SMMM Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.10.1993 Çarşamba Sayı: 21727
Maliye Bakanlığından: 
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:10
      
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun ilgili maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
A - MESLEK MENSUBU OLMADIĞI HALDE, SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLARAK MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLERİN İLGİLİ MESLEK ODALARINA BİLDİRİLMESİ
            3568 sayılı Kanun'un "meslek ünvanlarının haksız kullanılması" başlıklı 3. maddesinde; "Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir ünvanlarının veya bu ünvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü ünvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır.

            Odalar, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiklerinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek mecburiyetindedirler. Cumhuriyet Savcılığınca tahkikatın sonucu, odaya ve ilgililere bildirilir." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanun'un 15. maddesinde de odalara üye olmayan meslek mensuplarının mesleki faaliyette bulunamayacakları hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 9. maddesinde; "vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." hükmü ile vergi idaresine vergiye tabi gelir getirici faaliyette bulunan herkesin faaliyet konusuna bakılmaksızın mükellefiyetlerini tesis etmek zorunluluğu getirilmiştir.

            Bu hükümler uyarınca ilgili vergi daireleri, mesleki unvan ve ruhsat alınmaksızın, meslek odalarına üye olarak kaydolunmaksızın, 3568 sayılı Kanun kapsamında mesleki faaliyette bulunmak için mükellefiyet tesis ettirmek isteyenlerin bu taleplerini kabul etmek ve mükellefiyetlerini tesis etmek zorundadırlar.

            Ancak, vergi dairelerince, mükellefiyeti tesis edilen ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu belgeleyemeyenler hakkında ilgili meslek odalarınca gerekli işlemlerin yapılabilmesi için durum, her ay bir yazı ile ilgilinin kayıtlı olması gereken serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler odalarına bildirilecektir.

B - MUHASEBECİLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 91. Maddesi ile 5442 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23. Maddesinde; beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerinin Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit edileceği, mükelleflerin beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmeye mecbur oldukları hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan maddelerin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak gerçek gelir vergisine tabi ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri ile 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için aşağıdaki esaslar çerçevesinde bildirim formu düzenleme ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ekinde ilgili vergi dairelerine verme zorunluluğu getirilmiştir.

            03.01.1990 gün ve 20391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 24. Maddesinde; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin defter tutma, müşavirlik, incele, tahlil ve denetim yapma, rapor ve benzerlerini düzenleme hizmetleri ile yeminli mali müşavirlerin tasdik işlemlerinde, taraflar arasında mutlaka sözleşme yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümler uyarınca, aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. Bu hükümler uyarınca, aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

            1 - Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari, zırai ve mesleki kazanç sahipleri ile kurumlar vergisi mükellefleri muhasebecilik ve müşavirlik hizmet alımlarına ilişkin olarak bildirimde bulunacaklardır.

            Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri ile kurumlar vergisi mükellefleri, anılan Yönetmeliğin 24.maddesinde belirtilen hizmetler nedeniyle serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerle olan hizmet ilişkilerini gösteren ve bu Tebliğin 1 No.lu ekini oluşturan "serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik hizmetlerine ait bildirim" formunu dolduracaklardır. Anılan bildirimde, defter tutma yükümlülüklerine ilişkin bilgilere de yer verilecektir.

            2 - Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ile bunların ortaklıkları, vermiş oldukları muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmetlerine ilişkin olarak bildirimde bulunacaklardır.

            Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, anılan Yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilen hizmetler nedeniyle, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri ile olan hizmet ilişkilerini gösteren ve bu Tebliğin 2 No'lu ekini oluşturan "gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari, zırai ve mesleki kazanç sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri ile yapılan hizmet sözleşmelerine ait bildirim" formunu dolduracaklardır.

            Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin kurumlar vergisine tabi bir ortaklık şeklinde faaliyet göstermeleri halinde, bu ortaklığın verdiği mesleki hizmetlere ilişkin bilgiler yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ekinde verilecek bildirim formunda yer verilecek; bunların ayrıca gerçek kişi olarak mesleki faaliyetleri varsa, bu faaliyetlerini yıllık gelir vergisi beyannameleri ekinde bildirim formu ile beyan edeceklerdir.

            Meslek mensuplarının gelir vergisi mükellefi olarak ortaklık şeklinde faaliyet göstermeleri durumunda, sözleşmeler ortaklık adına veya ortakların kendi adlarına düzenlenmiş ise; hem ortaklık adına, hem de ortakların kendi adlarına düzenlenen sözleşmelere ilişkin bilgilere yer verilmek suretiyle doldurulacak bildirim formunun, gelir vergisi beyannameleri ekinde ilgili vergi dairelerine verilmesi gerekir.

            Bildirim formları, 1993 yılı ve müteakip hesap dönemlerine ilişkin olarak her yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri eklerinde ilgili vergi dairelerine verilecektir.

            Bildirim formlarını veya bu bildirim formlarındaki bilgileri vermeyen, eksik, yanlış veya yanıltıcı olarak verenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun bu fiiller için öngördüğü müeyyideler uygulanacaktır.

