01.4.7.2   SATIŞ KARI

767.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

767.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

767.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

767.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

767.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

767.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

767.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

767.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

767.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

767.02 İNŞAAT TEKNİK GİDER 

767.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

767.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

767.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

767.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

767.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

767.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

767.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

767.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

767.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

767.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

767.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

767.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

767.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

767.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

767.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

767.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

767.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

767.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

767.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   767.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   767.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   767.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   767.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   767.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   767.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   767.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   767.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

767.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

768  ELEKTRONİK CİHAZ

768.01 ELEKTRONİK CİHAZ TEKNİK GELİR

768.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

768.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

768.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

768.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

768.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

768.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

768.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

768.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

768.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

768.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

768.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

768.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

768.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

768.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

768.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

768.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

768.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

768.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

768.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

768.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

768.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

768.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

768.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

768.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

768.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

768.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

768.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

768.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

768.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

768.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

768.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

768.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

768.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

768.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

768.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

768.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

768.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

768.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

768.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

768.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

768.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

768.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

768.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

768.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

768.01.4.5.1   TEMETTÜ

768.01.4.5.2   DİĞER

768.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

768.01.4.6.1   TEMETTÜ

768.01.4.6.2   DİĞER

768.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

768.01.4.7.1   KİRA

768.01.4.7.2   SATIŞ KARI

768.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

768.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

768.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

768.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

768.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

768.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

768.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

768.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

768.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

768.02 ELEKTRONİK CİHAZ TEKNİK GİDER 

768.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

768.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

768.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

768.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

768.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

768.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

768.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

768.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

768.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

768.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

768.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

768.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

768.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

768.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

768.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

768.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

768.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

768.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

768.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   768.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   768.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   768.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   768.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   768.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   768.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   768.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   768.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

768.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

769  YAPI DENETİMİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK 

769.01 YAPI DENETİMİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK  TEKNİK GELİR

769.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

769.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

769.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

769.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

769.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

769.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

769.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

769.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

769.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

769.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

769.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

769.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

769.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

769.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

769.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

769.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

769.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

769.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

769.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

769.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

769.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

769.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

769.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

769.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

769.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

769.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

769.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

769.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

769.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

769.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

769.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

769.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

769.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

769.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

769.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

769.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

769.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

769.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

769.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

769.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

769.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

769.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

769.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

769.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

769.01.4.5.1   TEMETTÜ

769.01.4.5.2   DİĞER

769.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

769.01.4.6.1   TEMETTÜ

769.01.4.6.2   DİĞER

769.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

769.01.4.7.1   KİRA

769.01.4.7.2   SATIŞ KARI

769.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

769.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

769.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

769.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

769.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

769.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

769.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

769.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

769.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

769.02 YAPI DENETİMİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK  TEKNİK GİDER 

769.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

769.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

769.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

769.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

769.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

769.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

769.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

769.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

769.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

769.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

769.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

769.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

769.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

769.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

769.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

769.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

769.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

769.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

769.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   769.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   769.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   769.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   769.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   769.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   769.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   769.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   769.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

769.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

775  DOLU SERA

775.01 DOLU SERA TEKNİK GELİR

775.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

775.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

775.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

775.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

775.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

775.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

775.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

775.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

775.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

775.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

775.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

775.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

775.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

775.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

775.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

775.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

775.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

775.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

775.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

775.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

775.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

775.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

775.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

775.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

775.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

775.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

775.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

775.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

775.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

775.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

775.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

775.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

775.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

775.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

775.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

775.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

775.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

775.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

775.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

775.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

775.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

775.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

775.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

775.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

775.01.4.5.1   TEMETTÜ

775.01.4.5.2   DİĞER

775.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

775.01.4.6.1   TEMETTÜ

775.01.4.6.2   DİĞER

775.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

775.01.4.7.1   KİRA

775.01.4.7.2   SATIŞ KARI

775.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

775.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

775.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

775.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

775.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

775.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

775.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

775.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

775.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

775.02 DOLU SERA TEKNİK GİDER 

775.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

775.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

775.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

775.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

775.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

775.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

775.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

775.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

775.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

775.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

775.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

775.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

775.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

775.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

775.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

775.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

775.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

775.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

775.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   775.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   775.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   775.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   775.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   775.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   775.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   775.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   775.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

