TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

 

Resmi Gazete: 26.01.2007 Cuma Sayı: 25415 (Asıl) 

 

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bankalar için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, tek tip bilanço ve gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

 

(2) Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

          

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

 

a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

 

b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

 

c) Karşılık Yönetmeliği: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,

 

ç) Katılım bankası: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım bankalarını,

 

d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

 

e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

 

f) Türkiye Muhasebe Standardı: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı

 

Tekdüzen hesap planı yapısı

Madde 4- (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;

 

0   DÖNEN DEĞERLER

1   KREDİLER

2   YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

3   MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

4   ÖZKAYNAKLAR

5   FAİZ GELİRLERİ

6   FAİZ GİDERLERİ

7   FAİZ DIŞI GELİRLER

8   FAİZ DIŞI GİDERLER

9   BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

 

Türk parası ve yabancı para hesaplar

Madde 5- (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde belirlenmiştir. Defteri kebir hesaplarının son hanesi çift sayı ise Türk Parası hesapları, tek sayı ise yabancı para hesapları ifade eder.

 

(2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, bankaların yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.

 

Hesap numaralama sistemi

Madde 6- (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

 

1   2   3   4   5  6

A  B   C  D  E  F

 

A            - Grup numarasını tanımlar,

BC          - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE          - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F             - Alt hesap numaralarını tanımlar.

 

Değişiklik

Madde 7- (1) Tekdüzen Hesap Planında;

 

a) Bütün defteri kebir hesaplarının yardımcı ve alt hesaplarıyla birlikte kullanılmasalar dahi açılması zorunludur.

 

b) Kurumun izni olmadan defteri kebir seviyesinde yeni hesap açılamaz.

 

c) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için bankalar ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.

 

ç) Defteri kebir hesabı ile birlikte bir veya daha fazla yardımcı hesap varsa yeni yardımcı hesapların ilavesi, bir veya daha fazla alt hesap varsa yeni alt hesapların ilavesi, Kurumun izniyle mümkündür.

 

d) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiş maddeler için bankalar, gerek duyacakları alt ve daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

 

e) Altı ya da yedi haneli hesaplarda bankalar, döviz cinsi, müşteri numarası, kontrol numarası gibi hususları izlemek amacıyla, ilave haneler eklemek suretiyle daha alt seviyede hesaplar açabilirler.

 

f) “Diğer” hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte olan işlemler ile sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır. Bir işlem bu niteliği taşımadığı halde kaydedileceği özel bir hesap bulunmuyorsa, bu tür işlemler için Kurumdan izin alınarak özel bir hesabın açılması şarttır.

 

(2) Bu madde uyarınca Tek Düzen Hesap Planında yapılan değişiklikler, Kurumca bankalara duyurulmak suretiyle yürürlüğe girer.

              

Tekdüzen hesap planı

Madde 8- (1) Tekdüzen Hesap Planı aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

0

        

DÖNEN DEĞERLER

 

010          KASA        

 

011         EFEKTİF DEPOSU

 

012         YOLDAKİ PARALAR - T.P.

 

01200     YURTİÇİ HAVALELER

01201     YURTDIŞI HAVALELER

01202     YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01203     YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01204     GRUP NAKİLLERİ

 

013         YOLDAKİ PARALAR - Y.P.

 

01300     YURTİÇİ HAVALELER

01301     YURTDIŞI HAVALELER

01302     YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01303     YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01304     GRUP NAKİLLERİ

 

015         SATIN ALINAN ÇEKLER - Y.P.

 

01500     ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ

01501     DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ

01509     DİĞER

 

016         VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - T.P.

 

01600     VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI

01601     VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01602     VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER

01603     BONOLAR

01609     DİĞER

 

017         VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - Y.P.

 

01700     VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI

01701     VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01702     VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER

01703     BONOLAR

01709     DİĞER

 

019         KIYMETLİ MADENLER - Y.P.

 

01900     KIYMETLİ MADEN DEPOSU

019000   ALTIN DEPOSU

019009   DİĞER KIYMETLİ MADENLER

 

01901     KIYMETLİ MADENLER

019010   ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLAN

019011   ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN

 

020         TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - T.P.

 

02000     VADESİZ SERBEST HESAP

02001     VADELİ SERBEST HESAP

02002     VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

 

021         TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - Y.P.

 

02100     VADESİZ SERBEST HESAP

02101     VADELİ SERBEST HESAP

02102      VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

 

022         YURTİÇİ BANKALAR - T.P.

 

02200     VADESİZ HESAP

022000   KAMU MEVDUAT BANKALARI

022001   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022002   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022003   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022004   KATILIM BANKALARI

022005   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02201     VADELİ HESAP

022010   KAMU MEVDUAT BANKALARI

022011   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022012   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022013   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022014   KATILIM BANKALARI

022015   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

023         YURTİÇİ BANKALAR - Y.P.

 

02300     VADESİZ HESAP

023000   KAMU MEVDUAT BANKALARI

023001   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023002   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023003   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

023004   KATILIM BANKALARI

023005   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02301     VADELİ HESAP

023010   KAMU MEVDUAT BANKALARI

023011   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023012   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023013   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR

023014   KATILIM BANKALARI

023015   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

024         YURTDIŞI BANKALAR - T.P.

 

02400     VADESİZ HESAP

024000   SERBEST HESAP

024001   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02401     VADELİ HESAP

024010   SERBEST HESAP

0240100 KISA VADELİ

0240101 ORTA VE UZUN VADELİ

 

024011   SERBEST OLMAYAN HESAP

0240110 KISA VADELİ

0240111 ORTA VE UZUN VADELİ

 

025         YURTDIŞI BANKALAR - Y.P.

 

02500     VADESİZ HESAP

025000   SERBEST HESAP

025001   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02501     VADELİ HESAP

025010   SERBEST HESAP

0250100 KISA VADELİ

0250101 ORTA VE UZUN VADELİ

025011   SERBEST OLMAYAN HESAP

0250110 KISA VADELİ

0250111 ORTA VE UZUN VADELİ

 

026         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.

 

02600     VADESİZ HESAP

026000   SERBEST HESAP

026001   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02601     VADELİ HESAP

026010   SERBEST HESAP

026011   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

027         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.

 

02700     VADESİZ HESAP

027000   SERBEST HESAP

027001   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02701     VADELİ HESAP

027010   SERBEST HESAP

027011   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

030         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -T.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03000     MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

030000   KAMU MEVDUAT BANKALARI

0300000 BONO

0300001 TAHVİL

0300002 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030001   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

0300010 BONO

0300011 TAHVİL

0300012 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030002   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

0300020 BONO

0300021 TAHVİL

0300022 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030003   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

0300030 BONO

0300031 TAHVİL

0300032 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030009   DİĞER

0300090 BONO

0300091 TAHVİL

0300092 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03002      MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

030020   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

030021   YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

030022   İ.D.T. TAHVİLLERİ

0300220 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0300221 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

030023   K.İ.K. TAHVİLLERİ

0300230 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0300231 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

030025   DİĞER TAHVİLLER

030026   HAZİNE BONOLARI

030027   MÜTEAHHİT BONOLARI

030029   DİĞER BONOLAR

 

03003     HİSSE SENETLERİ

030030   BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

030031   BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03004     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

030040   DEVLET TAHVİL KUPONLARI

030041   DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI

030042   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03005     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

03006     GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

03007     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03008     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

030080   HİSSE SENETLERİ

030081   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

030089   DİĞER

 

03009     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

030090   DEVLET TAHVİLİ

030091   HAZİNE BONOSU

030092   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030093   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

030094   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

030099   DİĞER

 

03010     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

030100   DEVLET TAHVİLİ

030101   HAZİNE BONOSU

030109   DİĞER

 

03011     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

030110   DEVLET TAHVİLİ

030111   HAZİNE BONOSU

030119   DİĞER

 

03018     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03019     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030190   HİSSE SENETLERİ

030191   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030199   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK

SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

 

03020    KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030200  DEVLET TAHVİLİ

030201  HAZİNE BONOSU

030202  DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

 

03021    ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

030210  MALİ KURULUŞLAR

030211  MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

 

03022    SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

030220  HİSSE SENETLERİ

030221  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030229  DİĞER

 

03028    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

 

03029    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030290  HİSSE SENETLERİ

030291  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030299  DİĞER

 

031         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - Y.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03100     BONOLAR

03101     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

031010   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

031011   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03102     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03103     HİSSE SENETLERİ

031030   BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

031031   BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03104     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

031040   TAHVİL KUPONLARI

031041   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03105     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03106     GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

 

03107     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

 

03108     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

031080   HİSSE SENETLERİ

031081   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

031089   DİĞER

 

03109     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

031090   DEVLET TAHVİLİ

031091   HAZİNE BONOSU

031092   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031093   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

031094   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

031099   DİĞER

 

03110     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

031100   DEVLET TAHVİLİ

031101   HAZİNE BONOSU

031109   DİĞER

 

03111     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

031110   DEVLET TAHVİLİ

031111   HAZİNE BONOSU

031119   DİĞER

 

03118     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03119     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031190   HİSSE SENETLERİ

031191   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031199   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK

SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

 

03120    KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031200  DEVLET TAHVİLİ

031201  HAZİNE BONOSU

031202  DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

 

03121    ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

031210  MALİ KURULUŞLAR

031211  MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

 

03122    SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

031220  HİSSE SENETLERİ

031221  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031229  DİĞER

 

03128    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

 

03129    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031290  HİSSE SENETLERİ

031291  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031299  DİĞER

 

032         SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - T.P.

 

03200     MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

032000   KAMU MEVDUAT BANKALARI

0320000 BONO

0320001 TAHVİL

0320002 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032001   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

0320010 BONO

0320011 TAHVİL

0320012 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032002   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

0320020 BONO

0320021 TAHVİL

0320022 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032003   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

0320030 BONO

0320031 TAHVİL

0320032 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032009   DİĞER

0320090 BONO

0320091 TAHVİL

0320092           KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03202      MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİL

032020   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

032021   YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

032022   İ.D.T. TAHVİLLERİ

0320220 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0320221 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

032023   K.İ.K. TAHVİLLERİ

0320230 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0320231 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

032025   DİĞER TAHVİLLER

032026   HAZİNE BONOLARI

032027   MÜTEAHHİT BONOLARI

032029   DİĞER BONOLAR

 

03220     HİSSE SENETLERİ

032200   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0322000 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322001 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

032201   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0322010 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322011 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03230     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

032300   DEVLET TAHVİL KUPONLARI

032301   DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI

032302   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

03240     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03250         GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

 

03260     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03270     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

032700   HİSSE SENETLERİ

032701   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

032709   DİĞER

 

03280     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

032800   DEVLET TAHVİLİ

032801   HAZİNE BONOSU

032802   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

032803   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

032804   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

032809              DİĞER

 

03281     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

032810   DEVLET TAHVİLİ

032811   HAZİNE BONOSU

032819   DİĞER

 

03282     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

032820   DEVLET TAHVİLİ

032821   HAZİNE BONOSU

032829   DİĞER

 

03290      MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

032900   HİSSE SENETLERİ

032901   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

032909   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03299     DİĞER

 

033         SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - Y.P.

 

03300     BONOLAR

 

03301     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

033010   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

033011   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03302     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03303     HİSSE SENETLERİ

033030   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0330300 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0330301 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

033031   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0330310 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0330311 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03304     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

033040   TAHVİL KUPONLARI

033041   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03306     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03307     GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

 

03350     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03370     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

033700   HİSSE SENETLERİ

033701   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

033709   DİĞER

 

03380     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

033800   DEVLET TAHVİLİ

033801   HAZİNE BONOSU

033802   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

033803   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

033804   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

033809   DİĞER

 

03381     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

033810   DEVLET TAHVİLİ

033811   HAZİNE BONOSU

033819   DİĞER

 

03382     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

033820   DEVLET TAHVİLİ

033821   HAZİNE BONOSU

033829   DİĞER

 

03390     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

033900   HİSSE SENETLERİ

033901   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

033902   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03399     DİĞER

 

038         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

03800     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038000   DEVLET TAHVİLİ

038001   HAZİNE BONOSU

038002   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

038003   HİSSE SENETLERİ

038004   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038005   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038006   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

038009   DİĞER

 

03801SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

038010   DEVLET TAHVİLİ

038011   HAZİNE BONOSU

038012   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

038013   HİSSE SENETLERİ

038014   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038015   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038016   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

038019   DİĞER

 

039         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

03900     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039000   DEVLET TAHVİLİ

039001   HAZİNE BONOSU

039002   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

039003   HİSSE SENETLERİ

039004   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039005   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039006   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

039009   DİĞER

 

03901SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

039010   DEVLET TAHVİLİ

039011   HAZİNE BONOSU

039012   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

039013   HİSSE SENETLERİ

039014   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039015   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039016   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

039019   DİĞER

 

040         PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - T.P.

              

04001    BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04002  İMKB TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

041         PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - Y.P.

 

04101     BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04102     İMKB TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

050         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

05000     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

050000   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

050001   BANKALAR

050002   ARACI KURUMLAR

050003   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050004   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050005   GERÇEK KİŞİLER

 

05001     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN            

050010   MERKEZ BANKALARI

050011   BANKALAR

050012   ARACI KURUMLAR

050013   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050014   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050015   GERÇEK KİŞİLER

 

051         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

05100     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

051000   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

051001   BANKALAR

051002   ARACI KURUMLAR

051003   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051004   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051005   GERÇEK KİŞİLER

 

05101     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

051010   MERKEZ BANKALARI

051011   BANKALAR

051012   ARACI KURUMLAR

051013   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051014   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051015   GERÇEK KİŞİLER

 

 

1

        

KREDİLER

 

100         İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİ - T.P.

 

10000     İSKONTO SENETLERİ

 

100000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

100008   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000080 KAMU İDARELERİ

1000081 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000082 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100009   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10001     İŞTİRA SENETLERİ

 

100010   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

100018   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000180 KAMU İDARELERİ

1000181 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000182 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100019   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

101         İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİ - Y.P.

 

10100     İSKONTO SENETLERİ

 

101000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

101008   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010080 KAMU İDARELERİ

1010081 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010082 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101009   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10101     İŞTİRA SENETLERİ

 

101010   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

101018   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010180 KAMU İDARELERİ

1010181 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010182 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101019   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

102         İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) –T.P.

 

10200     İSKONTO SENETLERİNDEN

10201     İŞTİRA SENETLERİNDEN

 

103         İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) - Y. P.

 

10300     İSKONTO SENETLERİNDEN

10301     İŞTİRA SENETLERİNDEN

 

104          FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

10400     SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI

104000   ENDEKSLİ

104001   ENDEKSLİ OLMAYAN

 

10401     SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI

104010   ENDEKSLİ

104011   ENDEKSLİ OLMAYAN

 

105         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

10500     SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI

105000   ENDEKSLİ

105001   ENDEKSLİ OLMAYAN

 

10501     SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI

105010   ENDEKSLİ

105011   ENDEKSLİ OLMAYAN

 

110         KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ - T.P.

 

11000     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

110001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

110002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11001     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11010     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

110100   KAMU İDARELERİ

110101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

110102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11011     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

111         KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ - Y.P.

 

11100     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

111001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

111002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11101     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11110     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

111100   KAMU İDARELERİ

111101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

111102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11111     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

112         KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ - T.P.

 

11200     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

112001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11201     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11202     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

112021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11203     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11210     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

112100   KAMU İDARELERİ

112101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11211     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

113         KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ - Y.P.

 

11300     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

113001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11301     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11302     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

113021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11303     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11310     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

113100   KAMU İDARELERİ

113101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11311     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

114         KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ - T.P.

 

11400     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

114001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11401     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11402     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

114021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11403     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11410     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

114100   KAMU İDARELERİ

114101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11411     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

115         KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ - Y.P.

 

11500     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

115001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11501     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11502     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

115021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11503     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11510     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

115100   KAMU İDARELERİ

115101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11511     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

116         KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - T.P.

 

11600     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

116001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

116002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11601     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11610     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

116100   KAMU İDARELERİ

116101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

116102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11611     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11620     TÜKETİCİ KREDİLERİ

116200    KONUT KREDİLERİ

116201    TAŞIT KREDİLERİ

116202    İHTİYAÇ KREDİLERİ

116209    DİĞER

 

11621     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

116210   TAKSİTLİ

116211   TAKSİTSİZ

 

11630     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

116300    İŞYERİ KREDİLERİ

116301    TAŞIT KREDİLERİ

116302    İHTİYAÇ KREDİLERİ

116309    DİĞER

 

11631      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

116310   TAKSİTLİ

116311   TAKSİTSİZ

 

11640      PERSONEL KREDİLERİ

116400    KONUT KREDİLERİ

116401    TAŞIT KREDİLERİ

116402    İHTİYAÇ KREDİLERİ

116409    DİĞER

 

11641      PERSONEL KREDİ KARTLARI

116410   TAKSİTLİ

116411   TAKSİTSİZ

 

11642      KREDİLİ MEVDUAT HESABI

116420    GERÇEK KİŞİ

116421    TÜZEL KİŞİ

 

117         KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - Y.P.

 

11700     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

117001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

117002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11701     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11710     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

117100   KAMU İDARELERİ

117101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

117102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11711     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

11720     TÜKETİCİ KREDİLERİ

117200    KONUT KREDİLERİ

117201    TAŞIT KREDİLERİ

117202    İHTİYAÇ KREDİLERİ

117209    DİĞER

 

11721     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

117210   TAKSİTLİ

117211   TAKSİTSİZ

 

11730      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

117300    İŞYERİ KREDİLERİ

117301    TAŞIT KREDİLERİ

117302    İHTİYAÇ KREDİLERİ

117309    DİĞER

 

11731     KURUMSAL KREDİ KARTLARI

117310   TAKSİTLİ

117311   TAKSİTSİZ

   

11740      PERSONEL KREDİLERİ

117400    KONUT KREDİLERİ

117401    TAŞIT KREDİLERİ

117402    İHTİYAÇ KREDİLERİ

117409    DİĞER

   

11741      PERSONEL KREDİ KARTLARI

117410   TAKSİTLİ

117411   TAKSİTSİZ

 

11742            KREDİLİ MEVDUAT HESABI

117420    GERÇEK KİŞİ

117421    TÜZEL KİŞİ

 

118         KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - T.P.

 

11800     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

118001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11801     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11802     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

118021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11803     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11810     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

118100   KAMU İDARELERİ

118101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11811     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

11814     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

11820     TÜKETİCİ KREDİLERİ

118200    KONUT KREDİLERİ

118201    TAŞIT KREDİLERİ

118202    İHTİYAÇ KREDİLERİ

118209    DİĞER

 

11821     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

118210   TAKSİTLİ

118211   TAKSİTSİZ

 

11830      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

118300    İŞYERİ KREDİLERİ

118301    TAŞIT KREDİLERİ

118302    İHTİYAÇ KREDİLERİ

118309    DİĞER

   

11831      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

118310   TAKSİTLİ

118311   TAKSİTSİZ

 

11840      PERSONEL KREDİLERİ

118400    KONUT KREDİLERİ

118401    TAŞIT KREDİLERİ

118402    İHTİYAÇ KREDİLERİ

118409    DİĞER

 

 

   

11841      PERSONEL KREDİ KARTLARI

118410   TAKSİTLİ

118411   TAKSİTSİZ

 

11842            KREDİLİ MEVDUAT HESABI

118420    GERÇEK KİŞİ

118421    TÜZEL KİŞİ

 

119         KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - Y.P.

 

11900     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

119001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11901     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11902     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

119021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11903     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11910     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

119100   KAMU İDARELERİ

119101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11911     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11914     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

11920     TÜKETİCİ KREDİLERİ

119200    KONUT KREDİLERİ

119201    TAŞIT KREDİLERİ

119202    İHTİYAÇ KREDİLERİ

119209    DİĞER

 

11921     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

119210   TAKSİTLİ

119211   TAKSİTSİZ

 

11930      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

119300    İŞYERİ KREDİLERİ

119301    TAŞIT KREDİLERİ

119302    İHTİYAÇ KREDİLERİ

119309    DİĞER

 

11931      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

119310    TAKSİTLİ

119311    TAKSİTSİZ

 

11940      PERSONEL KREDİLERİ

119400    KONUT KREDİLERİ

119401    TAŞIT KREDİLERİ

119402    İHTİYAÇ KREDİLERİ

119409    DİĞER

 

11941      PERSONEL KREDİ KARTLARI

119410    TAKSİTLİ

119411    TAKSİTSİZ

 

11942            KREDİLİ MEVDUAT HESABI

119420    GERÇEK KİŞİ

119421    TÜZEL KİŞİ

 

120         KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - T.P.

 

121         KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - Y.P.

 

123         KIYMETLİ MADEN KREDİSİ - Y.P.

 

12300     YURTİÇİ KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123000   BANKALAR

123001   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123009   DİĞER

 

12301     YURTDIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123010   BANKALAR

123011   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123019   DİĞER

 

12310     YURTİÇİ ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123100   BANKALAR

123101   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123109   DİĞER

 

12311     YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123110   BANKALAR

123111   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123119   DİĞER

 

124         KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - T.P.

 

125         KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - Y.P.

 

126         MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - T.P.

 

12600     AÇIK

126000   KAMU MEVDUAT BANKALARI

126001   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

126002   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

126003   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126004   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126005   KATILIM BANKALARI

126006   SİGORTA ŞİRKETLERİ

126009   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

12601     TEMİNATLI

126010   KAMU MEVDUAT BANKALARI

126011   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

126012   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

126013   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126014   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126015   KATILIM BANKALARI

126016   SİGORTA ŞİRKETLERİ

126017   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

126019   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

 

 

127         MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - Y.P.

 

12700     AÇIK

127000   KAMU MEVDUAT BANKALARI

127001   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

127002   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

127003   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127004   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127005   KATILIM BANKALARI

127006   SİGORTA ŞİRKETLERİ

127009   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

12701     TEMİNATLI

127010   KAMU MEVDUAT BANKALARI

127011   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

127012   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

127013   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127014   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127015   KATILIM BANKALARI

127016   SİGORTA ŞİRKETLERİ

127017   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

127019   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

128         YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER - T.P.

 

12800     BANKALAR

128000   AÇIK

128001   TEMİNATLI

 

12801     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

128010   AÇIK

128011   TEMİNATLI

 

12802     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

12809     DİĞER

128090   AÇIK

128091   TEMİNATLI

 

129         YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER - Y.P.

 

12900     BANKALAR

129000   AÇIK

129001   TEMİNATLI

 

12901     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

129010   AÇIK

129011   TEMİNATLI

 

12902     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

12909     DİĞER

129090   AÇIK

129091   TEMİNATLI

 

130          ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHR. GAR. YAT.KRED.- T.P.

 

13000     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

130001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

130002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13001     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13010     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

130100   KAMU İDARELERİ

130101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

130102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13011     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

131         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHR. GAR.YAT.KRED.- Y.P.

 

13100     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

131001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

131002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13101     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13110     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

131100   KAMU İDARELERİ

131101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

131102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13111     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

132         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHR. GAR. YAT. KRED.- T.P.

 

13200     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

132001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13201     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13202     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

132021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13203     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

13210     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

132100   KAMU İDARELERİ

132101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13211     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

133         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHR. GAR. YAT. KRED.- Y.P.

 

13300     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

133001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13301     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13302     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

133021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13303     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

13310     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

133100   KAMU İDARELERİ

133101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13311     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

134         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞ. YAT. KRED.- T.P.

 

13400     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

134001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

134002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13401     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13410     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

134100   KAMU İDARELERİ

134101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

134102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13411     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

135         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞ. YAT. KRED.- Y.P.

 

13500     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

135001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

135002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13501     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13510     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

135100   KAMU İDARELERİ

135101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

135102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13511     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

136         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞ. YAT. KRED.- T.P.

 

13600     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

136001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13601     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13602     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

136021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13603     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

13610     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

136100   KAMU İDARELERİ

136101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13611     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

137         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞ. YAT. KRED.- Y.P.

 

13700     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

137001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13701     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13702     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

137021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13703     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

13710     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

137100   KAMU İDARELERİ

137101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13711     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

138         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - T.P.

 

13800     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

138001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

138002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13801     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13810     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

138100   KAMU İDARELERİ

138101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

138102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13811     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

13820     TÜKETİCİ KREDİLERİ

138200    KONUT KREDİLERİ

138201    TAŞIT KREDİLERİ

138202    İHTİYAÇ KREDİLERİ

138209    DİĞER

 

13821     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

138210   TAKSİTLİ

138211   TAKSİTSİZ

 

13830      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

138300    İŞYERİ KREDİLERİ

138301    TAŞIT KREDİLERİ

138302    İHTİYAÇ KREDİLERİ

138309    DİĞER

          

13831      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

138310    TAKSİTLİ

138311    TAKSİTSİZ

 

13840      PERSONEL KREDİLERİ

138400    KONUT KREDİLERİ

138401    TAŞIT KREDİLERİ

138402    İHTİYAÇ KREDİLERİ

138409    DİĞER

   

13841      PERSONEL KREDİ KARTLARI

138410    TAKSİTLİ

138411    TAKSİTSİZ

 

13850      ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ

138500    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1385000  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1385001  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

138501    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (ÖZEL)

138502    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1385020  KAMU İDARELERİ

1385021  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1385022  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

138503    DİĞER MÜŞTERİLER (ÖZEL)

 

139         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - Y.P.

 

13900     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

139001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

139002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13901     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

13910     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

139100   KAMU İDARELERİ

139101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

139102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

13911     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

13920     TÜKETİCİ KREDİLERİ

139200    KONUT KREDİLERİ

139201    TAŞIT KREDİLERİ

139202    İHTİYAÇ KREDİLERİ

139209    DİĞER

 

13921      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

139210   TAKSİTLİ

139211   TAKSİTSİZ

 

13930      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

139300    İŞYERİ KREDİLERİ

139301    TAŞIT KREDİLERİ

139302    İHTİYAÇ KREDİLERİ

139309    DİĞER

 

13931      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

139310    TAKSİTLİ

139311    TAKSİTSİZ

 

13940      PERSONEL KREDİLERİ

139400    KONUT KREDİLERİ

139401    TAŞIT KREDİLERİ

139402    İHTİYAÇ KREDİLERİ

139409    DİĞER

   

13941      PERSONEL KREDİ KARTLARI

139410    TAKSİTLİ

139411    TAKSİTSİZ

 

13950      ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ

139500    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1395000  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1395001  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

139501    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

139502    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1395020  KAMU İDARELERİ

1395021  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1395022  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

139503    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

140         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - T.P.

 

14000     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

140001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14001     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

14002     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

140021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14003     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE (ÖZEL)

 

14010     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

140100   KAMU İDARELERİ

140101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14011     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

14014     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14020     TÜKETİCİ KREDİLERİ

140200    KONUT KREDİLERİ

140201    TAŞIT KREDİLERİ

140202    İHTİYAÇ KREDİLERİ

140209    DİĞER

 

14021      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

140210   TAKSİTLİ

140211   TAKSİTSİZ

 

14030      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

140300    İŞYERİ KREDİLERİ

140301    TAŞIT KREDİLERİ

140302    İHTİYAÇ KREDİLERİ

140309    DİĞER

 

14031      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

140310    TAKSİTLİ

140311    TAKSİTSİZ

 

14040      PERSONEL KREDİLERİ

140400    KONUT KREDİLERİ

140401    TAŞIT KREDİLERİ

140402    İHTİYAÇ KREDİLERİ

140409    DİĞER

   

14041      PERSONEL KREDİ KARTLARI

140410    TAKSİTLİ

140411    TAKSİTSİZ

 

14050ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ

140500       İŞTİRAKLER VE BAĞLI OTAKLIKLAR – (KAMU)

1405000  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405001    KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140501       İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

140502           İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

1405020  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405021    KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140503             İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

140504       DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1405040 KAMU İDARELERİ

1405041  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405042    KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140505        DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

141         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE  DİĞER KREDİLER - Y.P.

 

14100     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

141001   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141002   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14101     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

14102     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

141021   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141022   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14103     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

14110     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

141100   KAMU İDARELERİ

141101   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141102   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14111     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

14114     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14120     TÜKETİCİ KREDİLERİ

141200    KONUT KREDİLERİ

141201    TAŞIT KREDİLERİ

141202    İHTİYAÇ KREDİLERİ

141209    DİĞER

 

14121      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

141210   TAKSİTLİ

141211   TAKSİTSİZ

 

14130      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

141300    İŞYERİ KREDİLERİ

141301    TAŞIT KREDİLERİ

141302    İHTİYAÇ KREDİLERİ

141309    DİĞER

 

14131      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

141310    TAKSİTLİ

141311    TAKSİTSİZ

 

14140      PERSONEL KREDİLERİ

141400    KONUT KREDİLERİ

141401    TAŞIT KREDİLERİ

141402    İHTİYAÇ KREDİLERİ

141409    DİĞER

   

14141      PERSONEL KREDİ KARTLARI

141410    TAKSİTLİ

141411    TAKSİTSİZ

 

14150      ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ

141500    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1415000  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415001  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

141501    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

141502    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

1415020  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415021  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

141503    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

141504    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1415040  KAMU İDARELERİ

1415041  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415042  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1415005  DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

142         ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - T.P.

 

143         ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - Y.P.

 

144         ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - T.P.

 

145         ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - Y.P.

 

146         MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - T.P.

 

14600     AÇIK

146000   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146001   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146002   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146003   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146004   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146005   KATILIM BANKALARI

146006   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146009   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14601     TEMİNATLI

146010   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146011   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146012   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146013   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146014   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146015   KATILIM BANKALARI

146016   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146017   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

146019   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14602 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

146020   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146021   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146022   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146023   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146024   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146025   KATILIM BANKALARI

146026   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146029   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

147         MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - Y.P.

 

14700     AÇIK

147000   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147001   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147002   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147003   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147004   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147005   KATILIM BANKALARI

147006   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147009   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14701     TEMİNATLI

147010   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147011   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147012   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147013   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147014   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147015   KATILIM BANKALARI

147016   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147017   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

147019   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14702 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

147020   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147021   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147022   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147023   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147024   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147025   KATILIM BANKALARI

147026   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147029   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

148         YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - T.P.

 

14800     BANKALAR

148000   AÇIK

148001   TEMİNATLI

 

14801     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

148010   AÇIK

148011   TEMİNATLI

 

14802     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

148020   AÇIK

148021   TEMİNATLI

 

14804     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14808     ÜLKE KREDİLERİ

148080   AÇIK

148081   TEMİNATLI

 

14809     DİĞER

148090   AÇIK

148091   TEMİNATLI

 

149         YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - Y.P.

 

14900     BANKALAR

149000   AÇIK

149001   TEMİNATLI

 

14901     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

149010   AÇIK

149011   TEMİNATLI

 

14902     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

149020   AÇIK

149021   TEMİNATLI

 

14904     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14908     ÜLKE KREDİLERİ

149080   AÇIK

149081   TEMİNATLI

 

14909     DİĞER

149090   AÇIK

149091   TEMİNATLI

 

150          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER – T. P.

 

15000     İSKONTO SENETLERİ

150000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

150001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

150004   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

150005   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15001     İŞTİRA SENETLERİ

150010   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

150011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

150014   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

150015   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15002     FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

15010     İHRACAT KREDİLERİ

150100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

150101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  - (ÖZEL)

150104   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

150105   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15040     İHTİSAS KREDİLERİ

15050     FON KAYNAKLI KREDİLER

15060     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15070     YURTDIŞI KREDİLER

 

15080     DİĞER KREDİLER

150800   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

150801   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

150804   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

150805   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15090     TÜKETİCİ KREDİLERİ

15091     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15092      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15093     KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15094     PERSONEL KREDİLERİ

15095      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15096     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

151          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER – Y. P.

 

15100     İSKONTO SENETLERİ

151000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

151001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

151004   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

151005   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15101     İŞTİRA SENETLERİ

151010   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

151011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

151014   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

151015   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15102     FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

15110     İHRACAT KREDİLERİ

151100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

151101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

151104   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

151105   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15140     İHTİSAS KREDİLERİ

15150     FON KAYNAKLI KREDİLER

15160     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15170     YURTDIŞI KREDİLER

 

15180     DİĞER KREDİLER

151800   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  - (KAMU)

151801   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  - (ÖZEL)

151804   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

151805   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15190     TÜKETİCİ KREDİLERİ

15191     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15192      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15193      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15194      PERSONEL KREDİLERİ

15195      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15196     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

152          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER – T. P.

 

15210     İHRACAT KREDİLERİ

152100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

152101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

152102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE- (KAMU)

152103   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

152104   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

152105   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15220     İTHALAT KREDİLERİ

152200   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

152201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

152202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

152203   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

152204   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

152205   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15240     İHTİSAS KREDİLERİ

15250     FON KAYNAKLI KREDİLER

15260     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15270     YURTDIŞI KREDİLER

 

15280     DİĞER KREDİLER

152800   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

152801   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

152802   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

152803   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

152804   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

152805   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

152806   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15290     TÜKETİCİ KREDİLERİ

15291     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15292      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15293      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15294      PERSONEL KREDİLERİ

15295      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15296     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

153          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER – Y. P.

 

15310     İHRACAT KREDİLERİ

153100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

153101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

153102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE- (KAMU)

153103   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

153104   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

153105   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15320     İTHALAT KREDİLERİ

153200   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

153201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

153202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

153203   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

153204   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

153205   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15340     İHTİSAS KREDİLERİ

15350     FON KAYNAKLI KREDİLER

15360     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15370     YURTDIŞI KREDİLER

 

15380     DİĞER KREDİLER

153800   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

153801   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

153802   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

153803   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

153804   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

153805   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

153806   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15390     TÜKETİCİ KREDİLERİ

15391     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15392      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15393      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15394      PERSONEL KREDİLERİ

15395      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15396      KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

154          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER – T.P.

 

15400     İHRACAT KREDİLERİ

154000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

154001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

154004   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

154005   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15410     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

154100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

154101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

154104   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

154105   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15430     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

154300   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

154301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

154304   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

154305   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15440     İHTİSAS KREDİLERİ

15450     FON KAYNAKLI KREDİLER

15460     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15470     YURTDIŞI KREDİLER

 

15480     İŞLETME KREDİLERİ

154800   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

154801   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

154804   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

154805   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15490     TÜKETİCİ KREDİLERİ

15491     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15492      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15493      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15494      PERSONEL KREDİLERİ

15495      PERSONEL KREDİ KARTLARI

 

 

155          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER – Y. P.

 

15500     İHRACAT KREDİLERİ

155000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

155001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

155004   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

155005   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15510     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

155100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

155101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

155104   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

155105   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15530     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

155300   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

155301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

155304   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

155305   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15540     İHTİSAS KREDİLERİ

15550     FON KAYNAKLI KREDİLER

15560     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15570     YURTDIŞI KREDİLER

 

15580     İŞLETME KREDİLERİ

155800   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

155801   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

155804   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

155805   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15590     TÜKETİCİ KREDİLERİ

15591     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15592      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15593      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15594      PERSONEL KREDİLERİ

15595      PERSONEL KREDİ KARTLARI

 

156          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI KREDİLER – T.P.

 

15600     İHRACAT KREDİLERİ

156000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

156001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

156002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

156003   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

156004   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

156005   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15610     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

156100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

156101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

156102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

156103   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

156104   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

156105   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15630     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

156300   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

156301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

156302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

156303   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

156304   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

156305   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15640     İHTİSAS KREDİLERİ

15650     FON KAYNAKLI KREDİLER

15660     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15670     YURTDIŞI KREDİLER

 

15680     İŞLETME KREDİLERİ

156800   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

156801   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

156802   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

156803   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

156804   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

156805   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

156806   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15690     TÜKETİCİ KREDİLERİ

15691     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15692      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15693      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15694      PERSONEL KREDİLERİ

15695      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15696     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

 

157          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI KREDİLER – Y.P.

 

15700     İHRACAT KREDİLERİ

157000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

157001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

157002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

157003   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

157004   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

157005   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15710     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

157100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

157101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

157102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

157103   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

157104   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

157105    DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15730     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

157300   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

157301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

157302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

157303   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

157304   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

157305   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15740     İHTİSAS KREDİLERİ

15750     FON KAYNAKLI KREDİLER

15760     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15770     YURTDIŞI KREDİLER

 

15780     İŞLETME KREDİLERİ

157800   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

157801   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

157802   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

157803   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

157804   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

157805   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

157806   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15790     TÜKETİCİ KREDİLERİ

15791     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15792      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15793      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15794      PERSONEL KREDİLERİ

15795      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15796     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

 

158          TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – T.P.

 

15800     T.P. TEMİNAT MEKTUPLARI

15810     PREFİNANSMAN KREDİLERİ

15820     İTHALAT KABUL KREDİLERİ

15830        AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ

15835     FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ

15837     KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEMELERİ

15840     DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

159          TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – Y.P.

 

15900     Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARI

15910     PREFİNANSMAN KREDİLERİ

15920     İTHALAT KABUL KREDİLERİ

15930     AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ

15935     FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ

15940     DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

160          KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve

TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER – T. P.

 

161          KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve

TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER – Y. P.

 

170          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR /TAHSİL İMKÂNI SINIRLI

KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR – T. P.

 

17000     TEMİNATSIZ OLANLAR

17001     I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17002     II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17003     III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17004     IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

 

171          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/ TAHSİL İMKÂNI SINIRLI

KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR – Y. P.

