Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2004 Cuma Sayı: 25551 (Asıl) 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından; 
 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  (NO: 2004/16)

 

 

 

Başvuru

Madde 13577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30.10.1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Atlı Zincir İğne ve Makine Sanayii A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli patinaj zincirlerinin Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, bu ülkeler menşeli söz konusu maddenin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru, Zintaş Kastamonu Zincir Sanayii A.Ş., Bumetsan Otomotiv Makine Yedek Parça San.Tic.Ltd.Şti. ve Birlik Demir Mamulleri Pazarlama Sanayii ve Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenmektedir.

 

Başvuru konusu madde

Madde 2- Başvuru konusu madde, 7315.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan patinaj zincirleridir. Bu ürün, motorlu kara taşıtlarının lastik tekerleklerine takılarak kaygan ve karlı buzlu zeminlerde patinaj ve kaymayı önlemektedir. Patinaj zincirleri, aşınmaya ve kopmaya karşı uygun çelik ve malzemelerden üretilmiş, takılacakları lastik geometrisine uyacak şekilde tasarlanmış ve örülmüş bir zincir konfeksiyonudur. Kullanım alanları her türlü otomobil, 4x4 arazi araçları, kamyonet, minibüs, kamyon, tır, otobüs gibi yolcu ve yük taşımaya mahsus lastik tekerlekli araçlarla yol ve iş makineleridir. Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı olarak verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

 

Başvurunun desteklenmesi

Madde 3- Şikayetçi firmanın toplam Türkiye benzer mal üretiminin %42'sini, şikayeti desteklediğini yazılı olarak beyan eden diğer firmaların da yerli üretimin kalan %58'ini gerçekleştirdiği tespit olunmuştur. Böylece Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde şikayetin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

 

Damping iddiası

Madde 4- ÇHC'nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle Yönetmelik'in 7 nci maddesi uyarınca şikayet konusu malın üretim maliyetine makul bir kar miktarı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer, normal değer olarak alınmıştır.

Normal değer hesabında, zincir ağırlığı patinaj zincirleri içerisinde ortalama ağırlığı yansıtan ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı ürün tipi esas alınmıştır.

İhraç fiyatı soruşturma konusu ürünün ithalatına ilişkin fiili ithal faturaları ve fiyat teklifleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Damping marjı hesaplarken ihraç fiyatı FOB baza indirgenmiş, ayrıca fabrika çıkış aşamasına getirmek için bir ayarlama yapılmamıştır. Yapılan değerlendirmede, ÇHC menşeli ürüne ilişkin damping marjının önemli oranda olduğu tespit edilmiştir.

 

Zarar ve nedensellik iddiası

Madde 5- Söz konusu ürünün 2000 - 2003 döneminde ÇHC'den ithalatı, mutlak ve nispi anlamda önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu çerçevede ÇHC'nin toplam pazar payının 2000 yılına oranla önemli ölçüde yükseldiği, yerli üretimin pazar payının düştüğü ve ÇHC'den ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı görülmüştür.

Aynı dönemler itibariyle yerli üretim dalının üretim miktarları, yurtiçi satışları, dönem sonu stokları ve kapasite kullanım oranları gibi temel göstergelerinde belirgin bir kötüleşme gözlenmektedir.

 

Karar ve işlemler

Madde 6- Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik'in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

Madde 7- Yönetmelik'in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC'de soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ'in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik'in 5 inci maddesi uygulanır.

 

Soru formu ve bilgilerin toplanması

Madde 8- Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu, ÇHC'nin Türkiye'deki resmi temsilciliğine de gönderilecektir.

 

Süreler

Madde 9- Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ'in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

Soru formunda istenilenlerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ'in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir.

 

İşbirliğine gelinmemesi

Madde 10- Yönetmelik'in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

 

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

Madde 11- Karar'ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem şeklindeki vergiler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

 

Yetkili merci ve adresi

Madde 12- Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 77 26; 204 77 02;

Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: damping@dtm.gov.tr

 

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Madde 13- Soruşturma, bu Tebliğ'in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

 

Yürürlük

Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.