SMMM Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30/07/1995 Pazar Sayı: 22359 
Maliye Bakanlığından: 
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:18
     
            Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" in 7-A/a maddesi ile yıllık gelir vergisi beyannameleri, bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler; 7-B/a maddesi ile de yıllık kurumlar vergisi beyannameleri, bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler tasdik kapsamına alınmıştır. 

            Sözkonusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği ve yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir. 

            Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğle belirlenmiştir. 

            I. TASDİKE İLİŞKİN ESASLAR 

            A) KAPSAM 

            Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda mükellefler, sözkonusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler. 

            Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin uygulama, 1995 (özel hesap dönemi tayin olunanlar için 1995 yılında başlayan) hesap dönemine ait beyannamelerden başlayacaktır. 

            Bu Tebliğ hükümlerine göre, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, beyannamelerini ayrıca serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

            B) SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ 

            1 - Genel Olarak 
            Bilindiği üzere, 02.01.1990 tarihli "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, ilgililerce yaptırılacak tisdik hizmetinin tasdik sözleşmesine bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Diğer taraftan aynı maddeye, 31.05.1995 tarih ve 22299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklenen fıkrada, gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin sözleşmelerin ilgili vergilendirme döneminin ilk ayı içinde düzenleneceği belirtilmiştir. 

            Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmek isteyen mükellefler, her yıl Ocak ayı içinde (özel hesap dönemi uygulayan mükellefler özel hesap döneminin ilk ayı içinde), beyannameleri ile eklerini tasdik edecek yeminli mali müşavirlerle yıllık sözleşme düzenlemek zorundadırlar. 

            2 - Özel Durumlarda Sözleşme 
            İşe yeni başlayan mükelleflerden beyannameleri ile eklerini tasdik ettirmek isteyenler, kalan süre için sözleşme düzenleyeceklerdir. Yeminli mali müşavirin her ne sebeple olursa olsun mesleki faaliyetini süresiz terketmesi veya sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle başka bir yeminli mali müşavirle sözleşme imzalanması halinde de sözleşme, kalan süre için yapılacaktır. Bu durumda tasdikle ilgili her türlü bilgi ve belgeler, devralan yeminli mali müşavire aktarılmak zorundadır. 

            Sözleşme döneminden sonra yeminli mali müşavirin ölüm, meslekten çıkartılma ve diğer nedenlerle mesleki faaliyetini süresiz terketmesi halinde, bu yeminli mali müşavirle sözleşme imzalayan mükellefler, diledikleri takdirde beyannamelerini faaliyette bulunan başka bir yeminli mali müşavire tasdik ettirebilirler. 

            İşe yeni başlayan veya önceki sözleşmesi herhangi bir nedenle fesh edilen mükelleflerden beyannameleri ile eklerini tasdik ettirmek isteyenler işe başlama veya fesih tarihinden itibaren bir ay içinde yeminli mali müşavir ile sözleşme düzenleyeceklerdir. 

            3 - 1995 Yılına İlişkin Sözleşmelerin Düzenlenme Zamanı 
            Bilindiği üzere, 31.05.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'le 02.01.1990 tarihli Yönetmelik'e eklenen geçici madde ile, 1995 vergilendirme dönemine ilişkin tasdik sözleşmelerinin 31.05.1995 tarihi sonuna kadar düzenleyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu süre daha sonra Bakanlığımızca 31.07.1995 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır. Bu defa, 1995 hesap dönemine ilişkin tasdik sözleşmeleri, (birer örneğinin Yeminli Mali Müşavirlerin bağlı bulunduğu odalara gönderilme süresi olan) 31.08.1995 tarihi sonuna kadar düzenlenecektir. 

            4 - Sözleşmelerin Gönderilmesi 
            Sözleşmelerin birer örneği, düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içinde, 1995 vergilendirme dönemine ait sözleşmeler ise bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar yeminli mali müşavirlerce bağlı bulundukları meslek odalarına, bu sözleşmelerin ilk sahifelerinin birer örnekleri de yeminli mali müşavir odalarınca 15 gün içinde Maliye Bakanlığına gönderilecektir. 

            C) TASDİK ÜCRETİ 

            Yeminli Mali Müşavirlerle yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi düzenleyen mükellefler, ücret tarifesinde yer alan ilgili beyannameye ait tasdit ücretini ödeyeceklerdir. 