775.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

780  HAYVAN HAYAT

780.01 HAYVAN HAYAT TEKNİK GELİR

780.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

780.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

780.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

780.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

780.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

780.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

780.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

780.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

780.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

780.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

780.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

780.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

780.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

780.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

780.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

780.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

780.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

780.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

780.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

780.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

780.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

780.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

780.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

780.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

780.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

780.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

780.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

780.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

780.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

780.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

780.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

780.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

780.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

780.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

780.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

780.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

780.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

780.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

780.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

780.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

780.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

780.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

780.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

780.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

780.01.4.5.1   TEMETTÜ

780.01.4.5.2   DİĞER

780.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

780.01.4.6.1   TEMETTÜ

780.01.4.6.2   DİĞER

780.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

780.01.4.7.1   KİRA

780.01.4.7.2   SATIŞ KARI

780.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

780.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

780.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

780.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

780.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

780.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

780.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

780.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

780.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

780.02 HAYVAN HAYAT TEKNİK GİDER 

780.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

780.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

780.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

780.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

780.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

780.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

780.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

780.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

780.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

780.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

780.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

780.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

780.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

780.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

780.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

780.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

780.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

780.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

780.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   780.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   780.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   780.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   780.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   780.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   780.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   780.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   780.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

780.02.5.9   DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

781  KÜMES HAYVAN. HAYAT

781.01 KÜMES HAYVAN. HAYAT TEKNİK GELİR

781.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

781.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

781.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

781.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

781.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

781.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

781.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

781.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

781.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

781.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

781.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

781.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

781.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

781.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

781.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

781.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

781.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

781.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

781.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

781.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

781.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

781.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

781.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

781.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

781.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

781.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

781.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

781.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

781.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

781.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

781.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

781.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

781.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

781.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

781.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

781.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

781.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

781.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

781.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

781.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

781.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

781.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

781.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

781.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

781.01.4.5.1   TEMETTÜ

781.01.4.5.2   DİĞER

781.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

781.01.4.6.1   TEMETTÜ

781.01.4.6.2   DİĞER

781.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

781.01.4.7.1   KİRA

781.01.4.7.2   SATIŞ KARI

781.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

781.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

781.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

781.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

781.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

781.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

781.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

781.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

781.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

781.02 KÜMES HAYVAN. HAYAT TEKNİK GİDER 

781.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

781.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

781.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

781.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

781.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

781.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

781.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

781.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

781.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

781.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

781.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

781.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

781.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

781.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

781.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

781.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

781.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

781.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

781.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   781.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   781.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   781.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   781.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   781.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   781.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   781.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   781.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

781.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

785  HASTALIK 

785.01 HASTALIK TEKNİK GELİR

785.01.1  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

785.01.1.1  BRÜT YAZILAN PRİMLER

785.01.1.2  REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

785.01.2  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

785.01.2.1   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.01.2.1.1   KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

785.01.2.1.2   DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

785.01.2.2   BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.01.2.2.1   KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

785.01.2.2.2DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

785.01.3  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

785.01.3.1   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.01.3.1.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

785.01.3.1.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

785.01.3.2   BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.01.3.2.1DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

