SMMM Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 27.06.2005 Pazartesi Sayı: 25858

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 19 Sayılı Tebliğ-Özel Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve Mali Tablolar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, özel finans kurumlarının düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan mali tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotlarıyla birlikte kamuya açıklanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

Özel finans kurumları, bu Tebliğin konsolide mali tabloların düzenlenmesine ilişkin hüküm ve eklerinden yararlanarak konsolide olmayan mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları da düzenlemekle ve kamuya açıklamakla yükümlüdürler.

Hukuki dayanak

Madde 2 - Bu Tebliğ, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (11) numaralı fıkrası ile 13 üncü maddesi ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

Ortak hükümler

Madde 3 - Bu Tebliğ kapsamında, belirlenen mali tablolar, uygulanan muhasebe politikalarına ilişkin açıklamalar, mali bünyeye ilişkin bilgiler, mali tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu ile aktif kalemlere, pasif kalemlere, gelir tablosu kalemlerine, nazım hesaplara, özkaynak değişim tablosuna, nakit akım tablosuna, ara dönem mali tablolara ve çeşitli konulara ilişkin açıklama ve dipnotlar ayrı bölümler halinde düzenlenmiştir.

Özel finans kurumları ve özel finans kurumlarında bağımsız denetim yetkisi almış bulunan bağımsız denetim kuruluşları, bu Tebliğ kapsamında belirlenen mali tablolara ilişkin olarak muhasebe standartları hakkındaki tebliğlerden yararlanarak ilave açıklama ve dipnotlar oluşturabilirler. Ancak, ilave açıklama ve dipnotlar bu Tebliğ kapsamında belirlenen sistemi bozmadan ilgili bölüm, madde, fıkra, bent ve alt bendi izleyecek şekilde düzenlenir.

Kamuya açıklanacak konsolide mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların giriş kısmında yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ana ortaklık özel finans kurumunun ticaret unvanı, genel müdürlüğünün adresi, telefon ve faks numaraları, elektronik site adresi ve elektronik posta adresi ile raporlama dönemi,

b) Ana ortaklık özel finans kurumunun kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi,

c) Ana ortaklık özel finans kurumunun sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama,

d) Ana ortaklık özel finans kurumunun yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının, varsa özel finans kurumunda sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar,

e) Ana ortaklık özel finans kurumunun hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi,

f) Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgilerin bin Yeni Türk Lirası olarak hazırlandığı.

Mali tablolar

Madde 4 - Kamuya açıklanacak konsolide mali tabloların şekil ve içerikleri (Ek:1)’de düzenlenmiştir.

Enflasyon muhasebesi uygulandığı dönemlerde kamuya açıklanacak konsolide ve konsolide olmayan mali tabloların şekil ve içerikleri, bu bölümde yer alan mali tablolardan yararlanılarak hazırlanacaktır.

Enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolar hazırlanırken yeniden değerleme ve benzeri fonlara ait satırlar ile bunlara ilişkin dipnotlar boş bırakılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Politikaları

Muhasebe politikalarına ilişkin açıklamalar

Madde 5- Özel finans kurumlarınca hazırlanan mali tablolara ilişkin açıklama ve dipnotların birinci kısmını muhasebe politikalarıyla ilgili açıklamalar oluşturur. Muhasebe politikalarına ilişkin açıklanması gereken başlıca hususlar bu bölümde gösterildiği şekilde belirtilir.

Sunum esasları

Madde 6 - Kamuya açıklanacak mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için;

1. Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve muhasebe standartları hakkında tebliğlere uygun olarak hazırlandığının,

2. Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esaslarının,

3. Mali tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikalarının,

4. Konsolide mali tablolar hazırlanırken farklı muhasebe politikaları uygulanmış olan kalemler ile bunların konsolide mali tablolardaki ilgili kalemlerin toplamına oranlarının

açık şekilde belirtilmesi şarttır.

Özel finans kurumu ile konsolidasyon kapsamında bulunan ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu

Madde 7 - Özel finans kurumlarınca, konsolide mali tablolar hazırlanmasında, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği uyarınca yürürlüğe konulan Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardında belirlenen yöntem, usul ve esaslara uyulur.

Bu kapsamda;

1. Bağlı ortaklıklarla ilgili olarak;

a) Uygulanan konsolidasyon ilkeleri,

b) Ortaklıklar arasındaki işlemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gerçekleşmemiş fazlalık ve açıkların karşılıklı olarak mahsup edilip edilmediği,

c) Bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının ana ortaklık özel finans kurumundan farklı olduğu durumlarda, gerekmesi halinde uyumlaştırmanın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

2. İştirak yatırımlarıyla ilgili olarak;

a) Uygulanan konsolidasyon ilkeleri,

b) İştirakler arasındaki işlemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gerçekleşmemiş fazlalık ve açıkların mahsup edilip edilmediği,

c) Grubun iştiraklerdeki yatırımlarının şerefiyeleri de içerip içermediği,

d) Grup, iştirakleri dolayısıyla yükümlülüklere maruz kalmadığı sürece, bir iştirakindeki yatırımının defter değeri sıfıra ulaştığında özkaynak kalemlerinde izlemeye devam edilip edilmediği,

e) İştiraklerce kullanılan muhasebe politikalarının ana ortaklık özel finans kurumundan farklı olduğu durumlarda gerekmesi halinde uyumlaştırmanın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

f) İştirak yatırımları için kullanılan muhasebe yöntemleri,

3. Birlikte kontrol edilen ortaklıklarla ilgili olarak uygulanan konsolidasyon ilkeleri,

4. Devir, birleşme ve hisse edinimi işlemlerinde uygulanan ilkeler,

5. Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili olarak;

a) Yabancı para işlemlerin dönüştürülmesinde ve bunların mali tablolara yansıtılmasında kullanılan kur değerleri,

b) Döneme ilişkin net kâr ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları,

c) Kur farklarından doğan değerleme fonu hesabının toplam tutarı ve dönem içinde meydana gelen değişiklikler,

d) Aktifleştirilmiş kur farkı tutarı,

e) Kur riski yönetim politikasının temel esasları,

f) Yurtdışında kurulu ortaklıklardaki net yatırımların, iştiraklerin, ödünçlerin ve riskten korunma amaçlı diğer araçların Türk parasına dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının hangi hesaplarda izlendiği,

g) Yurtdışında kurulu bir ortaklığın edinilmesinden doğan şerefiye ile bu ortaklığın aktif ve pasif kalemlerinin rayiç değere uyarlanması sonucu oluşan tutarların Türk parasına dönüştürülmesinde uygulanan yöntem,

h) Yurtdışı ortaklığının elden çıkarılması halinde sonuçların hangi hesaplara yansıtıldığı,

ı) Yabancı para işlemlerin, işlem tarihinde geçerli olan kur üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığı, bu tür işlemlerden ve yabancı para cinsi parasal aktif ve pasiflerin Türk parasına dönüştürülmesinden kaynaklanan kâr veya zararların, gelir tablosuna yansıtılıp yansıtılmadığı,

j) Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına dönüştürülmesinden kaynaklanan farkların gelir tablosuna dahil edilip edilmediği,

açıklanır.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar

Madde 8 - Konsolide ve konsolide olmayan mali tabloların dipnotlarında yabancı para cinsinden sözleşmeler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap işlemleri ve diğer türev ürünlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak;

1. Ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan türev ürünlerinin muhasebeleştirilme ilkeleri,

2. Riskten korunma amaçlı türev ürünlerinin muhasebeleştirilmelerinde dikkate alınan ölçütleri,

3. Türev işlemlerinin, riskten korunma amaçlı sınıflandırmaya yönelik tespitin yapılmasındaki ölçütleri karşılamadığı ve bu türden türev işlemlerin satılması, vadesinin sona ermesi veya sözleşmeye konu edimlerin yerine getirilmesi yoluyla sona erdiği durumlarda, riskten korunma amaçlı türev ürünlerin muhasebeleştirilme yöntemlerinin uygulanmadığına ve bahse konu ürünlerin defter değerinde yapılabilecek değişikliğin ilgili türev ürünün vadesi dikkate alınarak düzeltme kayıtları yoluyla sonuç hesaplarına yansıtılıp yansıtılmadığı,

4.a) Riskten korunma amaçlı türev işlemleri ve vadeli işlem sözleşmeleri ilgili hesaplarda muhasebeleştirildiklerinde, bununla ilgili olarak özkaynak kalemleri içinde takip edilen tahmini kazanç ve kayıpların, varlık ya da yükümlülüğün elde etme maliyetine veya ilgili varlık veya yükümlülüğün defter değerine dahil edilip edilmediği,

b) Riskten korunma amaçlı taahhütlerin ve işlemlerin gelir tablosunu etkilediği dönem süresince hangi gelir veya gider hesaplarına intikal ettirildiği,

c) Riskten korunma ve ticari amaçlı türev ürünlerin rayiç değerleri, özkaynak kalemleri arasında yer alan riskten korunma yedeklerinin tutarı,

d) Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce türev finansal araçların nasıl muhasebeleştirildiği ve gelir/giderlere nasıl yansıtıldığı,

açıklanır.

Finansal araçların netleştirilmesi

Madde 9 - Finansal varlık ve yükümlülükler netleştirildiğinde, netleştirmenin hangi esaslara göre yapıldığı, sözkonusu net tutarın bilançoya yansıtılıp yansıtılmadığı belirtilir.

Kâr payı gelir ve gideri

Madde 10 - Kâr payı gelirleri ve giderleri ile ilgili muhasebe politikaları, ilgili mevzuat uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin kâr payı tahakkuk ve reeskont tutarlarının iptal edildiği ve söz konusu tutarların tahsil edilene kadar kâr payı gelirleri dışında tutulduğunu açıklar.

Ücret ve komisyon gelir ve giderleri

Madde 11 - Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri, sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı, ortaklık alımı veya satımı gibi işlemlere ilişkin danışmanlık ve proje hizmetleri yoluyla sağlanan gelirlerin hangi esasa göre muhasebeleştirildiği belirtilir.

Alım satım amaçlı menkul değerler

Madde 12 - Alım satım amaçlı menkul değerlerin, bilançoya, ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtıldığı, sözkonusu menkul değerlerin müteakip değerlemelerinin rayiç değer üzerinden yapıldığı, bunlarla ilgili kazanç ve kayıpların kâr/zarar hesaplarına dahil edildiği, alım satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan kâr paylarının kâr payı gelirleri içinde, temettü gelirlerinin ilgili gelir hesaplarında gösterildiği açıklanır.

Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler, krediler ve alacaklar

Madde 13 - 1. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve satılmaya hazır menkul değerler ile krediler ve alacaklar olarak izlenen finansal varlıkların temel özelliklerinin neler olduğu, finansal varlıkların bu sınıflamaya göre tasnifinin anılan varlıkların edinilmesi esnasında yapılıp yapılmadığı,

2. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve krediler ve alacakların ilk kaydının maliyet değeri ile yapılıp yapılmadığı; satılmaya hazır finansal varlıkların müteakip değerlemesinin rayiç değer veya iç verim oranı yöntemleri ile yapılıp yapılmadığı; satılmaya hazır menkul değerlerin, rayiç değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kâr ve zararların özkaynak kalemleri içerisinde ilgili hesaplarda gösterilip gösterilmediği (menkul değerler elden çıkarıldığında, birikmiş rayiç değer uyarlamalarının, yatırım amaçlı menkul değerlerden kaynaklanan kâr ve zararlar olarak gelir tablosuna yansıtılıp yansıtılmadığı),

3. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilen değer üzerinden muhasebeleştirildiği,

4. Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıkların bulunup bulunmadığı,

5. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılmış olan kâr paylarının, kâr payı geliri olarak kaydedilip kaydedilmediği; alınacak temettülerin gelir kalemleri içinde ayrı bir şekilde gösterilip gösterilmediği,

6. Finansal varlıkların alım ve satım işlemlerinin işlem veya teslim tarihinden hangisine göre muhasebeleştirildiği,

7. Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce, vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin nasıl muhasebeleştirildiği

açıklanır.

Krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklar

Madde 14 - 1. Kredilerin iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği, bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masrafların işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilip edilmediği,

2. Kullandırılan nakdi kredilerin muhasebeleştirilme esaslarının genel bir özeti,

3. Kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde, bunların ilgili düzenlemelerde öngörüldüğü şekilde sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı ve ayrılması gerekli özel karşılıkların ayrılıp ayrılmadığı, özel karşılıkların ilgili hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, yapılan tahsilatların gelir tablosunun hangi kalemine intikal ettirildiği,

4. Serbest kalan karşılık tutarının intikal ettirildiği hesaplar

açıklanır.

Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar

Madde 15 - 1. Şerefiye için uygulanan amortisman süresi, eşit tutarlar yöntemiyle itfa edilmediği durumlarda uygulanan yöntem ve bu yöntemin tercih edilme sebepleri, yurtdışında bir ortaklığın elde edilmesinden kaynaklanan şerefiye ve rayiç değer düzeltmelerinin Türk parasına dönüştürülmesinde seçilen yöntem,

2. Edinilen varlığın veya yükümlülüğün defter değeri üzerinde belirsizlik olduğunda ve özel finans kurumunun gelecekteki tahmini nakit akımının net değerinin düşmesi halinde ortaya çıkan şerefiyenin defter değerinin yeniden gözden geçirilip geçirilmediği,

3. Şerefiyenin ilk kayıt esnasında tahmin edilen faydalı ömrü,

4. Diğer maddi olmayan varlıklar için uygulanan muhasebe politikası, amortisman oranı ve amortisman yöntemi, söz konusu aktiflerin aktifleştirilmesine dair bilgiler,

5. Diğer maddi olmayan varlıklar için amortisman süresinin belirlenmesi nedenleri ile faydalı ömrü belirleyen unsurlar,

6. Devam eden bilgisayar yazılımları ile ilgili maliyetlerin muhasebeleştirilme yöntemleri, bilgisayar yazılımlarını geliştirici giderlerin yazılımın ilk maliyetine eklenip eklenmediği, aktif olarak muhasebeleştirilmiş bilgisayar yazılımı gelişim maliyetlerinin eşit tutarlar yöntemiyle 5 yıllık süreyi aşmayacak şekilde amortismana tabi tutulup tutulmadığı,

7. Amortisman süresi, amortisman yöntemi veya kalıntı değer bakımından muhasebe tahminlerinde cari dönemde veya sonraki dönemlerde önemli etkileri olması beklenen değişikliklerin kaynağı

açıklanır.

