ithalathakrek                      
Resmi Gazete: 04.03.1999 Perşembe Sayı: 23629 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(99/3)
       

            Başvuru 
            Madde 1- 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı kanunla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Eki GATT 1994'ün VI'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma (Anti-Damping Anlaşması) ile 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 8/9/1989 tarihli ve 89/14506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe Konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 27/9/1989 tarihli ve 20295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, SASA Sun'i ve Sentetik Elyaf Sanayii A.Ş. "polyesterlerden sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette işlem görmemiş)"in Güney Kore ve Endonezya'dan Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiğini ve bu durumun yerli üretimde zarara neden olduğunu ileri sürerek, anılan ülkeler menşeli sözkonusu madde ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuştur. 

            Başvuru konusu madde 
            Madde 2- Başvuru konusu madde, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan Güney Kore ve Endonezya menşeli "polyesterlerden sentetik devamsız lifler"dir. Söz konusu GTİP yalnızca bilgi olarak verilmiş olup, anılan ürünün GTİP sınıflandırması konusunda bağlayıcı değildir. 

            Polyester elyaf, çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş polyester filament liflerinden, ya da devamlı liflerden ibaret olan polyester demetlerinin kullanım yeri ve amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmesi ile elde edilir. 

            Başvurunun desteklenmesi 
            Madde 3- Şikayette bulunan yerli üretici SASA Sun'i ve Sentetik Elyaf Sanayii A.Ş.'nin Türkiye'deki anılan madde üretiminin %96,4'ünü temsil ettiği tespit edilmiştir. 

            Damping iddiası 
            Madde 4- Başvuruda, damping iddiası, Güney Kore için uluslararası yayınlarda yer alan aylık Güney Kore iç piyasa fiyatlarından, Endonezya için ise oluşturulmuş değer yöntemi kullanılarak elde edilen iç piyasa fiyatlarından gerekli ayarlamalar yapılarak bulunan normal değerler ile anılan ülkelerin Türkiye'ye ihraç fiyatlarının fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmasına dayandırılmış ve bu şekilde hesaplanan damping marjlarının önemli oranda olduğu görülmüştür. 

            Zarar iddiası 
            Madde 5- Başvuru aşamasında sunulan delillerden, anılan ülkeler menşeli polyester elyaf ithalatının mutlak anlamda ve yurt içi üretim ve tüketime oranla önemli miktarda arttığı görülmüştür. 

            Bu durum sonucunda, yerli sanayinin yurt içi piyasadan yeterince pay alamadığı, üretimi, satışları, kapasite kullanımı, fiyatları, karlılığı, stokları ve pazar payının olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. 

            Karar ve işlemler 
            Madde 6- Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca 19/2/1999 tarihinde Güney Kore ve Endonezya menşeli söz konusu madde için, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un 10'uncu ve ilgili Yönetmelik'in 5'inci maddeleri çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

            Soruşturma, Anti-Damping Anlaşması ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

            İhracatçıların örneklenmesi 
            Madde 7- Soruşturma kapsamında yer alan maddenin tiplerinin, satış işlemlerinin ve ihracatçı/üreticilerin çok sayıda olması halinde örnekleme yöntemine başvurulabilecektir. Burada ihracatçı/üretici deyimi yalnızca soruşturma konusu maddeyi üreterek doğrudan veya dolaylı şekilde Türkiye'ye ihraç eden menşe ülkedeki üreticileri kapsamaktadır. 

            İhracatçı/üreticiler için örnekleme yöntemine başvurulup başvurulmamasına karar verilmesine ve örneğin seçilmesine imkan sağlamak üzere, tüm ihracatçı/üreticilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıda belirtilen bilgileri DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne ulaştırmaları gerekmektedir. 

            a) İhracatçı/üreticinin adı, adresi, telefonu ve faks numarası ile yetkili kişinin ismi. 

            b) Soruşturma konusu maddenin 1 Mart 1998 - 28 Şubat 1999 döneminde Türkiye'ye satışlarından elde edilen tip bazında satış hasılası (ABD Doları) ile tip bazında satış miktarları (Ton). 

