muh

 

Resmi Gazete: 30.12.2005 Cuma Sayı: 26039 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

2006 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2006 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

TABLO II

 

 

 

 

 

1,13

 

1. GRUP

2. GRUP

3. GRUP

4. GRUP

1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

 

 

 

 

 

A. Münhasıran Ticari Kazanç,  Serbest Meslek Kazancı

 

186

168

155

143

 ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer

 

 

 

 

 

 Gelir Unsurlarının Bildirimleri

 

 

 

 

 

B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat 

 

124

112

99

87

 Bildirimleri

 

 

 

 

 

C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai 

 

62

50

37

37

 Kazanç Bildirimleri

 

 

 

 

 

2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

 

186

168

155

143

3. DİĞER BEYANNAMELER

 

 

 

 

 

A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal

 

124

112

99

87

B. Banka Hesap Vaziyeti, SSK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer 

 

62

50

44

31

 Beyan ve Bildirimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO III

 

 

 

 

 

 

 

1. GRUP

2. GRUP

3. GRUP

4. GRUP

1. KURULUŞ İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

A. Tek Şahıs İşletmeleri

 

 

 

 

 

a) İşçisiz

 

124

99

75

50

b) İşçili

 

155

124

99

75

B. Adi Ortaklıklar

 

218

186

162

149

C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler

 

249

211

186

162

D. Kooperatifler ve Limited Şirketler

 

497

447

398

348

E. Anonim Şirketler

 

622

497

435

373

2. DEĞİŞİKLİKLER

 

 

 

 

 

A. Adres Değişikliği

 

124

99

75

50

B. Pay Devirleri

 

149

124

99

75

C. Ana Sözleşme Değişiklikleri

 

 

 

 

 

a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile   

 

149

124

99

75

kooperatifler

 

 

 

 

 

b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler

 

174

149

124

99

c) Anonim Şirketler

 

199

174

149

124

D. Sermaye Artırımı

 

 

 

 

 

a) Limited Şirketler

 

497

435

373

311

b) Anonim Şirketler

 

622

559

497

435

E. Şekil Değiştirme ve Birleşme

 

497

435

373

311

F. Genel Kurul İşlemleri

 

373

311

249

249

G. Sermaye Ödendi Tespiti Raporu

 

186

155

124

124

3. DİĞER İŞLEMLER

 

 

 

 

 

A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi

 

311

249

249

249

B. Marka Tescili, Patent

 

373

311

311

273

4. VERGİ VE SSK İŞLEMLERİ TAKİBİ

 

 

 

 

 

A. Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden)

 

%3

 

 

 

B. Vergi İstisna ve Muafiyetleri

 

224

186

149

124

C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları 

 

%2

 

 

 

üzerinden) ile SSK Teftişi Teminat Çözümleri

 

 

 

 

 

E. Vergi İndirimi

 

124

112

99

87

F. Düzeltme Talepleri

 

186

155

124

99

G. Özel ve Teminatı Olmayan İnşaatların Teftişlerinin 

 

186

155

124

99

 Verilmesi (yıllık)

 

 

 

 

 

A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 249 YTL'den az olamaz

 

 

 

 

 

5.   UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA

 

 

 

 

 

249 YTL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden

 

%2

 

 

 

 

2006 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 

 

 

 

 

A. Sürekli Danışmanlık (aylık)

 

 

a)  Bir önceki yıl net satışları 1.864.500 YTL'den az olan firmalarda

:

311

b)  Bir önceki yıl net satışları 4.972.000 YTL' ye kadar olan firmalarda

:

373

c)  Bir önceki yıl net satışları 12.430.000 YTL' ye kadar olan firmalarda

:

622

d)  Bir önceki yıl net satışları 37.290.000 YTL' ye kadar olan firmalarda

:

932

e)  Bir önceki yıl net satışları 37.290.000 YTL' yi aşan firmalarda

:

1.181

 

 

 

 

 

 

(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 44 YTL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.

