rekabet

 

Resmi Gazete: 09.12.2004 Perşembe Sayı: 25665 (Asıl) 

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/29)

İlgili mevzuat

Madde 1 - Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'ten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler

Madde 2 - Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir. Ancak, süre bitiminden evvel yerli üretim dalının destekleyici delilleri içeren talebi üzerine açılacak bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı yönünde bir belirleme yapılması halinde, bu belirlemeye ilişkin dampinge karşı önlem uygulamasına devam edilir.

 

G.T.İ.P.

 

Ürün

Menşe veya İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete

Tarih ve No'su

 

Tebliğ

No

 

Önlemin Bitiş Tarihi

5503.20

Poliesterlerden sentetik devamsız lifler

Güney Kore Endonezya

13/03/2000-23992

2000/2

13/03/2005

5402.33

Poliesterlerden tekstürize iplikler

Hindistan

Çin Tayvanı Güney Kore

27/06/2000-24092

2000/7

27/06/2005

7318.14.91.00.00

Demir veya çelikten ototaradöz sac vidaları

Çin Tayvanı

10/11/2000-24226

2000/10

10/11/2005

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

Madde 3 - Yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, üreticisi bulundukları ürünlerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı verginin kalkması halinde Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümlerine göre, dampingin ve zararın devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini gösteren yeterli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilirler.

Bu yöndeki yeterli delilleri içeren başvuruların;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü,

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel : 0.312.204 77 02 veya 204 77 26

Faks: 0.312.212 87 65

E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Yürürlük

Madde 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.