C - TASDİK KAPSAMINA GİREN İHRACAT TESLİMLERİ VE İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLER İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİNE İLİŞKİN HAD ARTIRILMIŞTIR
            Yeminli mali müşavir tasdik raporları uyarınca ihracat teslimleri ve ihraç kaydıyla yapılan teslimler ile uluslararası taşımacılık işlemleri nedeniyle doğan katma değer vergisinin vergilendirme dönemleri itibariyle iade edilebilecek tutarları, 750.000.000.- TL.dan 1.500.000.000.- TL.ya yükseltilmiştir. Buna göre; bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ait olanlar da dahil olmak üzere 1.500.000.000.-TL. ya kadar katma değer vergisi iadesine hak kazanan mükellefler, teminat göstermeden yeminli mali müşavir tasdik raporu sonucuna göre iade imkanından yararlanabileceklerdir.
D - SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE BUNLARIN YANINDA ÇALIŞANLARIN İŞ TAKİPLERİNDE "YAKA KİMLİK KARTI" İBRAZI
            Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ile bunların yanında çalışan elemanların, vergi idarelerindeki iş takiplerinde, şekil ve muhteviyatı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince belirlenecek ve ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarınca tasdik edilecek fotoğraflı "Yaka Kimlik Kartı" kullanmaları mecburiyeti getirilmiştir.

            Meslek mensupları bu yaka kimlik kartlarını vergi idarelerindeki iş takipleri süresince takmak zorundadırlar.

            Bu mecburiyet, 01.01.1994 tarihinden itibaren başlayacaktır.

            Tebliğ olunur.

 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE AİT BİLDİRİM
(Bu bildirim, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından doldurulacak.)
 
M Ü K E L L E F İ N
ADI SOYADI (ÜNVANI): FAALİYET ALANI
VERGİ DAİRESİ: TELEFON-FAX NO:
V.D. SİCİL NO: İŞ YERİ ADRESİ:
 
HİZMET AKDİ İLE MUHASEBEDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞANLARIN
ADI SOYADI ÖĞRENİM DURUMU SİGORTA SİCİL NO İŞE GİRİŞ TARİHİ 3568 SK.GÖRE UNVAN ALIP ALMADIĞI
         
         
         
 
MUHASEBE İŞLEMLERİ İŞ SAHİBİ VEYA ORTAKLARDAN BİRİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR İSE
ADI SOYADI ÖĞRENİM DURUMU DEFTERLERİ HANFİ TARİHTEN İTİBAREN TUTTUĞU 3568 SK.GÖRE UNVAN ALIP ALMADIĞI
       
 
HİZMET AKDİ İLE BAĞIMLI OLMAYAN, SM, SMMM, VEYA YMM'LERİN 
ÜNVANI ADI SOYADI VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO BAĞLI OLDUĞU ODA VE SİCİL NO İŞ YERİ ADRESİ
(SM)        
       
(SMMM)        
       
(YMM)        
       
 

            Bildirim formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar.
            1. Bölüm: Bu bölümde, mükellef kendisine ait bilgilere yer verecektir.

            2. Bölüm: Bu bölümde, mükellefin yanında hizmet akdi ile muhasebeden sorumlu olarak çalışanlara ilişkin bilgilere yer verilecektir. Öğrenim durumu sütununa bitirilen okul ve varsa öğrenim gördüğü bilim dalı yazılacaktır. (Örnek: Gazi Ünv. İkt. ve İd. Bil. Fak. Maliye Bl. gibi) Ayrıca bu kişiler 3568 sayılı Kanun'a göre SM, SMMM ve YMM ünvanları almış iseler ilgili sütunda bunların ünvanları, bağlı oldukları oda ve oda sicil numaraları belirtilecekir. Ünvanlar, serbest muhasebeci için (SM), serbest muhasebeci mali müşavir için (SMMM), yeminli mali müşavir içinse (YMM) şeklinde kodlanabilir.

            3. Bölüm: Bu bölümde, muhasebe işlemleri iş sahibi veya ortaklardan biri tarafından yürütülüyor ise bu kişilerin öğrenim durumları ve 3568 sayılı Kanun'a göre ünvan alıp almadıklarına ilişkin sütunlar ikinci bölümde yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurulacaktır.

            4. Bölüm: Bu bölümde, mükelleflerin sözleşme yaptığı SM, SMMM veya YMM'lere ilişkin bilgilere yer verilecektir. SM, SMMM veya YMM'lerin ortaklık olarak faaliyet göstermeleri halinde bu bölümün, ünvanı başlıklı sütununa ortaklığın ünvanı, adı-soyadı başlıklı sütuna ortakların adı-soyadı, vergi dairesi ve sicil no başlıklı sütuna ortaklığın vergi dairesi ve sicil numarası, bağlı olduğu oda ve oda sicil sütununa ortakların kayıtlı olduğu oda ve oda sicil numaraları, adres sütununa ise ortaklığın işyeri adresi yazılacaktır.

