rekabet

 

Resmi Gazete: 04.02.2005 Cuma Sayı: 25717 (Asıl) 

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

Madde 1 - Makina Takım Endüstrisi (MTE) A.Ş. tarafından yapılan ve Oralsan Makina Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Evar Kesici Takım A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli “delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar” (matkap ucu) ve “frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri” (parmak freze) için 05/08/2003 tarih ve 25190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/17 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu  Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

 

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 3 - Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına ve Ç.H.C.’de yerleşik bilinen ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir.

 

Öte taraftan, Ç.H.C.’de yerleşik diğer üretici-ihracatçılara iletilebilmesini teminen, söz konusu soru formunun bir örneği bu ülkenin Ankara’daki temsilciliğine de gönderilmiştir.

 

Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış ve süre uzatımı yönündeki makul talepler karşılanmıştır.

 

Ç.H.C.’de yerleşik yanlızca Jiangsu Tiangong Tools Corp. Ltd. firmasından matkap ucu için verilen süre içerisinde cevap alınmıştır. Soruşturma konusu parmak frezelere ilişkin herhangi bir cevap alınamamıştır.

 

Yerli üretici MTE A.Ş. soruşturma süresi boyunca Müsteşarlık ile işbirliği içinde soru formlarına usulüne uygun şekilde yanıt vermiş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

 

Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan 12 ithalatçı firma ilgili soru formuna cevap vermiştir. Bu firmalardan alınan yanıtlarda, ithal ürünün en önemli tercih sebebinin fiyat ve kalite farklılığı olduğu ve yerli sanayinin iç talebi karşılamada yetersiz kaldığı iddia edilmiştir.

 

Yerinde doğrulama soruşturmaları

Madde 4 - Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici MTE A.Ş.’nin  İzmit`teki üretim tesisleri ve idari ofisleri ile Ç.H.C.’de yerleşik üretici/ihracatçı Jiangsu Tiangong Tools Corp. Ltd.’in Jiangsu eyaleti Danyang şehrindeki üretim tesisleri ve idari ofislerinde yerinde doğrulama incelemeleri yapılmıştır.

 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

Madde 5 - Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve bilinen üretici-ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir.

 

Jiangsu Tiangong Tools Corp. Ltd. firmasının temsilcisinin talebi üzerine 20/02/2004 tarihinde bir dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

Nihai bildirim yapılmasını müteakip  Ç.H.C.’deki üretici/ihracatçı ve ithalatçılara  bu bildirime ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunma imkanı verilmiş; ayrıca 06/01/2005 tarihinde Ç.H.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile bu ülkedeki üretici/ihracatçının temsilcilerinin yer aldığı bir dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu yazılı görüşlerden yeterli delillerle desteklenenleri ve konuyla ilgili olanları çalışmalarda dikkate alınmıştır. Bu görüşlere, Tebliğ içerisinde yeri geldiğince değinilmiştir.

 

Soruşturma dönemi

Madde 6 - Damping belirlemesi için 01/01/2002–31/12/2002 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/2000-31/12/2002 arasındaki dönem esas alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

Madde 7 - Soruşturma konusu madde, 8207.50.60.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar” (matkap ucu) ile 8207.70.31.00.19 GTİP’inde yer alan “frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri” (parmak freze) dir.

 

Soruşturma konusu ürünlerin üretimi pim kesme işlemi ile başlayıp ürüne göre havşalama, taşlama, tornalama, ısıl işlemden geçirme, buhar menevişleme ve bileme gibi işlemlerle tamamlanmaktadır.

 

Matkap uçları, düşük alaşımlı çelik, döküm, metal ve ahşap malzemelerin delinmesi işine yönelik olup, konvansiyonel tezgah ve el breyzinde kullanılmaktadır. Parmak frezeler ise genel olarak kalıp ve metal parça üretiminde alın ve yan yüz frezeleme işleri ile alaşımlı dövme çelikler, paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı çelikler, takım çelikleri, ve döküm alaşımlı malzemelerde uzun düz kama yuvaları açılmasında ve kanal frezelemede kullanılmaktadır.

