Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.2000 Pazar Sayı: 23924 (Asıl) 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

        Karar No: 99/85
        Konu : Turban Turizm A.Ş.'ne ait Carlton Oteli Arsası'nın Özelleştirilmesi

 
    Tarih : 27/12/1999

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nin, 22.11.1999 tarihli ve 6061 sayılı yazısına istinaden, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.01.1995 tarihli, 95/8 sayılı ve 19.12.1996 tarihli, 96/35 sayılı Kararları ile satış stratejisi belirlenen Turban Turizm A.Ş.'ne ait Carlton Oteli Arsası'nın "Satış" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 11.11.1999 tarihinde nihai görüşmeleri yapılan ihale sonucunda;

            1) İhale konusu Carlton Oteli Arsası'nın Toprak Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 15.600.000,- (Onbeşmilyonaltıyüzbin) ABD Doları bedelle satılmasına,

            2) Toplam satış bedelinin asgari %25 (Yirmibeş)'inin Sözleşme imza tarihinde peşin, peşinat dahil asgari % 50 (Elli)'sinin Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) yıl sonunda, peşinat dahil asgari %75 (Yetmişbeş)'inin Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 2 (İki) yıl sonunda ve %100 (Yüz)'ünün (Bakiyesinin) Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 3 (Üç) yıl sonunda, ödeme tarihi itibariyle hesaplanacak faizleriyle birlikte ABD Doları cinsinden ödenmesine, ödemelerin Türk Lirası cinsinden yapılması halinde öde menin yapıldığı tarihdeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru'nun esas alınmasına, Sözleşme'de belirlenen ve vadeye bağlanan ana para ve faiz tutarı için vade başlangıç tarihinin Sözleşme tarihi olmasına, satış bedelinin vadeye bağlanan kısmına ABD Doları cinsinden yıllık %15 (Onbeş) oranında basit faiz uygulanmasına, vadeye bağlanan toplam tutar üzerinden yıl sonunda hesaplanacak faiz tutarlarının en geç ilgili yıl sonunda ödenmesi gereken taksitle birlikte ödenmesine,

            3) Vadeye bağlanan miktar ile bu miktarın faizini ve Sözleşme'de öngörülmesi durumunda cezai şartı da kapsayacak şekilde Kesin Teminat Mektubu/Mektupları alınmasına,

            4) Satış Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ve Satış Sözleşmesi'nin imzalanması hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına,

            5) İhale üzerinde kalan Toprak Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin gerekli peşinatı yatırmaması ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya Satış Sözleşmesi'ni imzalamaktan imtina etmesi halinde, geçici teminatının irad kaydedilerek sözkonusu Arsa'nın ihale sonucunda 2 nci sırada bulunan Unit Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'ne nihai teklifi olan 13.000.000.- (Onüçmilyon) ABD Doları bedelle satılmasına, vadeye bağlanan miktar için bu miktarın faizini kapsayacak şekilde Kesin Teminat Mektubu/Mektupları alınmasına, satış bedelinin işbu Karar'ın 2 nci maddesinde belirtildiği şekilde ödenmesine ve bu işlemin yürütülmesi için İdare'nin yetkili kılınmasına,

            6) Unit Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'nin gerekli peşinatı yatırmaması ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya Satış Sözleşmesi'ni imzalamaktan imtina etmesi halinde, geçici teminatının irad kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine ve ihale konusu Arsa'nın İdare'ce yeniden ihaleye çıkarılmasına,

            karar verilmiştir.

                             Başkan
                             Bülent ECEVİT
                             Başbakan

    Üye                                             Üye                              Üye
    Dr. Devlet BAHÇELİ                 Yüksel YALOVA        Recep ÖNAL
    Devlet Bakanı ve                       Devlet Bakanı            Devlet Bakanı
    Başbakan Yardımcısı

    Üye                                             Üye
    Sümer ORAL                             Ahmet Kenan TANRIKULU
    Maliye Bakanı                            Sanayi ve Ticaret Bakanı