SMMM Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19/02/1996 Pazartesi Sayı: 22559 
Maliye Bakanlığından: 
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:20
   
            Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 02.01.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinde tasdik kapsamına alınan konu ve belgeler belirtilmiş, bu konu ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, bugüne kadar aşağıda belirtilen konu ve belgeler için Bakanlığımızca tasdik uygulaması başlatılmıştır. 

            a) 1 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11 inci maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadelerinin tasdiki. 

            b) 2 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinde yer alan yeniden değerleme işlemlerinin tasdiki. 

            c) 3 sıra numaralı Genel Tebliğ ile vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmeleri için aranan şartların yerine getirildiğinin ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarda ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda ise aranan muafiyet şartlarının devam ettiği hususlarının tasdiki. 

            d) 5 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesi ve geçici 18 inci maddesinde yer alan istisnalar nedeniyle yararlanılan istisna tutarları ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 39 uncu maddesine göre kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlarının tasdiki. 

            e) 6 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 14 üncü maddesinde yer alan taşımacılık hizmetlerinden doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki. 

            f) 7 sıra numaralı Genel Tebliğ ile yatırım indirimi uygulamalarının tasdiki. 

            g) 8 numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bendlerinde yer alan "Mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler" ve "Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler"e ilişkin istisna uyarınca yapılan işlemler nedeniyle yüklenilip indirimle giderilemeyen katma değer vergisi iadesi işlemlerinin tasdiki. 

            h) 9 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29/2 nci maddesine göre, aynı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen temel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilemeyen katma değer vergisinin iade işlemlerinin tasdiki. 

            ı) 15 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-b maddesinde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergilerinin iade işlemlerinin tasdiki. 

            j) 18 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin tasdiki. 

            k) 19 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 15/1-b maddesinde yer alan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesine ilişkin işlemlerin tasdiki. 

            Yukarıda belirtilen tebliğlerin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan tereddütlü konulara açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

            A - KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İŞLEMLERİ  

            1 - KDV İADE İŞLEMLERİNİN TAM TASDİKİ YAPACAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ  

            Hangi döneme ait olursa olsun bu Tebliğin yayımını takip eden ikinci aybaşından başlamak üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlerle gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden talep etmeleri halinde bu iadelere ait işlemler, tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen Yeminli Mali Müşavirler tarafından yerine getirilecektir. Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflere ait 5 milyar lirayı (Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisinin iadesinde 2.5 milyar lirayı) aşmayan katma değer vergisi iadeleri ise her hangi bir Yeminli Mali Müşavir tasdiki raporuna istinaden yapılabilecektir. Tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olsa dahi, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iade tutarının 2.5 milyar lirayı aşması halinde, bu iade taleplerinin teminat karşılığı ve inceleme raporuna istinaden yerine getirileceği tabiidir. 

            2 - İADE MİKTARINDA DÜZELTME  

            Yeminli mali müşavirlerin katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarında, yeminli mali müşavirlerin incelemesi sonucu ortaya çıkan iadesi gereken katma değer vergisi ile mükellefce beyan edilen ve iade edilmesi istenen katma değer vergisi arasında fark olduğu takdirde, yeminli mali müşavirin tasdik raporundaki iadesi gereken katma değer vergisi tutarı esas alınır. 

            Maddi hatalardan veya hesap hatalarından kaynaklananlar dışında; 

            a) Katma değer vergisi iadesini talep eden mükellefe, mal veya hizmet teslim eden mükellef ya da mükelleflerin bulunamadığı veya kendisine ulaşılamadığı, 

            b) Bu mükelleflerin defter ve belgelerinin yeminli mali müşavirlerce temin edilemediği, 

            c) Alt mükelleflerin kullandıkları belgelerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konusunda tereddütler bulunduğu, 

            d) Katma değer vergisini talep eden mükellef adına düzenlenen belgelerin gerçeği yansıtmalarına rağmen, alt firmalarca bu belgelerde yer alan tutarların ilgili dönem beyannamesine aktarılmadığı veya eksik aktarıldığı, 

            e) Alt firma ya da firmaların, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıklarının Yeminli Mali Müşavirlerce tesbit edildiği veya bu yönde tereddütler bulunduğu, 