 

 

Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)

 

 

 

 

 

B.  Arızi Danışmanlık  (saat ücreti)

 

 

a) Büroda

:

112

b) İlgili işletmede

:

162

 

 

 

C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri

 

 

(1 YTL' den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki  karşılığı ücretin, kontrol  edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması

 

 

a)   Hizmet-Alım/Satım İşletmesi

:

373

b)  İnşaat-İmalat İşletmesi   

:

622

 

 

 

2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA

 

 

 

 

 

373 YTL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden   

:

%2

 

 

 

3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ 

 

 

 

 

 

Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği  (aylık)

 

 

a)  Banka ve sigorta şirketleri

:

373

b)  Halka açık şirketler ve aracı kurumlar

:

186

c)  Diğer şirketler

:

124

 

 

 

4.  TASFİYE (Her hesap dönemi için)

 

 

A. Şahıs Firmaları

:

124

B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler

:

186

C. Kooperatifler

:

435

D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler

:

559

E.  Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar)

:

746

F.  Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar)

:

932

 

 

 

5.  BİLİRKİŞİLİK

 

 

a)  Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için

 

311

b)  Sermaye artırımı işlerinde

 

249

c)  187 YTL' den az olmamak üzere  bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net

:

%01

 satışların

 

 

d)  Diğer bilirkişiliklerde

:

808

 

 

 

6.  HAKEMLİK 

 

 

497 YTL' den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.

 

 

 

 

 

7.  FİZİBİLİTE RAPORU

 

 

746 YTL' den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.

 

 

Toplam yatırım tutarı 1.243.000 kadar olanlardan 

:

%004

Sonra gelen 6.215.000 YTL için

:

%001

7.458.000 YTL' yi aşan kısım için

:

%0005

 

 

 

8.  İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

 

 

 

İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi;  her  bir tespit için 436 YTL' den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.

 

 

 Standart saat ücreti ( 94 YTL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)

 

 

 

 

 

9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ 

 

 

DENETİMİ

 

 

   

 

 

a) İktisadi işletmesi olmayanlar

:

622

b) İktisadi işletmesi olanlar 

 

 

 Gelirleri  2.486.000 YTL' ye kadar olanlarda 

:

1.243

2.486.000 aşan kısım için

:

%005

 

 

 

10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE   

 

 

   DENETİM İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar  standart saat  ücreti (124 YTL/saat) olarak  uygulanır.   96  saatten sonrası için; standart  saat  ücretinin  % 50’sinden az  olmamak  üzere  ilgililerce serbestçe  saptanır.   Söz   konusu  denetimsözleşmeleri   yıllıkdenetimlerde 96 saatten,  sınırlı  ara  denetimlerde  32 saatten,  yatırım   fonları  ve  diğer  özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.

 

 

 

 

 

11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİNDE

 

 

 

 

 

622 YTL' den az olmamak üzere; 

 

 

A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki

 

 

 toplamdır)

 

 

i-   2.175.250 YTL' ye kadar kısmı için

:

%003

ii- Sonra gelen 4.350.500 YTL için

:

%002

iii- 6.525.750 YTL' den sonrası için

:

%001

B. Veya kredi tutarının,

 

 

i-   310.750 YTL' sine  kadar kısmı için

:

%03

ii- Sonra gelen 389.059 YTL için

:

%01

iii- 474.826 YTL' den sonrası için

:

%005

 

 

 

A ve B  maddelerinde yer alan  ücretler  toplamı  1.243.000 YTL’yi aşmaması  halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı  rapora  dayanılarak  birden   fazla  kredi  müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.

 

 

 

 

 

12. SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME

 

 

Sosyal  Sigortalar  Kurumundan talep edilen  ilişiksizlik  belgesi  için  yapılacak incelemelerde, 311 YTL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı  toplam bedelin,  diğer  işlerde  5 No.lu  Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;

 

 

a)   İlk 870.100 YTL için

:

%02

b)  Sonra gelen 870.100 YTL için

:

%01

c)   Sonra gelen 3.480.400 YTL için

:

%005

d)  Sonra gelen 6.960.800 YTL için

:

%001

e)   Sonra gelen 13.921.600 YTL için

:

%0005

f)   13.921.600 YTL' den sonrası için

:

%0001

 

 

 

NOTLAR:

 

 

1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için de geçerlidir.

 

 

2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle Yeminli Mali Müşavirler için de geçerlidir.

 

 

3-Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.

 

 

4-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 285 inci maddesi gereğince hakim tarafından takdir olunan bilirkişi ücreti,bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.

 

 

 

2006 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

T

K

B

İŞİN MAHİYETİ

 

 

I

 

 

 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ

 

 

 

1

 

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

Net satışları   11.187.000  YTL’ ye kadar olanlarda

: %02

 

 

 

 

ii-

Sonraki 12.430.000 YTL için

: %01.5

 

 

 

 

iii-

Sonraki 12.430.000 YTL için

: %01

 

 

 

 

iv-

Sonraki 24.860.000 YTL için

: %005

 

 

 

 

v-

Sonraki 24.860.000 YTL için

: %001

 

 

 

 

vi-

 85.767.000 YTL’ yi aşan kısım için

: %0005

 

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret, 8.080 YTL’ den az olamaz.