785.01.3.2.2DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

785.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

785.01.4.1  FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

785.01.4.1.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

785.01.4.1.2   HAZİNE BONOLARI

785.01.4.1.3   DEVLET TAHVİLLERİ

785.01.4.1.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

785.01.4.1.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

785.01.4.1.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

785.01.4.1.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

785.01.4.1.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

785.01.4.1.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

785.01.4.2   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

785.01.4.2.1HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

785.01.4.2.2   HAZİNE BONOLARI

785.01.4.2.3   DEVLET TAHVİLLERİ

785.01.4.2.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

785.01.4.2.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

785.01.4.2.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

785.01.4.2.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

785.01.4.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

785.01.4.3  FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

785.01.4.3.1HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

785.01.4.3.2   HAZİNE BONOLARI

785.01.4.3.3   DEVLET TAHVİLLERİ

785.01.4.3.4   ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

785.01.4.3.5   DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

785.01.4.3.6   YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

785.01.4.3.7   REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

785.01.3.2.9   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

785.01.4.4   KAMBİYO KARLARI

785.01.4.5  İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

785.01.4.5.1   TEMETTÜ

785.01.4.5.2   DİĞER

785.01.4.6   BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

785.01.4.6.1   TEMETTÜ

785.01.4.6.2   DİĞER

785.01.4.7  ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

785.01.4.7.1   KİRA

785.01.4.7.2   SATIŞ KARI

785.01.4.7.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

785.01.4.8  TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

785.01.4.9  DİĞER YATIRIMLAR

785.01.3.9.1   DÜZENLİ GELİRLER

785.01.3.9.2   NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

785.01.3.9.3   DEĞERLEME ARTIŞLARI

785.01.5  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

785.01.5.1  BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

785.01.5.2  BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

785.02 HASTALIK TEKNİK GİDER 

785.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

785.02.1.1  BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

785.02.1.2  ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

785.02.2  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

785.02.2.1   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.2.1.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

785.02.2.1.2   DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

785.02.2.2   BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.2.2.1   MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

785.02.2.2.2DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

785.02.3  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

785.02.3.1 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.3.1.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

785.02.3.1.2   DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

785.02.3.2   BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.3.2.1   İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

785.02.3.2.2DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

785.02.4  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

785.02.4.1   DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

785.02.4.1.1BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.4.1.2BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.4.2   MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

785.02.4.2.1BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.4.2.2BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.4.9   DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