            5. Bölüm: Bu bölümde mükelleflerin 4. bölümde adları geçen meslek mensupları veya bunların ortaklıkları ile yaptığı sözleşmeler ile yapılan ödemeleri gösteren serbest meslek makbuzlarına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

            Meslek mensuplarının ortaklık şeklinde faaliyet göstermeleri halinde adı-soyadı ve ünvanı başlıklı sütunlar 4. bölümdeki açıklamalar doğrultusunda doldurulacaktır.

            Serbest meslek makbuzunun adedi sütununa dayanak sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen serbest meslek makbuzlarının toplam adedi tutarı sütununa da sözkonusu makbuzlar uyarınca ödenen tutarların toplamı yazılacaktır.

            YETKİLİ İMZA SAHİBİNİN
            ADI SOYADI:                                     TARİH: .../.../19..
            SIFATI:                                                     İMZA:

                                                           EK: 2
 
 

Bu tablo hizmet akdi ile bağımlı olmayan, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere ilişkin olarak doldurulacaktır. (Sayının daha fazla olması halinde ilave föy veya aynı bilgileri içeren listeler kullanılacaktır.)
SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
SÖZLEŞMENİN 
SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN
ADI SOYADI ÜNVANI TARİHİ VE SAYISI VARSA SERİ VE SIRA NO BELİRLENEN ÜCRET (TL) ADEDİ TUTARI (TL)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
 
GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİNE TABİ TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇ SAHİPLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMELERİNE AİT BİLDİRİM
(Bu bildirim Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavirler tarafından doldurulacak.)
 
SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI : KAYITLI OLDUĞU ODA:
ÜNVANI: ODA SİCİL NO:
VERGİ DAİRESİ: TELEFON-FAX NO:
V.D. SİCİL NO: İŞ YERİ ADRESİ:
 
ORTAKLIK OLRAK FAALİYETTE BULUNUYOR İSE ORTAKLIĞIN
ÜNVANI  
  
 
Bu tablo serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari zirai ve mesleki kazanç sahipleri ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile yaptığı sözleşmelere ilişkin olarak doldurulacaktır. (Sayıya göre bu tablo ve arka sayfadaki tablolar doldurulacaktır. Sayının daha fazla olması halinde ilave föy veya aynı bilgileri içeren listeler kullanılacaktır.)
MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN  SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN
ADI SOYADI (ÜNVANI) VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO TARİHİ VE SAYISI VARSA SERİ VE SIRA NO BELİRLENEN ÜCRET (TL) ADEDİ TUTARI (TL)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
            Bildirim formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar.
            1. Bölüm: Bu bölümde, meslek mensubu kendisine ait bilgilere  yer verecektir.

            2. Bölüm: Bu bölüm meslek mensuplarının ortaklık olarak faaliyette bulunmaları durumunda doldurulacaktır. Ortaklık olarak faaliyette bulunulması durumunda, 1. bölümün adı-soyadı, ünvanı, kayıtlı olduğu oda, oda sicil no sütunlarında ortaklara ilişkin bilgilere yer verilecek, diğer sütunlarda ortaklığa ilişkin bilgilere yer verilecektir.

            3. Bölüm: Bu bölümde, meslek mensuplarının mükellefler ile yaptığı sözleşmeler ile bu sözleşmeler uyarınca verilen hizmet karşılığı olarak tahsil edilen ücretleri gösteren serbest meslek makbuzlarına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

            Ortaklık şeklinde faaliyette bulunulması halinde, serbest meslek makbuzlarının adedi sütununa, dayanak sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen serbest meslek makbuzlarının toplam adedi, tutarı sütununa da sözkonusu makbuzlar uyarınca tahsil edilen tutarların toplamı yazılacaktır.

            SM, SMMM VE YMM'lerin Kurumlar Vergisine tabi bir ortaklık şeklinde faaliyet göstermeleri halinde, bu ortaklığın verdiği mesleki hizmetlere ilişkin bilgilere yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ekinde verilecek bildirim formunda yer verilecek; bunların ayrıca gerçek kişi olarak mesleki faaliyetleri varsa, bu faaliyetlerini Yıllık Gelir Vrgisi beyannameleri ekinde bu bildirim formu ile beyan edeceklerdir.

            Meslek mensuplarının, Gelir Vergisi mükellefi olarak ortaklık şeklinde faaliyet göstermeleri durumunda, sözleşmeler ortaklık adına veya ortakların kendi adlarına düzenlenmiş ise hem ortaklık adına hem de ortakların kendi adlarına düzenlenen sözleşmelere ilişkin bilgilere yer verilmek suretiyle doldurulacak bu bildirim formu, Gelir Vergisi beyannameleri ekinde ilgili vergi dairelerine verilecektir.

            YETKİLİ İMZA SAHİBİNİN
            ADI SOYADI:                            TARİH: .../.../19..
            SIFATI:                                            İMZA: