Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.2000 Pazar Sayı: 23924 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Tarih       : 28/12/1999
        Karar No: 99/07 ÖİB-K 
        Konu      : ORÜS A.Ş. Taşınmazlarının Satışı


            4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3. maddesinin son fıkrası çerçevesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 06.07.1995 tarih 95/52 sayılı ve 13.01.1998 tarih 98/03 sayılı Kararları ile İdaremize vermiş olduğu özelleştirme programındaki kuruluşlardan özelleştirme stratejisi tespit edilmiş olanların varlık ve haklarının satış ve devir onay yetkisine istinaden,

            Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun 01.09.1993 tarih ve Özelleştirme 93/86 sayılı Karar'ı doğrultusunda ORÜS-Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. (Şirket) işletme ve varlıklarının satış yöntemiyle özelleştirilmeleri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11.10.1999 tarih ve 5072 sayılı yazısı ile Şirket'e verilen yetki çerçevesinde yapılan ihaleler neticesinde;

            A) ORÜS-Orman Ürünleri Sanayi A.Ş.'ye ait;

            1- Sinop İli, Ayancık İlçesi Cevizli Mahallesi 1253 ve 1255 parselde kayıtlı toplam 10529,73 m2 taşınmazın 58.229-(ellisekizbinikiyüzyirmidokuz) ABD Doları bedelle Cengiz ÜSTÜN'e satılmasına,

            2- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A1 numaralı dairenin 8.735-(sekizbinyediyüzotuzbeş) ABD Doları bedelle Şevki YALÇINKAYA'ya satılmasına, Şevki YALÇINKAYA'nın ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Cengiz ÜSTÜN'e 7.958- (yedibindokuzyüzellisekiz) ABD Doları bedelle satılmasına,

            3- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A2 numaralı dairenin 6.794-(altıbinyediyüzdoksandört) ABD Doları bedelle Cengiz ÜSTÜN'e satılmasına,

            4- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A3 numaralı dairenin 6.794-(altıbinyediyüzdoksandört) ABD Doları bedelle Cengiz ÜSTÜN'e satılmasına,

            5- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A4 numaralı dairenin 6.794-(altıbinyediyüzdoksandört) ABD Doları bedelle Cengiz ÜSTÜN'e satılmasına,

            6- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A5 numaralı dairenin 7.958-(yedibindokuzyüzellisekiz) ABD Doları bedelle Enver AÇIKGÖZ'e satılmasına, Enver AÇIKGÖZ'ün ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Cengiz ÜSTÜN'e 7.764- (yedibinyediyüzaltmışdört) ABD Doları bedelle satılmasına,

            7- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A6 numaralı dairenin 7.958-(yedibindokuzyüzellisekiz) ABD Doları bedelle Ramazan YÜKSEL'e satılmasına, Ramazan YÜKSEL'in ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan M. Macit YILMAZ'a 7.765- (yedibinyediyüzaltmışbeş) ABD Doları bedelle satılmasına,

            8- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A7 numaralı dairenin 7.473-(yedibindörtyüzyetmişüç) ABD Doları bedelle Orhan ÇETİN'e satılmasına, Orhan ÇETİN'in ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Cengiz ÜSTÜN'e 6.794-(altıbinyediyüzdoksandört) ABD Doları bedelle satılmasına,

            9- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A8 numaralı dairenin 7.473-(yedibindörtyüzyetmişüç) ABD Doları bedelle Halil KARAMAN'a satılmasına, Halil KARAMAN'ın ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Cengiz ÜSTÜN'e 6.794- (altıbinyediyüzdoksandört) ABD Doları bedelle satılmasına,

            10- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A9 numaralı dairenin 6.794- (altıbinyediyüzdoksandört) ABD Doları bedelle Cengiz ÜSTÜN'e satılmasına,

            11- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan A10 numaralı dairenin 6.988- (altıbindokuzyüzseksensekiz) ABD Doları bedelle Ahmet KOCA'ya satılmasına,

            12- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan B1 numaralı dairenin 7.570- (yedibinbeşyüzyetmiş) ABD Doları bedelle Mustafa İNCE'ye satılmasına,

            13- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan B2 numaralı dairenin 7.570- (yedibinbeşyüzyetmiş) ABD Doları bedelle Cengiz ÜSTÜN'e satılmasına,

            14- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan B3 numaralı dairenin 8.851- (sekizbinsekizyüzellibir) ABD Doları bedelle Ahmet BAŞER'e satılmasına,

            15- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan B4 numaralı dairenin 8.851- (sekizbinsekizyüzellibir) ABD Doları bedelle Şükrü YÜKSEL'e satılmasına,

            16- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan B5 numaralı dairenin 9.317- (dokuzbinüçyüzonyedi) ABD Doları bedelle C. Sadık YALÇIN'a satılmasına,

            17- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan B6 numaralı dairenin 9.706- (dokuzbinyediyüzaltı) ABD Doları bedelle M. Macit YILMAZ'a satılmasına,

            18- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan B9 numaralı dairenin 8.444- (sekizbindörtyüzkırkdört) ABD Doları bedelle Kemal ESİN'e satılmasına,

            19- Sinop İli, Ayancık İlçesi Çayiçi Mahallesi 165 ada 8 parselde bulunan B10 numaralı dairenin 8.444- (sekizbindörtyüzkırkdört) ABD Doları bedelle Cengiz ÜSTÜN'e satılmasına,

