Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 26.04.2002 Cuma Sayı: 24737 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/3) 
 

  

             Başvuru

             Madde 1- 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş., Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli "poliesterlerden sentetik devamsız lifler"in Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, anılan ülkeler menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

 

             Başvuru konusu madde

             Madde 2- Polyester elyaf, çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş polyester filamentlerin ya da devamlı liflerin kullanım yeri ve amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmesiyle elde edilir. Tekstil ve dokusuz yüzeyler üretiminde kullanılır.

             Başvuru konusu madde, Gümrük Tarife Cetveli'nin 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "poliesterlerden sentetik devamsız lifler"dir. Bahse konu ürün bundan sonra kısaca polyester elyaf olarak anılacaktır.

 

             Başvurunun desteklenmesi

             Madde 3- Sönmez Filament A.Ş.'nin polyester elyaf üretiminden çekilmesi dolayısıyla şikayetçi firma şu an tek üretici konumundadır. Bu nedenle Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde şikayetçi firmanın yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

 

             Damping iddiası

             Madde 4- Söz konusu madde ile ilgili normal değer belirlenirken iç piyasa fiyatlarının ve oluşturulmuş değerin kullanılması olmak üzere iki ayrı yöntem kullanılmıştır. İhraç fiyatlarının belirlenmesinde ise Devlet İstatistik Enstitüsü'nden (DİE) ve ithalat faturalarından edinilen veriler kullanılmıştır. Her iki yöntemle yapılan hesaplamalar sonucunda da soruşturmaya konu ülkelerin her biri için önemli oranlarda damping marjları tespit edilmiştir.

 

             Zarar ve nedensellik iddiası

             Madde 5- Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatının Türkiye'deki tüketimine göre nisbi olarak önemli ölçüde artış gösterdiği izlenmiştir. Şikayet konusu ithalatın maddenin genel ithalatı içindeki payının önemli düzeyde olduğu ve yıllar itibariyle artış eğiliminde bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, adı geçen ülkelerden yapılan ithalata ait fiyatların, yerli üreticinin fiyatlarını yüksek oranlarda kırdığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, başvuruda sunulan delillerden, dampingli olduğu iddia edilen fiyatlarla yapılan söz konusu madde ithalatının yerli üretim dalının satışlarında, pazar payında, kapasite kullanımında ve diğer ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı anlaşılmıştır.

 

             Karar ve işlemler

             Madde 6- Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca 05/04/2002 tarihinde Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

             Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             Madde 7- Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticisine, Müsteşarlıkça bilinen ithalatçılarına ve yurt dışındaki üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu gönderilen firmalar listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderilen firmalar listesinde yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunması ve soru formlarını doldurarak DTM İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

             Ayrıca, soru formlarının ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye'deki resmi temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

 

             Süreler

             Madde 8- Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 7 nci maddede belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılması gerekmektedir.

             Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir.

             Tarafların dinlenmesi

             Madde 9- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 24 üncü maddesi çerçevesinde, yazılı olarak başvuran ilgili taraflara, başvurularının haklı gerekçelerini bildirmeleri koşuluyla, soruşturmanın herhangi bir safhasında konuya ilişkin görüşlerini sunmaları için olanak tanınacaktır.

             Diğer taraftan, bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tüm tarafların bir arada dinlenmesine ve bilgilendirilmesine imkan sağlayacak bir "kamu dinleme toplantısı" yapılması düşünülmektedir. Kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen tarafların, bu isteklerini ve katılacak kişiler ile bulundukları görevleri, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Taleplerin alınmasını müteakip toplantının yeri ve zamanı taraflara bildirilecektir.

 

             İşbirliğine gelinmemesi

             Madde 10- Yönetmelik'in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süre içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

 

             Yetkili merci ve adresi

             Madde 11- Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili makama iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90.312.212 88 00/1383 veya 1361

             Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

             E-posta: damping@dtm.gov.tr

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

 

             Madde 12- Soruşturma, bu Tebliğ'in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

 

             Yürürlük

             Madde 13- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme
             Madde 14-
Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.