 

17100     TEMİNATSIZ OLANLAR

17101     I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17102     II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17103     III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17104     IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

 

172          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/ TAHSİLİ ŞÜPHELİ

KREDİLER – T. P.

17200     TEMİNATSIZ OLANLAR

17201     I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17202     II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17203     III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17204     IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

 

173          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/ TAHSİLİ ŞÜPHELİ

KREDİLER – Y. P.

 

17300     TEMİNATSIZ OLANLAR

17301     I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17302     II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17303     III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17304     IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

 

174          TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR - T. P.

 

17400     TEMİNATSIZ OLANLAR

17401     I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17402     II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17403     III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17404     IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

 

175          TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR -

Y. P.

 

17500     TEMİNATSIZ OLANLAR

17501     I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17502     II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17503     III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17504     IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

 

176          ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR -T.P.

 

17600     TEMİNATSIZ OLANLAR

17601     I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17602     II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17603     III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17604     IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

 

177          ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR -Y.P.

 

17700     TEMİNATSIZ OLANLAR

17701      I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17702     II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17703     III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

17704     IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

 

180          ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – T. P.

 

18000     III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

18001     IV.GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

18002     V.GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

 

181          ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – Y. P.

 

18100     III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

18101     IV.GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

18102     V.GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

 

 

 

2

        

YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

 

202          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

 

20200     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

20201     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

20202     DİĞER

 

203          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.

 

20300     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

20301     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

20302     DİĞER

 

204          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) - T.P.

 

205          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) - Y.P

 

210          ZORUNLU KARŞILIKLAR - T.P.

 

211          ZORUNLU KARŞILIKLAR - Y.P.

 

220          KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI - T.P.

 

22000     FAİZ TAHAKKUKLARI

22001     FAİZ REESKONTLARI

22002     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

22003     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

22004     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

22005     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

 

221          KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI - Y.P.

 

22100     FAİZ TAHAKKUKLARI

22101     FAİZ REESKONTLARI

22102     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

22103     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

 

222          DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - T.P.

 

22201     MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

222010   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERİN

2220100 MENKUL DEĞERLER

2220101 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220102 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220103 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI

 

222011   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİN

2220110 MENKUL DEĞERLER

2220111 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220112 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220113 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI

2220114  RAYİÇ DEĞER FARKLARI

 

222013   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

2220130 MENKUL DEĞERLER

2220131 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220132 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220133 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULAN MENKUL DEĞERLER

 

22203     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI

22205     ZORUNLU KARŞILIKLAR FAİZ REESKONTLARI

 

22208     FAKTORİNG ALACAKLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

22210     DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

222100   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN

222101   SATILMAYA HAZIR

222102   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

 

22299     DİĞER

 

223          DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - Y.P.

 

22301     MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

223010   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERİN

2230100 MENKUL DEĞERLER

2230101 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230102 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230103 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI

 

223011   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİN

2230110 MENKUL DEĞERLER

2230111 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230112 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230113 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI

2230114 RAYİÇ DEĞER FARKLARI

 

223013   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

2230130 MENKUL DEĞERLER

2230131 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230132 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230133 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULAN MENKUL DEĞERLER

 

22303     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI 22305      ZORUNLU KARŞILIKLAR FAİZ REESKONTLARI

 

 

22308     FAKTORİNG ALACAKLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

22399     DİĞER

 

224          TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - T.P.

 

22400     ALIM SATIM AMAÇLI

224001   VADELİ İŞLEMLER

224002   SWAP İŞLEMLERİ

224003   FUTURES İŞLEMLERİ

224004   OPSİYONLAR

224009   DİĞER

 

22401     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224011   VADELİ İŞLEMLER

224012   SWAP İŞLEMLERİ

224013   FUTURES İŞLEMLERİ

224014   OPSİYONLAR

224019   DİĞER

 

22402     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224021   VADELİ İŞLEMLER

224022   SWAP İŞLEMLERİ

224023   FUTURES İŞLEMLERİ

224024   OPSİYONLAR

224029   DİĞER

 

22403     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224031   VADELİ İŞLEMLER

224032   SWAP İŞLEMLERİ

224033   FUTURES İŞLEMLERİ

224034   OPSİYONLAR

224039   DİĞER

 

225          TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - Y.P.

 

22500     ALIM SATIM AMAÇLI

225001   VADELİ İŞLEMLER

225002   SWAP İŞLEMLERİ

225003   FUTURES İŞLEMLERİ

225004   OPSİYONLAR

225009   DİĞER

 

22501     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225011   VADELİ İŞLEMLER

225012   SWAP İŞLEMLERİ

225013   FUTURES İŞLEMLERİ

225014   OPSİYONLAR

225019   DİĞER

 

22502     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225021   VADELİ İŞLEMLER

225022   SWAP İŞLEMLERİ

225023   FUTURES İŞLEMLERİ

225024   OPSİYONLAR

225029   DİĞER

 

22503     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225031   VADELİ İŞLEMLER

225032   SWAP İŞLEMLERİ

225033   FUTURES İŞLEMLERİ

225034   OPSİYONLAR

225039   DİĞER

 

238          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR – T.P

 

23800     MENKULLER

23801     GAYRİMENKULLER

23802     İŞTİRAKLER

23803     BAĞLI ORTAKLIKLAR

23804     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

23809     DİĞER

 

239          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

 

23900     MENKULLER

23901     GAYRİMENKULLER

23902     İŞTİRAKLER

23903     BAĞLI ORTAKLIKLAR

23904     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

23909     DİĞER

 

240          İŞTİRAKLER - T.P.

 

24000     BANKALAR

240000   MALİYET

240001   BEDELSİZ HİSSELER

240002   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24001     SİGORTA ORTAKLIKLARI

240010   MALİYET

240011   BEDELSİZ HİSSELER

240012   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24002      İMALAT SANAYİ ORTAKLIKLARI

240020   MALİYET

240021   BEDELSİZ HİSSELER

240022   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24003     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

240030   MALİYET

240031   BEDELSİZ HİSSELER

240032   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24004     ENERJİ ORTAKLIKLARI

240040   MALİYET

240041   BEDELSİZ HİSSELER

240042   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24005     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

240050   MALİYET

240051   BEDELSİZ HİSSELER

240052   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24006     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

240060   MALİYET

240061   BEDELSİZ HİSSELER

240062   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24007     DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

240070   MALİYET

240071   BEDELSİZ HİSSELER

240072   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24008     TURİZM ORTAKLIKLARI

240080   MALİYET

240081   BEDELSİZ HİSSELER

240082   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24009     TARIMSAL İŞLETMELER

240090   MALİYET

240091   BEDELSİZ HİSSELER

240092   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24010     ORMAN İŞLETMELERİ

240100   MALİYET

240101   BEDELSİZ HİSSELER

240102   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24011     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

240110   MALİYET

240111   BEDELSİZ HİSSELER

240112   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24099     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

240990   MALİYET

240991   BEDELSİZ HİSSELER

240992   DEĞERLEME ARTIŞI

 

241          İŞTİRAKLER - Y.P.

 

24100     BANKALAR

241000   MALİYET BEDELİ

241001   BEDELSİZ HİSSELER

241002   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24101     SİGORTA ORTAKLIKLARI

241010   MALİYET BEDELİ

241011   BEDELSİZ HİSSELER

241012   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24102     İMALAT SANAYİ ORTAKLIKLARI

241020   MALİYET BEDELİ

241021   BEDELSİZ HİSSELER

241022   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24103     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

241030   MALİYET BEDELİ

241031   BEDELSİZ HİSSELER

241032   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24104     ENERJİ ORTAKLIKLARI

241040   MALİYET BEDELİ

241041   BEDELSİZ HİSSELER

241042   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24105     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

241050   MALİYET BEDELİ

241051   BEDELSİZ HİSSELER

241052   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24106     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

241060   MALİYET BEDELİ

241061   BEDELSİZ HİSSELER

241062    DEĞERLEME ARTIŞI

 

24107     DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

241070   MALİYET BEDELİ

241071   BEDELSİZ HİSSELER

241072   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24108     TURİZM ORTAKLIKLARI

241080   MALİYET BEDELİ

241081   BEDELSİZ HİSSELER

241082   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24109     TARIMSAL İŞLETMELER

241090   MALİYET BEDELİ

241091   BEDELSİZ HİSSELER

241092   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24110     ORMAN İŞLETMELERİ

241100   MALİYET BEDELİ

241101   BEDELSİZ HİSSELER

241102   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24111     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

241110   MALİYET BEDELİ

241111   BEDELSİZ HİSSELER

241112   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24199     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

241990   MALİYET BEDELİ

241991   BEDELSİZ HİSSELER

241992   DEĞERLEME ARTIŞI

 

242          BAĞLI ORTAKLIKLAR - T.P.

 

24200     BANKALAR

242000   MALİYET BEDELİ

242001   BEDELSİZ HİSSELER

242002   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24201     SİGORTA ORTAKLIKLARI

242010   MALİYET BEDELİ

242011   BEDELSİZ HİSSELER

242012   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24202     İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

242020   MALİYET BEDELİ

242021   BEDELSİZ HİSSELER

242022   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24203     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

242030   MALİYET BEDELİ

242031   BEDELSİZ HİSSELER

242032   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24204     ENERJİ ORTAKLIKLARI

242040   MALİYET BEDELİ

242041   BEDELSİZ HİSSELER

242042   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24205     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

242050   MALİYET BEDELİ

242051   BEDELSİZ HİSSELER

242052   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24206     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

242060   MALİYET BEDELİ

242061   BEDELSİZ HİSSELER

242062   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24207     DIŞSATIM ORTAKLIKLARI

242070   MALİYET BEDELİ

242071   BEDELSİZ HİSSELER

242072   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24208     TURİZM ORTAKLIKLARI

242080   MALİYET BEDELİ

242081   BEDELSİZ HİSSELER

242082   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24209     TARIMSAL İŞLETMELER

242090   MALİYET BEDELİ

242091   BEDELSİZ HİSSELER

242092   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24210     ORMAN İŞLETMELERİ

242100   MALİYET BEDELİ

242101   BEDELSİZ HİSSELER

242102   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24211     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

242110   MALİYET BEDELİ

242111   BEDELSİZ HİSSELER

242112   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24299     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

242990   MALİYET BEDELİ

242991   BEDELSİZ HİSSELER

242992   DEĞERLEME ARTIŞI

 

243          BAĞLI ORTAKLIKLAR - Y.P.

 

24300     BANKALAR

243000   MALİYET BEDELİ

243001   BEDELSİZ HİSSELER

243002   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24301     SİGORTA ORTAKLIKLARI

243010   MALİYET BEDELİ

243011   BEDELSİZ HİSSELER

243012   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24302     İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

243020   MALİYET BEDELİ

243021   BEDELSİZ HİSSELER

243022   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24303     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

243030   MALİYET BEDELİ

243031   BEDELSİZ HİSSELER

243032   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24304     ENERJİ ORTAKLIKLARI

243040   MALİYET BEDELİ

243041   BEDELSİZ HİSSELER

243042   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24305     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

243050   MALİYET BEDELİ

243051   BEDELSİZ HİSSELER

243052   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24306     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

243060   MALİYET BEDELİ

243061   BEDELSİZ HİSSELER

243062   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24307     DIŞSATIM ORTAKLIKLARI

243070   MALİYET BEDELİ

243071   BEDELSİZ HİSSELER

243072   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24308     TURİZM ORTAKLIKLARI

243080   MALİYET BEDELİ

243081   BEDELSİZ HİSSELER

243082   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24309     TARIMSAL İŞLETMELER

243090   MALİYET BEDELİ

243091   BEDELSİZ HİSSELER

243092   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24310     ORMAN İŞLETMELERİ

243100   MALİYET BEDELİ

243101   BEDELSİZ HİSSELER

243102   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24311     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

243110   MALİYET BEDELİ

243111   BEDELSİZ HİSSELER

243112   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24399     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

243990   MALİYET BEDELİ

243991   BEDELSİZ HİSSELER

243992   DEĞERLEME ARTIŞI

 

244          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - T.P.

 

24400     MALİ KURULUŞLAR BONOLARI

 

24401     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONOLARI

244010   HAZİNE BONOLARI

244019   DİĞER

 

24402     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

244020   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

244021   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

24403     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

244030   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

244039   DİĞER TAHVİLLER

 

24404     HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

24405      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ OLMAYAN KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

 

24406     KUPONLAR

244060   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

244061   DİĞER TAHVİL KUPONLARI

244062   DİĞER KUPONLAR

 

24407     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

24408     GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

 

24410     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN VKET MENKUL DEĞERLER

244100   BONOLAR

244101   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

244119   DİĞER

 

24450     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN VKET MENKUL DEĞERLER

244500   DEVLET TAHVİLİ

244501   HAZİNE BONOSU

244502   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

244503   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

244504   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

244509   DİĞER

 

24451     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

244510   DEVLET TAHVİLİ

244511   HAZİNE BONOSU

244519   DİĞER

 

24452     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

244520   DEVLET TAHVİLİ

244521   HAZİNE BONOSU

244529   DİĞER

 

24455     YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULANLAR

244550   DEVLET TAHVİLİ – DÖVİZE ENDEKSLİ

244551   HAZİNE BONOSU – DÖVİZE ENDEKSLİ

244552   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ – DÖVİZE ENDEKSLİ

244553   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR – DÖVİZE ENDEKSLİ

244554   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER – DÖVİZE ENDEKSLİ

244559   DİĞER – DÖVİZE ENDEKSLİ

 

24499     DİĞER

 

245          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

24500     MALİ KURULUŞLAR BONOLARI

 

24501     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONOLARI

245010   HAZİNE BONOLARI

245019   DİĞER

 

24502     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

245020   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

245021    DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

24503     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

245030   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

245039    DİĞER TAHVİLLER

 

24504      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

24505      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ OLMAYAN KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

 

24506     KUPONLAR

245060   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

245061   DİĞER TAHVİL KUPONLARI

245062   DİĞER KUPONLAR

 

24507     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

24508     GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

 

24510     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN VKET MENKUL DEĞERLER

245100   BONOLAR

245101   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

245119   DİĞER

 

24550     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN VKET MENKUL DEĞERLER

245500   DEVLET TAHVİLİ

245501   HAZİNE BONOSU

245502   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

245503   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

245504   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

245509   DİĞER

 

24551     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

245510   DEVLET TAHVİLİ

245511   HAZİNE BONOSU

245519   DİĞER

 

24552     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

245520   DEVLET TAHVİLİ

245521   HAZİNE BONOSU

245529   DİĞER

 

24555     YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULANLAR

245550   DEVLET TAHVİLİ

245551   HAZİNE BONOSU

245552   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

245553   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

245554   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

245555   HİSSE SENETLERİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLER

245556   KIYMETLİ MADENLER

245559   DİĞER

 

24599     DİĞER

 

246          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.

 

24600     İŞTİRAKLER

24601     BAĞLI ORTAKLIKLAR

24602     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

24603            BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

247          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - Y.P.

 

24700     İŞTİRAKLER

24701     BAĞLI ORTAKLIKLAR

24702     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

24703            BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

248          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR - T.P.

 

24800     İŞ ORTAKLIKLARI

248000   MALİYET

248001   BEDELSİZ HİSSELER

248002   DEĞERLEME ARTIŞI

24801    ADİ ORTAKLIKLAR

248010   MALİYET

248011   BEDELSİZ HİSSELER

248012   DEĞERLEME ARTIŞI

24809DİĞER

248090   MALİYET

248091   BEDELSİZ HİSSELER

248092   DEĞERLEME ARTIŞI

 

249          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR - Y.P.

 

24900     İŞ ORTAKLIKLARI

249000   MALİYET

249001   BEDELSİZ HİSSELER

249002   DEĞERLEME ARTIŞI

24901    ADİ ORTAKLIKLAR

249010   MALİYET

249011   BEDELSİZ HİSSELER

249012   DEĞERLEME ARTIŞI

24909DİĞER

249090   MALİYET

249091    BEDELSİZ HİSSELER

249092   DEĞERLEME ARTIŞI

 

250          MENKULLER - T.P.

 

25000     KASALAR

25001     BÜRO MAKİNALARI

25002     MOBİLYA VE MEFRUŞAT

25003     NAKİL VASITALARI

25004     DİĞER MENKULLER

25010     STOK MENKULLER

25020     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER

25021          FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MENKULLER

 

251          MENKULLER - Y.P.

 

252          GAYRİMENKULLER - T.P.

 

25200     BANKANIN KULLANIMI İÇİN

252000   BİNALAR

252001   ARSALAR

252002   ARAZİ

252009   DİĞER GAYRİMENKULLER

 

25201     DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER

 

25204     İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR

 

25220     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

252200   BİNALAR

252201   ARSALAR

252202   ARAZİ

 

25221     FAALİYET KİRALAMASI KONUSU GAYRİMENKULLER

 

 

 

253          GAYRİMENKULLER - Y.P.

 

254          ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - T.P.

 

255          ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – Y.P.

 

256          BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - T.P.

 

25600     MENKULLER AMORTİSMANI

25601     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25602     ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

25603     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25605     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25606      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25607     GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25608      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

25609      ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

256090    EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57)

256091              ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

 

257          BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - Y.P.

 

25700     MENKULLER AMORTİSMANI

25701     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25702     ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

25703     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25705     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25706      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25707     GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25708      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

 

258          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - T.P.

 

25800     ŞEREFİYE

25801     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25802     GAYRİMADDİ HAKLAR

 

259          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - Y.P.

 

25900     ŞEREFİYE

25901     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25902     GAYRİMADDİ HAKLAR

 

260          PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - T.P.

 

26000     GEÇİCİ KURUMLAR VERGİSİ

26001     TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİ

26002     TEVKİF EDİLEN FON PAYLARI

 

 

262          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – T.P.

 

26200     MALİ ZARARLARDAN

26201     VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26202     AMORTİSMANLARDAN

26203     FAİZ REESKONTLARINDAN

26204     KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26209     DİĞER

 

263          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – Y.P.

 

26300     MALİ ZARARLARDAN

26301     VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26302     AMORTİSMANLARDAN

26303     FAİZ REESKONTLARINDAN

26304     KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26309     DİĞER

 

264          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

26400           MADDİ DURAN VARLIKLAR

26401MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

26402     ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

26403    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

 

265          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

26500           MADDİ DURAN VARLIKLAR

26501MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

26503    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

 

270          AYNİYAT MEVCUDU - T.P.

 

27000     BASILI KAĞIT

27001     KIRTASİYE

27002     ÇEK KARNELERİ

27003     DAMGA PULU

27004     POSTA PULU

27099     DİĞER STOKLAR

 

271          AYNİYAT MEVCUDU - Y.P.

 

272          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - T.P.

 

273          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – Y.P.

 

274          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – T.P.

 

275          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-)– Y.P.

 

278          MUHTELİF ALACAKLAR - T.P.

 

27800     VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR

27801     PERSONELDEN ALACAKLAR

27802     DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

 

27803     BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278030   PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

278031   KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278032   DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278033   SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR

278034   HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRETLERİNDEN ALACAK.

278035   T.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAK.

278036   KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNDAN ALACAKLAR

278039   DİĞER

 

27805     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

278050   VERİLEN TEMİNATLAR

278059   DİĞER

 

27806     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU ALACAKLARI

27807     TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI

27890     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

27899     DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

 

279          MUHTELİF ALACAKLAR - Y.P.

 

27900     VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR

27901     PERSONELDEN ALACAKLAR

27902     DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

 

27903     BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279030   PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

279031   KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279032   DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279033   SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR

279034   HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRET.ALACAKLAR

279035   Y.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAK.

279039   DİĞER

 

27905     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

279050   VERİLEN TEMİNATLAR

279059   DİĞER

 

27906     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONUNDAN ALACAKLAR

27907     TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI

27990     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

27999     DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

 

280          BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR - T.P.

 

28000     AVANSLAR

280000   İDARİ İŞLER

280001   HARCIRAHLAR

280009   DİĞER

 

28001     PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

280010   KİRALAR

280011   SİGORTA MASRAFLARI

280012   REKLÂM GİDERLERİ

280013   PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

280018   VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ

280019   DİĞER

 

28002     KASA NOKSANI

28003     TAKAS HESABI

28004     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER

28005     BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

28006     GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER ADINA İŞLEMLER

28008     VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI

28099     DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

 

281          BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.

 

28100     AVANSLAR

281000   İDARİ İŞLER

281001   HARCIRAHLAR

281009   DİĞER

 

28101     PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

281010   KİRALAR

281011   SİGORTA MASRAFLARI

281012   REKLÂM GİDERLERİ

281013   PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

281018   VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ

281019   DİĞER

 

28102     KASA NOKSANI

28103     TAKAS HESABI

28104     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER

28108     VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI

28199     DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

 

282          BÖLGELER VEYA İŞLETMELER CARİ HESABI - T.P.

 

284          KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM HESABI - T.P.

 

285          KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ - Y.P.

 

288          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

28800     HİSSE SENETLERİ

28801     İŞTİRAKLER

28802     BAĞLI ORTAKLIKLAR

28803     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

28804     MENKULLER

28805     GAYRİMENKULLER

28806     ÖZEL MALİYET BEDELLERİ

28807     BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

288070   MENKULLER AMORTİSMANI

288071   GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

288072   ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

288073   İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

288074   ŞEREFİYE AMORTİSMANI

288075   FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

288076   FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

288077   GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

288078   FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

288079   ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

28808     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

28809     AYNİYAT MEVCUDU

28810     BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR

28811     ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

28812     DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIKLARI

288120    HİSSE SENETLERİ

288121    İŞTİRAKLER

288122    BAĞLI ORTAKLIKLAR

288123    BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

288124    MENKULLER

288125    GAYRİMENKULLER

288126    ÖZEL MALİYET BEDELLERİ

288128    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

288129    AYNİYAT MEVCUDU

288130    BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR

288131    ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

288139   DİĞER

28899     DİĞER

 

290          ŞUBELER CARİ HESABI - T.P.

 

291          ŞUBELER CARİ HESABI - Y.P.

 

292          EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - T.P.

 

293          EFEKTİF VAZİYETİ - Y.P.

 

294          DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - T.P.

 

295          DÖVİZ VAZİYETİ - Y.P.

 

296          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR – T.P.

 

29600     HAZİNE CARİ HESABI

29610     EMEKLİ SANDIĞI İKRAZAT CARİ HESABI

29620     EMEKLİ SANDIĞI CARİ HESABI

29630     TASFİYE EDİLEN BANKALARDAN ALACAKLARI

29640     DİĞER (KAMU) KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR

 

297          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

298          ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER - T.P.

 

29800     EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57)

29801     ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

 

3

        

MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

 

300          TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER) - VADESİZ

 

30000     SABİT FAİZLİ

30001     DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

301          DÖVİZ TEVDİAT HESABI - VADESİZ

 

30100     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

301000   SABİT FAİZLİ

301001   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30103     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

301030   SABİT FAİZLİ

301031   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30110     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

301100   SABİT FAİZLİ

301101   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30112     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

301120   SABİT FAİZLİ

301121   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

302          TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y. GERÇEK KİŞİLER) - VADESİZ

 

30200     SABİT FAİZLİ

30201     DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

304          RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR. MEV. (Y.İ.Y.) - VADESİZ

 

RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30400     GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

30401     ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

30402     DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

30403     SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

30404     YEREL YÖNETİMLER

30405     MAHKEME, SAVCILIK, İCRA VE İFLAS DAİRELERİ, TEREKE HÂKİMLİKLERİ

 

TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30420     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

304200   SABİT FAİZLİ

304201   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30421     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

304210   SABİT FAİZLİ

304211   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30422     KOOPERATİFLER

304220   SABİT FAİZLİ

304221   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30423     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

304230   SABİT FAİZLİ

304231   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30424     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

304240   SABİT FAİZLİ

304241   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30425     VAKIF, DERNEK, SENDİKA BİRLİK.MES.KUR.KURD.TİC.İŞL.

304250   SABİT FAİZLİ

304251   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30426     KAMU İKT.TEŞ.VE BUNL. BAĞ.MÜES.VE ORT.

304260   SABİT FAİZLİ

304261   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30427     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

304270   SABİT FAİZLİ

304271   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30428       BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

304280       SABİT FAİZLİ

304281   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30440     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİK VE SENDİKALAR

304400   SABİT FAİZLİ

304401   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30441     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI

304410   SABİT FAİZLİ

304411   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30442     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI

304420   SABİT FAİZLİ

304421   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30443     KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

304430   SABİT FAİZLİ

304431   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30444     MAH.SAV.İCR.İFL.D.TER.HAK.NEZ.PA.NOTER. HES.

304440   SABİT FAİZLİ

304441   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30445     MAH.TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YAT.PARALAR

304450   SABİT FAİZLİ

304451   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30446     ELÇİ.KONS.VE ULUS.ARA.KUR.T.BÜR.VE TEMSİLCİLİKLERİ

304460   SABİT FAİZLİ

304461   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30447     FONLAR

304470   SABİT FAİZLİ

304471   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30448     DEVLET MEMURLARI İŞÇİLER EMEK. KONUT ED.YARD.HESABI

 

 

30459     DİĞER

304590   SABİT FAİZLİ

304591   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

305          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADESİZ - Y.P.

 

30500     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30503     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

305030   BANKALAR

305031   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

305039   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

30510     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30512     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

 

305120   BANKALAR

305121   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

305129   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

306          TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y.) - VADESİZ

 

30600     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

306000   SABİT FAİZLİ

306001   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30601     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR

306010   SABİT FAİZLİ

306011   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30699     DİĞER KURULUŞLAR

306990   SABİT FAİZLİ

306991   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

308          BANKALAR MEVDUATI - VADESİZ - T.P.

 

30800     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30801     KAMU MEVDUAT BANKALARI

30802     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

30803     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

30804     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

30805     YABANCI YATIRIM BANKALARI

30806     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

30807     KATILIM BANKALARI

30808     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

 

309          BANKALAR MEVDUATI - VADESİZ - Y.P.

 

30900     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30901     KAMU MEVDUAT BANKALARI

30902     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

30903     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

30904     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

30905     YABANCI YATIRIM BANKALARI

30906     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

30907     KATILIM BANKALARI

30908     ÖZEL KANUN.GÖRE MEV.KABULÜNE YET.KURULUŞLAR

 

310          TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. GERÇEK KİŞİLER) - VADELİ

 

31000     SABİT FAİZLİ

310000   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

310001   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

310002   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

310003   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

310004   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

310005   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310006   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310007   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310008   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

310009   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31001     DEĞİŞKEN FAİZLİ

310010   BİR AYA KADAR VADELİ (BİR AY DAHİL)

310011   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

310012   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

310013   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

310014   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

310015   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310016   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310017   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310018   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ-YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

310019   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

311          DÖVİZ TEVDİAT HESABI - VADELİ

 

31100     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

311000   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311001   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311002   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311003   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311004   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311005   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311006   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311007   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311008   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311009   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31101     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

311010   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311011   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311012   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311013   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311014   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311015   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311016   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311017   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311018   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311019   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31103     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

311030   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311031   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311032   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311033   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311034   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311035   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311036   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311037   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311038   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311039   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31104     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

311040   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311041   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311042   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311043   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311044   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311045   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311046   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311047   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311048   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311049   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31110     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

311100   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311101   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311102   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311103   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311104   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311105   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311106   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311107   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311108   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311109   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31111     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

311110   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311111   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311112   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311113   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311114   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311115   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311116   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311117   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311118   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311119   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31112     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

311120   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311121   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311122   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311123   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311124   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311125   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311126   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311127   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311128   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311129   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31113     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

311130   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311131   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311132   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311133   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311134   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311135   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311136   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311137   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311138   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311139   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

312          TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER) - VADELİ

 

31200     SABİT FAİZLİ

312000   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

312001   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

312002   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

312003   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

312004   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

312005   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312006   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312007   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312008   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

312009   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31201     DEĞİŞKEN FAİZLİ

312010   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

312011   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

312012   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

312013   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

312014   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

312015   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312016   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312017   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312018   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

312019   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

314          RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR.MEV. (Y.İ.Y.) - VADELİ

 

RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI - SABİT

 

31400     GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

314000   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314001   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314002   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314003   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314004   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31401     ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

314010   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314011   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( ÜÇ AY DAHİL)

314012   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314013   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314014   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31402     DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

314020   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314021   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314022   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314023   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314024   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31403     SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

314030   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314031   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314032   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314033   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314034   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31404     YEREL YÖNETİMLER

314040   BİR AYA KADAR VADELİ ( 1 AY DAHİL)

314041   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

314042   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ ( 6 AY DAHİL)

314043   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314044   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31405     MAHKEME, SAVCILIK, İCRA.İFLAS.DAİRELERİ, TEREKE

               HAKİMLİKLERİ

314050   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314051   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314052   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314053   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314054   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

31420     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - SABİT

314200   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314201   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

314202   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314203   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314204   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314205   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314206   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314207   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314208   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314209   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31421     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) - SABİT

314210   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314211   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314212   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314213   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314214   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314215   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314216   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314217   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314218   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314219   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31422     KOOPERATİFLER

314220   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314221   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314222   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314223   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314224   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314225   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314226   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314227   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314228   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314229   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31423     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR - SABİT

314230   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314231   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314232   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314233   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314234   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314235   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314236   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314237   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314238   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314239   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31424     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ - SABİT

314240   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314241   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314242   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314243    ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314244   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314245   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314246   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314247   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314248    BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314249   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31425     VAK.DER.SEN.BİR.VE ME.KU.KRD.VE.KA.TİC.İŞL.- SABİT

314250   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314251   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314252   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314253   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314254   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314255   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314256   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314257   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314258   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314259   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31426     KAMU İKT.TEŞ.İLE BUN.BAĞL.MÜES.VE BAĞ.ORTAK.- SABİT

314260   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314261   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ(3 AY DAHİL)

314262   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314263   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314264   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314265   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314266   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314267   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314268   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314269   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31427     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - SABİT

314270   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314271   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314272   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314273   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314274   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314275   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314276   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314277   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314278   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314279   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31428     BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM-SABİT

314280   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DÂHİL)

314281   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314282   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314283   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314284   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314285   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314286   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314287   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314288   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314289   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31429     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - DEĞİŞKEN

314290   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314291   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314292   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314293   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314294   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314295   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314296   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314297   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314298   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314299   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31430     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)-DEĞİŞKEN

314300   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314301   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314302   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314303   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314304   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314305   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314306   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314307   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314308   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314309   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31431     KOOPERATİFLER - DEĞİŞKEN

314310   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314311   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314312   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314313   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314314   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314315   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314316   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314317   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314318   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314319   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31432     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR - DEĞİŞKEN

314320   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314321   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314322   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314323   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314324   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314325   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314326   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314327   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314328   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314329   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31433     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ- DEĞİŞKEN

314330   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314331   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314332   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314333   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314334   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314335   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314336   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314337   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314338   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314339   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31434     VAK.DER.SEND.BİRL. VE MESLEKİ KUR.KURDUKLARI VEYA

               KAT.TİC.İŞ.- DEĞİŞKEN

314340   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314341   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314342   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314343   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314344   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314345   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314346   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314347   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314348   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314349   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31435     K.İ.T.İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTK.- DEĞİŞKEN

314350   BİR AYA KADAR VADELİ ( BİR AY DAHİL)

314351   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314352   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314353   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314354   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314355   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314356   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314357   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314358   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314359   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31436     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - DEĞİŞKEN

314360   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314361   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314362   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314363   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314364   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314365   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314366   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314367   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314368   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314369   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31437     BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM - DEĞİŞKEN

314370   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314371   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314372   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314373   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314374   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314375   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314376   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314377   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314378   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314379   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

 

31440     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER, VE SENDİKALAR - SABİT

314400   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314401   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314402   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314403   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314404   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314405   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314406   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314407   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314408   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314409   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31441     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI - SABİT

314410   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314411   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314412   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314413   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314414   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314415   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314416   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314417   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314418   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314419   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31442     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI - SABİT

314420   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314421   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314422   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314423   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314424   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314425   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314426   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314427   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314428   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314429   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31443     KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI - SABİT

314430   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314431   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314432   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314433   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314434   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314435   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314436   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314437   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314438   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314439   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31444     MAH.SAV.İCR.VE İF.D.VE TER.HK.NEZ.P.V.NOT.HESAP.- SABİT

314440   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314441   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314442   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314443   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314444   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314445   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314446   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314447   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314448   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314449   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31445     MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YATIR.PARALAR - SABİT

314450   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314451   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314452   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314453   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314454   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314455   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314456   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314457   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314458   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314459   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31446     ELÇİLİK VE KON.İLE ULUS.KUR.TÜRK.BÜR.VE TEMSİLCİLİK.- SABİT

314460   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314461   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314462   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314463   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314464   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314465   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314466   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314467   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314468   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314469   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31447     FONLAR - SABİT

314470   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314471   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314472   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314473   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314474   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314475   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314476   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314477   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314478   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314479   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31448     DEVLET MEMUR.İŞÇİ.VE EMEK.KONUT ED.YAR.HESABI - SABİT

314480   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314481   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314482    ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314483   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314484   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314485   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314486   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314487   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314488   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314489   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31459     DİĞER - SABİT

314590   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314591   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314592   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314593   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314594   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314595   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314596   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314597   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314598   BİR YILDAN UZUN VADELİ -YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314599   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31460     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR - DEĞİŞKEN

314600   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314601   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314602   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314603   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314604   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314605   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314606   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314607   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314608   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314609   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31461     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI - DEĞİŞKEN

314610   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314611   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314612   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314613   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314614   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314615   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314616   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314617   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314618   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314619   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31462     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI - DEĞİŞKEN

314620   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314621   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314622   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314623   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314624   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314625   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314626   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314627   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314628   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314629   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31463     KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI - DEĞİŞKEN

314630   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314631   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314632   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314633   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314634   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314635   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314636   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314637   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314638   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314639   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31464     MAHKEMELER, SAVCILIKLAR., İCRA VE İFLAS DAİRELERİ T. HAK.

               NEZD.P.NOT.HES.- DEĞİŞKEN

314640   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314641   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314642   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314643   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314644   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314645   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314646   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314647   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314648   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314649   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31465     MAHKEME. TEVDİ YERİ GÖST.ÜZERE YATIRILAN PARALAR –

               DEĞİŞKEN

314650   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314651   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314652   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314653   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314654   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314655   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314656   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314657   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314658   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314659   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31466     ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN

               TÜRKİYEDEKİ.BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ - DEĞİŞKEN

314660   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314661   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314662   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314663   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314664   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314665   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314666   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314667   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314668   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314669   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31467     FONLAR - DEĞİŞKEN

314670   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314671   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314672   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314673   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314674   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314675   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314676   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314677   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314678   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314679   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31468     DEVLET MEMUR., İŞÇİ. VE EMEK.KONUT EDİN. YARD.HES. –

               DEĞİŞKEN

314680   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314681   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314682   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314683   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314684   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314685   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314686   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314687   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314688   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314689   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31470     DİĞER - DEĞİŞKEN

314700   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314701   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314702   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314703   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314704   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314705   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314706   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314707   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314708   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314709   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

315          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADELİ - Y.P.