 

 

 

 

 

 

İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

   YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

Net satışları  13.673.000  YTL’ ye kadar olanlarda

: %02

 

 

 

 

ii-

Sonraki 12.430.000 YTL için

: %01.5

 

 

 

 

iii-

Sonraki 24.860.000 YTL için

: %01

 

 

 

 

iv-

Sonraki 37.290.000 YTL için

: %005

 

 

 

 

v-

Sonraki 37.290.000 YTL için

: %001

 

 

 

 

vi-

 125.543.000 YTL’ yi aşan kısım için

: %0005

 

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret, 8.950 YTL’ den az olamaz.

 

 

 

 

 

 

İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.

 

 

 

 

 

 

(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.243 YTL’ den az olmamak üzere toplam yatırım harcaması üzerinden;

 

 

 

 

 

i-

 1.864.500 YTL’ ye kadar olan kısım  için

: %02

 

 

 

 

ii-

Sonra gelen  3.729.000 YTL’ lik kısmı için

: %01

 

 

 

 

iii-

Sonra gelen  6.215.000 YTL’ lik kısmı için

: %005

 

 

 

 

iv-

 11.808.500 YTL’ yi aşan kısım için

: %001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER 

 

 

 

 

a)

 

Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler

 

 

 

 

 

 

 1.243 YTL’ den  az olmamak üzere,

 

 

 

 

 

 

İstisna kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden;

 

 

 

 

 

i-

 3.729.000  YTL’ ye  kadar olan kısım için

: %02

 

 

 

 

ii-

Sonra gelen 6.215.000  YTL’ lik YTL’ lik  kısmı için

: %01

 

 

 

 

iii-

 9.944.000 YTL’ yi aşan kısım için

: %005

 

 

 

b)

 

Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerde

 

 

 

 

 

 

 1.243 YTL’ den az olmamak üzere, 

 

 

 

 

 

 

İadesi veya indirimi yapılan tutarın;

 

 

 

 

 

i-

 1.864.500   YTL’ ye kadar olan kısmı için

: %2

 

 

 

 

ii-

Sonra gelen  3.729.000 YTL’ lik kısmı için

: %1.5

 

 

 

 

iii-

Sonra gelen  6.215.000 YTL’ lik kısmı için

: %1

 

 

 

c)

Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri

 

 

 

 

 

 

 994 YTL’ den  az olmamak üzere,

 

 

 

 

 

 

Enflasyon düzeltmesine veya yeniden değerlemeye tabi tutulan değerlerin tutarları üzerinden;

 

 

 

 

 

i-

 1.864.500 YTL’ ye kadar olan kısım  için

: %02

 

 

 

 

ii-

Sonra gelen  3.729.000 YTL’ lik kısmı için

: %01

 

 

 

 

iii-

Sonra gelen 6.215.000 YTL’ lik kısmı için

: %005

 

 

 

 

İv-

 11.808.500 YTL’ yi aşan kısım için

: %0002

 

 

 

 

 

Ücret hesaplamasında değerler binalar, gemiler ve uçaklar için 1/3 oranında uygulanır.

 

 

 

 

d)

 

Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri

 

 

 

 

 

 

 1.243  YTL’ den az olmamak üzere, yararlanılan istisna tutarı üzerinden

 

 

 

 

i-

 1.864.500 YTL’ ye kadar olan kısım  için

: %03

 

 

 

ii-

Sonra gelen  3.729.000 YTL’ lik kısmı için

: %01

 

 

 

iii-

Sonra gelen  6.215.000 YTL’ lik kısmı için

: %005

 

 

 

iv-

 11.808.500 YTL’ yi aşan kısım için

: %0002

 

 

e)

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge Yardımları destekleme işlemlerinde 1.000 YTL'den az olmamak üzere, Ar-Ge Yardımı İstek Formunun Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan desteklemeye esas alınacak dönemsel harcama tutarları üzerinden

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

1.500.000 YTL'ye kadar olan kısım için

:%03

 

 

 

ii-

Sonra gelen 3.500.000 YTL'lik kısım için

:%02

 

 

 

iii-

Sonra gelen 5.000.000 YTL'lik kısım için

:%01

 

 

 

iv-

10.000.000 YTL'yi aşan kısım için 

:%005

 

 

f)

 

Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 1.000 YTL'den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının

 

 

 

 

i-

İlk 1.000.000 YTL'si için 

:%1

 

 

 

ii-

Sonraki kısım için 

:%05

 

5

 

 

MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ

1.554

 

6

 

 

DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Özel muhtasar beyannameler

: %02

 

 

b)

 

K.V.K. 22. ve 24. maddelerindeki beyannameler

: %05

 

 

c)

