SMMM Mevzuatı  
Resmi Gazete:07.02.1997 Cuma Sayı: 22901 
Maliye Bakanlığından: 
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:21
  
            Bilindiği üzere, 20 Sıra Numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" 19/02/1996 gün ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

            Sözkonusu Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.  

            A) ALIŞ FATURALARINA İLİŞKİN HADDİN YÜKSELTİLMESİ  

            20 Sıra Numaralı Tebliğin "A/5- ALIŞ FATURALARINA İLİŞKİN KARŞIT İNCELEMELERE RAPORDA YER VERİLMESİ" bölümündeki 10.000.000.- liralık hadler 100.000.000.- liraya yükseltilmiştir.  

            B) TASDİK RAPORLARININ TESLİM SÜRESİNİN UZATILMASI  

            Gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar teslim edilmesi gereken Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporlarının teslim süresi 2 ay uzatılmıştır. Buna göre, gelir ve kurumlar vergi beyanname tasdik raporları ile Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporları gelir vergisi mükellefleri tarafından Mayıs/1997 ayı, Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Haziran/1997 ayı sonuna kadar ilgili vergi dairelerine teslim edilebilecektir.  

            C) KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ VERGİ DAİRESİNE TESLİMİ  

            Yeminli Mali Müşavirlerce tanzim edilen katma değer vergisi iadesi tasdik raporları, ilgili vergi dairelerine veya malmüdürlüklerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.  

            Katma değer vergisi iadesi tasdik raporları dışındaki raporlardan yeminli mali müşavirin iş yerinin bulunduğu il merkezindeki mükelleflere ait olanlar yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Yeminli Mali Müşavirin işyerinin bulunduğu il merkezi dışındaki mükelleflere ait katma değer vergisi iadesi dışındaki tasdik raporları ise faaliyet belgesi ile birlikte taahhütlü olarak posta yoluyla vergi dairelerine gönderilebilecektir.  

            Tebliğ olunur.