 

31500     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

 

31501     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

31503     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

315030   BANKALAR

315031   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315039   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31504     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

315040   BANKALAR

315041   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315049   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

 

31510     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

 

31511     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

31512     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

315120   BANKALAR

315121   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315129   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31513     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

315130   BANKALAR

315131   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315139   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

316          TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y.) - VADELİ

 

31600     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - SABİT

316000   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316001   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316002   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316003   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316004   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316005   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316006   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316007   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316008   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316009   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31601     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR - SABİT

316010   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316011   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316012   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316013   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316014   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316015   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316016   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316017   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316018   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316019   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31609     DİĞER KURULUŞLAR - SABİT

316090   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316091   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316092   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316093   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316094   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316095   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316096   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316097   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316098   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316099   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31610     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - DEĞİŞKEN

316100   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316101   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316102   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316103   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316104   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316105   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316106   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316107   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316108   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316109   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31611     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR - DEĞİŞKEN

316110   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316111   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316112   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316113   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316114   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316115   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316116   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316117   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316118   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316119   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31619     DİĞER KURULUŞLAR - DEĞİŞKEN

316190   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316191   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316192   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316193   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316194   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316195   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316196   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316197   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316198   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316199   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

318          BANKALAR MEVDUATI - VADELİ - T.P.

 

31800     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

31801     KAMU MEVDUAT BANKALARI

31802     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

31803     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

31804     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

31805     YABANCI YATIRIM BANKALARI

31806     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

31807     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

31808     KATILIM BANKALARI

 

 

 

319          BANKALAR MEVDUATI - VADELİ - Y.P.

 

31900     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

31901     KAMU MEVDUAT BANKALARI

31902     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

31903     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

31904     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

31905     YABANCI YATIRIM BANKALARI

31906     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

31907     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

31908     KATILIM BANKALARI

 

324          7 GÜN İHBARLI MEVDUAT

 

32400     TASARRUF MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)

32401      TASARRUF MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)

 

32402      TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)

324020   GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324021   HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

324022   KOOPERATİFLER

324023   DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

324024   SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

324025   VAKIF, DER.SEN.BİRL.VE MESLEKİ KUR.K.VEYA KATIL. TİC. İŞLETME.

324026   K.İ.T. İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

324027   YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324028    BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

 

32403      DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)

324030   VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR

324031   APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI

324032   TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI

324033   KANUNLA KUR. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

324034   MAHKEME.SAVC.İCRA VE İF.DAİ. VE TER.HAK. NEZD. P.NOT.HESAP.

324035   MAHKEME. TEVDİ YERİ GÖSTERİLMEK ÜZERE YATIRILAN PARALAR

324036   ELÇİLİK VE KONS.İLE ULUSL.KURL.TÜRKİYE’DEKİ BÜRO VE TEMSİL

324037   FONLAR

324039   DİĞER

 

32404      TİC. VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK)

324040   GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324041   HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR

324042   DİĞER KURULUŞLAR

 

325          7 GÜN İHBARLI DÖVİZ TEVDİAT HESABI

 

32500     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

32501     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

32502     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

32503     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

 

328          PARA PİYASALARINA BORÇLAR - T.P.

 

32801              BANKALARARASI PİYASALARA BORÇLAR

32802     İMKB TAKASBANK PARA PİYASALARINA BORÇLAR

 

 

329          PARA PİYASALARINA BORÇLAR - Y.P.

 

32901              BANKALARARASI PİYASALARA BORÇLAR

32902     İMKB TAKASBANK PARA PİYASALARINA BORÇLAR

 

332          REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR – T.P.

 

33200     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

332000   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

332001   BANKALAR

332002   ARACI KURUMLAR

332003   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332004   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332005   GERÇEK KİŞİLER

 

33201              YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

332010   MERKEZ BANKALARI

332011   BANKALAR

332012   ARACI KURUMLAR

332013   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332014   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332015   GERÇEK KİŞİLER

 

33202     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR-YURTİÇİNDEN

332020   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

332021   BANKALAR

332022   ARACI KURUMLAR

332023   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332024   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332025   GERÇEK KİŞİLER

 

33203     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR – YURTDIŞINDAN

332030   MERKEZ BANKALARI

332031   BANKALAR

332032   ARACI KURUMLAR

332033   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332034   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332035   GERÇEK KİŞİLER

 

333          REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR – Y.P.

 

33300     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

333000   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

333001   BANKALAR

333002   ARACI KURUMLAR

333003   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333004   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333005   GERÇEK KİŞİLER

 

33301     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN             

333010   MERKEZ BANKALARI

333011   BANKALAR

333012   ARACI KURUMLAR

333013   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333014   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333015   GERÇEK KİŞİLER

 

33302     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR- YURTİÇİNDEN

333020   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

333021   BANKALAR

333022   ARACI KURUMLAR

333023   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333024   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333025   GERÇEK KİŞİLER

 

33303     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR-YURTDIŞINDAN        

333030   MERKEZ BANKALARI

333031   BANKALAR

333032   ARACI KURUMLAR

333033   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333034   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333035    GERÇEK KİŞİLER

 

334      MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR- T.P.

 

335      MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR- Y.P.

 

336         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR – T.P.

 

337         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR – Y.P.

 

340          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ - T.P.

 

341          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ - Y.P.

 

342          YURTİÇİ BANKALARDAN KULANILAN KREDİLER - T.P.

 

34200     KISA VADELİ

34210               ORTA VE UZUN VADELİ

 

343          YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.

 

34300     KISA VADELİ

34310     ORTA VE UZUN VADELİ

 

344          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P

 

34400     KISA VADELİ

34410               ORTA VE UZUN VADELİ

 

345          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -Y.P.

 

34500     KISA VADELİ

34510     ORTA VE UZUN VADELİ

 

346        SERMAYE BENZERİ KREDİLER – T.P.

 

34600              YURTİÇİ BANKALARDAN

34601     YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

34602            YURTDIŞI BANKALARDAN

34603    YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

347        SERMAYE BENZERİ KREDİLER – Y.P.

 

34700              YURTİÇİ BANKALARDAN

34701     YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

34702            YURTDIŞI BANKALARDAN

34703    YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

348          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P.

 

34800     YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

34801     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

34802     YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

34810     YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

34811     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

34812     YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELI

 

349          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.

 

34900     YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

34901     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

34902     YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

34910     YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

34911     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

34912     YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

 

350          KARŞILIKLAR - T.P.

 

35000     GENEL KARŞILIKLAR

350000   I. GRUP KREDİ VE ALACAKLAR İÇİN AYRILANLAR

350001   II. GRUP KREDİ VE ALACAKLAR İÇİN AYRILANLAR

350002   GAYRİNAKDİ KREDİLER İÇİN AYRILANLAR

350009              DİĞER

 

35001     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

35002     BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI

35003     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

35004     VERGİ KARŞILIKLARI

350040   KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

350041   GELİR VERGİSİ KARŞILIĞI

 

35005      DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

350050   BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER

350051   BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

350052   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

350059   DİĞER

 

35006      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

350060   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

350061   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

 

35009     TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ

KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

 

35020     YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

 

35030      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

35099     DİĞER KARŞILIKLAR

350990   MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR

350999   DİĞER

 

351          KARŞILIKLAR - Y.P.

 

35100     GENEL KARŞILIKLAR

 

35103     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

35106      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

351060   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

351061   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

 

35109     TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ

KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

 

35120     YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

 

35130      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

35199     DİĞER KARŞILIKLAR

351990   MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR

351999   DİĞER

 

352          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

 

35200      FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

35201     FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI

35202     DİĞER

 

353          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

 

35300      FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

35301     FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI

35302     DİĞER

 

354          ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - T.P.

 

355          ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - Y.P.

 

356         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

357         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

359          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ – Y.P.

 

35900     YURTDIŞI BANKALARDAN - KISA VADELİ

35901     YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN - KISA VADELİ

35910     YURTDIŞI BANKALARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ

35911     YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ

 

360          FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - T.P.

 

36000     MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI

36001     KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36002     TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI

36006     REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI

 

36008     FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

36099     DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

361          FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - Y.P.

 

36100     MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI

36101     KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36102     TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI

36106     REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI

 

36108     FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

36199     DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

362          KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU - TP

 

363          KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU - YP

 

364          TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - T.P.

 

36400     ALIM SATIM AMAÇLI

364001   VADELİ İŞLEMLER

364002   SWAP İŞLEMLERİ

364003   FUTURES İŞLEMLERİ

364004   OPSİYONLAR

364009   DİĞER

 

36401     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364011   VADELİ İŞLEMLER

364012   SWAP İŞLEMLERİ

364013   FUTURES İŞLEMLERİ

364014   OPSİYONLAR

364019   DİĞER

 

36402     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364021   VADELİ İŞLEMLER

364022   SWAP İŞLEMLERİ

364023   FUTURES İŞLEMLERİ

364024   OPSİYONLAR

364029   DİĞER

 

36403     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364031   VADELİ İŞLEMLER

364032   SWAP İŞLEMLERİ

364033   FUTURES İŞLEMLERİ

364034   OPSİYONLAR

364039   DİĞER

 

365          TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - Y.P.

 

36500     ALIM SATIM AMAÇLI

365001   VADELİ İŞLEMLER

365002   SWAP İŞLEMLERİ

365003   FUTURES İŞLEMLERİ

365004   OPSİYONLAR

365009   DİĞER

 

36501     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365011   VADELİ İŞLEMLER

365012   SWAP İŞLEMLERİ

365013   FUTURES İŞLEMLERİ

365014   OPSİYONLAR

365019   DİĞER

 

36502     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365021   VADELİ İŞLEMLER

365022   SWAP İŞLEMLERİ

365023   FUTURES İŞLEMLERİ

365024   OPSİYONLAR

365029   DİĞER

 

36503     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365031   VADELİ İŞLEMLER

365032   SWAP İŞLEMLERİ

365033   FUTURES İŞLEMLERİ

365034   OPSİYONLAR

365039   DİĞER

 

366          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.

 

36600     VADESİZ HESAP

36601     VADELİ HESAP

 

367          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.

 

36700     VADESİZ HESAP

36701     VADELİ HESAP

 

368          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

36800     ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

36809     DİĞER

 

370          İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - T.P.

 

37000     BANKAMIZ POZİSYONUYLA İLGİLİ TRANSFER EMİRLERİ

370000   AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370001   VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370002   MAL MUKABİL İTHALAT İŞLEMLERİ

370003   KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370004   NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI

370009   DİĞER

 

371          İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - Y.P.

 

37100     TRANSFER EMİRLERİ

371000   AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371001   VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371002   MAL MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371003   KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371004   NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI

371009   DİĞER

 

376          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - T.P.

 

37600     TAHVİLLERİMİZ

37601     BONOLARIMIZ

37602     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

377          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - Y.P.

 

37700     TAHVİLLERİMİZ

37701     BONOLARIMIZ

37702     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

378          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - T.P.

 

37800     TAHVİLLERİMİZ

37801     BONOLARIMIZ

37802     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

379          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - Y.P.

 

37900     TAHVİLLERİMİZ

37901     BONOLARIMIZ

37902     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

380          ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER - T.P.

 

38000     ÖDENECEK VERGİLER

380000   ÜCRETLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ

380001   SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GELİR VERGİSİ

380002   MENKUL SERMAYE İRADI GELİR VERGİSİ

380003   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI GELİR VERGİSİ

380004   DAR MÜKELLEF KURUMLAR VERGİSİ

380005   BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

380006   KAMBİYO MUAMELELERİ VERGİSİ

380007   MAKBUZ MUKABİLİ ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ

380008   İSTİHKAKTAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ

380009   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

380010   ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

380011   ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

380012   ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

380013   İNŞAAT VE ONARIM ÖDEMELERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ

380014   ZİRAİ MAHSULLER GELİR VERGİSİ

380019   DİĞER VERGİLER

 

38020     ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

 

38040     ÖDENECEK PRİMLER

380400   SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ - PERSONEL

380401   SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ - İŞVEREN

380402   BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI PRİMLERİ - PERSONEL

380403   BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI PRİMLERİ - İŞVEREN

380404   EMEKLİ SANDIĞI AİDATI VE KARŞILIKLARI - PERSONEL

380405   EMEKLİ SANDIĞI AİDATI VE KARŞILIKLARI - İŞVEREN

380406   İŞSİZLİK SİGORTASI - PERSONEL

380407   İŞSİZLİK SİGORTASI - İŞVEREN

380408   BAĞKUR PRİMLERİ

380409   DİĞER

 

38050     ÖDENECEK İCRA TEVKİFATI

 

38060           YURTDIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU

 

381          ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER - Y.P.

 

384          BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR - T.P.

 

38400     KISA VADELİ

38420     ORTA VE UZUN VADELİ

 

385          BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR - Y.P.

 

386          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI- T.P.

 

38600     AMORTİSMANLARDAN

38601     FAİZ REESKONTLARINDAN

38609     DİĞER

 

387          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI – Y.P.

 

38700     AMORTİSMANLARDAN

38701     FAİZ REESKONTLARINDAN

38709     DİĞER

 

388          FONLARDAN KULLANDIRILAN KREDİ KARŞILIKLARI - T.P.

 

390          MUHTELİF BORÇLAR - T.P.

 

39000     ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR

390000   TÜRK LİRASI TEMİNAT MEKTUPLARI

390001   HARİCİ GARANTİLER VE KABUL KREDİLERİ

390002   KİRALIK KASALAR

390003   MÜTEAHHİTLERDEN ALINAN

390004   NAKDİ KREDİLER

390009   DİĞER

 

39005     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR

390050             ALINAN TEMİNATLAR

390059              DİĞER

 

39010     ALINAN MASRAF KARŞILIKLARI

390100   TÜRK LİRASI TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON KARŞILIKLARI

390101   İTHALAT KABUL KREDİLERİ KOMİSYON MASRAFLARI KARŞILIKLARI

390102   YURTDIŞI MUHABİR MASRAF KARŞILIKLARI

390103   YURTİÇİ MUHABİR MASRAF KARŞILIKLARI

390104   SENET PROTESTO VE MASRAF KARŞILIKLARI

390105   NAKDİ KREDİLER

390109   DİĞER KARŞILIKLAR

 

39020     ÖDENECEK HİSSEDARLAR KÂR PAYLARI

39021     YATIRILACAK KUR FARKLARI

39022     KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNA DEVR.KESİNTİ.

39024     TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMEL.

39025     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU BORÇLARI

39026     DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU

39027     AKARYAKIT İSTİKRAR FONU

39028     SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU

39039     DİĞER FONLAR

39040     ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER

39041     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANK.ÖDENE.CEZAİ FAİZLER

 

39050     BLOKE PARALAR

390500   SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI EMRİNE

390501   KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE İLGİLİ

390502   İSTİMLAK BEDELLERİ

390503   KARŞILIĞI BLOKE EDİLEN BANKAMIZ ÇEKLERİ

390509   DİĞER

 

39060     TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR

39061     ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ

39062     POSTADAN ALINAN HAVALELER

39063     YURTDIŞI BANKA ÇEKLERİ MASRAF KARŞILIĞI

39064     YURTİÇİ BANKA ÇEKLERİ MASRAF KARŞILIĞI

 

39080     SATICILARA BORÇLAR

39090     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

390900   TAKSİTLİ

390901   TAKSİTSİZ

390909   DİĞER

 

39099     DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

 

391          MUHTELİF BORÇLAR - Y.P.

 

39100     ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR

 

39105     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR

391050             ALINAN TEMİNATLAR

391059   DİĞER

 

39110     ALINAN MASRAF KARŞILIKLARI

39120     ÖDENECEK HİSSEDARLAR KAR PAYLARI

39122      KAYNAK KULLANIMI DESTEK. FONUNA DEVREDİLECEK KESİNTİLER

39124     TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMELER

39125     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU BORÇLARI

39140     ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER

39150     BLOKE PARALAR

39160     TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR

39161     ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ

39180     SATICILARA BORÇLAR

39190     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

391900   TAKSİTLİ

391901   TAKSİTSİZ

391909   DİĞER

 

39199     DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

 

392          ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - T.P.

 

39200     TAKAS HESABI

39201     KASA FAZLALIKLARI

 

39202     KAZANILMAMIŞ GELİRLER

392022   GECİKME FAİZLERİ VE DİĞER KARŞILIKLAR

392023   PEŞİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

392028         ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

392029   DİĞER

 

39203     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI

 

39205     VERİLEN PROVİZYONLAR

392050   ŞUBELERE VERİLEN

392051   BANKALARA VERİLEN

 

39299     DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

 

393          ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.

 

39300     TAKAS HESABI

39301     KASA FAZLALIKLARI

 

39302     KAZANILMAMIŞ GELİRLER

393023   PEŞİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

393028         ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

393029   DİĞER

 

39303     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI

 

39305     VERİLEN PROVİZYONLAR

393050   ŞUBELERE VERİLEN

393051   BANKALARA VERİLEN

 

39399     DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

 

394          ÖDEME EMİRLERİ - T.P.

 

39400     ÖDENECEK ÇEKLER

39401     ÖDENECEK HAVALELER

39499     DİĞER

 

395          ÖDEME EMİRLERİ - Y.P.

 

39500     ÖDENECEK ÇEKLER

39501     ÖDENECEK HAVALELER

39599     DİĞER

 

396          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR – T.P.

 

39600     HAZİNE CARİ HESABI

39610     EMEKLİ SANDIĞI İKRAZAT CARİ HESABI

39620     EMEKLİ SANDIĞI CARİ HESABI

39630     TASFİYE EDİLEN BANKALAR BORÇLARI

39640     DİĞER KAMU KURULUŞLARINA BORÇLAR

 

397          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR – Y.P.

 

398          YÜKLENİCİLER HESABI - T.P.

 

4

        

ÖZKAYNAKLAR

 

410          SERMAYE - T.P.

 

41000      ADİ HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41001      İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41002      DİĞER

 

412          SERMAYE TAAHHÜTLERİ – T.P.

 

413          SERMAYE TAAHHÜTLERİ – Y.P.

 

414          SERMAYE YEDEKLERİ – T.P.

 

41400        HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

 

41402      HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

 

41403               MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU

414030   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARDAN

414031   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

 

41404     MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI

414040   MENKULLER

414041   GAYRİMENKULLER

414044    SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

414045    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

41405      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

 

41406      RİSKTEN KORUNMA FONLARI

 

41409          DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

415          SERMAYE YEDEKLERİ – Y.P.

 

41500        HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

 

41502      HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

 

41503               MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU

415030   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARDAN

4150300 DEĞERLEME FARKI

4150301 KUR FARKI

 

415031    SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

4150310 DEĞERLEME FARKI

4150311 KUR FARKI

 

41504      MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI

415040   MENKULLER

4150400 YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150401 KUR FARKI

415041   GAYRİMENKULLER

4150410 YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150411 KUR FARKI

415044    SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ ile GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

415045   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

4150450 YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150451 KUR FARKI

 

41505      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

 

41506      RİSKTEN KORUNMA FONLARI

 

41509          DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

415090   KUR FARKLARI

415099   DİĞER

 

420          KÂR YEDEKLERİ – T.P.

 

42000     YASAL YEDEKLER

420001   I.TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (T.T.K. 466/1)

420002   II.TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (T.T.K. 466/2)

420003   ÖZEL KANUNLAR GEREĞİ AYRILAN YEDEK AKÇELER

 

42001    STATÜ YEDEKLERİ

 

42002             OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

420020   GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE

420021   DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR

420022   BİRİKMİŞ ZARARLAR

420023   YABANCI SERMAYE KUR FARKLARI

 

42009DİĞER KÂR YEDEKLERİ

 

421          KÂR YEDEKLERİ – Y.P.

 

440          KÂR VE ZARAR - T.P.

 

44001  KÂR

44002ZARAR

 

442          GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI - T.P.

 

44201     GEÇMİŞ YILLAR KÂRI

44202     GEÇMİŞ YILLAR ZARARI

 

448          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

44801     SERMAYE

44802     SERMAYE YEDEKLERİ

44803     KÂR YEDEKLERİ

44804     GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI

44809     DİĞER

 

 

5

        

FAİZ GELİRLERİ

 

500          İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

50000     İSKONTO SENETLERİNDEN

50001     İŞTİRA SENETLERİNDEN

 

501          İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

50100     İSKONTO SENETLERİNDEN

50101     İŞTİRA SENETLERİNDEN

 

502         FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

503         FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

504          KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

505          KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

510          KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

51000     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

51001     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

51002     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

51003     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

51010     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

51011     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

 

511          KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

51100     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

51101     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

51102     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

51103     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

51110     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

51111     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

 

512          KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

51200     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

51201     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

51202     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

51203     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

51210     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

51211     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

 

513          KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

51300     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

51301     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

51302     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

51303     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

51310     DİĞER MÜŞTERİLERDE - (KAMU)

51311     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

 

514          KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

51400     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

51401     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

51402     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

51403     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

51410     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

51411     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

51414     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

51420     TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

51421               KREDİ KARTLARINDAN

51422      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

51423      PERSONEL KREDİLERİ

51424      KREDİLİ MEVDUAT

 

515          KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

51500     İŞTİRAKLER BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

51501     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

51502     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

51503     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

51510     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

51511     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

51514     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

51520     TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

51521               KREDİ KARTLARINDAN

51522           TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

51523 PERSONEL KREDİLERİ

51524   KREDİLİ MEVDUAT

 

516          KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

517          KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

518          KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

519          KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

520          MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-T.P.

 

52000     KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN

52001     ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN

52002     YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN

52003     KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

52004     ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

52005      KATILIM BANKALARINDAN

52006     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

52007     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

52009     DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN

 

521          MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

52100     KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN

52101     ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN

52102     YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN

52103     KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

52104     ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

52105     KATILIM BANKALARINDAN

52106     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

52107     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

52109     DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN

 

522          YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

52200     BANKALARDAN

52201     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN

52202     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

52209     DİĞER

 

523          YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

52300     BANKALARDAN

52301     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN

52302     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

52309     DİĞER

 

530          ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT GARAN. YATIRIM KRED.