 

K.V.K. 31, 36, 39. maddelerindeki beyannameler için 1.243  YTL’ den az olmamak üzere  saat ücreti  uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ

 

 

1

 

 

KDV VE ÖTV  İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

 42.262 YTL’ ye kadar olan kısım  için

: %8

 

 

 

ii-

Sonraki 83.281 YTL için

: %6

 

 

 

iii-

Sonraki 124.300 YTL için

: %4

 

 

 

iv-

Sonraki 167.805 YTL için

: %2

 

 

 

v-

Sonraki 211.310 YTL için

: %1

 

 

 

vi-

 628.958 YTL’ yi aşan kısım için

: %05

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret 933  YTL’ den  az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret % 20 artırılarak uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 211.310  YTL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde

: %05

 

 

b)

 

Bunu aşan kısım için 

: %03

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret 436 YTL’ den  az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL-TERKİN VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 211.310  YTL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde

: %05

 

 

b)

 

Bunu aşan kısım için 

: %03

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret 933 YTL’ den  az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN K.D.V TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ TASDİKİ

 

 

 

 

i-

 186.450 YTL’ sine  kadar olan kısmı için

: %3

 

 

 

ii-

Sonraki 372.900 YTL için

: %2

 

 

 

iii-

 559.350 YTL’ yi aşan kısım için

: %1

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret 994 YTL’ den  az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ

 

 

 

 

 

Her  beyanname tasdikinde alınmak üzere 37 YTL/adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Yıllık gelir ve kurumlar vergisi işlemleri tasdik edilmesi halinde ücret her bir beyanname için 7 YTL/adet olarak uygulanır.)

 

III

 

 

 

DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ

 

 

1

 

 

İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ TASDİKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir fonun tespiti :

 

 

 

 

I-

Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır.

 

 

 

 

II-

Geçmiş dönemler onaylanmış ise :

 

 

 

 

 

 622  YTL’ den az olmamak üzere 

 

 

 

 

i-

1.864.500 YTL için

: %005

 

 

 

ii-

Sonraki 3.729.000 YTL için

: %003

 

 

 

iii-

Sonraki 6.215.000 YTL’ yi aşan kısım için

: %0002

 

 

 

iv-

11.808.500 YTL’ den  az olamaz.

: %0001

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu - gayrimenkul / iştirak satış karı v.b.) 

 

 

 

 

 

sermayeye eklenmesinin tespiti

 

 

 

 

 

 622 YTL’ den az olmamak üzere eklenebilir tutarın;

 

 

 

 

i-

 1.864.500 YTL için

: %005

 

 

 

ii-

Sonraki 3.729.000 YTL için

: %003

 

 

 

iii-

Sonraki 6.215.000 YTL için

: %0002

 

 

 

iv-

11.808.500 YTL’ den  az olamaz.

: %0001

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI

 

 

 

a)

 

Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin  tespiti  ve geçmiş yıllar kârlarının sermayeye eklenmesi

622

 

 

b)

 

Limited şirketlerin kuruluş, nev'i değişikliği ve sermaye artırımlarında 

825

 

 

 

 

düzenlenen öz varlık ve değer tespiti

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN  MUAFİYET VE İSTİSNA VE HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Muafiyet ve İstisnalara  İlişkin Tasdik İşlemleri

 

 

 

 

i-

İktisadi işletmesi olmayanlar

994

 

 

 

ii-

İktisadi işletmesi olanlar

1.492

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

İktisadi işletmesi olmayanlar

994

 

 

 

ii-

İktisadi işletmesi olanlar

 

 

 

 

 

Brüt gelirleri 14.916.000  YTL’ ye kadar olanlarda

: %02

 

 

 

 

Sonrası için

: %005

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret 1.492 YTL’ den az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Yatırım teşvik belgesi ile  ilgili işlemler  994 YTL’ den az olmamak üzere;

 

 

 

 

 

Toplam yatırım tutarı üzerinden 

: %01

 

 

 

 

Ücretin 3.729   YTL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.

 

 

 

b)

 

Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri (Rapor tanzimi):

 

 

 

 

 

Gerçekleşen yatırım tutarının

 

 

 

 

 

217.525   YTL’ ye kadar olan kısım için

994

 

 

 

 

Sonraki her  248.600   YTL için

186

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden 1.243   YTL’ den az olmamak üzere,

 

 

 

 

 

Firma aktif toplamının (aktif toplamı ymm'ce düzeltilmiş

 

 

 

 

 

ve tasdik edilmiş bilançodaki toplamıdır.)