            gibi nedenlerle yeminli mali müşavirler, talep edilen katma değer vergisi iadesi miktarında indirim yapabilirler. Böyle hallerde vergi daireleri, indirimden sonra kalan tutar üzerinden katma değer vergisi iadesini gerçekleştireceklerdir. Katma değer vergisi iadesi talep eden mükellef adına belge düzenleyen ancak bu belgelerde yer alan katma değer vergisi Yeminli Mali Müşavir tarafından yukarıdaki nedenlerle kabul edilmeyen alt firmanın yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olması halinde, söz konusu tasdik raporları işleme konulduktan sonra birer örneği vergi dairelerince, indirim yapıldığı hususu da belirtilerek Bakanlığımıza gönderilecektir. Söz konusu alt firmalar yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlememiş iseler, yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda katma değer vergisi iadesi Yeminli Mali Müşavirlerce dikkate alınmayan bu mükelleflerle ilgili hususlar mahalli denetim elemanlarınca incelenecektir. Bu alt firmaların Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenleyip düzenlemedikleri katma değer vergisi iadesi tasdik raporunda ayrıca belirtilecektir. 

            Yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda iadesi öngörülen tutar ile mükellefce iadesi talep edilen tutar arasında yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bir fark ortaya çıkması ve bu nedenle tasdik raporu doğrultusunda mükelleflerce düzeltme beyannamesi verilmesi gereken durumlarda, düzeltme beyannamelerinde yer alan hususlar vergi dairelerince ayrıca incelemeye sevk edilmeyecektir. 

            3 - KDV İADE TALEBİ YERİNE GETİRİLMEYECEK MÜKELLEFLER  

            Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı hususunda Bakanlığımız vergi inceleme elemanlarınca tanzim edilmiş rapor bulunan veya bu fiilleri inceleme sırasında Yeminli Mali Müşavirlerce tesbit edilen mükelleflerin iade talepleri, Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmeyecek ve durum bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecektir. 

            4 - İLGİLİ DÖNEM KDV BEYANNAMESİNİN BÜTÜN OLARAK İNCELENMESİ  

            Katma Değer Vergisi iade taleplerinin incelenmesinde Yeminli Mali Müşavirler, sadece iadesi talep edilen değil, ilgili dönem beyannamelerinde yer alan (hesaplanan ve indirilecek) katma değer vergisi tutarlarının doğruluğunu da araştıracak ve buna ilişkin olarak raporda gerekli açıklamaları yapacaklardır. 

            5 – ALIŞ FATURALARINA İLİŞKİN KARŞIT İNCELEMELERE RAPORDA YER VERİLMESİ  

            İadesi talep edilen katma değer vergisinin doğruluğunu tespit etmek için Yeminli Mali Müşavirlerce yapılacak alt kademe incelemelerine ilişkin açıklamalara tasdik raporunda yer verilecek, yapılan karşıt incelemelerin safhaları belirtilecektir. 1 ve 15 sıra numaralı Tebliğlerde belirtilen katma değer vergisi iadelerine ilişkin işlemlerin tasdikinde, Yeminli Mali Müşavirler karşıt incelemeleri, ihracat konusu mal ve hizmetin imalatçısı (üreticisi) konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar yapacaklardır. Karşıt inceleme tutanakları ilke olarak tasdik raporuna eklenecektir. Ancak, tutanak sayısının fazla olması durumunda, en yüksek tutarlı faturaları içeren asgari 10 adet inceleme tutanağının rapora eklenmesi, incelemeye yetkili elemanlarca talep edilmesi halinde ibrazı şartıyla diğer tutanakların ise tasdik işlemini yapan Yeminli Mali Müşavirlerce muhafaza edilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki, 10.000.000.- liradan daha düşük tutarlı faturalara ait karşıt inceleme tutanaklarının saklanması ihtiyaridir. Yeminli Mali Müşavirler ayrıca, ilgili döneme ait alış faturalarına ilişkin bir listeyi de tasdik raporlarına ekleyeceklerdir. Bu listede, katma değer vergisi iadesi talep eden mükellefe ilgili dönemde satılan mal veya hizmete ilişkin faturanın tarihi ve sayısı, miktar ve tutarlar, mal ve hizmet satan mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, vergi dairesi ve vergi numaralarına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Diledikleri takdirde Yeminli Mali Müşavirler, tutarı 10.000.000.- lirayı aşmayan faturalarla ilgili bilgileri listeye dahil etmeyebileceklerdir. 

