Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 18.09.2002 Çarşamba  Sayı: 24880 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(2002/10) 
 

 

             Başvuru

             Madde 1- 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anlaş), Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli "motosiklet iç ve dış lastikleri"nin Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiası ile, anılan ülkeler menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

 

             Başvuru konusu madde

             Madde 2- Şikayet konusu maddeler, motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ile motosikletlerin tekerleklerinin içine yerleştirilen kauçuktan iç lastiklerdir. Söz konusu maddeler, Gümrük Tarife Cetveli'nin 4011.40 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler" ile 4013.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler"dir.

             Motosiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi (extrusion), topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak imal edilmektedir.

             Motosiklet iç lastiği, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya kesme, sibop çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştirilmesi, pişim, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal edilmektedir.

 

             Başvurunun desteklenmesi

             Madde 3- Diğer üretici olan Birlas A.Ş.'nin Ağustos 2000 tarihinde kapanması dolayısıyla şikayetçi firma Anlaş şu an tek üretici konumundadır. Bu nedenle Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde şikayetçi firmanın yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

 

             Damping iddiası

             Madde 4- Damping marjının hesaplanmasında her bir ülke için ve her bir ürüne ilişkin olarak ayrı ayrı tespit edilen normal değerler ile ihraç fiyatları karşılaştırılmıştır.

             Tayland menşeli ürünler için, anılan ülkeden Avrupa Birliği'ne (AB) 2001 Mayıs-2002 Nisan dönemi (Mevcut son 12 aylık veriler) CIF ihraç fiyat ortalaması normal değer olarak alınmıştır.

             ÇHC'nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değer tespitinde Yönetmelik'in 7 nci maddesi hükümleri uygulanmıştır. Bu çerçevede, Tayland'ın uygun bir emsal ülke olduğu kabul edilerek, ÇHC'den Mart 2002 tarihine ait ihraç faturalarındaki birim fiyatlar ile karşılaştırmak amacıyla, bu ülke için emsal ülke olarak alınan Tayland'dan AB'ye Mart 2002 tarihindeki CIF ihraç fiyat ortalaması normal değer olarak alınmıştır.

             İhraç fiyatı, ÇHC için ithal faturalarına, Tayland için Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine dayandırılmıştır.

             Damping marjı hesaplanırken ihraç fiyatları ile normal değerler FOB bazda karşılaştırılmıştır. Bu şekilde hesaplanan damping marjlarının her iki ülke için de önemli oranlarda olduğu tespit edilmiştir.

             İkinci bir yöntem olarak da; fiili ithal faturalarına dayanan tip bazındaki ihraç fiyatları ile oluşturulmuş normal değerler karşılaştırılmıştır. Fiyat karşılaştırması aynı tipler ve aynı koşullar nazara alınarak yapılmıştır. Bu suretle tespit edilen damping marjlarının da her iki ülke için önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

 

             Zarar ve nedensellik iddiası

             Madde 5- ÇHC ve Tayland kaynaklı şikayet konusu ürünlerdeki ithalatın mutlak anlamda ve yurt içi tüketime göre önemli ölçüde artış gösterdiği gözlenmiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı ve yerli üretici fiyatlarını yüksek oranlarda kırdığı görülmüştür.

             Bu durum sonucunda, başvuru aşamasında sunulan delillerden, dampingli olduğu iddia edilen fiyatlarla yapılan söz konusu maddeler ithalatının yerli üretim dalının üretiminde, satışlarında, kapasite kullanımında, pazar payında ve karlılığında ciddi olumsuzluklara yol açtığı anlaşılmıştır.

 

             Karar ve işlemler

             Madde 6- Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca 05/09/2002 tarihinde ÇHC ve Tayland menşeli söz konusu maddeler için, Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

             Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 

             Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

             Madde 7- Yönetmelik'in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Tayland'ın serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC'de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ'in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik'in 5 inci maddesi uygulanır.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             Madde 8- Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddelerin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ'in yayım tarihini takiben 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunmaları gerekmektedir.

             Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye'deki resmi temsilciliklerine de gönderilecektir.

 

             Süreler

             Madde 9- Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ'in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             Soru formunda istenilenlerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak Tebliğ'in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir.

 

             Tarafların dinlenmesi

             Madde 10- Yönetmelik'in 24 üncü maddesi çerçevesinde, yazılı olarak başvuran ilgili taraflara, gerekçelerinin haklı görülmesi halinde, soruşturmanın herhangi bir safhasında konuya ilişkin görüşlerini sunmaları için olanak tanınacaktır.

             Diğer taraftan, bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde tüm tarafların bir arada dinlenmesine ve bilgilendirilmesine imkan sağlayacak bir "kamu dinleme toplantısı" yapılması düşünülmektedir. Kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen tarafların, bu isteklerini ve katılacak kişiler ile bulundukları görevleri, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Taleplerin alınmasını müteakip toplantının yeri ve zamanı taraflara bildirilecektir.

 

             İşbirliğine gelinmemesi

             Madde 11- Yönetmelik'in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.


             Geçici önlem alınması ve vergilerin geriye dönük uygulanması

             Madde 12- Karar'ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem şeklindeki vergiler geriye dönük olarak uygulanabilir.

 

             Yetkili merci ve adresi

             Madde 13- Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90.312.212 88 00/1361

             Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

             E-posta: damping@dtm.gov.tr

 

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             Madde 14- Soruşturma, bu Tebliğ'in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

 

             Yürürlük

             Madde 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.