Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 07.02.2004 Cumartesi Sayı: 25366 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2004/2)

 

 

Başvuru

Madde 1- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler Betareks Metalize İplik ve Ambalaj San. A.Ş. ve Doksan Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan menşeli "dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler"in Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, bu ülkeler menşeli söz konusu maddenin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır.

 

Başvuru konusu madde

Madde 2- Başvuru konusu madde, 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri"dir.

 

Başvurunun desteklenmesi

Madde 3- Şikayetçi firmaların toplam Türkiye benzer mal üretiminin tamamını gerçekleştirdiği tespit olunmuş, böylece, Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayetin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

 

Damping iddiası

Madde 4- Normal değerin belirlenmesinde, ÇHC, Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan için, ülke koşullan dikkate alınmak suretiyle oluşturulmuş değer yöntemine başvurulmuştur. Değerlendirmelerde, en çok üretime ve ticarete konu olan metalize ipliğe ilişkin normal değer esas alınmıştır.

İhraç fiyatları, Yönetmelik'in 9 uncu maddesi çerçevesinde, 2003 yılı Ocak-Eylül döneminde şikayete konu ülkelerden Türkiye'ye yapılan başvuru konusu madde ihracatının ağırlıklı ortalama fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır.

Damping marjları hesaplarken ihraç fiyatı FOB baza indirgenmiş, ayrıca fabrika çıkış aşamasına getirmek için bir ayarlama yapılmamıştır. Yapılan değerlendirmede, şikayete konu ülkeler menşeli ürünlere ilişkin damping marjlarının önemli oranlarda olduğu tespit edilmiştir.

 

Zarar ve nedensellik iddiası

Madde 5- Söz konusu maddenin şikayete konu ülkelerden toplam ithalatı, mutlak ve nispi anlamda önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu çerçevede 2003 Ocak-Eylül döneminde 2000 yılına oranla sözkonusu ürünlerin toplam ithalatının %8,28 artarken şikayete konu ülkelerden toplam ithalatın %43,84 arttığı, diğer ülkelerden ithalatın ve %55,46 azaldığı, şikayete konu ülkelerin toplam pazar payının önemli ölçüde yükseldiği ve bu ülkelerden ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı görülmüştür.

Aynı dönemler itibariyle yerli üreticilerin üretim miktarları, yurtiçi satışları, dönem sonu stokları, kapasite kullanım oranları ve istihdam gibi temel göstergeleri belirgin bir kötüleşme gözlenmekte olup, bu olumsuzlukların dampingli ithalata bağlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Karar ve işlemler

Madde 6- Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca ÇHC, Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

Madde 7- Yönetmelik'in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada şikayete konu ülkelerden Çin Tayvanı, Hindistan veya Güney Kore'den uygun olanının emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC'de soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde l deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ'in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik'in 5 inci maddesi uygulanır.

 

Soru formu ve bilgilerin toplanması

Madde 8- Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye'deki resmi temsilciliklerine de gönderilecektir.

 

Süreler

Madde 9- Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ'in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

Soru formunda istenilenlerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ'in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluştan, tüketici demekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir.

 

İşbirliğine gelinmemesi

Madde 10- Yönetmelik'in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

 

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

Madde 11- Karar'ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem şeklindeki vergiler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

 

Yetkili merci ve adresi

Madde 12- Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.2047710; 2047702; Faks:+90.312.212 87 65 veya212 87 11

E-posta: damping@dtm.gov.tr

 

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Madde 13- Soruşturma, bu Tebliğ'in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

 

Yürürlük

Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.