            Ücret tarifesinde belirtilen yeminli mali müşavirlik tasdik ücretlerinin 1/12'si aylık ücret olarak uygulanır. 

            D) TASDİK İŞLEMİ 

            Tasdik işlemi; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili bölümleri ile mali tablolar ve bildirimlerin uygun kısımları, yeminli mali müşavirlerce imzalanıp mühürlenmek ve tasdik raporu düzenlenmek suretiyle yerine getirilecektir. Tasdik raporu ile beyannamede yer alan tutarlar arasında farklılıklar bulunduğu takdirde, beyanname şerh düşülerek tasdik edilecektir. 

            Yeminli mali müşavirlerin yapacağı beyanname tasdikinin amacı, ödenmesi gereken gelir ya da kurumlar vergisinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle, yeminli mali müşavir, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgelerden yararlanmak ve her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadır. 

            II. TASDİK RAPORUNU DÜZENLEYECEK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SORUMLULUK UYGULAMASI 

            A) TASDİK RAPORU DÜZENLEYECEK OLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

            3568 sayılı Kanuna göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirler, beyannameleri ile eklerini tasdik ettikleri mükelleflerle ilgili olarak, usul ve esasları bu Tebliğ ile belirlenen "Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu" tanzim edeceklerdir. 

            Tasdik raporları, bu Tebliğe ekli rapor kapağı ile rapor dizpozisyonuna uygun olarak düzenlenecek ve raporda bu Tebliğin III-B bölümünde yer alan "Asgari Bilgiler"e yer verilecektir. 

            B) TASDİK RAPORU TANZİM EDEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN SORUMLULUĞU 

            1 - Genel Olarak 
            Beyanname ve eklerini tasdik eden yeminli mali müşavirler, tasdik ettikleri beyanname ve eklerinde yer alan bütün bilgilerle bunların dayanağını teşkil eden defter kayıtları ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğu ile beyan0namesini tasdik ettikleri mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmasından sorumludurlar. Belgelerin yasal süresi içerisinde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine, genel muhasebe kurallarına, vergi mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara aktarılması sorumluluk kapsamındadır. Bu bilgi ve belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin doğru olarak hesaplanması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğuna dahildir. Bu çerçevede yeniden değerleme, amortisman tutarları, yatırım indirimi, her türlü istisna ve muafiyet tutarları ve benzeri tutarların vergi mevzuatı çerçevesinde doğru olarak tesbit edilmesi, aktif ve pasif kıymetlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak değerlemelerinin yapılması, kaydi envanterin sağlanması ve randıman tespitlerinin yapılması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğundadır. 

            2 - Müşterek ve Müsetelsil Sorumluluğun Tesbiti 
            Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanlarınca yapılacak vergi incelemesi sonucunda bir matrah veya vergi farkı ortaya çıktığı takdirde, denetim elemanları, yeminli mali müşavirlerin sorumluluklarının tesbiti amacıyla, bulunan matrah veya vergi farkı ile yeminli mali müşavirlerin yukarıda belirtilen sorumlulukları arasındaki ilişkiyi, inceleme raporunda net bir şekilde ortaya koyacaklardır. Yeminli müşavirin sorumlu tutulması gereken bir durumun tesbit edilmesi halinde, sözkonusu inceleme raporunun onaylı bir örneği Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. 

            Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tesbit edilen yeminli mali müşavirler nezdinde yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacaktır. Vergi dairelerince yapılacak olan takibat, tahakkuku kesinleşen vergi ve cezaların tahsiline yönelik olacaktır. Bununla birlikte, yeminli mali müşavirin bilgi ve rızası dışında, mükellefin tek taraflı tasarrufu sonucu kesinleşen ve yeminli mali müşavir tarafından ödenen vergi ve cezalar için mükellefe rücu hakkı saklıdır. Sorumluluğu tesbit edilen yeminli mali müşavirle ilgili takibat ise yeminli mali müşavirin bağlı bulunduğu vergi dairesince yerine getirilecektir. 

            C) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YETKİLERİ 

            Yeminli mali müşavirler, bu Tebliğle verilen beyanname tasdik yetkisi ile ilgili olarak sözleşme yaptıkları mükelleflerin; 

            - Tüm defter, kayıt ve belgelerini gizli olsalar dahi incelemek, 

            - Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerden iç denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek, 

            - Şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunmak, 

            yetkisine haizdirler. 

            Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgleri vermekle yükümlüdürler. Gerekli bilgiler, yazı ile istenecek ve yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği belirtilecektir. 

            Yeminli mali müşavirler ayrıca, beyannamelerini tasdik edecekleri mükelleflerin işlemleriyle sınırlı olmak üzere karşıt inceleme yapabilirler. Başka oda çevrelerindeki karşıt incelemeler, Ücret Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde ücreti ödenmek kaydıyla, o odaya mensup yeminli mali müşavirlere yaptırılabilir. 

            Yeminli mali müşavirlerce tasdik edilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, Kamu İdaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla Kamu İdaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır. 

            Bundan böyle, Bakanlığımızın yıllık vergi inceleme plan ve programları, yeminli mali müşavirlerle beyanname tasdik sözleşmesi düzenlemeyen ve beyannamelerini tasdik ettirmeyen mükelleflerin hesaplarının öncelikle incelenmesi esasına dayandırılacağından, defterdarlıklar her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, aktif ve net satış toplamları daha sonra iç genelgelerle belirlenecek tutarları aşan mükelleflerin listelerini Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir. Ayrıca, 1995 hesap dönemi ile ilgili olarak tasdik sözleşmesi düzenlemeyenlerden, aktif ve/veya net satış toplamları belirlenecek meblağı aşanların bu yıla ilişkin beyannameleri, Mayıs/1996'dan itibaren genel revizyona tabi tutulacaktır. 

            D) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILACAK DENETİM VE DENETİMİN NİTELİĞİ 

            Yeminli mali müşavirler, sözleşme imzaladıkları mükelleflerin vergiye müteallik bütün işlemlerini sürekli olarak denetleyeceklerdir. Yeminli mali müşavirlerce tasdik edilecek yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapılacak denetim, cari denetim şeklinde olacaktır. Yıl içinde yapılacak bu denetimlerde mükellef tarafından yapılan hataların anında düzeltilmesi esastır. Vergi mevzuatına aykırı hususların mükellef tarafından düzeltilmemesi halinde, bu aykırılıklar ve karşıt inceleme sırasında nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefle ilgili olarak tesbit edilen vergi mevzuatına aykırı hususlar, yeminli mali müşavirler tarafından tasdik raporlarında belirtilecektir. 

            III. TASDİK RAPORUNUN VERGİ DAİRESİNE TESLİMİ VE RAPOR DİSPOZİSYONU 

            A) TASDİK RAPORUNUN VERGİ DAİRESİNE TESLİMİ 

            Yeminli mali müşavirlerce tanzim olunacak Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları (bundan böyle kısaca Tasdik Raporu olarak adlandırılacaktır), tasdiki yapan yeminli mali müşavirler tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında ve iki örnek olarak, çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösteren meslek odasından faaliyet belgesi ile birlikte ilgili vergi dairesine teslim edilecektir. Vergi daireleri tasdik raporlarının bir örneğini bir ay içinde sözleşmesi ile birlikte Defterdarlıklar aracılığı ile Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir. 

            Beyanname verilme süresi ile yeminli mali müşavirin mesleki faaliyetini terketmesi arasındaki süre üç aydan az ise tasdik raporu, mesleki faaliyetin terkedildiği ayı takip eden aydan itibaren üç ay içerisinde verilebilir. Bu gibi hallerde mükellef, faaliyetini terkeden yeminli mali müşavirle ilgili bilgi ve belgeler ile yeni, yeminli mali müşavirle tanzim ettiği sözleşmenin bir örneğini beyannameye eklemek zorundadır. 

            ÖRNEK: Kurumlar vergisi mükellefi (X)'in Yeminli Mali Müşavir (A) ile Mart/1995 ayında sözleşme imzaladığını ve Yeminli Mali Müşavir (A)'nın, tasdik raporunu tanzim etmeden ve vergi dairesine vermeden Mart/1996 tarihinde öldüğünü ve mükellefin 1995 yılına ait olup 1996 yılı Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesinin tasdiki için Yeminli Mali Müşavir (B) ile sözleşme düzenlediğini varsayılım. Bu durumda Mükellef (X), Nisan/1996 ayı içerisinde beyannamesini vergi dairesine teslim edecek, Yeminli Mali Müşavir (B) tarafından tanzim edilecek Tasdik Raporunu ise Haziran/1996 ayı sonuna kadar vergi dairesine verebilecektir. 