Mali tablo dipnotlarında maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar sadece cari dönem için verilir ve karşılaştırmalı bilgi sunulması gerekli değildir.

Maddi duran varlıklar

Madde 16 - 1. Maddi duran varlıkların her sınıfı için, yeniden değerlemeye tabi tutulması halinde yeniden değerleme esasları, yeniden değerleme tarihi, ekspertiz tarafından değerleme yapılıp yapılmadığı, yenileme maliyetlerini belirlemek için kullanılan göstergeler ile yeniden değerleme fonunun dönem içindeki hareketi ile brüt defter değerini saptamada kullanılan ölçüm yöntemi ve her bir yöntemde bulunan defter değeri, kullanılan amortisman yöntemi, faydalı ömürleri veya amortisman oranları,

2. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıpların tespit edilme esasları,

3. Maddi duran varlığın onarım maliyetlerinin tahminine ilişkin muhasebe politikası, üzerindeki rehin, ipotek ve diğer tedbirler ve alımı için verilen taahhütler,

4. Muhasebe tahmininde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişikliklerin yapısı ve etkileri

açıklanır.

Kiralama işlemleri

Madde 17 - 1. Finansal kiralamanın yöntemi ve süresi, varsa, faaliyet kiralamaları altında yapılan toplam ödemelerin kiralama dönemi boyunca eşit tutarlar yöntemiyle gelir tablosuna aktarılıp aktarılmadığı,

2. Faaliyet kiralaması konusu sözleşme süresi bitmeden, sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda, kiralayana ceza olarak ödenmesi gereken tutarların kiralamanın sona erdiği dönemde gider olarak muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği,

3. Özel finans kurumunun kiralayan olması durumunda varlığa ilişkin kira ödemelerinin finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacak olarak muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği, dipnot örneklerine uygun olarak dönemsel finansal kiralama gelirlerinin ve toplam finansal kiralama yatırımlarının, kazanılmamış finansal kiralama gelirlerinin, kira gelirinin, kiralama dönemi boyunca net yatırım metodu kullanılarak muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği,

açıklanır.

Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler

Madde 18 - Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklerin ilgili muhasebe standartlarına uygun olarak ayrılıp ayrılmadığı, karşılıkların geçmiş olayların bir sonucu olarak ortaya çıktığı anda muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği, bununla ilgili olarak özel finans kurumlarınca yükümlülük tutarının tahmininin yapılıp yapılmadığı açıklanır.

Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülükler

Madde 19 - 1. Kısa vadeli çalışan haklarından doğabilecek yükümlülükler için karşılık ayrılıp ayrılmadığı,

2.a) Kıdem ve ihbar tazminatlarından doğan yükümlülükler için ayrılacak karşılık tutarına esas fiili ödeme oranlarının 5 yıllık basit aritmetik ortalaması,

b) Bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözleşme süresi dolacak belirli süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanlarından doğan kıdem ve ihbar tazminatları yükümlülüklerine ilişkin karşılıkların hesaplanmasında varsa kullanılan iskonto oranı,

3. Özel finans kurumu çalışanlarının üyesi bulundukları vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar varsa, bunlara olan yükümlülükler ve bu yükümlülükler için karşılık ayrılıp ayrılmadığı, diğer çalışan haklarına ilişkin yükümlülükler ve bunlar için karşılık ayrılıp ayrılmadığı, bu yükümlülüklerin ve ilgili karşılıkların hesaplanma yöntemleri

açıklanır.

Vergi uygulamaları

Madde 20 - 1. Kurumlar vergisinin muhasebeleştirilme esasları,

2. Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı kapsamında ertelenmiş vergi hesaplanıp hesaplanmadığı

belirtilir.

Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar

Madde 21 - 1. Borçlanma araçlarının muhasebeleştirilme ve değerleme yöntemleri; borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için riskten korunma tekniklerinin uygulanıp uygulanmadığı,

2. Özel finans kurumunun kendisinin ihraç ettiği borçlanmayı temsil eden araçların satın alınması durumunda, bunların yükümlülüklerden düşülüp düşülmediği ve anılan yükümlülüğün defter değeri ile bunlara fiilen ödenen tutar arasındaki farkın dönem kârına dahil edilip edilmediği,

açıklanır.

Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoku

Madde 22 - 1. Hisse senedi ihracı ile ilgili işlem maliyetlerinin, özkaynaklardan düşülüp düşülmediği,

2. Hisse senetleriyle ilgili kâr paylarının, bilanço tarihinden sonra ilan edilmiş olmaları durumunda ilgili dipnotta belirtilip belirtilmediği

açıklanır.

Aval ve kabuller

Madde 23 - 1. Aval ve kabullerin, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, aval ve kabullerin olası borç ve taahhütler olarak bilanço dışı işlemlerde gösterilip gösterilmediği açıklanır.

Devlet teşvikleri

Madde 24- Devlet teşviklerinin mali tablolarda gösterim metodu ve bunlar için uygulanan muhasebe yöntemi, mali tablolarda gösterilen devlet teşviklerine ve firmanın doğrudan faydalandığı devlet yardımlarına ilişkin bilgi ile devlet yardımlarına ilişkin yerine getirilmeyen veya şarta bağlı olan hususlar açıklanır.

Raporlamanın bölümlemeye göre yapılması

Madde 25 - Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin ilgili Tebliğine göre ana ortaklık özel finans kurumunun faaliyetlerini ne şekilde sınıflandırdığı, faaliyet sonuçlarının bu sınıflandırmaya göre izlenip izlenmediği açıklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler

Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar

Madde 26-1. Özel finans kurumunun ve grubun temel faaliyet alanları ve finansal araçlara ilişkin stratejileri, özel cari ve katılma hesapları dışında sağlanan kaynakların maliyet yapısı, plasmanların yüksek getirili ve düşük riskli varlıklara yöneltilip yöneltilmediği, vadesi gelmiş bütün yükümlülüklerin karşılanabilirliğini sağlayıcı likidite yapısının mevcut olup olmadığı, kaynakların vade yapısı ile plasmanların vade yapısı ve getirisinin dikkate alınıp alınmadığı, uzun vadeli plasmanlarda daha yüksek getiri ilkesinin benimsenip benimsenmediği,

Özel finans kurumunun faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen alanlar ile bilanço dışı risk alanları,

Para, sermaye ve mal piyasalarındaki kısa vadeli kur ve fiyat hareketleri karşısında alınan pozisyonların neler olduğu, bu piyasalarda yapılan işlemlere ilişkin belirli bir risk sınırlamasının mevcut olup olmadığı,

2. Grubun, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları dolayısıyla maruz kaldığı kur riskinden korunma stratejileri,

3. Diğer yabancı para cinsi  işlemlerden kaynaklanan kur riskinden korunma stratejilerinin nelerden oluştuğu,

4. Grubun yabancı işletmelerdeki net yatırımlarının kur riskinden korunma yolları

açıklanmalıdır.

Sermaye yeterliliği standart oranı

Madde 27 - 1. Özel finans kurumunun konsolide ve konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı, bu oranın ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran olan %8’den düşük olması halinde bunun nedenleri ve öngörülen çözüm stratejileri,

2. Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri

açıklanmalıdır.

Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: bin YTL, %

 

 

 

 

Risk Ağırlıkları

 

 

 

Konsolide Olmayan

Konsolide

 

 

 

0%

20%

50%

100%

0%

20%

50%

100%

Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gnakdi Kredi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanço Kalemleri (Net)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakit Değerler

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Finans Kurumları

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorunlu Karşılıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

Krediler

 

 

 

 

 

 

 

 

Takipteki Alacaklar (Net)

 

 

 

 

 

 

 

 

İştirak, Bağlı Ortak. Ve VKET Men. Değ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtelif Alacaklar

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net)

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansal Kira. Amaç. Varlık. Veril Avans

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabit Kıymetler (Net)

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Aktifler

 

 

 

 

 

 

 

 

Kâr Payı ve Gelir Tahakkuk ve  Reeskontları

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanço Dışı Kalemler

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti ve Kefaletler

 

 

 

 

 

 

 

 

Taahhütler

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Nazım Hesaplar

 

 

 

 

 

 

 

 

Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolide ve konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:

 

 

Konsolide Olmayan

Konsolide

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Cari Dönem

Önceki Dönem

Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar

 

 

 

 

Piyasa Riskine Esas Tutar

 

 

 

 

Özkaynak

 

 

 

 

Özkaynak/(RAV+PRET)*100

 

 

 

 

RAV: Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar

PRET: Piyasa Riskine Esas Tutar

 

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

ANA SERMAYE

 

 

Ödenmiş Sermaye

 

 

Nominal Sermaye

 

 

Sermaye Taahhütleri (-)

 

 

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

 

 

Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları

 

 

Yasal Yedekler

 

 

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)

 

 

II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)

 

 

Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe

 

 

Statü Yedekleri

 

 

Olağanüstü Yedekler

 

 

Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe

 

 

Dağıtılmamış Kârlar

 

 

Yabancı Para Sermaye Kur Farkı

 

 

 

 

 

Kâr

 

 

Dönem Kârı

 

 

Geçmiş Yıllan Kârı

 

 

Zarar (-)

 

 

Dönem Zararı

 

 

Geçmiş Yıllar Zararı

 

 

Ana Sermaye Toplamı

 

 

KATKI SERMAYE

 

 

Yeniden Değerleme Fonu

 

 

Menkuller

 

 

Gayrimenkuller

 

 

Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç.

 

 

Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu

 

 

Yeniden Değerleme Değer Artışı

 

 

Kur Farkları

 

 

Genel Karşılıklar

 

 

Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar

 

 

Alınan Sermaye Benzeri Krediler

 

 

Menkul Değerler Değer Artış Fonu

 

 

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan

 

 

Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden

 

 

ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE

 

 

SERMAYE

 

 

SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER

 

 

Konsolidasyon Dışı Bırakılmış Olan Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre Izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif  ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları

 

 

Özel Maliyet Bedelleri

 

 

İlk Tesis Bedelleri

 

 

Peşin Ödenmiş Giderler

 

 

Konsolidasyon Dışı Bırakılmış İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif  ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark

 

 

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Diğer Özel Finans Kurumlarına Verilen Sermaye Benzeri Krediler

 

 

Konsolidasyon Şerefiyesi (Net)

 

 

Aktifleştirilmiş Giderler

 

 

TOPLAM ÖZKAYNAK

 

 

 

Kredi riski

Madde 28 - 1. Kredi riski bakımından, borçlu veya borçlular grubu veya coğrafi bölgeler ile sektörlerin bir risk sınırlamasına tabi tutulup tutulmadığı, risk limitlerinin dayandıkları bölümleme yapısı ve hangi aralıklarla belirlenmekte olduğu,

Günlük olarak yapılan işlemlerle ilgili olarak risk limitleri ve dağılımlarının belirlenip belirlenmediği, bilanço dışı risklere ilişkin risk yoğunlaşmasının günlük olarak müşteri ve özel finans kurumlarının fon yönetimi bölümü yetkilileri bazında izlenip izlenmediği,

Kredi ve diğer alacakların borçlularının kredi değerliliklerinin düzenli aralıklarla ilgili mevzuata uygun şekilde izlenip izlenmediği, açılan krediler için alınan hesap durumu belgelerinin ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde denetlenmiş olup olmadığı, denetlenmemiş ise nedenleri, kredi limitlerinin değiştirilip değiştirilmediği, kredilerin ve diğer alacakların teminatlarının bulunup bulunmadığı,

2. Grubun vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeler cinsinden tutulan pozisyonları üzerinde kontrol limitlerinin bulunup bulunmadığı, bu tür araçlar için üstlenilen kredi riskinin piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel riskler ile beraber  yönetilip yönetilmediği,

3. Grubun, önemli ölçüde kredi riskine maruz kaldığında vadeli işlem, opsiyon ve benzer nitelikli sözleşmeleri, hakların kullanılması, edimlerin yerine getirilmesi veya satılması yoluyla kısa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma yoluna gidip gitmediği,

4. Tazmin edilen gayrinakdi kredilerin, vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler gibi aynı risk ağırlığına tabi tutulup tutulmadığı,

Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa planına bağlananların ilgili mevzuatla belirlenen izlenme yöntemi dışında, özel finans kurumlarınca risk yönetim sistemleri çerçevesinde yeni bir derecelendirme grubuna veya ağırlığına dahil edilip edilmediği, bu yöntemler ile ilgili yeni önlemlerin alınıp alınmadığı, özel finans kurumlarınca risk yönetim sistemleri çerçevesinde uzun vadeli taahhütlerin kısa vadeli taahhütlere oranla daha fazla kredi riskine maruz kaldığı kabul edilerek risk ayrıştırmasına gidilip gidilmediği,

5. Özel finans kurumlarının yurtdışında yürütmekte oldukları bankacılık faaliyetleri ve kredilendirme işlemlerinin az sayıda ülke ya da mali kurum ile yürütülmesi durumunda bunun ilgili ülkenin ekonomik koşulları dikkate alındığında önemli bir risk doğurup doğurmadığına ilişkin değerlendirme,

Uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile birlikte değerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip olunup olunmadığı,

6. a) Ana ortaklık özel finans kurumunun ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı,

b) Ana ortaklık özel finans kurumunun ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı,

c) Ana ortaklık özel finans kurumunun ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi ve bilanço dışı varlıklar içindeki payı,

7. Ana ortaklık özel finans kurumunca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı

açıklanır.

Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler:

 

Varlıklar

Yükümlülükler

Gayrinakdi Krediler

Sermaye Yatırımları

Net Kâr

Cari Dönem

 

 

 

 

 

Yurtiçi

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği Ülkeleri

 

 

 

 

 

OECD Ülkeleri *

 

 

 

 

 

Kıyı Bankacılığı Bölgeleri

 

 

 

 

 

ABD, Kanada

 

 

 

 

 

Diğer Ülkeler

 

 

 

 

 

Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler**

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

Önceki Dönem

 

 

 

 

 

Yurtiçi

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği Ülkeleri

 

 

 

 

 

OECD Ülkeleri *

 

 

 

 

 

Kıyı Bankacılığı Bölgeleri

 

 

 

 

 

ABD, Kanada

 

 

 

 

 

Diğer Ülkeler

 

 

 

 

 

Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler**

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri

**Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler

Sermaye yatırımları sütununa sabit sermaye yatırımlarını oluşturan tutarlar yazılacak olup, bu tutarlar “Varlıklar” sütununda ayrıca gösterilmeyecektir.

 

 

Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

TP

(%)

YP

(%)

TP

(%)

YP

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiftçilik ve Hayvancılık

 

 

 

 

 

 

 

 

Ormancılık

 

 

 

 

 

 

 

 

Balıkçılık

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanayi

 

 

 

 

 

 

 

 

Madencilik ve Taşocakçılığı

 

 

 

 

 

 

 

 

İmalat Sanayi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik, Gaz, Su

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetler

 

 

 

 

 

 

 

 

Toptan ve Perakende Ticaret

 

 

 

 

 

 

 

 

Otel ve Lokanta Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulaştırma ve Haberleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali Kuruluşlar

 

 

 

 

 

 

 

 

Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Meslek Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piyasa riski

Madde 29 - Grubun finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla önlem alıp almadığı, piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle özel finans kurumu yönetim kurulunun risk yönetimine ilişkin olarak almış olduğu önlemler, piyasa riskinin ölçümünde kullanılan yöntemler ile piyasa riski ölçümlerinin hangi aralıkta yapılmakta olduğu açıklanır.

 

 

Tutar

Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot

 

Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü

 

Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 

 

Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 

 

Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot

 

Sermaye Yükümlülüğü

 

Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü

 

Toplam RMD-İç Model

 

Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü

 

Piyasa Riskine Maruz Tutar

 

 

Kur riski

Madde 30 - 1. Grubun kur riskine maruz kalıp kalmadığı, bu durumun etkilerinin tahmin edilip edilmediği, özel finans kurumu yönetim kurulunun günlük olarak izlenen pozisyonlar için limitler belirleyip belirlemediği,

2. Önemli olması durumunda yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçları ile korunmasının boyutu,

3. Yabancı para risk yönetim politikası,

4. Özel finans kurumunun mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları,

5. Özel finans kurumunun cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri

açıklanır.

 

Grubun kur riskine ilişkin bilgiler: (bin YTL)

 

 

 

EURO

USD

Yen

Diğer YP

Toplam

Cari Dönem

 

 

 

 

 

Varlıklar

 

 

 

 

 

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.

 

 

 

 

 

Bankalar, Özel  Finans Kurumları ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar

 

 

 

 

 

Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.

 

 

 

 

 

Satılmaya Hazır Menkul Değerler

 

 

 

 

 

Verilen Krediler

 

 

 

 

 

İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat.

 

 

 

 

 

Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.

 

 

 

 

 

Maddi Duran Varlıklar

 

 

 

 

 

Şerefiye

 

 

 

 

 

Diğer Varlıklar

 

 

 

 

 

Toplam Varlıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yükümlülükler

 

 

 

 

 

Bankalar ve Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları

 

 

 

 

 

Diğer Özel Cari ve Katılma Hesapları

 

 

 

 

 

Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar

 

 

 

 

 

İhraç Edilen Menkul Değerler

 

 

 

 

 

Muhtelif Borçlar

 

 

 

 

 

Diğer Yükümlülükler

 

 

 

 

 

Toplam Yükümlülükler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net Bilanço Pozisyonu

 

 

 

 

 

Net Bilanço Dışı Pozisyon

 

 

 

 

 

Türev Finansal Araçlardan Alacak.

 

 

 

 

 

Türev Finansal Araçlardan Borçlar

 

 

 

 

 

Gayrinakdi Krediler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Dönem

 

 

 

 

 

Toplam Varlıklar

 

 

 

 

 

Toplam Yükümlülükler

 

 

 

 

 

Net Bilanço Pozisyonu

 

 

 

 

 

Net Bilanço Dışı Pozisyon

 

 

 

 

 

 

Likidite riski

Madde 31 - 1. Özel finans kurumlarının mevcut likidite riskinin kaynağının ne olduğu ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, özel finans kurumu yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için kullanılabilecek fon kaynaklarına  sınırlama getirip getirmediği,

2. Grubun kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar, kullanılmayan önemli likidite kaynakları,

3. Grubun nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi

açıklanır.

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

 

 

Vadesiz

1 Aya Kadar

1-3 Ay

3-6 Ay

6-12 Ay

1 Yıl ve Üzeri

Dağıtılamayan *

Toplam

Cari Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

Varlıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar, Özel Finans Kurumları  ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar

 

 

 

 

 

 

 

 

Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler

 

 

 

 

 

 

 

 

Satılmaya Hazır Menkul Değerler

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen Krediler

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Varlıklar (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Varlıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yükümlülükler

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar ve Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Özel Cari ve Katılma Hesapları

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Mali Kuruluşlar. Sağlanan Fonlar

 

 

 

 

 

 

 

 

İhraç Edilen Menkul Değerler

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtelif Borçlar

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Yükümlülükler

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Yükümlülükler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net Likidite Açığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Aktifler

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Yükümlülükler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net Likidite Açığı

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürüdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.

(**) Likidite riski hesaplamasında dikkate alınan ancak tabloda belirtilmeyen diğer kalemler de “Diğer Varlıklar” satırına yazılacaktır. Nakit girişi zamanı önceden bilinen diğer varlıklar uygun vade dilimine, bilinmeyenler ise son vade dilimine yazılmak suretiyle gösterilecektir.

 

Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesi

Madde 32 - Aşağıdaki tablo, grubun mali tablolarında rayiç değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile rayiç değerini gösterir.

Cari dönemdeki yatırım amaçlı menkul değerler sadece vadeye kadar elde tutulan ve bir getiri sağlayan varlıkları içerir. Vadeye kadar elde tutulan varlıkların rayiç değeri; piyasa fiyatları veya bu fiyatın tespit edilemediği durumlarda, getiri, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli itfaya tabi diğer menkul değerler için kote edilmiş piyasa fiyatları baz alınarak saptanır.

Özel cari hesapların tahmini rayiç değeri talep anında ödenecek miktarı ifade eder.  Katılma hesaplarının tahmini rayiç değeri ise o tarih itibariyle hesaplanan birim hesap değeridir.

İhraç edilen menkul değerlere ilişkin toplam rayiç değer, kote edilmiş piyasa fiyatlarına dayanarak hesaplanır ve piyasa fiyatının bulunmadığı yerde, kalan vade için cari getiriye dayanan iskonto edilmiş nakit akış modeli kullanılır.

 

 

Defter Değeri

Rayiç Değer

Cari Dönem

Önceki Dönem

Cari Dönem

Önceki Dönem

Finansal Varlıklar

 

 

 

 

Bankalar, Özel Finans Kurumları  ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar

 

 

 

 

Satılmaya Hazır Menkul Değerler

 

 

 

 

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler

 

 

 

 

Finansal Yükümlülükler

 

 

 

 

Bankalar ve Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları

 

 

 

 

Diğer Özel Cari ve Katılma Hesapları

 

 

 

 

Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar

 

 

 

 

İhraç Edilen Menkul Değerler

 

 

 

 

Muhtelif Borçlar

 

 

 

 

 

Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemler

Madde 33 - 1.Grubun başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, yönetim ve danışmanlık hizmetleri verip vermediği,

2. İnanca dayalı işlem sözleşmeleri kapsamında diğer finansal kurumlarla yapılan  işlemlerin, bu kapsamda doğrudan verilen finansal hizmetlerin bulunup bulunmadığı, bu tür hizmetlerin özel finans kurumunun veya grubun mali durumunu önemli ölçüde etkilemesi olasılığının bulunup bulunmadığı

açıklanır.

Faaliyet bölümleri

Madde 34 - 1.a) Grubun özel bankacılık hizmetleri, özel müşteri cari hesapları, özel cari ve katılma hesapları, uzun vadeli yatırıma yönelik ürünleri, takas-saklama hizmetleri, kredi ve banka kartları, tüketici kredileri ile uzun vadeli konut kredileri ve diğer bireysel bankacılık hizmetlerinden hangilerinde faaliyet gösterdiği,

b) Otomatik virman hizmetleri, özel cari ve katılma hesapları, açık kredi işlemleri, ödünç ve diğer kredi hizmetleri ile vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ve benzeri diğer sözleşmeler gibi finansal türev ürünleri içeren kurumsal bankacılık faaliyetleri,

c) Finansal araçların alım satımı, fon yönetimi, yapılanmış finansman araçları, finansal kiralama ile ortaklıklara yönelik birleşme ve devir danışmanlığı gibi yatırım bankacılığı faaliyetleri,

d) Kurumsal finansman, bilgisayar hizmetleri gibi bilişim sektörüne yönelik alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler hakkındaki bilgiler,

e) Bazı bilanço kalemlerinin sunumu amacıyla aşağıdaki tablonun hazırlanması sırasında izlenen yöntem ve esaslar hakkındaki bilgiler,

2. Büyüklüğü toplam aktif büyüklüğünün %10’u veya daha fazlası kadar olan faaliyet bölümleri,

3. Diğer bölümlerle yapılan işlemlerden sağlanan bölüm gelirinin sunulmasında ve ölçümünde, bölümler arasında yapılan aktarmalar, ana ortaklık özel finans kurumunun bu aktarmaları fiyatlandırmada kullandığı esaslar ve söz konusu hususlarda yapılan herhangi bir değişiklik,

4. Faaliyet veya yatırımların bölümlemesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen iktisadi, mali ve politik faktörler

açıklanır.

 

Belirli bilanço kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi:

 

Cari Dönem

Bireysel Bankacılık

Kurumsal Bankacılık

Yatırım Bankacılığı

Diğer

Grubun Toplam Faaliyeti

Faaliyet Gelirleri

 

 

 

 

 

Diğer *

 

 

 

 

 

Faaliyet Geliri

 

 

 

 

 

Bölümün Net Kazancı

 

 

 

 

 

Dağıtılmamış Maliyetler**

 

 

 

 

 

Faaliyet Kârı

 

 

 

 

 

İştiraklerden Elde Edilen Gelir

 

 

 

 

 

Vergi Öncesi Kâr

 

 

 

 

 

Kurumlar Vergisi

 

 

 

 

 

Vergi Sonrası Kâr

 

 

 

 

 

Azınlık Hakları

 

 

 

 

 

Dönem Net Kârı

 

 

 

 

 

Bölüm Varlıkları

 

 

 

 

 

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

 

 

 

 

 

Dağıtılmamış Varlıklar

 

 

 

 

 

Toplam Varlıklar

 

 

 

 

 

Bölüm Yükümlülükleri

 

 

 

 

 

Dağıtılmamış Yükümlülükler

 

 

 

 

 

Toplam Yükümlülükler

 

 

 

 

 

Diğer Bölüm Kalemleri

 

 

 

 

 

Sermaye Yatırımı

 

 

 

 

 

Amortisman

 

 

 

 

 

Değer Azalışı

 

 

 

 

 

Nakit Dışı Diğer Gelir-Gider

 

 

 

 

 

Yeniden Yap. Maliyetleri

 

 

 

 

 

* Diğer bölümlerle yapılan işlemlerden elde edilen net faaliyet geliri

**Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan maliyetler

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

 

Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

Madde 35 - Ana ortaklık özel finans kurumlarınca düzenlenen konsolide bilançonun aktif kalemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar aşağıda gösterildiği şekilde hazırlanır:

1. T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

 

TP

YP

TP

YP

Vadesiz Serbest Tutar

 

 

 

 

Vadeli Serbest Tutar

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

2. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin ilave bilgiler net değerleriyle gösterilmelidir:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

TP

YP

TP

YP

Teminata Verilen/ Bloke Edilen Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlere

 

 

 

 

Hisse Senetleri

 

 

 

 

Diğer Menkul Değerler

 

 

 

 

 

3. Yurtdışı banka ve finans kuruluşları hesabına ilişkin bilgiler:

 

 

Serbest Tutar

Serbest Olmayan Tutar

Cari Dönem

Önceki Dönem

Cari Dönem

Önceki Dönem

AB Ülkeleri

 

 

 

 

ABD, Kanada

 

 

 

 

OECD Ülkeleri*

 

 

 

 

Kıyı Bankacılığı Bölgeleri

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri

 

4. Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:  

a) Satılmaya hazır menkul değerlerin başlıca türleri belirtilmelidir.

b) Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Hisse Senetleri

 

 

Borsada İşlem Gören

 

 

Borsada İşlem Görmeyen

 

 

Değer Azalma Karşılığı (-)

 

 

Toplam

 

 

 

c) Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır menkul değerlerin özellikleri ve defter değeri açıklanmalıdır.

d) Teminata verilen/ bloke edilen satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

TP

YP

TP

YP

Hisse Senetleri

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

5. Kredilere ilişkin açıklamalar:

a) Özel finans kurumunun ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Nakdi

Gayrinakdi

Nakdi

Gayrinakdi

Özel Finans Kurumu Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler

 

 

 

 

Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler

 

 

 

 

Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler

 

 

 

 

Özel Finans Kurumu Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler

 

 

 

 

Özel Finans Kurumu Mensuplarına Verilen Krediler

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

b) Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

Nakdi Krediler

 Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar

Krediler ve Diğer Alacaklar

 

Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar

 

Krediler ve Diğer Alacaklar

 

Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar

 

Krediler

 

 

 

 

Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı

 

 

 

 

İhracat Kredileri

 

 

 

 

İthalat Kredileri

 

 

 

 

İşletme Kredileri

 

 

 

 

Tüketici Kredileri

 

 

 

 

Kredi Kartları

 

 

 

 

Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımları

 

 

 

 

Kıymetli Maden Kredisi

 

 

 

 

Mali Kesime Verilen Krediler

 

 

 

 

Yurtdışı Krediler

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Diğer Alacaklar

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

c) Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:

 

 

 Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar

 

Krediler ve Diğer Alacaklar

Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar

Krediler ve Diğer Alacaklar

Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar

Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar

 

 

 

 

Krediler

 

 

 

 

Diğer Alacaklar

 

 

 

 

Orta ve Uzun Vadeli Krediler Diğer Alacaklar

 

 

 

 

Krediler

 

 

 

 

Diğer Alacaklar

 

 

 

 

 

d) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

 

 

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun Vadeli

Toplam

Kâr Payı ve Gelir Tah.ve Reesk.

Tüketici Kredileri-TP

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Tüketici Kredileri-YP

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Bireysel Kredi Kartları-TP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Bireysel Kredi Kartları-YP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Personel Kredileri-TP

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Personel Kredileri-Dövize Endeksli

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Personel Kredileri-YP

 

 

 

 

Konut Kredisi

 

 

 

 

Taşıt Kredisi

 

 

 

 

İhtiyaç Kredisi

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Personel Kredi Kartları-TP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Personel Kredi Kartları-YP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

e) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

 

 

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun Vadeli

Toplam

Kâr Payı ve Gelir Tah.ve Reesk.

