SMMM Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 04.11.2002 Pazartesi Sayı: 24926 (Asıl)

Maliye Bakanlığından: 

 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Sıra No:33

  

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1)'nun 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(2)"in 7 nci maddesi ile yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının "Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden" başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde ise "Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler"in tasdik kapsamında yer alabileceği öngörülmüştür.

 

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği, Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili  olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu(3)'nun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 nci bendi ile de vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce

düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

Öte yandan, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu(4)'nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türevlerinin, (I) sayılı listede yeralan mallar dışındaki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen vergiden Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek kısmı tecil edilecek, 12 ay içinde bu kullanımın gerçekleşmesi halinde de terkin edilecektir. Böylece, bu malların sanayide kullanımında ek bir vergi yükü yaratılmaması amaçlanmaktadır.

 

Maliye Bakanlığı'na tanınan ve yukarıda belirtilen yetkilere dayanılarak, solvent türevlerinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında teslimine ilişkin tecil-terkin uygulamasıyla bu uygulama çerçevesinde indirimli teminat imkanından yararlanılması, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek "Üretim Tasdik Raporu" ibraz edilmesi şartına bağlanmış olup konuya ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 

I- TASDİKİN AMACI VE TECİL-TERKİN UYGULAMASI

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; tasdik hizmeti verilen imalatçının, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında tecil-terkin ve/veya indirimli teminat uygulamasından yararlanması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadığının tespitidir.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında tecil-terkin ve indirimli teminat uygulamalarından yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği(5) ile belirlenmiştir. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak tasdikte de 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile konuya ilişkin olarak bundan sonra yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemelerdeki esaslar aranacaktır.

 

II- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DÜZENLENECEK ÜRETİM TASDİK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Üretim tasdik raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) nolu ekini oluşturan raporun içeriğine uygun olarak hazırlanır.

Bu Tebliğde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip üretim tasdik raporlarının, "Genel Bilgi" bölümünde yer alan ve değişmeyen aşağıdaki bilgilere raporda yer verilmesine veya belgelerin rapora eklenmesine gerek

bulunmamaktadır.

1. Bilanço,

2. Sanayi Sicil Belgesi,

3. Kapasite Raporu.

Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora eklenecektir.   

 

Ayrıca, 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(6)'nin ekine uygun olarak düzenlenecek "Tasdik Sözleşmesi"nin I inci bölümünde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı sütun, "13- Üretim Tasdik Raporu" şeklinde kodlanacaktır.

 

III- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

Yeminli mali müşavirlerin yapmış olduğu incelemenin amacı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmünden yararlanılması için aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğini, aranılan şartlara uygun olarak üretimin yer ve zaman itibarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla bu konu ile sınırlı olmak üzere ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve söz konusu Yönetmelik çerçevesinde her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

 

IV- RAPORUN TESLİMİ

Üretim tasdik raporu, tecil işlemini yapan vergi daireleri veya mal müdürlüklerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar, vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 

EK 1 - EK 2: "Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu"

--------------------------------------------------------------------

 (1) 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(6) 16.12.1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

EK: 1

 

    Rapor Sayısı: YMM ...../...../.....                                                                            .............................

    Rapor Ekleri:                                                                                                         ...../...../.....

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ÜRETİM TASDİK RAPORU

 

   İncelemeyi yapan                                       Adı Soyadı                  :

   Yeminli Mali Müşavirin       Bağlı Olduğu Oda       :

                                                                     Büro Adresi                   :

                                                                     Telefon Numarası        :

   Tasdik Sözleşmesinin                          Günü                               :

                                                                     Sayısı                              :

   İmalatçının                                              Adı ve Soyadı                 :

                                                                     (Ünvanı)

                                                                     Adresi                             :

                                                                     Vergi Dairesi                 :

                                                                     Hesap No.su                :

                                                                     Telefon Numarası        :

   Satıcının                                                   Adı ve Soyadı                 :

                                                                     (Ünvanı)    

                                                                     Adresi                             :

                                                                     Vergi Dairesi                 :

                                                                     Hesap No.su                :

                                                                     Telefon Numarası        :