 

 

 

 

i-

 3.729.000  YTL’ ye kadar olan kısım için

: %003

 

 

 

ii-

Sonraki 12.430.000   YTL’ lik kısım için

: %002

 

 

 

iii-

16.159.000  YTL’ yi aşan kısım için

: %001

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Veya kredi tutarının

 

 

 

 

i-

 3.729.000  YTL’ ye kadar olan kısım için

: %03

 

 

 

ii-

Sonraki 6.215.000   YTL’ lik kısım için

: %01

 

 

 

iii-

9.944.000  YTL’ yi aşan kısım için

: %005

 

 

 

 

a ve b maddelerinde yer alan ücretlerin  yüksek olanı uygulanır.

 

 

 

 

 

Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. Sürekli denetleme ve tasdik işlemleri Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılan kuruluşların kredilerine ilişkin tespit işlemleri aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılır.

 

 

6

 

 

SEYAHAT ACENTALARININ TURİZM GELİRİ ELDE ETMEK VE DÖVİZ GETİRMEK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 497   YTL’ den az olmamak üzere döviz olarak getirilen tutarın

: %001

 

 

 

 

Ücretin 3.729YTL’ yi  aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.

 

 

7

 

 

HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALİ VE LPG İLE İLGİLİ OLARAK TALEP EDİLECEK İNCELEME VE TESPİTLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 994 YTL’ den  az olmamak üzere incelenmesi yapılan tutarın

 

 

 

 

i-

 1.864.500  YTL’ ye kadar olan kısmı için

: %01

 

 

 

ii-

Sonraki 3.729.000   YTL’ lik kısım için

: %002

 

 

 

iii-

Sonraki 6.215.000   YTL’ lik kısım için

: %001

 

 

 

iv-

11.808.500   YTL’ yi aşan kısım için

: %0005

 

 

 

 

Ücretin  3.729   YTL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.

 

 

8

 

 

MALİ TABLOLARIN UYGUNLUĞU VE HASILAT TESPİTİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tesbiti,

 

 

 

 

-

Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki,

 

 

 

 

-

Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri Gereği İstenen Tespit Raporu,

 

 

 

 

 

 933 YTL' den az olmamak üzere, tesbit ve tasdik edilen tutarın 

: %001

 

 

 

 

Ücretin 3.729   YTL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

Hesap ve işlemleri tutarı 12.430.000  YTL’ ye kadar olanlarda

: %001

 

 

 

ii-

Sonraki kısım için

: %002

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret, 933 YTL’ den  az olamaz.

 

 

 

 

 

Hesap ve işlemler tutarı organize sanayi bölgeleri tek düzen hesap planına göre tespit edilir.

 

 

 

 

 

Ücretin 3.729  YTL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİR VE GİDERLERİNİN DENETİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir üç aylık dönem için,

 

 

 

 

i-

Gelir ve giderleri toplamı  12.430.000  YTL’ ye kadar olanlarda

: %001

 

 

 

ii-

Sonraki  kısım  için

: %002

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret 933 YTL’  den az olamaz. Hizmet bedelinin kamu ihale kanununa göre belirlenmesi halinde ihaledeki ücret esas alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

SERVET VE VARLIK İNCELEMELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beyanı gereken servet tutarının 

 

 

 

 

 i-

 1.864.500  YTL’ sine kadar olan kısım için

: %03

 

 

 

 ii-

Sonraki 6.215.000  YTL için

: %01

 

 

 

 iii-

8.079.500  YTL’ sini aşan kısım için

: %005

 

 

 

 

Bu suretle  hesaplanacak ücret 1.243  YTL’ den az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

ERTELEME, TAKSİTLENDİRME FORMLARI TALEP VE DEĞERLENDİRME KONUSU MEBLAĞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

 93.225  YTL’ sine  kadar olan kısım için

: %1

 

 

 

ii-

Sonraki 372.900   YTL için

: %05

 

 

 

iii-

466.125   YTL’ sini aşan kısım için

: %01

 

 

 

 

Bu suretle  hesaplanacak ücret 622 YTL’ den  az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

DOĞAL AFETLERDE TERKİN İŞLERİ

622

 

14

 

 

STOK DEĞERLEMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

 932.250  YTL’ sine  kadar olan kısım için

: %02

 

 

 

ii-

Sonraki 3.107.500  YTL için

: %01

 

 

 

iii-

4.039.750  YTL’ sini aşan kısım için

: %005

 

 

 

 

Bu suretle  hesaplanacak ücret 933 YTL’ den  az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

KAMU ARAZİSİ TAHSİS İŞLEMLERİ TESPİTİ

 

 

 

 

 

1.000 YTL'den az olmamak üzere hesap ve işlem tutarının 

 