785.02.4.9.1BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

785.02.4.9.2BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

   785.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

   785.02.5.1  ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

   785.02.5.2  PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

   785.02.5.3  YÖNETİM GİDERLERİ (-)

   785.02.5.4  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

   785.02.5.5  PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

   785.02.5.6  DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

   785.02.5.7  REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

785.02.5.9  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

9.NAZIM HESAPLAR

90   BORÇLU NAZIM HESAPLAR

900  ALINAN GARANTİ, KEFALETLER VE DİĞER TEMİNATLAR

900.01 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI

900.02 ALINAN İPOTEK SENETLERİ

900.03 TEMİNATA ALINAN HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLİ

900.04 ALINAN DİĞER GARANTİ, KEFALET VE TEMİNATLAR

901  ALACAK SENETLERİ CÜZDANI

901.01 PORTFÖYDEKİ SENETLER

901.02 TAHSİLE VERİLEN SENETLER

901.03 KARŞILIKSIZ PROTESTOLU SENETLER

901.04 TAKİPTEKİ SENETLER

902  ÇEKLER CÜZDANI

902.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER

902.02 TAHSİLE VERİLEN ÇEKLER

902.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER

902.04 TAKİPTEKİ ÇEKLER

903  ŞİRKETÇE VERİLEN GARANTİ VE KEFALETLER

903.01 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI

903.02 VERİLEN İPOTEK SENETLERİ

903.03 VERİLEN KEFALET SENETLERİ

903.04 VERİLEN MENKUL KIYMETLER

903.05 KREDİ KARŞILIĞI VERİLEN SENETLER

903.06 VERİLEN DİĞER TEMİNATLAR

904  PORTFÖYDEKİ KATILMA BELGELERİ (Adet)

904.01  ... Fonu

905  DOLAŞIMDAKİ KATILMA BELGELERİ (Adet)

905.01  ... Fonu

906  DOLAŞIMDAKİ KATILMA BELGELERİ (Tutar)

906.01 ... Fonu

907  FON BİRİM FİYATLARI

907.01 ... Fonu

908  ŞİRKETÇE TAAHHÜT EDİLEN SİGORTA TEMİNATLARI

908.01 YANGIN

908.02 KAR KAYBI

908.10 EMTEA

908.11 KIYMET

908.12 TEKNE

908.14 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK

908.15 ZORUNLU TRAFİK (ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK)

908.16 MOTORLU KARA TAŞIT ARAÇLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK

908.17 MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇLARI KASKO

908.18 OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

908.19 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK

908.20 ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK

908.21 ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK

908.23 CAM KIRILMASI

908.24 HIRSIZLIK

908.25 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK

908.26 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK

908.27 UÇAK TEKNE

908.28 UÇAK MALİ MESULİYET

908.29 UÇAK YOLCU KAZA

908.30 MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK

908.65 MAKİNA KIRILMASI

908.66 MONTAJ

908.67 İNŞAAT

908.68 ELEKTRONİK CİHAZ

908.69 YAPI DENETİMİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

908.75 DOLU

908.80  HAYVAN HAYAT

908.81 KÜMES HAYVANLARI HAYAT

908.60 HUKUKSAL KORUMA

908.55 KREDİ

908.50 FERDİ KAZA

908.85 HASTALIK

908.90 HAYAT DALI (HAYAT SİGORTA KAPİTALİ)

909  ŞİRKETÇE GÖSTERİLEN KANUNİ TEMİNATLAR

909.01 HAYAT DALI İÇİN BLOKE TEMİNATLAR

909.01.1 BANKALAR

909.01.2 MENKUL DEĞERLER

909.01.3 HİSSE SENETLERİ

909.01.4 ÖZEL KESİM SENET TAHVİL VE BONOLARI

909.01.5 KAMU KESİMİ SENET TAHVİL VE BONOLARI

909.01.6 YATIRIM FONU VE DİĞER KATILMA BELGELERİ

909.01.7 YATIRIM RİSKİ SİGORTALILARA AİT YATIRIMLAR

909.01.8 İŞTİRAKLER

909.01.9 BAĞLI ORTAKLIKLAR

909.01.10   GAYRİMENKULLER

909.01.99   DİĞER MENKUL DEĞERLER

909.02 HAYAT DIŞI DALLAR İÇİN BLOKE TEMİNATLAR

909.02.1 BANKALAR

909.02.2 MENKUL DEĞERLER

909.02.3 HİSSE SENETLERİ

909.02.4 ÖZEL KESİM SENET TAHVİL VE BONOLARI

909.02.5 KAMU KESİMİ SENET TAHVİL VE BONOLARI

909.02.6 YATIRIM FONU VE DİĞER KATILMA BELGELERİ

909.02.7 YATIRIM RİSKİ SİGORTALILARA AİT YATIRIMLAR

909.02.8 İŞTİRAKLER

909.02.9 BAĞLI ORTAKLIKLAR

909.02.10   GAYRİMENKULLER

909.02.99   DİĞER MENKUL DEĞERLER

910  YÜKÜMLÜLÜK KARŞILAMA YETERLİLİĞİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK VARLIKLAR

911 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİM ÜRETİMİNDEN BORÇLULAR

911.01MERKEZ

911.02ACENTELER

912  KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR

940  DİĞER NAZIM HESAPLAR

95   ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

950  GARANTİ KEFALET VE DİĞER TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR

950.01 TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLILAR

950.02 İPOTEK SENETLERİNDEN ALACAKLILAR

950.03 TEMİNATA ALINAN MENKUL KIYMETLERDEN ALACAKLILAR

950.04 ALINAN DİĞER TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR

951 ALACAK SENETLERİNDEN  ALACAKLILAR

951.01 ACENTELER

951.02 SİGORTALILAR

951.03 SOVTAJ VE RUCU SENETLERİ ALACAKLILARI

951.04 DİĞER

952  ÇEKLERDEN ALACAKLILAR

952.01 ACENTELER

952.02 SİGORTALILAR

952.03 SOVTAJ VE RUCU ALACAKLILARI

952.99 DİĞER

953  ŞİRKETÇE VERİLEN GARANTİ VE KEFALETLER

953.01 BANKALARA

953.02 SİGORTA ŞİRKETLERİNE

953.03 YARGI ORGANLARINA

953.04 GÜMRÜK İDARELERİNE

953.99 DİĞER ŞİRKET VE KURULUŞLARA

954  PORTFÖYDEKİ KATILMA BELGELERİ (ADET)

954.01 ... Fonu

955  DOLAŞIMDAKİ KATILMA BELGELERİ ( ADET)

955.01 ... Fonu

956  DOLAŞIMDAKİ KATILMA BELGELERİ ( TUTAR)

956.01 ... Fonu

957  FON BİRİM FİYATLARI

957.01 ... Fonu

958  ŞİRKETÇE TAAHHÜT EDİLEN SİGORTA TEMİNATLARINDAN ALACAKLILAR

959  ŞİRKETÇE GÖSTERİLEN KANUNİ TEMİNATLARDAN ALACAKLI HM

959.01 HAYAT DIŞI DALLAR SİGORTALILARI

959.02 HAYAT DALI SİGORTALILARI

960  YÜKÜMLÜLÜK KARŞILAMA YETERLİLİĞİ HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK VARLIKLAR

961 ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDAN ALACAKLI DASK

962  KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLILAR

970  DİĞER ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

 
Sigortacılık Hesap Planı İzahnamesi

Madde 9- Sigortacılık Hesap Planı’nda yer alan hesaplar, gruplar, defteri kebir ve gerekli görüldüğü hallerde yardımcı ve alt hesaplar bazında açıklanır.

Sözkonusu açıklamalar, ilgili hesapların işleyişini daha iyi anlamaya yönelik olup, muhasebe ve mali tablolar ilkeleri ile sigortacılık muhasebe ve finansal raporlama standartlarına aykırılık teşkil etmez.

Sigortacılık Hesap Planı İzahnamesi aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

 

1

CARİ VARLIKLAR

 

 Bu   hesapsınıfı;   nakitolarakelde  veya   bankadatutulanvarlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde nakde çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.

 

Cari Varlıklar; nakit ve nakit benzeri varlıklar, finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar, esas faaliyetlerden alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar, diğer alacaklar, gelecek aylara  ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer cari varlıklar şeklinde bölümlenir.

10   NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR

Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları (Finansal varlıklar hariç) kapsar. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

100 KASA

Bu hesap aktif nitelikli olup bakiyesi Türk Parası veya yabancı paraların Türk parası karşılıklarının mevcudunu gösterir.

100.01 TÜRK PARASI

Ülkemizde tedavülde bulunan banknot ve madeni paraların şirkete yatırılmasından veya çekilmesinden kaynaklanan işlemlerin kaydedildiği bir hesaptır. Bu hesap aktif nitelikli olup bakiyesi Türk Parası mevcudunu gösterir. Kasaya girişler hesaba borç, kasadan çıkışlar ise alacak olarak kaydedilir. Hesap daima  borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.

100.02 YABANCI PARA

Alım satım konusu yapılan yabancı paraların sabit fiyat üzerinden kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Satın alınan efektif türlerine göre açılan ilgili yardımcı föylere borç, satışı yapılan efektifler de türlerine göre açılan ilgili yardımcı föylere alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalıştığı için dönem sonlarında evalüasyon işleminden geçirilerek bakiyesi Türk Parasına dönüştürülür.

101 ALINAN ÇEKLER

 

Bu hesap, şirketin prim alacağı dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan Türk Parası  veya yabancı para üzerinden alınan çeklerin Türk Parası karşılıklarının izlenmesini sağlar. Vadeli çek olarak kullanılan çekler bu hesaba yazılmamalıdır. Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.

101.01 TÜRK PARASI

Bu hesapta Türk Parası üzerinden olan çekler izlenir.

101.02 YABANCI PARA

Bu hesapta yabancı para üzerinden olan çekler izlenir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalıştığı için dönem sonlarında evalüasyon işleminden geçirilerek bakiyesi Türk Parasına dönüştürülür.

102 BANKALAR

 

Bu hesap, şirketçe yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paralar ile yabancı paraların Türk Parası karşılıklarının izlenmesini kapsar.

102.01 VADESİZ

Bankalar hesabının alt hesabının olup vadesiz olarak banka ve  benzeri finans kurumlarına yatırılan paraların izlenmesini kapsar.