            Sözleşmenin taraflarca feshedilmesi halinde, sözleşmenin fesih tarihine kadar olan işlemlere ilişkin Tasdik Raporu eski yeminli mali müşavir tarafından, bu tarihten sonraki işlemlere ilişkin tasdik raporu ise yeni yeminli mali müşavir tarafından tanzim edilecektir. Her bir yeminli mali müşavirin sorumluluğu Tasdik Raporunun kapsamıyla sınırlı olacaktır. Bu şekilde birden fazla Tasdik Raporu tanzim edilmesi halinde, raporların tamamı tasdik edilen beyannameye eklenecektir. 

            B) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORUNUN DİSPOZİSYONU VE RAPORDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 

            I - GENEL BİLGİ 
            Bu bölümde asgari aşağıdaki bilgiler yer alacaktır: 

            - Mükellefin adı-soyadı veya ünvanı, vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi, bağlı bulunduğu meslek teşekkülü ve sicil numarası. 

            - İştigal konusu. 

            - Varsa sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu özeti. 

            - İletişim araçları (telefon, teleks, faks vb.) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı. 

            - Ortaklık olması halinde ortakların ad ve soyadları ile adresleri (ortak sayısının 10'dan fazla olması halinde sadece hisse nisbetleri % 5 ve daha fazla olan ortaklar yazılacaktır). 

            - Mükellefin iç hacmi, tasdik döneminde çalıştırdığı işçi sayısı. 

            - Mükellefin iş merkezi, şubeleri, depoları vb. yerleri. 

            - Varsa yatırım teşvik belgesine ait bilgiler. 

            - Tasdik döneminde kullandığı krediler ve kredi kullandıran banka şubeleri. 

            - Tasdik dönemine ilişkin bilançolar ve gelir tabloları. 

            - Muhasebe işlemlerinden sorumlu olanların kimlik bilgileri ile 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat alıp almadıkları. 

            - Gerekli görülen diğer hususlar. 

            II - USUL İNCELEMELERİ 
            Bu bölümde asgari aşağıdaki hususlar tesbit edilecektir: 

            - Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler. 

            - Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı. 

            - Defter kayıtlarının kayıt nizamına, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olup olmadığı. 

            - Yıl içinde verilmesi gereken katma değer, muhtasar ve benzeri beyannamelerin süresinde verilip verilmediği ve vergi mevzuatına uygun olup olmadığı. 

            III - HESAP İNCELEMELERİ 
            Bu bölümde asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 

            - Mal ve hizmet alış ve satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı. 

            - Nakit ödemelerin ve borç-alacak ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla uyumlu olup olmadığı, bankalar ve diğer finans kuruluşları ile ilişkilerin mahiyeti. 

            - Amortisman, yeniden değerleme, yatırım indirimi, her türlü istisna ve muafiyet, finansman fonu ve benzeri tutarların doğru hesaplanıp hesaplanmadığı. 

            - Bilançoda yer alan kalemlerin defter kayıtlarını tam ve doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere uygun olup olmadığı. 

            Bu kısımda gerekli görülen işlemler için açıklamalara yer verilecek ve bilanço üzerinde tasdik incelemesi sırasında tesbit edilen, ancak mükellef tarafınan düzeltilmeyen varsa vergi mevzuatına aykırı hususlar olması gereken şekliyle belirtilecektir. 

            - Gelir tablosunda yer alan gelir ve giderlerin defter kayıtlarına, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olup olmadığı. 

            Bu kısımda ayrıca gelir tablosunda yer alan kalemlerden yeniden değerleme, şüpheli alacak karşılıkları, amortismanlar ve reeskontlar gibi hesaplama özellikleri olan kalemlerin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı belirlenecektir. 

            - Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin ek mali tablolarında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı. 

            - İmalatçılarda, analitik inceleme yöntemleri kullanılmak suretiyle, üretimin, yapılan her türlü sarfiyattan yararlanılarak üretim kapasitesi ile karşılaştırılması ve bu yönden mamul mal miktarı ile uyumlu olup olmadığı. 

            - Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin işletmenin bilançosunun aktifinde yer alıp almadığı. 

