SMMM Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.12.2000 Çarşamba Sayı: 24252 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:28

 
            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149 uncu maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bağlı oldukları odanın çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirler için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir.

            1- Yeminli mali müşavirler bilgi verme yükümlülüklerini bu Tebliğin ekinde yer alan (1) ve (2) numaralı formları doldurmak suretiyle yerine getireceklerdir.

            2- (1) numaralı form içerdiği bilgilerde değişiklik olmadığı sürece bir defa doldurulacak ve 31.01.2001 tarihine kadar Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü (Muhasebe ve Mali Müşavirlik ile Vergi Konseyi Şubesi) ulus-ANKARA adresine gönderilecektir.

            Ancak, bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde anılan form tekrar doldurularak değişikliklerin meydana geldiği ayı izleyen ay başından itibaren bir ay içerisinde yukarıdaki adrese gönderilecektir.

            3- (2) numaralı form 6 aylık dönemler halinde yılda iki kez doldurulacaktır. İlk dönem formları içinde bulunulan yılın Temmuz ayı sonuna kadar, ikinci dönem formları ise izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar gönderilecektir. Yılın ikinci dönemi ile ilgili olarak formun sadece ilgili bölümleri doldurulacaktır.

            Öte yandan, (2) numaralı form 1998, 1999 ve 2000 yılı için ayrı ayrı doldurularak 31.01.2001 tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese gönderilecektir.

            4- Formların doldurulması sırasında ayrılan satırların yetersiz kalması halinde form çoğaltılmak suretiyle istenen bilgiler tamamlanacaktır.

            Bu Tebliğ ile getirilen bilgi verme yükümlülüğüne uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, disiplin hükümleri yönünden gerekli işlemin yapılması için durum ilgili odalara intikal ettirilecektir.

            Tebliğ olunur.

(1) Numaralı Form

1- Yeminli Mali Müşavirin Kimlik Bilgileri

 
Adı-Soyadı
 
Doğum tarihi
 
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
 
Vergi Kimlik Numarası
 
Bağlı Olduğu Oda
 
Oda Sicil No
 
Mühür No
 

2- Şirket veya Ortaklık Halinde Faaliyette Bulunuluyorsa (1)
 
 
Şirketin veya Ortaklığın
Unvanı
 
Ortak Sayısı
 
Vergi Numarası
 
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
 
Şirket veya Ortaklığın Ortaklarının
Adı-Soyadı
Pay Oranı
Bağlı Olduğu Oda
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
       
       
       
       
       

3- Büroya İlişkin Bilgiler (2)
 
Büronun Bulunduğu Adres
 
Büroda Çalışan Elemanların
Unvanı
Sayısı
Öğrenim Durumu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (1) Birden fazla şirkete veya ortaklığa ortak olunması halinde bu tablo çoğaltılmak suretiyle ortak olunan her şirket ayrı ayrı doldurulacaktır.

            (2) Birden fazla büro bulunan hallerde bu tablo çoğaltılmak suretiyle her bir büro için ayrı ayrı doldurulacaktır.

(2) Numaralı Form(1)

1 Yapılan İşlere İlişkin Bilgiler

1.1. Tam Tasdik Sözleşmeleri

 
Yılı
Sözleşme Sayısı
Rapor Sayısı
Aktif Toplam(2)
Net Satışlar Toplamı(3)
         

1.2- Verilen Teyit Yazıları
 
Verilen Teyit Yazılarının
Teyit Yazısı Verilen YMM Sayısı
Sayısı
Tutarı(4)
 
 
 
 
 
 

1.3- Yıl İçerisinde Feshedilen Tam Tasdik Sözleşmeleri
 
Yılı
Feshedilen Sözleşme Sayısı
Aktif Toplamı(5)
Net Satışlar Toplamı(6)
Rapor Saysısı(7)
 
 
 
 
 

1.4- Yıl İçerisinde Feshedilen Tam Tasdik Sözleşmelerinin Fesih Nedenleri(8).

1.5- Sözleşmeleri Feshedilen Mükellefler İle İlgili Olarak Diğer Yeminli Mali Müşavirlere Verilen Teyit Yazıları
 
Teyit Yazısı Verilen Yeminli Mali Müşavirin
Verilen Teyit Yazılarının Sayısı
Adı-Soyadı
Bağlı Olduğu Oda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6- KDV İadesi Tasdik Raporları
 
Yılı
Dönem Sayısı(9)
Mükellef Sayısı(10)
İade Toplamı(11)
Red Edilen İade Toplamı(12)
 
 
 
 
 

1.7- Diğer Raporlar(13)
 
Yılı
Raporun Türü
Yazılan Rapor Sayısı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Yeminli Mali Müşavirin Beyanlarına İlişkin Bilgiler

2.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyanına İlişkin Bilgiler

 
Yılı
Matrah
Tahakkuk Eden Vergi
Mahsup Edilen Vergi
 
 
 
 

2.2. Kurumlar Vergisi Beyanına ilişkin Bilgiler(14)
 
Yılı
Matrah
Tahakkuk Eden Vergi
Mahsup Edilen Vergi
 
 
 
 

2.3- KDV Beyanına İlişkin Bilgiler(15)
 
Dönem
KDV Matrahı
Hesaplanan KDV
Ödenecek KDV
 
 
 
 

            (1) Bu tablodaki parasal büyüklükler 1,000 (bin) TL. olarak yazılacaktır.
            (2) Bu kısma tam tasdik sözleşmesi düzenlenen tüm mükelleflerin aktifleri toplamı yazılacaktır.
            (3) Bu kısma tam tasdik sözleşmesi düzenlenen tüm mükelleflerin net satışları toplamı yazılacaktır.
            (4) Bu kısma teyit yazılarına konu belge veya belgelerde yer alan tutarların toplamı yazılacaktır.
            (5) Bu kısma sözleşmeleri feshedilen mükelleflerin aktifleri toplamı yazılacaktır.
            (6) Bu kısma sözleşmeleri feshedilen mükelleflerin net satışları toplamı yazılacaktır.
            (7) Bu kısma sözleşmeleri feshedilen mükellefler ile ilgili olarak sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar olan kıst dönem için yazılan raporların sayısı yazılacaktır.
            (8) Bu kısımda sözleşmelerin neden fesh edildiği kısaca belirtilecektir.
            (9) Bu kısma vergilendirme dönemi esas alınarak yazılan KDV iadesi tasdik raporlarının toplam dönem sayısı yazılacaktır.
            (10) Bu kısma kaç mükellef için KDV iadesi tasdik raporu düzenlendiği yazılacaktır.
            (11) Bu kısma tüm vergi dairelerine teslim edilen KDV iadesi tasdik raporları ile iadesi talep edilen (iadenin gerçekleşip gerçekleşmemiş olmasına bakılmayacaktır.) toplam KDV tutarı yazılacaktır.
            (12) Bu kısma, YMM tarafından ilgili mevzuat uyarınca indirim ve iadesi kabul edilmeyen KDV tutarlarının toplamı yazılacaktır.
            (13) Bu kısma tam tasdik raporları ile KDV iadesi tasdik raporları dışında kalan raporlar yazılacaktır.
            (14) Bu kısım şirket halinde faaliyette bulunuluyorsa doldurulacaktır.
            (15) Bu tablo altı aylık dönemler (Ocak - Haziran; Temmuz - Aralık) dikkate alınarak doldurulacaktır.