            6 - KARŞIT İNCELEMELERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  

            Katma değer vergisi iade talebinde bulunan mükellefe mal veya hizmet satan mükellef ya da mükelleflerin ilgili Tebliğ uyarınca Yeminli Mali Müşavirlerle gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) sözleşmesi düzenlemiş olmaları halinde, katma değer vergisi iadesi tasdikini 
yapacak olan Yeminli Mali Müşavirler, söz konusu alt mükelleflerle ilgili bilgileri yazılı olarak, bunların tam tasdik sözleşmesi düzenlediği Yeminli Mali Müşavirlerden talep edeceklerdir. Alt mükelleflerin tam tasdik sözleşmesi düzenlediği Yeminli Mali Müşavirler, istenilen bilgileri en kısa sürede yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu durumda söz konusu alt mükelleflerin sattığı mal ve hizmetin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususundan alt mükelleflerin Yeminli Mali Müşavirleri sorumlu olacaktır. 

            7 - GÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE DÖVİZ ALIM BELGELERİNİN GERÇEK OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ  

            Yeminli Mali Müşavirler, iadesi talep edilen katma değer vergisi ile ilgili yeni "Gümrük Beyannamesi" ve "Döviz Alım Belgesinin" doğruluğundan ve ihraç edilen mal ve hizmetlerle ilgili faturaların, Gümrük Beyannamesi ile Döviz Alım Belgesine uygun olmasından sorumludurlar. Yeminli Mali Müşavirler, Gümrük Beyannameleri ile Döviz Alım Belgelerinin gerçekliğini tesbitte herhangi bir şekil şartına bağlı olmayacaklardır. Ancak, Gümrük Beyannamesi ve Döviz Alım Belgelerinin gerçeği yansıttığına ilişkin tesbitlerini raporlarında açıkça belirtecekler ve Gümrük Beyannamesi ile Döviz Alım Belgelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli örneklerini raporlarına ekleyeceklerdir. 

            8 - AYNI MÜKELLEFE İLİŞKİN DEĞİŞMEYEN BİLGİLERİN MÜTEAKİP RAPORLARDA TEKRARLANMAMASI  

            Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının, Genel Bilgi bölümünde yer alan ve değişmeyen aşağıdaki belgelerin ve bilgilerin rapora eklenmesine veya raporda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

            1 - Bilanço ve Gelir Tablosu. 
            2 - Kapasite Raporu. 
            3 - İmza Sirküleri. 
            4 - Sanayi Sicil Belgesi. 
            5 - Nüfus Cüzdan Sureti. 

            Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişikliklerin olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora eklenecektir. 

            Diğer taraftan, tasdik sözleşmelerinin birer örnekleri tasdik raporlarıyla birlikte veya (tam tasdikte) Meslek Odaları vasıtasıyla Bakanlığımıza gönderildiği için, söz konusu sözleşmelerin birer örneklerinin Yeminli Mali Müşavirlerce ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. 

            9 - VERGİ DAİRELERİNDEN İSTENECEK BİLGİLER  

            19 sıra numaralı Genel Tebliğ'de vergi dairelerinin, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik hizmeti verdiği mükelleflerin veya verilen tasdik hizmetleri ile ilgili olarak mükelleflerin ticari ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerle ilgili olarak yazı ile yapacakları bilgi isteme taleplerini yerine getirecekleri belirtilmiştir. 

            Bu düzenleme çerçevesinde bazı Yeminli Mali Müşavirlerin, vergi dairelerinde bulunmayan ve ancak karşıt inceleme yoluyla elde edilebilecek bilgileri vergi dairelerinden talep ettikleri Bakanlığımıza intikal eden olaylardan anlaşılmış bulunmaktadır. 

            Yeminli Mali Müşavirler vergi dairelerinden sadece, vergi dairelerinde mevcut ve elde edilmek için harici bir araştırmayı gerektirmeyen bilgileri talep edebileceklerdir. Harici araştırmayı ve özellikle karşıt incelemeyi gerektiren bilgilerin vergi dairelerince Yeminli Mali Müşavirlere sağlanması söz konusu olmayacaktır. Bu tür bilgiler karşıt inceleme yoluyla tasdik hizmetini sunan Yeminli Mali Müşavirlerce elde edilecektir. 

