Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.03.2000 Çarşamba Sayı: 23997 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Karar No: 2000/21
        Konu : Türkiye Zirai Donatım A.Ş. Şanlıurfa Alet ve Makinaları İşletmesinin satışı.


            TARİH   : 9/3/2000

            Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 02/02/2000 tarih, 707 sayılı yazısına istinaden, Kurulumuzun 11/3/1998 tarih, 98/25 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve satış, işletme hakkı verilmesi, kiralama ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden bir veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı kullanılması suretiyle özelleştirme çalışmaları devam eden Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'nin (Şirket) Şanlıurfa Tarım Alet ve Makinaları İşletmesi'nin (İşletme) varlık satışı suretiyle satılması için İdare tarafından yapılan ihale sonucunda İşletme'nin;

            1. En yüksek teklif sahibi Mehmet Güneş İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 5.150.000 (Beşmilyonyüzellibin) ABD Doları bedelle satılmasına; Mehmet Güneş İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının İdare lehine irad kaydedilerek İşletmenin 2. sıradaki teklif sahibi Dem-Et/Demir Et Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 5.100.000 (Beşmilyonyüzbin) ABD Doları bedelle satılmasına; Dem-Et/Demir Et Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının İdare lehine irad kaydedilmesine,

            2. Satış bedelinin asgari %25'inin sözleşme tarihinde peşin, kalan %75'inin 3 yılda eşit taksitlerle ve heryıl için bakiye borç üzerinden ödeme tarihi itibariyle hesaplanacak faizleri ile birlikte ABD Doları cinsinden tahsil edilmesine, vadeye bırakılan tutara yıllık %15 basit faiz uygulanmasına,

            3. Vadeye bağlanan bakiye ödemeler için, ABD Doları bazında, borcun vade farkını (faiz) ve satış sözleşmesinde öngörülebilecek cezai şartın da ödeneceğini içeren, İdare'ce kabul edilecek, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin teminat mektubu alınmasına, yine kamusal denetim için ihale şartları belgesinde belirtilen tutarda ABD Doları bazında, İdare'ce kabul edilecek, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin teminat mektubu alınmasına,

            4. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ile karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                              Üye                               Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ                  Yüksel YALOVA         Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                        Devlet Bakanı              Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                                Üye
    Sümer ORAL                                Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                               Sanayi ve Ticaret Bakanı