Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 04.05.2004 Salı Sayı: 25452 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

"CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ NO: (2004/29)
 

 

Madde 1 - 14/2/2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2004/9 sayılı "CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 5 - Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olan ekli tabloda (Ek- 1) belirtilen Yönetmelikler kapsamı ürünlerde 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri aranmaz ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Yönetmelikler kapsamında yer alan bu ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşlar tarafından yapılır.”

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.