Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.11.1999 Çarşamba Sayı: 23879 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
 
         Tarih      : 12/11/1999
         Karar No: 99//05 ÖİB-K 
         Konu      : ORÜS A.Ş. İşletmelerinin özelleştirilmesi
   
            4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3. maddesinin son fıkrası çerçevesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 06.07.1995 tarih 95/52 sayılı ve 13.01.1998 tarih 98/03 sayılı Kararları ile İdaremize vermiş olduğu özelleştirme programındaki kuruluşlardan özelleştirme stratejisi tespit edilmiş olanların varlık ve haklarının satış ve devir onay yetkisine istinaden,

            Bakanlar Kurulu'nun 20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesi gereğince Özelleştirme programına alınmış sayılan ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun 01.09.1993 tarih ve Özelleştirme 93/86 sayılı strateji Karar'ı doğrultusunda ORÜS-Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. İşletme ve varlıklarının satış yöntemiyle özelleştirilmeleri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde;

            ORÜS-Orman Ürünleri Sanayi A.Ş.'ye ait;

            1) Cide İşletmesinin toplam 975.000.- ABD Doları (dokuzyüzyetmişbeşbin) peşin bedelle NECATİ ASLAN'a satılmasına, NECATİ ASLAN'ın, İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesine,

            2) Akkuş İşletmesinin toplam 360,000.- ABD Doları (üçyüzaltmışbin) bedelle GÜNER ÇAKIROĞLU'na satılmasına, GÜNER ÇAKIROĞLU'nun, İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesine,

            3) Vadeli satışlarda satış bedelinin %25'inin sözleşmenin imza tarihinde peşin olarak ödenmesi şartıyla, bakiye borcun 3 yıl içinde eşit taksitler halinde tahsil edilebilmesi için vade tanınmasına,

            4) Vadeye bağlanan bakiye satış bedeline, ABD Doları bazında yıllık %15 oranında basit faiz uygulanmasına,

            5) İhalenin iptal edilmesi halinde bahse konu işletmenin özelleştirilebilmesi için yeniden ihaleye çıkılmasına, karar verilmiştir.