 

 

 

i-

İlk 1.000.000 YTL'si için

:%05

 

 

 

ii-

Sonraki kısım için

:%001

IV

 

 

 

3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN UYARINCA RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PAYLARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ

 

 

1

 

 

TELEVİZYONLAR

 

 

 

a)

 

Ulusal/Bölgesel Televizyonlar

 

 

 

 

 

 1.865   YTL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının,

 

 

 

 

i-

İlk 62.150  YTL için

: %4

 

 

 

ii-

Sonraki 62.150   YTL için

: %3

 

 

 

iii-

Sonraki  62.150  YTL için

: %2

 

 

 

iv-

Sonraki  62.150 YTL için

: %01

 

 

 

v-

310.750   YTL’ yi aşan kısım için

: %05

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Yerel Televizyonlar,

 

 

 

 

 

622   YTL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının,

 

 

 

 

i-

İlk 9.323  YTL için

: %3

 

 

 

ii-

Sonraki 9.323 YTL için

: %2

 

 

 

iii-

Sonraki 9.323  YTL için

: %1

 

 

 

iv-

Sonraki 9.323 YTL için

: %05

 

 

 

v-

46.613   YTL’ yi aşan kısım için

: %03

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

RADYOLAR

 

 

 

a)

 

Ulusal/Bölgesel Radyolar

 

 

 

 

 

 1.243  YTL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo  televizyon üst kurulu paylarının,

 

 

 

 

i-

İlk 1.865   YTL için

: %4

 

 

 

ii-

Sonraki 1.865   YTL için

: %3

 

 

 

iii-

Sonraki 1.865  YTL için

: %2

 

 

 

iv-

Sonraki 3.729   YTL için

: %1

 

 

 

v-

9.323  YTL’ yi aşan kısım için

: %05

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

Yerel Radyolar

 

 

 

 

 

 373  YTL’ den az olmamak üzere

 

 

 

 

i-

İlk 933   YTL için

: %3

 

 

 

ii-

Sonraki 933  YTL için

: %2

 

 

 

iii-

Sonraki 933   YTL için

: %1

 

 

 

iv-

Sonraki 1.865  YTL için

: %05

 

 

 

v-

4.662  YTL’ yi aşan kısım için

: %03

V

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN  YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER

 

 

1

 

 

KURULUŞ İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tek Şahıs İşletmeleri

186

 

 

 

 

B. Adi Ortaklıklar

249

 

 

 

 

C. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler

622

 

 

 

 

D. Anonim Şirketler

932

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

DEĞİŞİKLİKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Adres Değişikliği

186

 

 

 

 

B. Pay Devirleri

249

 

 

 

 

C. Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artış İşlemleri

 

 

 

 

 

a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler

311

 

 

 

 

b) Kooperatifler

373

 

 

 

 

c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler

497

 

 

 

 

d) Anonim Şirketler

622

 

 

 

 

D. Yabancı Sermayeli Şirket  Kuruluşu

2.237

 

 

 

 

E. Şekil Değiştirme

1.492

 

 

 

 

F. Birleşme

2.237

 

 

 

 

G. Bölünme

3.729

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sürekli Danışmanlık

 

 

 

 

 

a) Bir önceki yıl net satışları 6.215.000   YTL’ den az olan firmalarda aylık

373

 

 

 

 

b) Bir önceki yıl net satışları 12.430.000   YTL’ den az olan firmalarda aylık

622

 

 

 

 

   c)  12.430.000 YTL’ yi aşan firmalarda

1.243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler  (saat ücreti) 

 

 

 

 

 

a) Büroda

124

 

 

 

 

b) İlgili İşletmede

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri 

 

 

 

 

 

 1.243 BinYTL’ den az olmamak üzere firma net satışlarının 

: %01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması

 

 

 

 

 

a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi

622

 

 

 

 

b) İnşaat-İmalat İşletmesi

1.243

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

UYUŞMAZLIK İŞLERİ VE UZLAŞMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarh edilen vergi,  fon  ve cezaların  toplam tutarı üzerinden %2' sinden ve 565 YTL’ den az olmamak üzere, (İş bu meblağ dava dilekçesinin yetkili Mercilere verilmesinden önce tahsil edilir.)  kesin ve nihai yargı kararına göre tarh edilen vergi,  fon ve ceza tutarı üzerinden sağlanacak indirimin :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

 İlk  12.430 YTL’ ye kadar

: %3

 

 

 

 

ii-

 Sonra gelen  12.430 YTL için

: %2

 

 

 

 

iii-

 Sonra gelen  12.430 YTL için

: %1

 

 

 

 

iv-

37.290 YTL’ den sonrası için 

: %05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

HAKEMLİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 622  YTL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya tabidir.