ALIN.FAİZ.- T.P.

 

53000     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

53001     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

53002     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

53003     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK.  KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

53010     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

53011     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

 

531          ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT GARAN. YATIRIM KRED.

ALIN.FAİZ.- Y.P.

 

53100     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

53101     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

53102     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIKB KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

53103     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

53110     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

53111     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

 

532          ORTA VE UZUN VADELİ DİĞ. YAT. KRED. ALI. FAİZ.- T.P.

 

53200     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

53201     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

53202     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

53203     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

53210     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

53211     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

 

533          ORTA VE UZUN VADELİ DİĞ. YAT.KRED. ALI. FAİZ.- Y.P.

 

53300     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

53301     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

53302     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

53303     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

53310     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

53311     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

 

534          ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

53400     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

53401     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

53402     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

53403     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

53410     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

53411      DİĞER - (ÖZEL)

53414     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

53420     TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

53421     KREDİ KARTLARINDAN

53422      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

53423      PERSONEL KREDİLERİ

53424      ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ

 

535          ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

53500     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (KAMU)

53501     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN - (ÖZEL)

53502     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)

53503     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)

53510     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)

53511     DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

53514     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

53520     TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

53521     KREDİ KARTLARINDAN

53522      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

53523      PERSONEL KREDİLERİ

53524      ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ

 

536          ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KRED. ALI.FAİZ - T.P.

 

537          ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KRED. ALI.FAİZ - Y.P.

 

538          ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAK. KRED.ALI.FAİZ - T.P.

 

539          ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAK. KRED.ALI.FAİZ - Y.P.

 

540          MALİ KESİME VER. ORTA UZ. VAD.KRED.ALI.FAİZ - T.P.

 

54000     KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN

54001     ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN

54002     YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN

54003     KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

54004     ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

54005     KATILIM BANKALARINDAN

54006     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

54007     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

54009     DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN

 

541          MALİ KESİME VER. ORTA UZ.VAD. KRED. ALI. FAİZ - Y.P.

 

54100      KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN

54101     ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN

54102     YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN

54103     KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

54104     ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

54105     KATILIM BANKALARINDAN

54106     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

54107      MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

54109     DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN

 

542          YURTDIŞI ORTA UZUN VAD. KRED. ALI. FAİZ - T.P.

 

54200     BANKALARDAN

54201     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLERDEN

54202     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN

54204      MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

54208     ÜLKE KREDİLERİNDEN

54209     DİĞER

 

543          YURTDIŞI ORTA UZUN VAD. KRED.ALI.FAİZ - Y.P.

 

54300     BANKALARDAN

54301     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLERDEN

54302     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN

54304     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

54308     ÜLKE KREDİLERİNDEN

54309     DİĞER

 

546          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

547          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

548          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (Tahsili Şüpheli Alacaklardan

alınanlar dahil) ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER

ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

549          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (Tahsili Şüpheli Alacaklardan

alınanlar dahil) ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER

ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

550          KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNDAN ALINAN PRİMLER - T.P.

 

560          ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

561          ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

570          BANKALARDAN ALINAN FAİZLER -T.P.

 

57000     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

570000   VADESİZ HESAPLARDAN

570001   VADELİ HESAPLARDAN

 

57001     YURTİÇİ BANKALARDAN

570010   VADESİZ HESAPLARDAN

570011   VADELİ HESAPLARDAN

 

57002     YURTDIŞI BANKALARDAN

570020   VADESİZ HESAPLARDAN

570021   VADELİ HESAPLARDAN

 

57003     YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN

570030   VADESİZ HESAPLARDAN

570031   VADELİ HESAPLARDAN

 

571          BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

57100     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

571000   VADESİZ HESAPLARDAN

571001   VADELİ HESAPLARDAN

 

57101     YURTİÇİ BANKALARDAN

571010   VADESİZ HESAPLARDAN

571011   VADELİ HESAPLARDAN

 

57102     YURTDIŞI BANKALARDAN

571020   VADESİZ HESAPLARDAN

571021   VADELİ HESAPLARDAN

 

57103     YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN

571030   VADESİZ HESAPLARDAN

571031   VADELİ HESAPLARDAN

 

572          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

57200     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN

57201     İMKB TAKASBANK PİYASASINDAN

57299     DİĞER

 

573          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

57300     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN

57301     İMKB TAKASBANK PİYASASINDAN

57399     DİĞER

 

576          TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

57600     DEVLET TAHVİLİ

57601     HAZİNE BONOSU

57602     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

57603     BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

57604     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

57605     DİĞER

 

577          TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

57700     DEVLET TAHVİLİ

57701     HAZİNE BONOSU

57702     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

57703     BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

57704     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

57705     DİĞER

 

578          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

580          MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

58000     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

580000   BONOLARDAN

580001   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580002   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580003   KUPONLARDAN

580009   DİĞER

 

58001     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

580010   BONOLARDAN

580011   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580012   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580013   KUPONLARDAN

580019   DİĞER

 

58002     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN

580020   BONOLARDAN

580021   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580022   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580023   HİSSE SENETLERİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLERDEN

580024   KUPONLARDAN

580029   DİĞER

 

581          MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

58100     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

581000   BONOLARDAN

581001   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581002   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581003   KUPONLARDAN

581009   DİĞER

 

58101     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

581010   BONOLARDAN

581011   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581012   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581013   KUPONLARDAN

581019   DİĞER

 

58102     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN

581020   BONOLARDAN

581021   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581022   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581023   HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLER

581024   KUPONLARDAN

581029   DİĞER

 

582         FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.

 

583         FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – Y.P.

 

592          ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

 

593          ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

598          DİĞER ALINAN FAİZLER - T.P.

 

59800     GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59809DİĞER FAİZ GELİRLERİ

 

599          DİĞER ALINAN FAİZLER - Y.P.

 

59900     GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59909     DİĞER FAİZ GELİRLERİ

 

6

        

FAİZ GİDERLERİ

 

608          TÜRK PARASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (Y.D.Y.K.)

 

60800     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) - SABİT

608000   VADESİZ

608001   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

608002   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

608003   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

608004   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

608005   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

608006   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608007   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608008   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608009   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

60801     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) - DEĞİŞKEN

608010   VADESİZ

608011   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

608012   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

608013   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

608014   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

608015   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

608016   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608017   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608018   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608019   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

60810     7 GÜN İHBARLI MEVDUATA

608100   GERÇEK KİŞİLER

608101   TÜZEL KİŞİLER

 

60820     TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA - SABİT

608200   VADESİZ

608201   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

608202   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

608203   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

608204   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

608205   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

608206   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608207   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608208   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608209   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

60821     TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA - DEĞİŞKEN

608210   VADESİZ

608211   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

608212   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

608213   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

608214   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

608215   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

608216   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608217   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608218   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608219   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

60830     BANKALAR MEVDUATINA

608300   VADESİZ

608301   VADELİ

 

610          TÜRK PARASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (Y.İ.Y.K)

 

61000     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) - SABİT

610000   VADESİZ

610001   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610002   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610003   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610004   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610005   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610006   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610007   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610008   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610009   BİR YILDAN UZUN VADELİ -YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61001     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) - DEĞİŞKEN

610010   VADESİZ

610011   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610012   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610013   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610014   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610015   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610016   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610017   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610018   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610019   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61010     7 GÜN İHBARLI MEVDUATA

610100   GERÇEK KİŞİLER

610101   TÜZEL KİŞİLER

 

61020     RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATINA - SABİT

610200   VADESİZ

610201   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610202   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610203   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610204   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610205   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

61021     TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATINA - SABİT

610210   VADESİZ

610211   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610212   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610213   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610214   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610215   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610216   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610217   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610218   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610219   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61022     TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATINA - DEĞİŞKEN

610220   VADESİZ

610221   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610222   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610223   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610224   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610225   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610226   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610227   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610228   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610229   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61023     DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA - SABİT

610230   VADESİZ

610231   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610232   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610233   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610234   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610235   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610236   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610237   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610238   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610239   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61024     DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA - DEĞİŞKEN

610240   VADESİZ

610241   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610242   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610243   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610244   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610245   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610246   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610247   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610248   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610249   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61040     BANKALAR MEVDUATINA

610400   VADESİZ

610401   VADELİ

 

611          Y.P. MEVDUATA VERİLEN FAİZLER

 

61100     DÖVİZ TEVDİAT HESABINA

611000   VADESİZ

611001   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

611002   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

611003   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

611004   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

611005   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

61101     BANKALAR MEVDUATINA

61102     7 GÜN İHBARLI MEVDUATA

 

614          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER - T.P.

 

615          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER - Y.P.

 

616          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER - T.P.

 

617          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

 

620          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KRED. VER. FAİZ.- T.P.

 

621          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KRED. VER. FAİZ.- Y.P.

 

622          YURTİÇİNDEN KULLANILAN KRED. VER. FAİZ.- T.P.

 

62200     YURTİÇİNDEKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62201     YURTİÇİNDEKİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

623          YURTİÇİNDEN KULLANILAN KRED. VER. FAİZ.- Y.P.

 

62300     YURTİÇİNDEKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62301     YURTİÇİNDEKİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

624          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KRED. VER. FAİZ.- T.P.

 

62400     YURTDIŞINDAKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62401     YURTDIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62402     YURTDIŞINDAKİ FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

625          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KRED. VER. FAİZ.- Y.P.

 

62500     YURTDIŞINDAKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62501     YURTDIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62502     YURTDIŞINDAKİ FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

626          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER - T.P

 

62600     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

62601     İMKB TAKASBANK PİYASASINA

62699     DİĞER

 

627          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER - Y.P

 

62700     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

62701     İMKB TAKASBANK PİYASASINA

62799     DİĞER

 

628          REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

62800     DEVLET TAHVİLİ

62801     HAZİNE BONOSU

62802     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

62803     BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

62804     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

62805     DİĞER

 

629          REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

62900     DEVLET TAHVİLİ

62901     HAZİNE BONOSU

62902     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

62903     BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

62904     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

62905     DİĞER

 

630          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

 

631          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

 

640          FONLARA VERİLEN FAİZLER - T.P.

 

641          FONLARA VERİLEN FAİZLER - Y.P.

 

642          FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER - T.P.

 

643          FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER - Y.P.

 

644          FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – T.P.

 

645          FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – Y.P.

 

650          ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

 

651          ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

 

652          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

653          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

678          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

698          VERİLEN DİĞER FAİZLER - T.P.

 

69800     GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69809     DİĞER FAİZ GİDERLERİ

 

699          VERİLEN DİĞER FAİZLER - Y.P.

 

69900     GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69909     DİĞER FAİZ GİDERLERİ

 

 

7

        

FAİZ DIŞI GELİRLER

 

700          İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN KOMİSYON - T.P.

 

701          İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN KOMİSYON -Y.P.

 

702          FAKTORİNG ALACAKLARINDAN A. ÜCRET VE KOMİSYON – T.P.

 

703          FAKTORİNG ALACAKLARINDAN A. ÜCRET VE KOMİSYON – Y.P.

 

710          KISA VADELİ İHRACAT KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.- T.P.

 

711          KISA VADELİ İHRACAT KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.- Y.P.

 

712          KISA VADELİ İTHALAT KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.- T.P.

 

713          KISA VADELİ İTHALAT KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.- Y.P.

 

714          KISA VADELİ DİĞER KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.- T.P.

 

715          KISA VADELİ DİĞER KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.- Y.P.

 

716          KISA VADELİ İHTİSAS KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.-.T.P.

 

717          KISA VADELİ İHTİSAS KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.- Y.P.

 

718          KISA VADE. FON KAYNAKLI KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.-T.P.

 

719          KISA VADE. FON KAYNAKLI KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.-Y.P.

 

720          MALİ KESİM VER.KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.-T.P.

 

721          MALİ KESİM VER.KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.- Y.P.

 

722          YURTDIŞI KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.- T.P.

 

723          YURTDIŞI KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.- Y.P.

 

730          ORT.VE UZ.VAD.İHR.GAR.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.

 

731          ORT.VE UZ.VAD.İHR.GAR.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-Y.P.

 

732          ORT.VE UZ.VAD.DİĞ.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.- T.P.

 

733          ORT.VE UZ.VAD.DİĞ.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON - Y.P.

 

734          ORT.VE UZ.VAD.İŞLE. İHR. VE DİĞ, KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.- T.P.

 

735          ORT.VE UZ.VAD.İŞLE. İHR. VE DİĞ. KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.- Y.P.

 

736          ORT.VE UZ.VAD.İHTİSAS KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.- T.P.

 

737          ORT.VE UZ.VAD.İHTİSAS KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.- Y.P.

 

738          ORT.VE UZ.VAD.FON KAY.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.- T.P.

 

739          ORT.VE UZ.VAD.FON KAY.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.- Y.P.

 

740          MALİ KESİME VER. ORT.UZ.VAD.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – T.P.

 

741          MALİ KESİME VER. ORT.UZ.VAD.KRED.ALI.ÜCR.KOMİSYON.-

Y.P.

 

742          YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN

ÜCRET VE KOMİSYON - T.P.

 

743          YURTDIŞI ORTA.VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN

ÜCRET VE KOMİSYON - Y.P.

 

744          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - T.P.

 

745          YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - Y.P.

 

746          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (Tahsili Şüpheli Alacaklardan

alınanlar dahil) ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER

ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

747          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (Tahsili Şüpheli Alacaklardan

alınanlar dahil) ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER

ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

748          NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - T.P.

 

74800     T.P. TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

748000   GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748001   KESİN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748002   AVANS TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748003   İSTİHK.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEKTUPLARI.

748004   GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

 

74801     Y.P. TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

74802     GARANTİ KOMİSYONLARI

74803     KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİS.

74804     İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

74809     DİĞER KOMİSYONLAR

 

749          NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - Y.P.

 

74900     Y.P.TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

749000   GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749001   KESİN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749002   AVANS TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749003   İSTİHK.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEKTUPLARI

749004   GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

 

74902     GARANTİ KOMİSYONLARI

74903     KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİS.

74904     İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

74909     DİĞER KOMİSYONLAR

 

750          SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - T.P.

 

75000     MENKUL DEĞERLER ALIM / SATIM KÂRI

750000   BONOLARDAN

750001   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

750002   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

750003   HİSSE SENETLERİNDEN

750004   KUPONLARDAN

750009   DİĞER

 

75001     TAHVİL VE HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU

750010   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

750011   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

750012   HİSSE SENETLERİ

 

75003     DEĞERLEME KAZANCI

75004     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ

75005      KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

75006     GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ GELİRLERİ

 

 

 

751          SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - Y.P.

 

75100     MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM KÂRI

751000   BONOLARDAN

751001   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

751002   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

751003   HİSSE SENETLERİNDEN

751004   KUPONLARDAN

751009   DİĞER

 

75101     TAHVİL VE HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU

751010   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

751011   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

751012   HİSSE SENETLERİ

 

75103     DEĞERLEME KAZANCI

75104     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ

75105     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

75106     GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ GELİRLERİ

 

752         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.

 

75200     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752000   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752001   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752002   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752003   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752009   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75201     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752010   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752011   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752012   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752013   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752014   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752015   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752019   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75202     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752020   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752021   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752022   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752023   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753029   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75203     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752030   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752031   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752032   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752033   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752039   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75209     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

753         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.

 

75300     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753000   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753001   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753002   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753003   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753009   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75301     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753010   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753011   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753012   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753013   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753014   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753015   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753019   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75302     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753020   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753021   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753022   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753023   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753029   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75303      OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753030   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753031   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753032   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753033   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753039   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75309     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

754         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.

 

75400     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754000   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754001   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754002    VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754003   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754009   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75401     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754010   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754011   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754012   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754013   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754014   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754015   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754019   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75402     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754020   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754021   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754022   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754023   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754029   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75403     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754030   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754031   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754032   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754033   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754039   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75409     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

755         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.

