SMMM Tebliğleri  
Resmi Gazete: 27.02.1998 Cuma Sayı: 23271 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ
Sıra No:5

           Bilindiği gibi, 4 Sıra No.lu "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" 29/6/1997 gün ve 23034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu tebliğin II-B bölümünde beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda olmayan mükellefler belirtilmiştir.

           Beyanname imzalatma uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

           Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birlikler, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın, beyannamelerini sözü edilen tebliğ çerçevesinde meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır. 

           Diğer taraftan, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

           Tebliğ olunur.