 

 

 

6

 

 

SERMAYE PİYASASI KURULU, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM 

 

 

 

 

 

 

İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Bağımsız Denetim İşlemleri

 

 

 

 

 

 

Söz konusu denetim sözleşmeleri  yıllık denetimlerde  96 saatten,  sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ile diğer özel denetimlerde 48 saatten az olamaz. Bu tarifenin dipnotlarında belirtilen asgari ücreti esas alınarak ücret hesaplanır. (150 YTL/ saat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 Konsolide Mali Tabloların Denetiminde

 

 

 

 

 

i-

Ana ortaklığın yukarıdaki A bölümüne göre hesaplanan denetim ücret toplamına % 20 ilave edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii-

Bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetiminde her biri için yukarıdaki (A) bölümüne göre hesaplanacak ücret esas alınır.

 

 

 

 

 

 

Ancak söz konusu bağlı ortaklık ve iştirakler için müstakil bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemesi halinde bu ücretten %15 indirim yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 448 YTL’ den

 

 

 

 

 

 

az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

( 150 YTL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi,

 

 

 

 

 

 

İncelenmesi ve çalışma yapılması dahil)

 

 

 

8

 

 

SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME

 

 

 

 

 

 

Sosyal sigortalar kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde,

 

 

 

 

 

 

622 YTL’ den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 no.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;

 

 

 

 

 

i-

İlk 1.243.000 YTL için

:%01

 

 

 

 

ii-

Sonra gelen  1.243.000 YTL için

:%002

 

 

 

 

iii-

Sonra gelen  4.972.000 YTL için

:%001

 

 

 

 

iv-

Sonra gelen  7.458.000 YTL için

:%0005

 

 

 

 

 

ücretin 3.696.000 YTL yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPTIRILACAK BAĞIMSIZ DENETİM İŞLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-

Gayrisafi gelirleri 5.000.000.-YTL 'ye kadar olanlarda 

:%001

 

 

 

 

ii-

Sonra gelen 5.000.000.-YTL için 

:%0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret 500 YTL'den az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTLAR :

 

 

 

 

 

 

ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

 

 

 

 

 

 

Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (YMM ve Mükellef); işin durumu, iş yeri veya çalışan personel sayısı ya da faaliyet konusu gibi unsurları dikkate alarak daha  yüksek ücret  kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

 

 

 

 

 

1. Bu  tarifedeki  tasdik ücretleri denetim ücretlerini de kapsar.

 

 

 

 

 

 

2. İnceleme ile  ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerlere gidiş-dönüş süreleri ile sınırlı olmak üzere gidiş-dönüş yol giderleri ile  konaklama giderleri  ücrete dahil değildir.

 

 

 

 

 

3. Bu tarifedeki “ net satış”  veya “ net hasılat” deyimi:

 

 

 

 

 

 

a) İşletmelerin gelir tablosunda yer alan önceki yıl “C-Net Satışlarını”,

 

 

 

 

 

 

b) Bankalar  ve   sigorta  şirketleri  ile aracı  kurumlar  ve  diğer  finans  kurumlarında önceki yıl gayrisafi gelir tutarını (döviz alım satımına yetkili müesseseler Finansman Kurumu olarak kabul edilmez) ifade eder.

 

 

 

 

 

 

c) Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde ücretin matrahı , ilgili yıl içinde tahakkuk eden hakediş toplamıdır. Bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması  halinde  bu tutarlar net satışlara ilave edilir. Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde geçici kabulün yapıldığı yıla ait net satışlar toplamından önceki yıllarda tahakkuk eden hakediş tutarları indirilir. Şu kadar ki, senelere sari inşaat işinin son yılında sözleşme yapılması halinde ücretin hesaplanmasında geriye doğru bütün hakedişlerin toplamı birlikte dikkate alınır. 

 

 

 

 

 

d) Yatırımcı kuruluşlarda ücretin hesabında, net satış hasılatının Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen fiili yatırım tutarının altında kalması halinde fiili yatırım tutarı Net Satış Hasılatı yerine esas alınır.

 

 

 

 

 

4. Tarifedeki ücretler,  KDV hariç brüt tutarlardır.

 

 

 

 

 

5. Tarifelerde yazılı dönem kavramı, beyanname verme dönemlerini ifade eder. Birkaç dönemin bir raporda birleştirilmesi tarife uygulamasını değiştirmez.

 

 

 

 

 

6. Asgari ücret uygulamasında hizmetin yapıldığı yıl tarifesi esastır.

 

 

 

 

 

7. Ücret tespiti sırasında , ücret soru belgesi kullanılır.