 

75500     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755000   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755001   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755002   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755003   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755009   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75501     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755010   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755011   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755012   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755013   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755014   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755015   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755019   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75502     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755020   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755021   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755022   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755023   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755029   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75503     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755030   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755031   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755032   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755033   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755039   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75509     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

760          BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ - T.P.

 

76000     İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

760000   TEYİTLİ

760001   TEYİTSİZ

 

76001     MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76002     VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76003     TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI

76004     ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ

76005     HAVALE KOMİSYONLARI

76006     EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ

76007     SİGORTA KOMİSYONLARI

76008     TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI

76009     KİRALIK KASA GELİRLERİ

76010     TÜRK LİRASI TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYON

76011     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI

76012     TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI

76013     ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER

76014     MUHABİRLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76015     SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ

76016     İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI

76017     EKSPERTİZ ÜCRETLERİ

76018     İHRACAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

76019     KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARI

76020     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI

76099     ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ

 

 

761          BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ - Y.P.

 

76100     İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

761000   TEYİTLİ

761001   TEYİTSİZ

 

76101     MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76102     VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76103     TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI

76104     ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ

76105     HAVALE KOMİSYONLARI

76106     EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ

76107     SİGORTA KOMİSYONLARI

76108     TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI

76109     KİRALIK KASA GELİRLERİ

76110     TÜRK LİRASI TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

76111     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI

76112     TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI

76113     ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER

76114     MUHABİRLERDEN ALINAN KOMİSYONLAR

76115     SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ

76116     İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI

76117     EKSPERTİZ ÜCRETLERİ

76118     İHRACAT AKREDİTİFLERİ KOMİSYONLARI

76119     KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARI

76120     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI

76199     ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ

 

771          KAMBİYO KÂRLARI - Y.P.

 

77100     ARBİTRAJ KÂRLARI

77101     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM VE DEĞERLEME KÂRLARI

77110     KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KÂRLARI

77111     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77112     DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77199     DİĞER

 

774          BİRLEŞME GELİRLERİ – T.P.

 

775          BİRLEŞME GELİRLERİ – Y.P.

 

778          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

780          ALINAN KÂR PAYLARI - T.P.

 

78000            BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78001      İŞTİRAKLERDEN

78002     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78003           SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

78004              DİĞER YATIRIMLARDAN

 

 

 

781          ALINAN KÂR PAYLARI - Y.P.

 

78100            BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78101      İŞTİRAKLERDEN

78102     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78103           SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

78104              DİĞER YATIRIMLARDAN

 

790          DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER – T.P.

 

79000     DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

79001     HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI

790010   POSTA GELİRLERİ

790011   TELGRAF GELİRLERİ

790012   TELEFON GELİRLERİ

790013   TELEKS GELİRLERİ

790014   VERİ HATTI GELİRLERİ

790015   ONLİNE BİLGİ GELİRLERİ

790016   DİĞER HABERLEŞME GELİRLERİ

 

79002     DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI

79003     PUL BEYİYELERİ

79004     EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI

 

79005     AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790050    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞER NİTELİĞİNDE HİSSE SENETLERİNİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790051   GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790052   MENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790053   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

790059   DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 

79007     GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79009     ÇEK KARNESİ BEDELLERİ

79010     KİRALAMA GELİRLERİ

790100   FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ

790109   DİĞER

 

79099     DİĞER GELİRLER

 

791          DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER-Y.P.

 

79100           DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

79101     HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI

791010   POSTA GELİRLERİ

791011    TELGRAF GELİRLERİ

791012   TELEFON GELİRLERİ

791013   TELEKS GELİRLERİ

791014   VERİ HATTI GELİRLERİ

791015   ONLİNE BİLGİ GELİRLERİ

791016   DİĞER HABERLEŞME GELİRLERİ

 

79102     DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI

79103     PUL BEYİYELERİ

79104     EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI

 

79105     AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791050    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞER NİTELİĞİNDE HİSSE SENETLERİNİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791051   GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791052   MENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791053   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

791059   DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 

79107     GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79109     ÇEK KARNESİ BEDELLERİ

79110     KİRALAMA GELİRLERİ

791100   FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ

791109   DİĞER

 

79199     DİĞER GELİRLER

 

792          OLAĞANÜSTÜ GELİRLER - T.P.

 

793          OLAĞANÜSTÜ GELİRLER-Y.P.

 

794          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – T.P.

 

795          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – Y.P.

 

796          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – T.P.

 

797          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – Y.P.

 

798          PARASAL POZİSYON KÂRI – T.P.

 

79800     BİLANÇO HESAPLARI

79801     SONUÇ HESAPLARI

 

 

 

8

        

FAİZ DIŞI GİDERLER

 

810          PERSONEL GİDERLERİ - T.P.

 

81000  MAAŞ VE ÜCRETLER

81001  SOSYAL YARDIMLAR

81002            SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ İŞVEREN PAYI

81003              ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER

81004          ÜCRETLİ HASTALIK İZİNLERİ

81005           KÂR PAYI VE İKRAMİYELER

81006    SAĞLIK GİDERLERİ

81007     KONAKLAMA GİBİ ÜCRETSİZ SUNULAN DİĞER HİZMET GİDERLERİ

81008              TAZMİNAT ÖDENEKLERİ

81009              FAZLA MESAİ GİDERLERİ

81010HARCIRAH GİDERLERİ

81011    EĞİTİM GİDERLERİ

81012            İŞ GÖREMEZLİK GİDERLERİ

81099DİĞER

 

811          PERSONEL GİDERLERİ - YP

 

81100  MAAŞ VE ÜCRETLER

81101  SOSYAL YARDIMLAR

81102            SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ İŞVEREN PAYI

81103              ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER      

81104          ÜCRETLİ HASTALIK İZİNLERİ

81105     KÂR PAYLAŞIMI VE İKRAMİYELER

81106    SAĞLIK GİDERLERİ

81107     KONAKLAMA GİBİ ÜCRETSİZ SUNULAN DİĞER HİZMET GİDERLERİ

81108              TAZMİNAT ÖDENEKLERİ

81109              FAZLA MESAİ GİDERLERİ

81110HARCIRAH GİDERLERİ

81111    EĞİTİM GİDERLERİ

81112            İŞ GÖREMEZLİK GİDERLERİ

81199DİĞER

 

820          KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - T.P.

 

82000     ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

820000   III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

820001   IV. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

820002   V. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

 

82001     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - (DÖNEM SONUNDA HES.EDİLEN)

82002     VERGİ KARŞILIĞI

 

82003     DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

820030   MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8200300 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

8200301 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

 

820031    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

8200310 İŞTİRAKLER

8200311 BAĞLI ORTAKLIKLAR

8200312 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

8200313 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

 

820032   BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI GİDERLERİ

820033   KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

820034   GENEL KARŞILIK GİDERLERİ

820035    MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ

 

820039   DİĞER

 

82005      DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

820050         MADDİ DURAN VARLIKLAR

820051              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

820052   ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

820053  SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

 

821          KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - Y.P.

 

82100     ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

821000   III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

821001   IV. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

821002   V. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

 

82101     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (DÖNEM SONUNDA HESAP EDİLEN)

82102     VERGİ GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

82103     DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

821030   MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8210300 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

8210301 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

 

821031    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

8210310 İŞTİRAKLER

8210311 BAĞLI ORTAKLIKLAR

8210312 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

8210313 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

 

821033   KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

821034   GENEL KARŞILIK GİDERLERİ

821035    MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ

821039   DİĞER

 

82105      DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

821050    MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN

821051         MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN

821053   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

 

830          VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - T.P.

 

83000     BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

83001     EMLAK VERGİLERİ

83002     TAŞIT VERGİSİ

 

83003     BELEDİYE HARÇ VE RESİMLERİ

830030   İLAN VE REKLAM VERGİSİ

830031   BELEDİYE HARÇLARI

830032   ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

83004     DAMGA VERGİSİ

83005     NOTER HARÇ VE TESCİL MASRAFLARI

83006     MAHKEME HARÇLARI

83007     İCRA HARÇ VE RESİMLERİ

83008     VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI

83009     GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94. MAD. A.8 VE A.15 NOLU BENTLERİ

               UYARINCA YAPILAN TEVKİFATLAR İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR

83010     YURTDIŞI KREDİLERDEN ÖDENEN KKDF

83011     FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI

83012     TAPU HARÇLARI

83099     DİĞER VERGİLER

 

831          VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - Y.P.

 

840          VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER – T.P.

 

84000     KULLANILAN KREDİLERE

840000   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLERE

840001   YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840002   YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840003   YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840004   YURTDIŞI KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER

840005   YURTDIŞI FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

84001     TAHVİLLERİMİZE

 

84002     BANKALARA

840020   İŞTİRA SENEDİ KOMİSYONLARI

840021   TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI

840022   TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

840023   YURTDIŞINDAKİ MUHABİRLERE VERİLEN MASRAF VE KOMİS.

840024   HAVALE KOMİSYONLARI

840025   KREDİ KARTLARI İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840026   TAKAS ODASINA VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840027   EFT İÇİN VERİLEN  KOMİSYON VE ÜCRETLER

840028   SWIFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER  

840029   DİĞER

 

84003     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

84004     FAKTORİNG BORÇLARINA

84005     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI

 

84099     DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER

 

841          VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER - Y.P.

 

84100     KULLANILAN KREDİLERE

841000   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLERE

841001   YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841002   YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841003   YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841004   YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841005   FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

84101     TAHVİLLERİMİZE

 

84102     BANKALARA

841020   İŞTİRA SENEDİ KOMİSYONLARI

841021   TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI

841022   TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

841023   YURTDIŞINDAKİ MUHABİRLERE VERİLEN MASRAF VE KOMİS.

841024   HAVALE KOMİSYONLARI

841025   KREDİ KARTLARI İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841026   TAKAS ODASINA VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841027   EFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841028   SWIFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER  

841029   DİĞER

 

84103     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

84104     FAKTORİNG BORÇLARINA

84105     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI

 

84199     DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER

 

850          AMORTİSMAN GİDERİ - T.P.

 

85000     MENKULLER AMORTİSMANI

85001     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

85002     ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

85003     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

85005     FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

85006      FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

85007     GAYRİ MADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

85008      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

85009     ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

 

851          AMORTİSMAN GİDERİ - Y.P.

 

85100     MENKULLER AMORTİSMANI

85101     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

85102     ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

85103     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

85105     FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

85106      FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

85107     GAYRİ MADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

85108      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

 

861          KAMBİYO ZARARLARI - Y.P.

 

86100     ARBİTRAJ ZARARLARI

86101     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM VE SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI

86110     KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI

86111     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI

861110   BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER

861111   BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

861112   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

861119   DİĞER

86112     DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR AZALIŞLARI

86199     DİĞER

 

862         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.

 

86200     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862000   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862001   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862002   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862003   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862009   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86201     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862010   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862011   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862012   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862013   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862014   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862015   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862019   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86202     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862020   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862021   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862022   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862023   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862029   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86203     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862030   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862031   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862032   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862033   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862039   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

86209     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

863         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.

 

86300     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863000   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863001   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863002   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863003   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863009   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86301     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863010   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863011   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863012   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863013   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863014   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863015   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863019   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86302     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863020   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863021   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863022   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863023   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863029   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86303     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863030   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863031   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863032   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863033   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863039   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

86309     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

870          SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - T.P.

 

87000     MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI

870000   BONOLARDAN

870001   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

870002   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

870003   HİSSE SENETLERİNDEN

870004   KUPONLARDAN

870009   DİĞER

 

87002     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ZARARLARI

87003     MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERİ

 

871          SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - Y.P.

 

87100     MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI

871000   BONOLARDAN

871001   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

871002   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

871003   HİSSE SENETLERİNDEN

871004   KUPONLARDAN

871009   DİĞER

 

87102     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ZARARLARI

87103     MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERİ

 

872         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.

 

87200     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872000   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872001   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872002   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872003   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872009   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87201     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872010   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872011   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872012   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872013   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872014   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872015   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872019   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87202     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872020   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872021   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872022   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872023   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872029   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87203     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872030   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872031   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872032   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872033   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872039   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

87209     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

873         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.

 

87300     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873000   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873001   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873002   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873003   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873009   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87301     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873010   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873011   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873012   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873013   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873014   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873015   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873019   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87302     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873020   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873021   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873022   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873023   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873029   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87303     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873030   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873031   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873032   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873033   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873039   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

87309     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

874          BİRLEŞME GİDERLERİ – T.P.

 

875          BİRLEŞME GİDERLERİ – Y.P.

 

876          YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – T.P.

 

877          YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – Y.P.

 

878          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

880          DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - T.P.

 

88000     KİRALAMA GİDERLERİ

880000   FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ

880009   DİĞER

 

88001     BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

880010   MENKULLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880011   GAYRİMENKULLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880012   KİRALANAN BİNALAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880019   DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

 

88002     TAŞIT ARACI GİDERLERİ

880020   HİZMET ARABALARI GİDERLERİ

880021   GENEL TAŞIMA ARACI GİDERLERİ

 

88003     SİGORTA GİDERLERİ

880030   MENKULLER SİGORTA GİDERLERİ

880031   GAYRİMENKULLER SİGORTA GİDERLERİ

880032   GRUP SİGORTASI GİDERLERİ

880039   DİĞER SİGORTA GİDERLERİ

 

88004     ISITMA AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ

880040   ISITMA GİDERLERİ

880041   AYDINLATMA GİDERLERİ

880042   SU GİDERLERİ

 

88005     HABERLEŞME GİDERLERİ

880050   POSTA GİDERLERİ

880051   TELGRAF GİDERLERİ

880052   TELEFON GİDERLERİ

880053   TELEKS GİDERLERİ

880054   VERİ HATTI GİDERLERİ

880055   ON-LINE BİLGİ GİDERLERİ

880059   DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ

 

88006     BASILI KÂĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ

880060   GAZETE, DERGİ VE KİTAP GİDERLERİ

880061   MATBUA GİDERLERİ

880062   KIRTASİYE GİDERLERİ

880063   FOTOKOPİ GİDERLERİ

880064   KREDİ KARTLARI

880065   ÇEK KARNESİ

880066   HİSSE SENETLERİ

880067   DİĞER

 

88007     REKLÂM VE İLAN GİDERLERİ

880070   TV.YOLUYLA YAPILAN REKLAM VE İLAN GİDERLERİ

880071   DİĞER YOLLARLA YAPILAN REKLÂM GİDERLERİ

880072   DİĞER YOLLARLA YAPILAN İLAN GİDERLERİ

88008     KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ

88009     BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ

88010     AİDATLAR

88011     YARDIM VE BAĞIŞLAR

88012     TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

88013     KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

88014     NAKLİYE VE HAMALİYE GİDERLERİ

88015     DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ

88016     TEMİZLİK GİDERLERİ

88017     ORTAK GİDERLERE KATILMA GİDERLERİ

88018ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88019      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88099     DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

 

881          DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – Y.P.

 

88100     KİRA GİDERLERİ

88101     BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

88102     TAŞIT ARACI GİDERLERİ

88103     SİGORTA GİDERLERİ

88104     ISITMA AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ

88105     HABERLEŞME GİDERLERİ

88106     BASILI KÂĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ

88107     REKLÂM VE İLAN GİDERLERİ

88108     KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ

88109     BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ

88110     AİDATLAR

88111     YARDIM VE BAĞIŞLAR

88112     TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

88113     KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

88114     NAKLİYAT VE HAMMALİYE GİDERLERİ

88115     DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ

88116     TEMİZLİK GİDERLERİ

88117     ORTAK GİDERLERE KATILMA GİDERLERİ

88118     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88119      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88199     DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

 

882          DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - T.P.

 

88200     AKTİFLERİN SATIŞINDAN ZARARLAR

882000    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞER NİTELİĞİNDEKİ HİSSE SENETLERİNIN SATIŞINDAN ZARARLAR

882001   GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ZARARLAR

882002   MENKUL SATIŞINDAN ZARARLAR

882009   DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ZARARLAR

 

88202     ŞUBELERE VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

88203     TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

88204     SİVİL SAVUNMA FONU

88205     DENETİM VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ

88206     T. BANKALAR BİRLİĞİ MASRAF PAYI

88207     GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

88208     BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KATILIM PAYI

 

88299     DİĞER

 

883          DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – Y.P.

 

890          OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - T.P.

 

891          OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - Y.P.

 

894          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – T.P.

 

895          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – Y.P.

 

896          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – T.P.

 

897          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – Y.P.

 

898          PARASAL POZİSYON ZARARI – T.P.

 

89800     BİLÂNÇO HESAPLARI

89801      SONUÇ HESAPLARI

 

9

        

BİLÂNÇO DIŞI HESAPLAR

 

910          T.P.TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

 

91000     AÇIK KREDİ

910000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910001   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91010     NAKİT KARŞILIĞI

910100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910101   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91011     KEFALET KARŞILIĞI

910110   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910111   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91012     DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

910120   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910121   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91013     YURTİÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE

910130   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910131   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91014     YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE

910140   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910141   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91015     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

911          Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

 

91100     AÇIK KREDİ

911000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911001   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91110     NAKİT KARŞILIĞI

911100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911101   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91111     KEFALET KARŞILIĞI

911110   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911111   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91112     DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

911120   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911121   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91113     YURTİÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE

911130   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911131   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91114     YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE

911140   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911141   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91115     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

 

912          T.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

 

91200     LİMİT İÇİ GEÇİCİ TEM.MEK.İNŞAAT MÜHENDİSLİK İŞLERİ

91201     LİMİT DIŞI GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUP.İNŞAAT MÜHEND.İŞ.

91202     LİMİT İÇİ GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91203     LİMİT DIŞI GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91210     LİMİT İÇİ KESİN TEMİNAT MEKTUP.İNŞAAT MÜHEND.İŞLE.

91211     LİMİT DIŞI KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEN.İŞL.

91212     LİMİT İÇİ KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91213     LİMİT DIŞI KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91220     LİMİT İÇİ AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEND.İŞL.

91221     LİMİT DIŞI AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEN.İŞL.

91222     LİMİT İÇİ AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91223     LİMİT DIŞI AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91230     LİMİT İÇİ İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD.İÇ.DÜZ.TEMİNAT.MEK –

               İNŞ.MÜH.İŞ.

91231     LİMİT DIŞI İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD.İÇ. DÜZ.TEMİNAT.MEK.

-İNŞ.MÜH.İŞ

91232     LİMİT İÇİ İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD. İÇİN DÜZ.TEMİNAT.MEK –

               DİĞER

91233     LİMİT DIŞI İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD. İÇİN DÜZ.TEMİNAT.MEK –

               DİĞER

91240     GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91241     GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91250     PREFİNANSMANLA İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARI

91260     YURTİÇİ BANKALAR LİMİTİNDEN

91270     NAKDİ KREDİLERİN TEMİNATI İÇİN VERİLEN TEMİNAT

               MEKTUPLARI

91280     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

91290     DİĞER

 

913          Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

 

91300     GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91301     GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91310     KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞ.

91311     KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91320     AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞ.

91321     AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91330     İST.İŞV.YAP.KES.MÜTE.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEK -İNŞ.MÜH.İŞ.

91331     İST.İŞV.YAP.KES. MÜTE.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEK -İNŞ.MÜH.İŞ.

91340     GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91341     GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91350     PREFİNANSMANLA İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARI

91360     YURTİÇİ BANKALAR LİMİTİNDEN

91370     NAKDİ KREDİLERİN TEMİNATI İÇİN VERİLEN TEMİNAT

               MEKTUPLARI

91380     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

91390     DİĞER

 

920          KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

 

92000     AÇIK KREDİ

920000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920001   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92010     NAKİT KARŞILIĞI

920100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920101   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92011     KEFALET KARŞILIĞI

920110   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920111   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92012     DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

920120   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920121   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92013     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

921          KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.

 

92100     AÇIK KREDİ

921000   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921001   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92110     NAKİT KARŞILIĞI

921100   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921101   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92111     KEFALET KARŞILIĞI

921110   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921111   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92112     DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

921120   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921121   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92113     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

922          KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

 

92200     KABUL KREDİLERİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

922000   AVAL VERİLENLER

922001   AVAL VERİLMEYENLER

 

92202     MAL MUKABİLİ İTHALAT

922020   AVAL VERİLENLER

922021   AVAL VERİLMEYENLER

 

92204     VESAİK MUKABİLİ İTHALAT

922040   AVAL VERİLENLER

922041   AVAL VERİLMEYENLER

 

92206     DİĞER BANKA KABULLERİ

922060   AVAL VERİLENLER

922061   AVAL VERİLMEYENLER

 

92220     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

 

923          KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

 

92300     KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

923000   AVAL VERİLENLER

923001   AVAL VERİLMEYENLER

 

92302     MAL MUKABİLİ İTHALAT

923020   AVAL VERİLENLER

923021   AVAL VERİLMEYENLER

 

92304     VESAİK MUKABİLİ İTHALAT

923040   AVAL VERİLENLER

923041   AVAL VERİLMEYENLER

 

92306     DİĞER BANKA KABULLERİ

923060   AVAL VERİLENLER

923061   AVAL VERİLMEYENLER

 

92320     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

 

930          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR - T.P.

 

93000     AÇIK İTHALAT AKREDİTİFLERİ

93002     TEMİNATLI İTHALAT AKREDİTİFLERİ

93010     TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ

93020     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

931          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR - Y.P.

 

93100     AÇIK İTHALAT AKREDİTİFLERİ

93102     TEMİNATLI İTHALAT AKREDİTİFLERİ

93110     TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ

93120     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

932          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR - T.P.

 

93200     KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

932000   TEYİTLİ

932001   TEYİTSİZ

 

93203     VESAİK İBRAZINDA ÖDENECEK İTHALAT AKREDİTİFLERİ

932030   TEYİTLİ

932031   TEYİTSİZ

 

93204     VADELİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

932040   TEYİTLİ

932041   TEYİTSİZ

 

93210     TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ

93220     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

 

93290     DİĞER AKREDİTİFLER

932900   GARANTİ AKREDİTİFLERİ

932901   DİĞER

 

933          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR - Y.P.

 

93300     KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

933000   TEYİTLİ

933001   TEYİTSİZ

93303     VESAİK İBRAZINDA ÖDENECEK İTHALAT AKREDİTİFLERİ

933030   TEYİTLİ

933031   TEYİTSİZ

 

93304     VADELİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

933040   TEYİTLİ

933041   TEYİTSİZ

 

93310      TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ

93320     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

 

93390     DİĞER AKREDİTİFLER

933900   GARANTİ AKREDİTİFLERİ

933901   DİĞER

 

934          MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

93420     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

934200   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

934201   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93430     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934300   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

934301   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

93431     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934310   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

934311   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93432     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934320   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

934321   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

93439     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934390   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

934390   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

93440     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934400   PARA ALIM OPSİYONLARI

934401   PARA SATIM OPSİYONLARI

934402   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

934403   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

          ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934404   PARA ALIM OPSİYONLARI

934405   PARA SATIM OPSİYONLARI

934406   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

934407   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

       SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934408   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

934409   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

          ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934410   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

934411   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934412   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

934413   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934414   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

934415   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934418   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

934419   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934420   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

934421   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

93499     DİĞER

934990   ALIM İŞLEMLERİ

934991   SATIM İŞLEMLERİ

 

935          MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

93520     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

935200   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

935201   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93530     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935300   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

935301   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

93531     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935310   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

935311   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93532     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935320   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

935321   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

93539     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935390   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

935390   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

93540     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

       SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935400   PARA ALIM OPSİYONLARI

935401   PARA SATIM OPSİYONLARI

935402   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

935403   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

          ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935404   PARA ALIM OPSİYONLARI

935405   PARA SATIM OPSİYONLARI

935406   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

935407   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

       SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935408   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

935409   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

          ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935410   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

935411   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935412   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

935413   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935414   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

935415   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935418   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

935419   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935420   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

935421   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

93599     DİĞER

935990   ALIM İŞLEMLERİ

935991   SATIM İŞLEMLERİ

 

936               MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

93620     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

936200   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

936201   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93630     FUTURES FAİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

936300   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

936301   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

93631     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

936310   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

936311   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93632     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

936320   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

936321   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

93639     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

936390   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

936390   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

93640     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936400   PARA ALIM OPSİYONLARI

936401   PARA SATIM OPSİYONLARI

936402   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

936403   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

          ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936404   PARA ALIM OPSİYONLARI

936405   PARA SATIM OPSİYONLARI

936406   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

936407   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

       SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936408   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

936409   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

          ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936410   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

936411   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936412   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

936413   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936414   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

936415   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936418   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

936419   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936420   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

936421   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

93699     DİĞER

936990   ALIM İŞLEMLERİ

936991   SATIM İŞLEMLERİ

 

937          MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

93720     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

937200   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

937201   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93730     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937300   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

937301   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

93731     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937310   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

937311   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93732     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937320   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

937321   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

93739     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937390   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

937390   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

93740     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

       SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937400   PARA ALIM OPSİYONLARI

937401   PARA SATIM OPSİYONLARI

937402   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

937403   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

          ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937404   PARA ALIM OPSİYONLARI

937405   PARA SATIM OPSİYONLARI

937406   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

937407   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

       SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937408   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

937409   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

          ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937410   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

937411   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937412   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

937413   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937414   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

937415   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937418   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

937419   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937420   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

937421   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

93799      DİĞER

937990   ALIM İŞLEMLERİ

937991   SATIM İŞLEMLERİ

 

940          CİRANTALARIMIZ - T.P.

 

941          CİRANTALARIMIZ - Y.P.

 

942          CİROLARIMIZ - T.P.

 

943          CİROLARIMIZ - Y.P.

 

944          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – T.P.

 

94400     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

944000   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

944001   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

944002   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

944003   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

944004   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944005   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944006   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944007   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944018   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

944019   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

944020   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

944021   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

944022   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944023   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944024   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944025   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944026   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944027   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944028   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944029   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944030   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944031   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944038   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944039   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

944040    FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

944041   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

944042   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944043   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944044   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944045   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944046   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944047   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944058   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944059   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

944060   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944061   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944062   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944063   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944064   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944065   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944066   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944067   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944068   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944069   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944070   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944071   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944072   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944073   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944074   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944075   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944086   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944087   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944088   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944089   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

944098   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

944099   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94410     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

944100   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

944101   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

944102   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

944103   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

944104   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944105   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944106   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944107   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944118   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

944119   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

944120   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

944121   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

944122   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944123   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944124   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944125   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944126   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944127   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944128   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944129   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944130   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944131   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944138   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944139   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

944140   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

944141   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

944142   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944143   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944144   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944145   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944146   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944147   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944158   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944159   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

944160   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944161   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944162   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944163   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944164   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944165   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944166   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944167   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944168   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944169   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944170   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944171   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944172   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944173   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944174   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944175   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944186   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944187   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944188   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944189   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

944198   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

944199   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94420     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

944200   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

944201   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

944202   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

944203   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

944204   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944205   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944206   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944207   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944218   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

944219   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

944220   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

944221   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

944222   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944223   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944224   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944225   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944226   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944227   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944228   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944229   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944230   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944231   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944238   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944239   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

944240   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

944241   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

944242   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944243   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944244   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944245   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944246   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944247   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944258   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944259   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

944260   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944261   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944262   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944263   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944264   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944265   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944266   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944267   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944268   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944269   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944270   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944271   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944272   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944273   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944274   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944275   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944286   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944287   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944288   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944289   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

944298   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

944299   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

945          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

94500     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

945000   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

945001   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

945002   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

945003   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

945004   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945005   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945006   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945007   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945018   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

945019   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

945020   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

945021   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

945022   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945023   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945024   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945025   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945026   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945027   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945028   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945029   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945030   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945031   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945038   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945039   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

945040   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

945041   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

945042   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945043   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945044   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945045   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945046   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945047   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945058   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945059   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

945060   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945061   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945062   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945063   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945064   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945065   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945066   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945067   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945068   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945069   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945070   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945071   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945072   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945073   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945074   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945075   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945086   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945087   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945088   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945089   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

945098   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

945099   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94510     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

945100   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

945101   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

945102   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

945103   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

945104   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945105   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945106   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945107   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945118   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

945119   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

945120   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

945121   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

945122   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945123   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945124   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945125   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945126   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945127   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945128   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945129   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945130   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945131   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945138   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945139   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

945140   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

945141   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

945142   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945143   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945144   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945145   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945146   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945147   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945158   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945159   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

945160   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945161   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945162   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945163   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945164   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945165   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945166   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945167   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945168   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945169   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945170   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945171   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945172   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945173   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945174   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945175   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945186   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945187   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945188   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945189   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

945198   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

945199   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94520     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

945200   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

945201   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

945202   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

945203   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

945204   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945205   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945206   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945207   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945218   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

945219   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

945220   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

945221   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

945222   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945223   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945224   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945225   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945226   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945227   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945228   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945229   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945230   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945231   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945238   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945239   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

945240   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

945241   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

945242   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945243   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945244   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945245   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945246   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945247   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945258   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945259   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

945260   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945261   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945262   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945263   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945264   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945265   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945266   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945267   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945268   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945269   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945270   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945271   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945272   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945273   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944274   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945275   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945286   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945287   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945288   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945289   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

945298   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

945299   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

946          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – T.P.

 

94600     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

946000   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

946001   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

946002   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

946003   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

946004   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946005   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946006   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946007   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946018   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

946019   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

946020   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

946021   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

946022   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946023   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946024   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946025   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946026   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946027   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946028   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946029   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946030   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946031   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946038   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946039   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

946040   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

946041   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

946042   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946043   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946044   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946045   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946046   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946047   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946058   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946059   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

946060   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946061   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946062   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946063   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946064   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946065   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946066   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946067   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946068   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946069   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946070   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946071   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946072   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946073   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946074   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946075   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946086   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946087   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946088   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946089   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

946098   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

946099   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94610     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

946100   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

946101   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

946102   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

946103   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

946104   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946105   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946106   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946107   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946118   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

946119   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

946120   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

946121   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

946122   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946123   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946124   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946125   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946126   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946127   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946128   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946129   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946130   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946131   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946138   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946139   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

946140   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

946141   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

946142   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946143   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946144   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946145   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946146   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946147   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946158   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946159   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

946160   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946161   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946162   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946163   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946164   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946165   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946166   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946167   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946168   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946169   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946170   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946171   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946172   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946173   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946174   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946175   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946186   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946187   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946188   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946189   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

946198   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

946199   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94620     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

946200   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

946201   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

946202   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

946203   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

946204   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946205   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946206   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946207   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946218   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

946219   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

946220   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

946221   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

946222   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946223   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946224   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946225   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946226   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946227   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946228   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946229   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946230   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946231   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946238   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946239   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

946240   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

946241   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

946242   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946243   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946244   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946245   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946246   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946247   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946258   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946259   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

946260   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946261   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946262   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946263   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946264   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946265   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946266   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946267   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946268   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946269   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946270   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946271   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946272   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946273   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946274   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946275   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946286   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946287   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946288   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946289   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

946298   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

946299   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

947          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – Y.P.

 

94700     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

947000   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

947001   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

947002   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

947003    VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

947004   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947005   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947006   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947007   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947018   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

947019   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

947020   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

947021   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

947022   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947023   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947024   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947025   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947026   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947027   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947028   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947029   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947030   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947031   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947038   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947039   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

947040   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

947041   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

947042   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947043   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947044   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947045   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947046   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947047   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947058   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947059   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

947060   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947061   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947062   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947063   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947064   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947065   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947066   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947067   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947068   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947069   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947070   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947071   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947072   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947073   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947074   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947075   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947086   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947087   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947088   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947089   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

947098   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

947099   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94710     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

947100   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

947101   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

947102   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

947103   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

947104   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947105   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947106   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947107   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947118   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

947119   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

947120   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

947121   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

947122   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947123   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947124   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947125   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947126   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947127   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947128   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947129   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947130   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947131   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947138   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947139   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

947140   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

947141   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

947142   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947143   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947144   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947145   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947146   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947147   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947158   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947159   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

947160   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947161   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947162   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947163   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947164   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947165   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947166   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947167   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947168   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947169   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947170   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947171   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947172   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947173   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947174   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947175   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947186   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947187   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947188   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947189   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

947198   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

947199   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94720     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

947200   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

947201   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

947202   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

947203   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

947204   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947205   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947206   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947207   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947218   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

947219   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

947220   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

947221   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

947222   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947223   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947224   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947225   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947226   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947227   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947228   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947229   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947230   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947231   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947238   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947239    DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

947240   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

947241   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

947242   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947243   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947244   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947245   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947246   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947247   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947258   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947259   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

947260   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947261   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947262   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947263   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947264   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947265   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947266   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947267   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947268   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947269   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947270   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947271   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947272   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947273   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947274   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947275   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947286   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947287   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947288   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947289   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

947298   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

947299   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

950          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN ALACAKLAR - T.P.

 

951          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN ALACAKLAR - Y.P.

 

952          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN BORÇLAR - T.P.

 

953          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN BORÇLAR - Y.P.

 

954          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

955          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

956          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

957          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

960          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR - T.P

 

961          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR - Y.P

 

962          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - T.P.

 

96200     TAKSİDE BAĞLANMIŞ ZORUNLU KARŞILIKLARDAN

96201      RİSKİ BANKAYA RÜCU EDİLEBİLEN BANKAMIZ AKTİF DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN

96202     KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

962020   NAKDİ KREDİLER İÇİN VERİLENLER

962029   DİĞER

 

96299     DİĞER

962990    GARANTİLERİMİZDEN

962991   KEFALETLERİMİZDEN

 

963          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - Y.P.

 

96300     TAKSİDE BAĞLANMIŞ ZORUNLU KARŞILIKLARDAN

96301      RİSKİ BANKAYA RÜCU EDEBİLEN BANKAMIZ AKTİF DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN

96302     KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

963020    NAKDİ KREDİLER İÇİN VERİLENLER

963029    DİĞER

 

96399     DİĞER

963990   GARANTİLERİMİZDEN

963991   KEFALETLERİMİZDEN

 

964          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – T.P.

 

96400     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964000    VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

964001   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

964004   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

964005   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

964006   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

964007   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

964008   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

964009   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

964018   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

964019   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96410     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964100   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

964101   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

964102   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

964103   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

964108   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

964109   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

964110   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

964111   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

964112   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

964113   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

964114   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

964115   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

964118   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

964119   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

96420     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

964200   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

964201   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

96430     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964300   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

964301   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

96431     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964310   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

964311   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96432     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964320   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

964321   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

96439     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964390   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

964391   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

96440     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

964400   PARA ALIM OPSİYONLARI

964401   PARA SATIM OPSİYONLARI

964402   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

964403   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

964404   PARA ALIM OPSİYONLARI

964405   PARA SATIM OPSİYONLARI

964406   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

964407   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

964408   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

964409   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

964410   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

964411   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

964412   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

964413   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

964414   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

964415   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

964418   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

964419   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

964420   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

964421   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

96499     DİĞER

964990   ALIM İŞLEMLERİ

964991   SATIM İŞLEMLERİ

 

965          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

96500     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965000   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ-DÖVİZ – TL.

965001   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ-DÖVİZ – DÖVİZ

965002   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – TL.

965003   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – DÖVİZ

965004   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

965005   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

965006   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

965007   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

965008   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

965009   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

965018   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

965019   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96510     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965100   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ  - DÖVİZ - TL.

965101   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - DÖVİZ

965102   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - TL.

965103   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - DÖVİZ

965104   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - TL.

965105   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - DÖVİZ

965106   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - TL

965107   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ – DÖVİZ

965108   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

965109   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

965110   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

965111   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

965112   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

965113   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

965114   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

965115   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

965118   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

965119   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

96520     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

965200   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

965201   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

96530     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965300   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

965301   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

96531      FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965310   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

965311   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96532     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965320   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

965321   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

96539     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965390   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

965391   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

96540     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

965400   PARA ALIM OPSİYONLARI

965401   PARA SATIM OPSİYONLARI

965402   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

965403   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF=

 

965404   PARA ALIM OPSİYONLARI

965405   PARA SATIM OPSİYONLARI

965406   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

965407   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

965408   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

965409   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

965410   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

965411   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

965412   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

965413   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

965414   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

965415   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

965418   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

965419   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

965420   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

965421   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

96599     DİĞER

965990    ALIM İŞLEMLERİ

965991   SATIM İŞLEMLERİ

 

966          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – T.P.

 

96600     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

966000   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

966001   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

966004   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

966005   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

966006   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

966007   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

966008   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

966009   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

966018   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

966019   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96610     SWAP ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ

966100   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

966101   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

966102   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

966103   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

966108   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

966109   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

966110   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

966111   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

966112   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

966113   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

966114   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

966115   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

966118   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

966119   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

96620     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

966200   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

966201   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

96630     FUTURES FAİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

966300   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

966301   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

96631     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

966310   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

966311   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96632     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

966320   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

966321   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

96639     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

966390   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

966391   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

96640     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

966400   PARA ALIM OPSİYONLARI

966401   PARA SATIM OPSİYONLARI

966402   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

966403   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

966404   PARA ALIM OPSİYONLARI

966405   PARA SATIM OPSİYONLARI

966406   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

966407   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

966408   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

966409   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

966410   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

966411   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

966412   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

966413   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

966414   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

966415   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

966418   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

966419   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

966420   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

966421   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

96699     DİĞER

966990    ALIM İŞLEMLERİ

966991   SATIM İŞLEMLERİ

 

967          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – Y.P.

 

96700     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967000   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

967001   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

967004   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

967005   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

967006   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

967007   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

967008   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

967009   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

967018   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

967019   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96710     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967100   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ-TL

967101   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ-DÖVİZ

967102   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ-TL

967103   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ-DÖVİZ

967104   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ-TL

967105   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ-DÖVİZ

967106   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ-TL

967107   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ-DÖVİZ

967108   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

967109   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

967110   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

967111   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

967112   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

967113   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

967114   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

967115   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

967118   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

967119   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

96720     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

967200   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

967201   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

96730     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967300   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

967301   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

96731     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967310   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

967311   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96732     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967320   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

967321   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

96739     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967390   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

967391   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

96740     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

967400   PARA ALIM OPSİYONLARI

967401   PARA SATIM OPSİYONLARI

967402   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

967403   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

967404   PARA ALIM OPSİYONLARI

967405   PARA SATIM OPSİYONLARI

967406   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

967407   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

967408   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

967409   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

967410   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

967411   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

967412   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

967413   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

967414   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

967415   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

967418   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

967419   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

967420   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

967421   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

96799     DİĞER

967990    ALIM İŞLEMLERİ

967991   SATIM İŞLEMLERİ

 

970          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.ALACAK.- T.P.

 

97000     BANKAMIZCA TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KRED.ALACAKLAR

97001     MÜŞTERİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN PREFİNAN.KRED.ALACAKLAR

 

971          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.ALACAK.- Y.P.

 

97100     BANKAMIZCA TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KRED.ALACAKLAR

97101     MÜŞTERİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN PREFİNAN.KRED.ALACAKLAR

 

972          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.BORÇLAR - T.P.

 

973          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.BORÇLAR - Y.P.

 

975          DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN ALACAKLAR - Y.P.

 

977          DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN BORÇLAR - Y.P.