            10 - VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER  

            Bilindiği üzere, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde, katma değer vergisinin iadesi ile ilgili olarak düzenlenecek tasdik raporlarının vergi inceleme raporları sayılacağı açık olarak ifade edilmiştir. Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporları, vergi dairelerince Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde tanımlanan fonksiyona uygun olarak kabul edilecek ve katma değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükellef ya da mükellefe mal ve hizmet tesliminde bulunan alt mükelleflerin kayıtlarının ve teslimlerinin gerçeği yansıtmadığı, adreslerinde bulunamadığı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıkları ve benzeri hususların tespitinin dışındaki bir nedenle işleme konulmaktan imtina edilmeyecektir. Rapor dispozisyonu ve şekle müteallik hususlardaki eksikliklerin Yeminli Mali Müşavirlere tamamlatılması sağlanacaktır. Vergi daireleri, rapor dispozisyonuna uygun olarak düzenlenmiş katma değer vergisi iadesi tasdik raporları üzerindeki işlemleri 7 iş günü içinde tamamlamak durumundadırlar. Ancak, işlemlerin yoğunluğu nedeniyle 7 günlük süre içerisinde katma değer vergisi iadesi işlemlerini tamamlamakta güçlükle karşılaşan vergi daireleri bağlı bulundukları Defterdarlıklar kanalıyla Bakanlığımızdan (Gelirler Genel Müdürlüğü) izin talep edebilirler. 

            B - KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  

            Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227 nci maddesinin 2 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlamaya yetkili olduğu belirtilmiştir. 

            Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinde 3946 sayılı Kanun'la yapılan değişikle istisnaların büyük bir bölümünün uygulanmasına son verilmiş, geçici 18 inci maddesinin uygulama alanı kalmamış, Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 39 uncu maddesi ise 3946 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Yukarıda belirtilen değişikliklerden sonra Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki ve 5 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" çerçevesinde tasdik edilmesi gereken istisna ve indirimler şunlardır: 

            a) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer 
alan iştirak kazançları istisnası, 

            b) Aynı maddenin 3 numaralı bendinde yer alan turizm istisnası. 

            c) A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançların istisnası. 

            d) İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna. 

            Söz konusu her bir istisna tutarının 2,5 milyar lirayı aşması halinde, bu istisnalara ilişkin işlemlerin Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Tam tasdit yaptıran mükelleflerin bu istisnalara ilişkin işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere ayrıca tasdik ettirmeyecekleri tabiidir. 

            C - YENİDEN DEĞERLEME VE YATIRIM İNDİRİMİ İŞLEMLERİ  

            18 sıra numaralı Tebliğ hükümlerine göre, tam tasdik yaptırmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarının 25 milyar lirayı aşması halinde, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen mükellefler, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227 nci maddesi hükmü gereğince yeniden değerleme haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

            Keza, tam tasdik yaptırmayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 12 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde fiilen yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, tam tasdik yaptıran mükelleflerin bu tasdikleri ayrıca yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. 

            D - GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VE EKLERİNİN TASDİKİ İŞLEMLERİ  

            Bilindiği üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğle, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname ve eklerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdiki, 1995 yılına ait olanlardan başlamak üzere uygulamaya konulmuştur. Buna göre, tasdik raporları beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlerce mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine teslim edilecektir. Ancak, uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle 1995 yılına ilişkin tam tasdik raporları 1996 yılı Haziran ayının sonuna kadar verilebilecektir. Bu itibarla, tasdik raporlarının beyannamelerle aynı anda verilmesine gerek bulunmamaktadır. Beyannameler ile ekleri öteden beri uygulana geldiği gibi mükellefler veya temsilcileri tarafından vergi dairesine verilecektir. Beyannamelerin ilgili bölümleri ile eklerinin uygun kısımlarının Yeminli Mali Müşavirlerce imzalanıp mühürlenerek tasdik edileceği tabiidir. 