 

 

 

 

 

8. 01.01.2006 tarihinden önce 2006 yılında yapılacak hizmetler için düzenlenen sözleşmeler ile taraflar arasında tespit edilen ücret 2006 tarifesinde tespit edilen ücretlerden düşük olamaz. Her yıl için ayrı bir sözleşme düzenlenir.

 

 

 

 

 

9.Ulusal / Bölgesel / Yerel Televizyon ve Ulusal / Bölgesel /Yerel Radyo ayrımında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun sınıflandırması esas alınır.

 

 

 

 

 

10. Bu tarifede yer almayan hizmetlerin asgari  ücretleri  bir saat için alınacak ücret  150 YTL’den az olmamak üzere taraflar arasında  serbestçe  tespit edilebilecektir. 

 

 

 

 

 

11. Münhasıran yıl içinde işe başlayan mükelleflerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmeti tarifedeki ücret ay kesirleri tam sayılarak kıst uygulanır. 

 

 

 

 

 

12. Asgari ücretin tespitinde indirim uygulanması suretiyle bulunan ücretler aksi belirtilmedikçe tarifedeki maktu ücretlerden (gayrifaal kurumlarda asgari maktu ücretin %50’sinden )  az olamaz.  Şöyle ki; 

 

 

 

 

 

A- Hasılat Esasında İndirimler : Tasdik ücretleri ; akaryakıt bayileri ve tütün mamulleri imalatçıları ve dağıtıcıları, ecza depoları, tüp gaz bayileri,  hazır  kart ana dağıtım şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, demir çelik üreticileri ve haddecileri,  uluslar arası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve gayrifaal kurumlar  için hasılat %50, döviz alım-satım işi ile uğraşan şirketlerde hasılat %20 olarak dikkate alınır.

 

 

 

 

 

B-Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere,
  - 2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %10,
  - 3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15,
  - 4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20,
 İndirim uygulandıktan sonra yalnızca nispi tasdik ücretlerinde aşağıdaki indirimler sırasıyla uygulanabilir. 

 

 

 

 

 

C–Ücret Esasında İndirimler : a) Tasdik yapılacak firmanın ilgili dönem muhasebesinin, Serbest Muhasebeci ve/veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından tutulması ve beyannamelerinin bunlar tarafından düzenlenerek imzalanması halinde nisbi tasdik ücretlerinde  %20 indirim uygulanır. b) Yeminli Mali Müşavirlerin bu tarifeye göre aynı kuruluşa birden fazla tasdik hizmeti vermeleri durumunda, bu hizmetlerin her biri için tarifede gösterilen nisbi ücretlerde %20 indirim uygulanır. Bu indirim aynı topluluk içindeki şirketler için de geçerlidir. c) Grup şirketlerinde (Hisselerinin %51’den fazlası aynı gerçek ve tüzel kişilere ait olan şirketlerde) tasdik işlemlerinin aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılması halinde %25, aynı malın veya hizmetin grup şirketleri arasında satılması veya yapılması durumunda indirim oranı %35 olarak uygulanır.  ((a) ve (b) maddesinde belirtilen indirimlerin yalnızca birisi uygulanabilir. (c) maddesinde belirtilen indirim uygulandığı takdirde (a) ve (b) maddesinde belirtilen indirimlerden hiç biri uygulanmaz.)

 

 

 

 

 

D- Diğer   İndirimler :   Yeminli Mali Müşavir ile sürekli denetim ve tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin aynı Yeminli Mali Müşavir veya aynı Yeminli Mali Müşavirlik Şirketince yapılan kredilere ilişkin tasdik işlemleri ile SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak denetim işlerinde %50 indirim uygulanır. (Uygulanan indirim tutarı, yıllık sürekli denetim ve tasdik ücretinin %25’ini geçemez.)

 

 

 

 

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTLAR:

1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti  ödemezler.

2- Tarifedeki ücretler, aylık olup KDV hariç tutarlardır.

3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: 3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. 3.2- Çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir. 3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır. 3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür. 3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir. 3.6- İşletme  defteri için A ve  B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20,  2 milyondan fazla olan illerde  % 10  ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.  3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler: 4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen  mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır. 4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır. 4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır. 4.4- 2006 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1/5/1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler % 50 indirimli olarak uygulanır.

5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.

7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

8- İl grupları aşağıdaki gibidir: 1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ. 2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Sakarya, Düzce, Osmaniye,  Çorum, Şanlıurfa. 3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman. 4.Grup İller:   Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş,  Siirt, Tunceli,  Bayburt, Şırnak.