            - Yeniden değerleme ve amortismanların hesaplanması işlemleri ve bu işlemlerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı. 

            - Değer artış fonlarının sermayeye eklenmesinde, fonun hesaplanmasının, doğruluğunun ve sermayeye eklenmesi işlemlerinin ilgili mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı. 

            - Gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilen işlemlere ilişkin tutarlar ile muafiyet tutarlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı. 

            - Yatırım indiriminin mevcudiyeti halinde; yatırım indiriminden faydalanabilmek için gerekli olan şekil şartları ile yatırım teşvik belgesinde belirtilen şartlara ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer şartlara uyulup uyulmadığı. 

            Bu çerçevede yatırım indirimine konu yatırım nedeniyle alınan belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı tesbit edilecek, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet durumlarına ilişkin olarak vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak gerekli araştırma yapılacak, yatırım harcamalarının; yatırımın yapıldığı yerde fiziki olarak kontrol edilmek suretiyle kayıtlara yansıtılan harcamalarla fiili yatırımlar arasındaki uygunluğu sağlanacaktır. 

            - Değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin değerlemelerinin nasıl yapıldığına ve hesaplama yöntemine ilişkin ayrıntılı bilgiler. 

            - Yeminli mali müşavirce gerekli görülecek diğer hususlar. 

            Yeminli mali müşavirler beyannamelerini tasdik edecekleri mükelleflerle ilgili olarak, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre oluşacak ticari kardan vergiye matrah olacak mali kara geçişin doğruluğundan da sorumludurlar. Bu itibarla tasdik raporunda ticari kara hangi kalemlerin ilave edilerek ve hangi kalemlerin çıkartılarak mali kara ulaşıldığı belirtilecektir. 

            IV - SONUÇ 
            Bu bölümde yeminli mali müşavirler, beyannamesini tasdik edeceği mükellefin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre olması gereken ticari kar ile vergiye matrah olacak mali karı ve bu iki tutar arasındaki kalemleri net bir şekilde belirteceklerdir. Ayrıca ödenmesi gereken vergi ve fonlar da hesaplanarak bu bölüme dahil edilecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri için hesaplanan asgari kurumlar vergisinin matrahı ve miktarı ile dağıtılacak kar payı üzerinden tevkif edilmesi gereken vergiler de raporun bu bölümünde yer alacaktır. 

            Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak tasdik raporunda yapılacak açıklamaların ayrıntılı olması gerekmektedir. Yeminli mali müşavirler tasdik ettikleri beyannamelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği uygunluğunun isbatında kullanılabilecek ve delil olabilecek her türlü bilgi ve belgeyi tasdik raporuna ekleyeceklerdir. 

            IV. UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 

            A) UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 

            22 Şubat 1990 tarih ve 20441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sıra numararlı, 17 Mart 1992 tarih ve 21174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 sıra numaralı, 30 Ocak 1993 tarih ve 21481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin 01.01.1995 tarihinden sonraki işlemlerine uygulanmayacaktır. 

            Bir başka anlatımla, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki için sözleşme düzenleyerek beyannamelerini tasdik ettiren mükelleflerin yatırım indirimi, yeniden değerleme ve kurumlar vergisi istisnalarından faydalanmak için ayrıca yeminli mali müşavirlik tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

            Diğer taraftan, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini tasdik ettirmek üzere yeminli mali müşavirlik sözleşmesi düzenleyen mükelleflere; 18 Şubat 1990 tarih ve 20437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sıra numaralı, 21 Ekim 1992 tarih ve 21382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 sıra numaralı, 15 Nisan 1993 tarih ve 21553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 sıra numaralı, 29 Temmuz 1993 tarih ve 21652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9 sıra numaralı, 28.02.1995 tarih ve 22216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri" uyarınca yapılacak katma değer vergilerinin nakden veya mahsuben iadesinde, bu iadeler miktarına bakılmaksızın yeminli mali müşavir tastik raporlarına istinaden yerine getirilebilecektir. 

            Ancak, muvazaalı sözleşme yaptığı tespit edilen mükelleflerin her türlü katma değer vergisi iadesi talepleri sadece vergi inceleme raporu veya banka teminat mektubuna istinaden yerine getirilecektir. 

            B) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 

            23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 sıra numaralı ve 29.03.1995 tarih ve 22242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri" yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Tebliğ olunur.