            Tam tasdik sözleşmesi düzenlenen mükelleflerin hesaplarının ilgili Yeminli Mali Müşavirlerce incelenmesi sırasında önceki aylara ait hatalı işlemlerin tesbit edilmesi halinde, bu hatalı işlemler Yeminli Mali Müşavirlerce düzelttirilecektir. Bu düzeltmeler katma değer vergisi ya da muhtasar beyannamelerde de bir düzeltmeyi gerektiriyor ise Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri bir rapor ekinde verilecek (pişmanlıkla verilecekler dahil) düzeltme beyannameleri, vergi dairelerince incelemeye gönderilmeyecek ve düzeltmeler Yeminli Mali Müşavir raporu doğrultusunda yerine getirilecektir. 

            Bakanlığımız denetim elemanlarının 1996 yılı inceleme programları, 1995 yılı aktif toplamları 60 milyar lirayı veya net satışları toplamları 120 milyar lirayı aşan mükelleflerden, 1996 yılı Ocak ayının sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflerin öncelikle incelenmesi esas alınarak hazırlanacaktır. 

            1996 yılına ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerin birer örneği Yeminli Mali Müşavirlerce 29.02.1996 tarihine kadar bağlı bulunulan meslek odalarına, bu sözleşmelerin ilk sahifelerinin birer örnekleri de Yeminli Mali Müşavir Odalarınca tasnifli olarak 15 Mart 1996 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir. 

            Sözleşmelerde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı alan "12- Tam Tasdik" şeklinde kodlanacaktır. 

            E - RAPORLARIN VERGİ DAİRESİNE TESLİMİ  

            Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının bazı illerde meslek odaları vasıtasıyla vergi dairelerine teslim konusunda Bakanlığımızca gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirin işyerinin bulunduğu il merkezi dışındaki mükelleflere ait raporlar, faaliyet belgesi ile birlikte taahhütlü olarak posta yoluyla vergi dairelerine gönderilebilecektir. 

            F - ÜCRET TARİFESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  

            4 Ocak 1996 tarih ve 22513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1996 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"nin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Ücretlerinde yer alan I no'lu tarifenin 1 numaralı bölümü ile II no'lu tarifenin 1 numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Gelir Vergisi İşlemleri 

            Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (Firma bazında) 

            i - Net Satışları 400 milyar liraya kadar olanlarda : % 02  
        ii - Sonraki 400 milyar lira için             : % 01.5 
       iii - Sonraki 400 milyar lira için             : % 01  
        iv - Sonraki 600 milyar lira için             : % 005  
         v - Sonraki 600 milyar lira için             : % 001  
        vi - 2.4 trilyonu aşan kısım için             : % 0005  

            (Bu suretle hesaplanacak ücret 200 milyon liradan az olamaz.)  

            Sanayi işletmeleri için bu rakamlar % 10 artırılarak uygulanır. 

            Kurumlar Vergisi İşlemleri 

            Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

     i - Net Satışları 600 milyar liraya kadar olanlarda : % 02  
    ii - Sonraki 600 milyar lira için             : % 01.5  
   iii - Sonraki 600 milyar lira için             : % 01  
    iv - Sonraki 900 milyar lira için             : % 005  
     v - Sonraki 900 milyar lira için             : % 001  
    vi - 3.6 trilyonu aşan kısım için             : % 0005  

            (Bu suretle hesaplanacak ücret, 300 milyon liradan az olamaz.)  

            Sanayi işletmeleri için bu rakamlar % 10 artırılarak uygulanır. 

            Diğer taraftan, Tarifenin Yeminli Mali Müşavirlik tasdik İşlemleri Asgari Ücretleri bölümünün 12 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "12. Tasdik ücretleri akaryakıt bayileri, tekel bayileri, tüpgaz bayileri, uluslararası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermaye kuruluşları, gayri faal kurumlar için 1/2, döviz alım-satımı ile uğraşan şirketler için 1/5 oranında (Bu indirimden faydalananlar diğer indirimlerden faydalanamazlar.) 2. Grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için asgari maktu ücretler dahil % 10, 3. grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için % 15 ve 4. grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için % 20 indirimli uygulanır." 

            G - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  

            Önceki tebliğlerde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olan düzenlemeler ile 10 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin "B- MUHASEBECİLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, yürürlükten kaldırılan bölümde belirtilen bildirimler, 1995 yılına ilişkin beyannameler ekinde verilmeyecektir. 

            Tebliğ olunur.