SMMM Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 27.06.2005 Pazartesi Sayı: 25858

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 15 Sayılı Tebliğ-Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Madde 1 ‑ 22/6/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlananMuhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 15 Sayılı Tebliğ-Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı Hakkında Tebliğ”in başlığından “Hakkında Tebliğ” ibaresi çıkarılmıştır.

Madde 2 ‑ Tebliğin 5 inci maddesine üçüncü ve dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bağlı ortaklığın aktif toplamının ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde birinden az olması ve bu sınırın altında bulunan bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen ortaklık payları toplamının, ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde beşini aşmamış olması durumunda önemlilik ilkesi de dikkate alınarak bağlı ortaklıklar konsolidasyon kapsamı dışında bırakılabilir.

Aktif toplamları ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde birinden az olan bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen ortaklık payları toplamının, ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde beşini aşması halinde, bu oranı aşmamak kaydıyla konsolide edilmeyecek ortaklıklar ana ortaklık banka tarafından belirlenecektir.”

Madde 3 ‑ Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, yakın bir gelecekte elden çıkarma amacıyla iktisap edilen veya uzun dönemli ciddi kısıtlamaların bulunduğu bir ortamda faaliyet gösterdikleri için veya diğer nedenlerle üzerlerinde önemli etkinlik kurulamayan iştirakler ile bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümleri uyarınca konsolidasyon kapsamına alınmayan iştirak yatırımları Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı hükümlerine göre muhasebeleştirilir.”

Madde 4- Tebliğin 15 inci maddesinin sonuna “yürürlükten kaldırılmıştır.” ifadesi eklenmiştir.

Yürürlük

Madde 5 ‑ Bu Tebliğ 30/06/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 ‑ Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.