Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.04.2000 Cumartesi Sayı: 24028 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Karar No: 2000/37
        Konu : Petrol Ofisi A.Ş.'nin %51 Oranındaki Hissesinin Özelleştirilmesi


            Tarih : 21/4/2000

            Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 22.03.2000 tarih ve 2033 sayılı yazısına istinaden, 05.09.1990 tarih ve Özelleştirme 90/7 sayılı Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan, 4046 sayılı Kanun'un Geçici 11. Maddesi gereğince özelleştirme programına alınmış sayılan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı strateji kararı çerçevesinde Petrol Ofisi A.Ş.'nin (Şirket) %51 oranındaki hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde;

            1) Şirket hisselerinin %51'inin, T. İş Bankası A.Ş. - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir Anonim Şirket'e 1.260.000.000,- (Birmilyarikiyüzaltmışmilyon) ABD Doları bedel ile satılmasına,

            2) Toplam satış bedelinin %40'ı olan 504.000.000,- (Beşyüzdörtmilyon) ABD Dolarının sözleşme imza tarihinde peşin, toplam satış bedelinin %20'si olan 252.000.000,- (İkiyüzelliikimilyon) ABD Dolarının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, toplam satış bedelinin %20'si olan 252.000.000,- (İkiyüzelliikimilyon) ABD Dolarının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde, bakiye 252.000.000,- (İkiyüzelliikimilyon) ABD Dolarının ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde, satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına sözleşmenin imza tarihinden itibaren ödeme tarihleri itibariyle ABD Doları cinsinden yıllık %15 oranında basit faiz uygulanarak hesaplanacak faizleriyle birlikte ABD Doları cinsinden ödenmesine,

            3) Satış bedelinin vadeye bağlanan kısmı ile faizinin ve ihale şartnamesinde yer alan diğer yükümlülüklerin teminatı olarak İdarece kabul edilecek gayr-i kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz ve kesin teminat mektubu/mektupları alınmasına,

            4) Satış Sözleşmesi imzalanması hususunda T. İş Bankası A.Ş. – Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na bu kararın tebliğ edilerek, tebliğden itibaren doksan (90) gün süre verilmesine,

            5) T. İş Bankası A.Ş. - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun, 4. Maddede belirtilen süre içerisinde gerekli peşinatı yatırmaması veya talep edilen teminatı getirmemesi veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilmesine ve Şirket hisselerinin %51'inin, Koç Holding A.Ş. - Doğuş Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir Anonim Şirkete 1.250.000.000,- (Birmilyarikiyüzellimilyon) ABD Doları bedel ile satılmasına,

            6) Toplam satış bedelinin %40'ı olan 500.000.000,- (Beşyüzmilyon) ABD Dolarının sözleşme imza tarihinde peşin, toplam satış bedelinin %20'si olan 250.000.000,- (İkiyüzellimilyon) ABD Dolarının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, toplam satış bedelinin %20'si olan 250.000.000,- (İkiyüzellimilyon) ABD Dolarının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde, bakiye 250.000.000,- (İkiyüzellimilyon) ABD Dolarının ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde, satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına sözleşmenin imza tarihinden itibaren ödeme tarihleri itibariyle ABD Doları cinsinden yıllık %15 oranında basit faiz uygulanarak hesaplanacak faizleriyle birlikte ABD Doları cinsinden ödenmesine ve satış bedelinin vadeye bağlanan kısmı ile faizinin ve ihale şartnamesinde yer alan diğer yükümlülüklerin teminatı olarak İdarece kabul edilecek gayr-i kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz ve kesin teminat mektubu/mektupları alınmasına,

            7) Satış sözleşmesi imzalanması hususunda Koç Holding A.Ş. - Doğuş Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubuna bu kararın tebliğ edilerek, tebliğden itibaren doksan (90) gün süre verilmesine,

            8) Koç Holding A.Ş. - Doğuş Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun, 7. Maddede belirtilen süre içerisinde gerekli peşinatı yatırmaması veya talep edilen teminatı getirmemesi veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilmesine ve Şirket hisselerinin %51'inin, Nurol Holding A.Ş. – Cıngıllı Holding A.Ş. - Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık A.Ş. ve Medya Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir Anonim Şirkete 1.110.000.000,- (Birmilyaryüzonmilyon) ABD Doları bedel ile satılmasına,

            9) Toplam satış bedeli olan 1.110.000.000,- (Birmilyaryüzonmilyon) ABD Dolarının sözleşmenin imza tarihinde peşin olarak ödenmesine,

            10) Satış sözleşmesi imzalanması hususunda Nurol Holding A.Ş. – Cıngıllı Holding A.Ş. - Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık A.Ş. ve Medya Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubuna bu kararın tebliğ edilerek, tebliğden itibaren doksan (90) gün süre verilmesine,

            11) Nurol Holding A.Ş., Cıngıllı Holding A.Ş., Anadolu Uluslar arası Ticaret ve Taşımacılık A.Ş. ve Medya Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun 10. Maddede belirtilen süre içerisinde gerekli bedeli ödememesi veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilmesine, ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına,

            12) Satış Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ve Satış Sözleşmesinin imzalanması hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                          Üye                                       Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ              Yüksel YALOVA                 Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                    Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                      Üye
    Sümer ORAL                     Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                    Sanayi ve Ticaret Bakanı