Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 26.07.2002 Cuma Sayı: 24827 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(2002/9) 
 

             Madde 1- 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğin 7 nci ve 8 nci maddelerinde soruşturma konusu ürünle ilgili olarak yapılan açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas, mezkur Tebliğin EK'inde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyon numarası ve karşılığı eşya tanımıdır. Gümrük idareleri bu esas çerçevesinde dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

             Madde 2- Söz konusu Tebliğin EK'inde yer alan eşya listesinin sekizinci sırasında bulunan 5407.42.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralı madde ismi "Diğerleri (naylon elek/ağ hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.

 

             Yürürlük

             Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.