Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.01.2000 Cuma Sayı: 23929 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Tarih       : 05/01/2000
        Karar No: 01 ÖİB-K 
        Konu      : EBÜ A.Ş. İşletme ve kombinalarının özelleştirilmesi


            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca;

            4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3. maddesinin son fıkrası çerçevesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 06.07.1995 tarih 95/52 sayılı ve 13.01.1998 tarih 98/03 sayılı Kararları ile İdaremize vermiş olduğu özelleştirme programındaki kuruluşlardan özelleştirme stratejisi tespit edilmiş olanların varlık ve haklarının satış ve devir onay yetkisine istinaden,

            Bakanlar Kurulu'nun 20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesi gereğince Özelleştirme programına alınmış sayılan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 23.04.1995 tarih ve Özelleştirme 95/36 sayılı strateji Karar'ı doğrultusunda Et ve Balık Ürünleri A.Ş. işletme ve kombinalarının varlık satış yöntemiyle özelleştirilmeleri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde;

            Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye ait;

            1) Burdur Kombinasının toplam 875.000- ABD Doları (sekizyüzyetmişbeşbin) bedelle BURDUR GÜÇBİRLİĞİ ORTAK GİRİŞİM GRUBU'na satılmasına, BURDUR GÜÇBİRLİĞİ ORTAK GİRİŞİM GRUBU tarafından İdarece verilecek süre içerisinde ihale şartnamesinde belirtilen şekilde Şirket kurulmaması veya kurulacak Şirketin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilerek geçici teminatının irat kaydedilmesine,

            2) Satış bedelinin %25'inin sözleşmenin imza tarihinde peşin olarak ödenmesi şartıyla, bakiye borcun 3 yıl içinde eşit taksitler halinde tahsil edilebilmesi için vade tanınmasına,

            3) Vadeye bağlanan bakiye satış bedeline, ABD Doları bazında yıllık %15 oranında basit faiz uygulanmasına,

            4) İhalenin iptal edilmesi halinde bahse konu işletmenin özelleştirilebilmesi için yeniden ihaleye çıkılmasına, karar verilmiştir.