102.01.1 TÜRK PARASI

Bu hesap, şirketçe yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar. Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

102.01.2 YABANCI PARA

Bu hesap, şirketçe yurtiçi ve yurtdışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen yabancı paraların izlenmesini sağlar. Bankalara yabancı para olarak ve hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalıştığı için dönem sonlarında evalüasyon işleminden geçirilerek bakiyesi Türk Parasına dönüştürülür.

102.02 VADELİ

Bankalar hesabının alt hesabının olup vadeli olarak banka ve  benzeri finans kurumlarına yatırılan paraların izlenmesini kapsar.

102.02.1 TÜRK PARASI

Bu hesap, şirketçe yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar. Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

102.02.2 YABANCI PARA

Bu hesap, şirketçe yurtiçi ve yurtdışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen yabancı paraların izlenmesini sağlar. Bankalara yabancı para olarak ve hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalıştığı için dönem sonlarında evalüasyon işleminden geçirilerek bakiyesi Türk Parasına dönüştürülür.

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

Şirketin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. Vadeli olarak düzenlenen çekler bu hesaba yazılmamalıdır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.

103.01 TÜRK PARASI

Bu hesapta Türk Parası üzerinden olan çek ve ödeme emirleri izlenir.

103.02 YABANCI PARA

Bu hesapta yabancı para üzerinden olan çek ve ödeme emirleri izlenir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalıştığı için dönem sonlarında evalüasyon işleminden geçirilerek bakiyesi Türk Parasına dönüştürülür.

109 DİĞER NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR

 

Yukarıda sayılanlar dışındaki hazır değerleri kapsar. Bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında da hesabın alacağına kaydedilir.

109.01 TÜRK PARASI

Bu hesapta Türk Parası  üzerinden olan diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar izlenir.

109.02 YABANCI PARA

Bu hesapta yabancı para üzerinden olan diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar izlenir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalıştığı için dönem sonlarında evalüasyon işleminden geçirilerek bakiyesi Türk Parasına dönüştürülür.

11   FİNANSAL VARLIKLAR ve RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR

Bu grup faiz geliri veya kar payı sağlamak yahut fiyat değişimlerinden yararlanarak karlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi ve diğer değişken getirili finansal varlıklar, hazine bonoları, devlet tahvilleri, özel sektör bonoları, diğer sabit getirili menkul kıymetler, yatırım fonu katılma belgeleri, repo işlemlerine konu finansal varlıklar, krediler, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıklar, şirket hissesi ile bu hesaplar için gerekli değerleme hesapları ile karşılık hesaplarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

Genel olarak finansal varlıkların satın alınması halinde bu hesaplara borç, satılmaları halinde alacak kaydolunur.

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıklar, esasen getiri garantisi bulunmayan yatırım riski tamamen sigortalılara ait (unit link tipi sigortalar) finansal varlıkları ifade etmekle birlikte, Ülkemiz uygulamasında teknik faiz garantisi bulunduğundan birikimli hayat sigortalarına ait tüm finansal varlıkları da kapsamaktadır.

110 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR

Finansal Araçlara İlişkin Tebliğde (Sigortacılık Muhasebe Sistemi–Tebliğ No:17) belirtildiği gibi, alım satım amaçlı ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkların dışındaki bütün finansal varlıklar bu hesapta izlenir. Satılmaya hazır finansal varlıkların satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur. Aktif nitelikli bu hesap, ilgili varlıkların rayiç değerleri üzerinden hareket görür ve nominal değerleri üzerinden de nazım hesaplar arasında izlenir.

110 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar hesabı, ilgili değerlerin türüne ve ihraç eden kurum veya kuruluşa göre yardımcı hesaplarda izlenir. Satılmaya hazır finansal varlıklar Finansal Araçlara İlişkin Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi–Tebliğ No:17) hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulur ve değerleme sonuçları özkaynak kalemi olarak kaydedilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların iskonto ve primleri iç verim oranının hesaplanmasında dikkate alınarak  kâr /zarar ile ilişkilendirilmesi, rayiç değer farklarının ise özkaynak kalemlerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Her finansal varlığa ilişkin değerleme işlemi her bir finansal varlığın altında ayrı ayrı takip edilir. Bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan artış tutarları ya da değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Sözkonusu finansal varlıkların değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar.