   İnceleme Dönemi                                                      :

   SONUÇ                                                                                            :

 

 

 

 

EK: 2

RAPORUN İÇERİĞİ

 

I- GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

 

- Özel tüketim vergisi mükellefi olan satıcı ile ondan solvent türevi alan imalatçının (imalatçının solvent türevinin ithalatçısı olması halinde sadece imalatçının) ticaret sicil kaydı ve numarası, iştigal konusu (Mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı yönünde haklarında rapor veya tespit bulunması halinde bu hususlarla ilgili bilgilere de yer verilecektir.),

 

- İmalatçı tüzel kişilik ise kanuni temsilcileri ve ortaklarının adı-soyadı (ünvanı), işyeri ve ikametgah adresleri ile bağlı bulundukları vergi dairesi ve hesap numarası (Ortak sayısının 10'dan fazla olması halinde sadece hisse nispetleri %5 ve daha fazla olan ortaklar yazılacaktır.),

 

- Kayıtlı oldukları mesleki kuruluşlar,

- Raporun ilgili olduğu dönemde imalatçı işletmede fiili olarak çalıştırılan işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler,

 

- İmalatçının sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve makine parkı hakkında bilgiler,

 

- İmalatçının son hesap dönemine ilişkin bilanço örneği,

- Gerekli görülen diğer hususlar.

 

II- USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 

- Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

- Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

 

- Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği,

- Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi beyanları, nakden veya mahsuben gerçekleşen ödemelere ilişkin bilgiler,

 

- Gerekli olan diğer bilgiler.

 

III- HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

- Özel tüketim vergisi mükelleflerinden alınan veya ithal edilen solvent türevlerinin, 4760 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı listedeki malların üretimi dışında kullanılıp kullanılmadığı, satın alınan veya ithal edilen solvent türevlerinin Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan malların üretimi dışında kullanılması halinde ne kadarının hangi malın imalinde kullanıldığı, imal edilen bu malların satışına ait bilgiler ile ne kadarının stoklarda olduğu,

 

- Solvent türevlerinin özel tüketim vergisi mükelleflerinden veya yurt dışından alımına ilişkin faturaların (sözkonusu malların ithal edilmiş olması durumunda ayrıca gümrük beyannamelerinin) tarih, sayı ve muhteviyatına ilişkin liste ile faturalar, gümrük beyannameleri ve döviz alım belgelerinin

birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları,

 

- Solvent türevlerinin temin edildiği özel tüketim vergisi mükellefinin ilgili dönem özel tüketim vergisi beyannamesine göre tecil edilen özel tüketim vergisi tutarı ile verilen teminata ait bilgiler,

 

- İmalatçının, üretim tasdik raporuna konu döneme ait "Talep ve Taahhütname" bilgileri veya örneği,

 

- Üretimde kullanılmak üzere temin edilen solvent türevlerin dönem başı stoku, dönem içi alışları, üretimde kullanılan miktarları ile dönem sonu stok miktarına ilişkin bilgiler,

 

- Üretilen mallarda ne kadar solvent türevi kullanılacağına ve zayi miktarlarına ilişkin ilgili kişi veya kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları, bu rapora göre üretimde kullanılan miktarın uygunluğuna dair

hesaplamalar,

 

- İmalatçının iki yıl öncesinden itibaren satın aldığı veya ithal ettiği solvent türevlerinin cinsleri, miktarları, tutarları, bunlardan imal edilen ürünlerin cinsleri, miktarları ve tutarlarına ait bilgiler (Sadece indirimli teminattan yararlanmak için düzenlenecek üretim tasdik raporlarında yer alacaktır.),

 

- Gerekli görülecek diğer hususlar.

 

IV- SONUÇ

Üretim tasdik raporunun "Sonuç" bölümünde, bu tebliğ ve ilgili mevzuatta belirtilen hususların denetim ilke ve standartlarına göre incelendiği, solvent türevlerinin üretim tekniğine uygun olarak sözkonusu uygulama kapsamında kullanılıp kullanılmadığı ve fiili durum ile muhasebe kayıtlarının uygun olduğu belirtilecektir.

 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı

İmza - Mühür