            c) Soruşturma konusu maddenin aynı dönemdeki ihracatçı ülke iç piyasasında yapılan satışlarından elde edilen toplam satış hasılası (ABD Doları) ile toplam satış miktarı (Ton). 

            d) İhracatçı/üretici firmanın soruşturma konusu madde üretimiyle ilgili ayrıntılı faaliyet alanları. 

            e) İhracatçı/üretici firmayla ilişkili firmaların (doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı firmalar) soruşturma konusu maddenin üretim ve/veya iç-dış ticaretiyle ilgili ayrıntılı faaliyet alanları. 

            f) Türkiye'ye satışlarda aracılık eden ticaret firmalarının unvan ve adresleri. 

            g) Örnekleme yapılması sırasında faydalı olabileceği düşünülen diğer bilgiler. 

            Bilgiyi veren üretici ihracatçılar soruşturma kapsamında oluşturulabilecek örneğe seçilmeleri halinde 8'inci maddede belirtilen soru formunu cevaplamayı ve yerinde doğrulama soruşturması yapılmasını kabul etmiş sayılırlar. 

            Bilgilerin iletilmesi için tanınan 15 günlük sürenin bitiminden sonra bu bilgiler değerlendirilerek örnekleme yapılıp yapılmamasına karar verilecektir. Hangi ihracatçı/üreticilerin örnek içinde yer alacağına karar verilmesi esnasında ilgili tarafların görüşleri de dikkate alınacaktır. 

            Soruşturma kapsamında örnek seçilen firmalardan bilahare 8'inci maddede belirtilen soru formunu doldurmaları istenecektir. 

            Soru formlarının gönderilmesi ve bilgilerin toplanması 
            Madde 8- Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla söz konusu maddenin ithalatçılarına ve ihracatçı/üreticilerine soru formları gönderilecektir. Soru formu gönderilen tarafların bu formları doldurması ve konuya ilişkin olası görüşlerini delilleriyle birlikte yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca, ihracatçı ülkelerin büyükelçiliklerine de soru formu iletilecektir. 

            Kendilerine soru formu ulaşmayan ithalatçıların bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 20 gün içerisinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne başvurarak soru formu temin etmeleri mümkündür. 

            Süreler 
            Madde 9- İthalatçıların ve ihracatçı/üreticilerin soru formlarını aldıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde yanıtlamaları halinde yanıtları dikkate alınacaktır. Soru formları gönderildikten 7 gün sonra alınmış kabul edilir. Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili taraflar ise (ihracatçı/üreticiler, ihracatçılar, ithalatçılar ve yerli üretici dışındaki taraflar) görüşlerini bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir. 

            Tarafların dinlenmesi 
            Madde 10- Anti-Damping Anlaşması'nın 6.2 maddesi ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi çerçevesinde, yazılı olarak başvuran ilgili taraflara, başvurularının haklı gerekçelerini bildirmek koşuluyla, soruşturmanın herhangi bir safhasında, konuya ilişkin görüşlerini sunmaları için olanak tanınacaktır. 
 
            Diğer taraftan, bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde tüm tarafların bir arada dinlenmesine ve bilgilendirilmesine imkan sağlayacak bir "kamu dinleme toplantısı" yapılması düşünülmektedir. Kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen tarafların bu isteklerini ve katılacak kişiler ve bulundukları görevleri, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Taleplerin alınmasını müteakip toplantının yeri ve zamanı taraflara bildirilecektir. 

            İşbirliğine gelinmemesi 
            Madde 11- Anti-Damping Anlaşması'nın 6.8 maddesinde ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 6'ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır. 

            Yetkili merci ve adresi 
            Madde 12- Soruşturmayla ilgili olarak sunulacak bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir: 

            Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
            İthalat Genel Müdürlüğü 
            Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 
            İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA 
            Tel : +90.312.212 88 00/1378, 1388; 1360, 1361 
            Faks: 212 87 65; 
            e-posta: sozeris@foreigntrade.gov.tr veya 
                          ozturkg@foreigntrade.gov.tr 

            Soruşturmanın başlangıç tarihi 
            Madde 13- Soruşturma, bu Tebliğ'in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir. 

            Yürürlük 
            Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme 
            Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.