Taksitli Ticari Krediler-TP

 

 

 

 

İşyeri Kredileri

 

 

 

 

Taşıt Kredileri

 

 

 

 

İhtiyaç Kredileri

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli

 

 

 

 

İşyeri Kredileri

 

 

 

 

Taşıt Kredileri

 

 

 

 

İhtiyaç Kredileri

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Taksitli Ticari Krediler-YP

 

 

 

 

İşyeri Kredileri

 

 

 

 

Taşıt Kredileri

 

 

 

 

İhtiyaç Kredileri

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Kurumsal Kredi Kartları-TP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Kurumsal Kredi Kartları-YP

 

 

 

 

Taksitli

 

 

 

 

Taksitsiz

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

f) Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Kamu

 

 

Özel

 

 

Toplam

 

 

 

g) Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Yurtiçi Krediler

 

 

Yurtdışı Krediler

 

 

Toplam

 

 

 

h) Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler

 

 

Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler

 

 

Toplam

 

 

 

i) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

 

Kurum Payı

Katılma Hesapları

Kurum Payı

Katılma Hesapları

Özel Karşılıklar

 

 

 

 

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar

 

 

 

 

Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar

 

 

 

 

Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar

 

 

 

 

 

k) Donuk alacaklara ilişkin bilgiler:

 

k.1) Özel finans kurumu tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

 

 

III. Grup:

IV. Grup:

V. Grup

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar

Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar

Cari Dönem

 

 

 

(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)

 

 

 

Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar

 

 

 

Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar

 

 

 

Önceki Dönem

 

 

 

(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)

 

 

 

Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar

 

 

 

Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar

 

 

 

 

k.2) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:

 

III. Grup

IV. Grup

V. Grup

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar

Zarar Niteliğindeki Kredi ve Diğer Alacaklar

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

 

 

 

Dönem İçinde İntikal (+)

 

 

 

Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)

 

 

 

Diğer Donuk.Alacak Hesaplarına Çıkış (-)

 

 

 

Dönem İçinde Tahsilat (-)

 

 

 

Aktiften Silinen (-)

 

 

 

Dönem Sonu Bakiyesi

 

 

 

Özel Karşılık (-)

 

 

 

Bilançodaki Net Bakiyesi

 

 

 

 

k.3) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:

 

III. Grup

IV. Grup

V. Grup

 

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar

Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar

Cari Dönem:

 

 

 

Dönem Sonu Bakiyesi

 

 

 

Özel Karşılık (-)

 

 

 

Bilançodaki Net Bakiyesi

 

 

 

Önceki Dönem:

 

 

 

Dönem Sonu Bakiyesi

 

 

 

Özel Karşılık (-)

 

 

 

Bilançodaki Net Bakiyesi

 

 

 

 

l) Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları açıklanmalıdır.

6. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler (Net):

a) Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin yıl içindeki hareketleri:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Dönem Başındaki Değer

 

 

Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları

 

 

Yıl İçindeki Alımlar

 

 

Satış ve İtfa Yolu ile Elden Çıkarılanlar

 

 

Değer Azalışı Karşılığı (-)

 

 

Dönem Sonu Toplamı

 

 

 

b.1)Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler:

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler

Cari Dönem

Önceki Dönem

Maliyet Bedeli

Değerlenmiş Tutarı

Maliyet Bedeli

Değerlenmiş Tutarı

TP

YP

TP

YP

TP

YP

TP

YP

Teminata Verilen/Bloke Edilen

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2) Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin başlıca özellikleri açıklanmalıdır.

7. İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):

a) Konsolidasyon kapsamına alınmayan iştiraklere ilişkin bilgiler açıklanır.

a.1) Konsolidasyon kapsamına alınmayan iştiraklere ilişkin bilgiler:

 

Unvanı

Adres (Şehir/ Ülke)

 Özel Finans Kurumunun Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı(%)

Özel finans Kurumu Risk Grubu Pay Oranı (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2) (a.1)’deki sıraya göre konsolidasyon kapsamına alınmayan iştiraklere ilişkin aşağıdaki bilgiler açıklanır:

 

Aktif Toplamı

Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

Temettü veya Kâr Payı Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/Zararı

Rayiç Değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.3) Ana ortaklık ve/veya finansal kurumlar topluluğunun diğer üyeleri ile beraber kontrol gücüne sahip olan topluluk dışı diğer üyeler/hissedarlar açıklanır.

a.4) Konsolide edilmemiş iştiraklerin konsolide edilmeme nedenleri ile ana ortaklığın konsolide olmayan mali tablolarında, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem açıklanır.

b. Konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere ilişkin bilgiler açıklanır.

b.1) Konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere ilişkin bilgiler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Dönem Başı Değeri

 

 

Dönem İçi Hareketler

 

 

Alışlar

 

 

Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri

 

 

Cari Yıl Payından Alınan Kâr

 

 

Satışlar

 

 

Yeniden Değerleme Artışı

 

 

Değer Azalma Karşılıkları

 

 

Dönem Sonu Değeri

 

 

Sermaye Taahhütleri

 

 

Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)

 

 

 

b.2) Konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere yapılan yatırımların değerlemesi:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Maliyet Değeri İle Değerleme

 

 

Rayiç Değer İle Değerleme

 

 

Özsermaye Yöntemi İle Değerleme

 

 

 

b.3) Konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

İştirakler

 

 

Özel Finans Kurumları

 

 

Sigorta Şirketleri

 

 

Leasing Şirketleri

 

 

Finansman Şirketleri

 

 

Diğer Mali İştirakler

 

 

 

b.4) Borsaya kote edilen konsolidasyon kapsamındaki iştirakler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler

 

 

Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler

 

 

 

b.5) Konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere ilişkin bilgiler:

 

Unvanı

Adres (Şehir/ Ülke)

Özel finans Kurumunun  Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı(%)

Diğer Ortakların Pay Oranı (%)

Konsolidasyon Yöntemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer alan sıraya göre konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere ilişkin bilgiler:

 

Aktif Toplamı

Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

Temettü veya Kâr Payı Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/Zararı

Rayiç Değer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.6) Cari dönem içinde elden çıkarılan konsolidasyon kapsamındaki iştirakler:

 

Unvanı

Satış Fiyatı

Satış Tarihindeki Piyasa veya Borsa Değeri

Peşin ve/veya Vadeli Satışına İlişkin Bilgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.7) Cari dönem içinde satın alınan konsolidasyon kapsamındaki iştirakler:

 

Unvanı

Alış Fiyatı

Alış Tarihindeki Piyasa veya Borsa Değeri

Peşin ve/veya Vadeli Alıma İlişkin Bilgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):

a) Konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler açıklanır.

Ana ortaklık özel finans kurumu ve/veya grubun diğer üyeleri ile beraber kontrol gücüne sahip olan topluluk dışı diğer üyeler/hissedarlar açıklanır.

Konsolide edilmemiş bir bağlı ortaklığın konsolide edilmeme sebepleri, ana ortaklık özel finans kurumu ve grup arasındaki ilişkilerin niteliği, sermayenin yarısından fazlasının doğrudan ya da dolaylı olarak sahiplenilmesine rağmen, kontrolün vuku bulmaması sebebiyle bir bağlı ortaklık olarak kabul edilmeyen bir kuruluş sözkonusu ise bu kuruluşun adı, bağlı ortaklıkların rapor tarihindeki mali durumu, raporlama dönemi sonuçları ile bir önceki dönem ile karşılaştırma sonuçları ve ana ortaklık özel finans kurumunun konsolide olmayan mali tablolarında, bağlı ortaklıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem açıklanır.