110.01 HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

Satışa müsait olarak elde tutulan hisse senetleri ile diğer değişken getirili menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

110.01.1 Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

110.01.2 Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

110.02 HAZİNE BONOLARI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve satışa müsait olarak elde tutulan hazine bonoları bu hesapta izlenir

110.02.1 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan hazine bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

110.02.2 Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan hazine bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

110.03 DEVLET TAHVİLLERİ

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve satışa müsait olarak elde tutulan devlet tahvilleri bu hesapta izlenir.

110.03.1 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan devlet tahvillerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

110.03.2 Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan devlet tahvilleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

110.04 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

Diğer şirketler veya kuruluşlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen ve satışa müsait olarak elde tutulan özel sektör bonoları bu hesapta izlenir.

110.04.1 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan özel sektör bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

110.04.2 Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-)

Diğer şirketler veya kuruluşlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan özel sektör bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

110.05 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

Satışa müsait olarak elde tutulan diğer sabit getiririli finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

110.05.1 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan diğer sabit getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

110.05.2 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan ve diğer sabit getirili menkul kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

110.06 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

Yatırım fonları tarafından çıkarılan satışa müsait olarak elde tutulan yatırım fonu katılma belgeleri bu hesapta izlenir.

110.06.1 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Satın Alma Değeri

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan yatırım fonu katılma belgelerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

110.06.2 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-)

Yatırım fonları tarafından çıkarılan ve satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan yatırım fonu katılma belgeleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

110.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

Satışa müsait olarak elde tutulan repo işlemlerine konu olan finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

110.07.1 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan repo işlemlerine konu olan finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

110.07.2 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan repo işlemlerine konu olan finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

110.99 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

Satışa müsait olarak elde tutulan diğer finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

110.99.1 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan diğer finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

110.99.2 Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Satışa müsait olarak elde tutulan elde tutulan diğer finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

111 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FİNANSAL VARLIKLAR

Vadeye kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan vadeye bağlı gelir amaçlı finansal varlıklardır.

Bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan artış tutarları ya da değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Sözkonusu finansal varlıkların değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıda belirtilen kaydın tersi yapılır.

Her finansal varlığa ilişkin değerleme işlemi her bir finansal varlığın altında ayrı ayrı takip edilir. Bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan artış tutarları ya da değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Sözkonusu finansal varlıkların değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar.

111.02 HAZİNE BONOLARI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan hazine bonoları bu hesapta izlenir.

111.02.1 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan hazine bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 111.02.2 Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan hazine bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

111.03 DEVLET TAHVİLLERİ

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan devlet tahvilleri bu hesapta izlenir.

111.03.1 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan devlet tahvillerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

111.03.2 Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan devlet tahvilleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

111.04 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

Diğer şirketler veya kuruluşlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen ve vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan özel sektör bonoları bu hesapta izlenir.

111.04.1 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan özel sektör bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

111.04.2 Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-)

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan özel sektör bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

111.05 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak diğer sabit getirili menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

111.05.1 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak diğer sabit getirili menkul kıymetlerin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

111.05.2 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç vaya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

111.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak repo işlemlerine konu olan finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

111.07.1 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak repo işlemlerine konu olan finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

111.07.2 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan repo işlemlerine konu olan finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

111.99 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak diğer finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

111.99.1 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak diğer finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

111.99.2 Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Vade sonuna kadar elde bulundurulacak olan diğer finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

112  ALIM SATIM  AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR

Piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlamak amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan spekülatif gelir amaçlı finansal varlıklardır.

Bu varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan artış tutarları ya da değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Sözkonusu finansal varlıkların değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıda belirtilen kaydın tersi yapılır.

Her finansal varlığa ilişkin değerleme işlemi her bir finansal varlığın altında ayrı ayrı takip edilir. Bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan artış tutarları ya da değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Sözkonusu finansal varlıkların değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan