SM, SMMM, YMM Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.12.1991 Pazar Sayı: 21096
Maliye ve Gümrük Bakanlığından: 
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:4
      
            Bilindiği gibi, yeminli mali müşavirler, 3568 sayılı Kanun'un 12. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca belirlenin tasdike ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları gibi, 3568 sayılı Kanun'un 48. maddesinde öngörülen disiplin cezaları ile aynı Kanun'un 49. Maddesinde belirtilen cezalara da muhatap olabilirler.

            Bu itibarla, 2/1/1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 12. maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bilgiler yazı ile istenir, yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği belirtilir" hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan,yeminli mali müşavirlerce vergi dairelerinden mükellefler hakkında bilgi istenmesi ve bunlara bilgi verilmesi; Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenen "vergi mahremiyeti"ni de ilgilendirmektedir. 3568 sayılı Kanun'un 43. maddesi ile meslek mensuplarına "işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa etme" yasağı getirilmiş ise de, yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdik hizmetleri ile ilgili olmayan mükelleflere ilişkin bilgilerin vergi dairelerinden istenmesinin ve bu bilgilerin verilmesinin önüne geçilmesinin kamu güvenliğinin sarsılmaması bakımından yararı ortadadır.

            Yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak, yeminli mali müşavirlerin vergi dairelerinden yazı ile bilgi istemeleri durumunda, vergi dairelerince bu taleplerin yerine getirilebilmesi için, aşağıdaki hususlar gözönüne bulundurulacaktır.

            a) Bilgi isteme yazısında yeminli mali müşavirin adı, soyadı, bağlı bulunduğu oda, meslek sicil numarası ile imza ve mührün bulunmasına dikkat edilecektir. Ayrıca yazıdan çıkarılan bu bilgiler Valiliklere her üç ayda bir yazılmakta olan genel yazılarımızda duyurulacak hususlar çerçevesinde ilgili yeminli mali müşavirin kimlik bilgileriyle karşılaştırılarak doğruluğu araştırılacaktır.

            b) Yeminli mali müşavirin hizmet verdiği müşteri ile olan tasdik sözleşmesinin tarih ve sayısı ile tasdik sözleşmesinde yeralan müşteri adı, soyadı veya ticari ünvanı, açık adresi,vergi dairesi, hesap numarası, yeminli mali müşavirce verilen tasdik hizmetinin konusu, vergilendirme dönemi, amacı ve kapsamı konularının bilgi isteme yazısında belirtilip belirtilmediği incelenecektir.

            c) İstenilen bilgi, yeminli mali müşavirin tasdik hizmeti verdiği müşterisinin veya verilen tasdik hizmeti ile ilgili olarak müşterinin ticari ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerle (Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesi hükmü uyarınca vergi mahremiyeti kapsamına girmeyen hususlara) ilgili olmalıdır. Buna göre, yeminli mali müşavirlerce, ilgili mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinde isteyebileceği bilgiler şunlar olacaktır;

            1- Mükellefin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan vergilere ilişkin bilgiler.

            2- Tahakkuk ettirilen vergilerin ödenip ödenmediklerine ilişkin bilgiler.

            3- Belge düzenine uymayan veya kaçakçılık fiili ile ilgili vergi ziyaına neden olup tarh edilen vergi ve kesilen cezasının bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler.

            4- Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyip düzenlemediği veya bu tür belgeleri kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgiler. 

            Yukarıda belirtilen hususların varlığı halinde, yeminli mali müşavirlerin bilgi isteme yazılarındaki talepleri sözkonusu Yönetmelik hükmü uyarınca yerine getirilecektir.

            Tebliğ olunur.