 

a.1) Konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Unvanı

Adres (Şehir/ Ülke)

Ana Ortaklık Özel Finans Kurumunun Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı(%)

Özel Finans Kurumu Risk Grubunun Pay Oranı (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer alan sıraya göre konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Aktif Toplamı

Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

Temettü veya Kâr Payı Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/Zararı

Rayiç Değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler açıklanır.

b.1) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Dönem Başı Değeri

 

 

Dönem İçi Hareketler

 

 

Alışlar

 

 

Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri

 

 

Cari Yıl Payından Alınan Kâr

 

 

Satışlar

 

 

Yeniden Değerleme Artışı

 

 

Değer Azalma Karşılıkları

 

 

Dönem Sonu Değeri

 

 

Sermaye Taahhütleri

 

 

Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)

 

 

 

b.2) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara yapılan yatırımların değerlemesi:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Maliyet Değeri İle Değerleme

 

 

Rayiç Değer İle Değerleme

 

 

Özsermaye Yöntemi İle Değerleme

 

 

 

b.3) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Bağlı Ortaklıklar

 

 

Özel Finans Kurumları

 

 

Sigorta Şirketleri

 

 

Leasing Şirketleri

 

 

Finansman Şirketleri

 

 

Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar

 

 

 

b.4) Borsaya kote edilen konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar:

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler

 

 

Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler

 

 

 

b.5) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

 

Unvanı

Adres (Şehir/ Ülke)

Ana Ortaklık Özel Finans Kurumu Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı(%)

Diğer Ortakların Pay Oranı (%)

Konsolidasyon Yöntemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki sıraya göre konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin aşağıdaki bilgiler:

 

Aktif Toplamı

Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

Temettü veya Kâr Payı Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/Zararı

Rayiç Değer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.6) Cari dönem içinde elden çıkarılan konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar:

 

Unvanı

Satış Fiyatı

Satış Tarihindeki Piyasa veya Borsa Değeri

Peşin ve/veya Vadeli Satışına İlişkin Bilgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.7) Cari dönem içinde satın alınan konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar:

 

Unvanı

Alış Fiyatı

Alış Tarihindeki Piyasa veya Borsa Değeri

Peşin ve/veya Vadeli Alıma İlişkin Bilgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Diğer yatırımlara ilişkin açıklamalar:

 

a) Grubun, birlikte kontrol edilen ortaklıklarla ilgili yerine getirmesi gereken taahhütleri diğer taahhütlerden ayrı olarak, grubun birlikte kontrol edilen ortaklıklarındaki sermaye taahhüdü veya diğer girişimcilerle birlikte sermaye taahhütleri içerisindeki payı ve birlikte kontrol edilen ortaklığının başka ortaklıklardaki sermaye taahhütlerine ilişkin grubun payı olarak belirtilir. 

 

b) Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar

Ana Ortaklık  Özel Finans Kurumu Payı

Grubun Payı

Dönen Varlık

Duran Varlık

Uzun Vadeli Borç

Gelir

Gider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ana ortaklık özel finans kurumu niteliğinde olmadığı için konsolide mali tablo düzenlemeyen özel finans kurumu, konsolide mali tablo düzenleyen özel finans kurumlarının birlikte kontrol edilen ortaklığına ilişkin olarak hazırladığı bilgilere paralel olarak katıldığı birlikte kontrol edilen ortaklıklarıyla ilgili bilgileri konsolide olmayan mali tablolarında açıklar.

d) Konsolide edilmemiş birlikte kontrol edilen ortaklığının konsolide edilmeme nedenleri ile ana ortaklık özel finans kurumunun konsolide olmayan mali tablolarında, birlikte kontrol edilen ortaklıklarının muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem açıklanır.

10- Finansal kiralama alacaklarına ilişkin bilgiler (Net):

 

a) Finansal kiralama yöntemiyle kullandırılan fonların kalan vadelerine göre gösterimi:

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

 

Brüt

Net

Brüt

Net

1 Yıldan Az

 

 

 

 

1-4 Yıl Arası

 

 

 

 

4 Yıldan Fazla

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

b) Finansal kiralama yöntemiyle kullandırılan fonlara ilişkin bilgiler:

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Brüt Finansal Kiralama Alacağı

 

 

Finansal Kiralamadan Kazanılmamış Finansal Gelirler (-)

 

 

İptal Edilen Kiralama Tutarları (-)

 

 

Net Finansal Kiralama Alacağı

 

 

 

c) Yapılan finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili olarak, koşullu kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, varsa, yenileme veya satın alma opsiyonları için mevcut koşullar ve sözleşme tutarlarının güncelleştirilmesi ve kira sözleşmesinin getirdiği kısıtlamalar, temerrüde düşülüp düşülmediği, sözleşmenin yenilenip yenilenmediği, yenilendiyse yenilenme şartları, yenilenmenin kısıtlama yaratıp yaratmadığı gibi hususlar ve kira sözleşmesinde yer alan diğer önemli hükümlerle ilgili genel açıklamalar yapılır.

 

11. Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli satışından doğan alacaklara ilişkin bilgiler:

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıkların Satışından

 

 

Gayrimenkul Satışından

 

 

Diğer Varlıkların Satışından

 

 

Toplam

 

 

 

12. Kâr payı ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin açıklamalar:

 

a) Krediler  kâr payı ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin bilgiler

Kredi Kâr Payı. Gelir.Tahakkuk Reeskontları

Cari Dönem

Önceki Dönem

TP

YP

TP

YP

Kâr Payı Tahakkukları

 

 

 

 

Kâr Payı Reeskontları

 

 

 

 

Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler Tahakkuk.

 

 

 

 

Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler Reeskont.

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

b) Diğer kâr payı ve gelir reeskontlarına ilişkin bilgiler:

Diğer Kâr Payı ve Gelir Reeskontları

Cari Dönem

Önceki Dönem

TP

YP

TP

YP

Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerin.

 

 

 

 

Satılmaya Hazır Menkul Değerlerin

 

 

 

 

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler.

 

 

 

 

Zorunlu Karşılıklar Gelir Reeskontları

 

 

 

 

Türev Finansal Araçlar Reeskontları

 

 

 

 

Kâr Payı ve Gelir Reeskontları

 

 

 

 

Kur Gelir Reeskontları

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

13. Maddi duran varlıklara ilişkin bilgiler: (Net)

 

 

Gayrimenkul

Finansal Kiralama ile Edinilen MDV

Araçlar

Diğer MDV

Toplam

Önceki Dönem Sonu:

 

 

 

 

 

Maliyet

 

 

 

 

 

Birikmiş Amortisman (-)

 

 

 

 

 

Net Defter Değeri

 

 

 

 

 

Cari Dönem Sonu:

 

 

 

 

 

Dönem Başı Net Defter Değeri

 

 

 

 

 

İktisap Edilenler

 

 

 

 

 

Elden Çıkarılanlar (-)

 

 

 

 

 

Değer Düşüşü

 

 

 

 

 

Amortisman Bedeli (-)

 

 

 

 

 

Y.dışı İşt Kayn.Net Kur Farkları (-)

 

 

 

 

 

Dönem Sonu Maliyet

 

 

 

 

 

Dönem Sonu Birikmiş

Amortisman (-)