            20- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 35 parselde bulunan 1 numaralı dairenin 13.587- (onüçbinbeşyüzseksenyedi) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına,

            21- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 35 parselde bulunan 2 numaralı dairenin 13.587- (onüçbinbeşyüzseksenyedi) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına,

            22- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 35 parselde bulunan 3 numaralı dairenin 13.587- (onüçbinbeşyüzseksenyedi) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına,

            23- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 35 parselde bulunan 4 numaralı dairenin 13,587- (onüçbinbeşyüzseksenyedi) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına,

            24- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 35 parselde bulunan 5 numaralı dairenin 15.625- (onbeşbinaltıyüzyirmibeş) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Recep DURMUŞ'a 15.528- (onbeşbinbeşyüzyirmisekiz) ABD Doları bedelle satılmasına,

            25- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 35 parselde bulunan 6 numaralı dairenin 16.110- (onaltıbinyüzon) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Reşat YILDIRIM'a 16.023- (onaltıbinyirmiüç) ABD Doları bedelle satılmasına,

            26- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 35 parselde bulunan 7 numaralı dairenin 14.655- (ondörtbinaltıyüzellibeş) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Cemal YILDIRIM'a 14.558- (ondörtbinbeşyüzellisekiz) ABD Doları bedelle satılmasına,

            27- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 35 parselde bulunan 8 numaralı dairenin 14.655- (ondörtbinaltıyüzellibeş) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Cemal YILDIRIM'a 14.558- (ondörtbinbeşyüzellisekiz) ABD Doları bedelle satılmasına,

            28- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 36 parselde bulunan 1 numaralı dairenin 22.418- (yirmiikibindörtyüzonsekiz) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Recep DURMUŞ'a 22.321- (yirmiikibinüçyüzyirmibir) ABD Doları bedelle satılmasına,

            29- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 36 parselde bulunan 2 numaralı dairenin 22.729- (yirmiikibinyediyüzyirmidokuz) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Recep DURMUŞ'a 22.710- (yirmiikibinyediyüzon) ABD Doları bedelle satılmasına,

            30- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 36 parselde bulunan 3 numaralı dairenin 17.488- (onyedibindörtyüzseksensekiz) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Recep DURMUŞ'a 17.469- (onyedibindörtyüzaltmışdokuz) ABD Doları bedelle satılmasına,

            31- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 36 parselde bulunan 4 numaralı dairenin 24.282- (yirmidörtikiyüzsekseniki) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Recep DURMUŞ'a 24.262- (yirmidörtbinikiyüzaltmışiki) ABD Doları bedelle satılmasına,

            32- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 37 parselde bulunan 1 numaralı dairenin 13.801- (onüçbinsekizyüzbir) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Muhammet ASLAN'a 13.781- (onüçbinyediyüzseksenbir) ABD Doları bedelle satılmasına,

            33- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 37 parselde bulunan 2 numaralı dairenin 15.547- (onbeşbinbeşyüzkırkyedi) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Osman TURAN'a 15.528- (onbeşbinbeşyüzyirmisekiz) ABD Doları bedelle satılmasına,

            34- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 37 parselde bulunan 3 numaralı dairenin 15.256- (onbeşbinikiyüzellialtı) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Osman TURAN'a 15.237- (onbeşbinikiyüzotuzyedi) ABD Doları bedelle satılmasına,

            35- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 37 parselde bulunan 4 numaralı dairenin 15.353- (onbeşbinüçyüzelliüç) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Osman TURAN'a 15.334- (onbeşbinüçyüzotuzdört) ABD Doları bedelle satılmasına,

            36- Artvin İli, Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 114 ada 38 parselde bulunan idare binasının 97.067- (doksanyedibinaltmışyedi) ABD Doları bedelle Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'na satılmasına, Tekin Yunus ARİFAĞAOĞLU'nun ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Osman TURAN'a 97.048- (doksanyedibinkırksekiz) ABD Doları bedelle satılmasına,

            37- Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Orhaniye Mahallesinde bulunan 4.595 m2 taşınmazın 5.047- (beşbinkırkyedi) ABD Doları bedelle İbrahim Hakkı ŞİŞMAN'a satılmasına, İbrahim Hakkı ŞİŞMAN'ın ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Mehmet KILIÇ'a 4.901- (dörtbindokuzyüzbir) ABD Doları bedelle satılmasına,

            38- Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Orhaniye Mahallesinde bulunan 4.596 m2 taşınmazın ve üzerindeki bina 48.524- (kırksekizbinbeşyüzyirmidört) ABD Doları bedelle Mehmet KILIÇ'a satılmasına, Mehmet KILIÇ'ın ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesi ve dairenin 2. sıradaki teklif sahibi olan Naci ÖVÜNÇ'e 46.583- (kırkaltıbinbeşyüzseksenüç) ABD Doları bedelle satılmasına,

            B) Satış bedellerinin satış sözleşmesinin imzalandığı tarihteki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası ve peşin olarak tahsil edilmesine, satış, devir ve teslim işlemleri konusunda ORÜS-Orman Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin yetkili kılınmasına,

            C) Alıcıların ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatlarının irad kaydedilmesine,

            D) Satılmayan, teklif alınamayan ve/veya satışı uygun görülmeyen diğer lojman ve arsalarla ilgili ihalenin iptal edilmesine,

            karar verilmiştir.