 

Yapılan incelemeler neticesinde, Ç.H.C.’den ithal edilen ve ayrı ayrı değerlendirilen soruşturma konusu matkap uçları ve parmak frezeler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen matkap uçları ve parmak frezelerin, teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları, kullanım alanları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen ürünlerin yerli üretim dalının ürünleriyle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

 

Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamlar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP karşılığı eşya tanımıdır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

Madde 8 - Ç.H.C.’de yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma olan Jiangsu Tiangong Tools Corp. Ltd. firması piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiğini iddia etmiş; bu iddia, Müsteşarlıkça, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in Ek Madde 1’i çerçevesinde incelenmiştir.

 

Bu çerçevede, firma nezdinde yapılan incelemeler neticesinde yapılan tespitler ve bu kapsamdaki değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

-Firmanın üretim ve satışlarına ilişkin kararlarını doğrudan etkileyecek tarzda, ihracat ve ithalatını yapabileceği ürün yelpazesinde sınırlama bulunduğu tespit olunmuştur.

 

-Üretimin temel girdilerinden olan işgücünün serbest dolaşımını engelleyecek şekilde düzenlemeler bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu değerlendirme işgücü arz ve talebinin piyasa koşullarında serbestçe karşı karşıya gelmesi ve işgücü ücretlerinin bu suretle piyasa koşullarında oluşması açısından önem taşımaktadır. Öte yandan, şirket bünyesindeki sendikanın işçi ücretleri konusunda toplu sözleşme müzakereleri yürütme fonksiyonunun bulunmadığı, ücretlerin toplu sözleşmeler yoluyla belirlenmediği ve bu nedenle grevin şirket içinde pratikte uygulamasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır.

 

-Soruşturma dönemi içerisinde arazi kullanım hakkının, piyasa değerini yansıtacak tutar üzerinden herhangi bir ödeme yapılmaksızın devir alındığı belirlenmiştir. Öte yandan, soruşturma konusu bölge sınırları içinde hiçbir arazi parçası için özel mülkiyet hakkının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, arazi açısından firmanın faaliyetlerine istikrar garanti eden mülkiyet kanunlarına da tabi olmadığı ve yatırıma ilişkin kararlarının arz-talep dengesini yansıtan pazar hareketlerine göre oluşmadığı belirlenmiştir.

 

Bu tespitler ışığında, firmanın Yönetmelik Ek Madde 1 çerçevesinde, piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğine ilişkin iddiaların kabulünün mümkün olmadığı, öte yandan nihai bildirim sonrası  Ç.H.C. tarafınca sunulan ilave bilgi-belgelerin de mezkur tespitlerin aksini ispat eder nitelikte bulunmadığı görülmüş ve bu çerçevede, firma için normal değer tespiti Yönetmelik’in 7 nci maddesi çerçevesinde yapılmıştır.

 

Ayrıca, konuya ilişkin olarak Ç.H.C. Ticaret Bakanlığı ve üretici/ihracatçı firma temsilcileri ile nihai bildirimde yer alan karar gerekçeleri ve buna ilişkin Ç.H.C. tarafının görüşlerinin alındığı bir dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Mezkur toplantıda nihai bildirimdeki ihracat-ithalatta kısıtlama, işçilik ve araziye ilişkin tespitlere esas teşkil eden hususlar ve bunların yerinde inceleme sırasında kayıt altına alınan dayanakları hakkında Ç.H.C. tarafına kapsamlı bilgi aktarılmış, konunun İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuattaki teknik sınırlar çerçevesinde ele alındığı ve bu sınırlar dışında algılanmaması gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

 

Öte yandan, üretici/ihracatçı firma kendisine gönderilen soru formu ve ek sorularda mizan bulunmadığını belirtmiş; tüm muhasebe kodlarına ilişkin ek soruya ise eksik cevap vermiştir. Ancak yerinde doğrulama soruşturması sırasında mizanın ve verilmeyen muhasebe kodlarının bulunduğu tespit edilmiş, karşı taraftan bu hususlara ilişkin ikna edici bir açıklama gelmemiştir.

 

Soruşturma süresince, parmak frezeler için Ç.H.C.’de yerleşik hiçbir üretici/ihracatçının işbirliğinde bulunmaması nedeniyle normal değer tesbitinde Yönetmelik’in 26 ncı hükmü uyarınca başvuruda yer alan bilgilerde dahil olmak üzere eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

 

Normal değerin belirlenmesi

Madde 9 - Normal değer tesbitinde, matkap ucu için soruşturma döneminde Türkiye’ye ihracatı en fazla olan matkap ucu tipi DIN 338 Siyah ve Beyaz 5 mm; parmak frezeler içinse DIN 844 8mm tipi esas alınmıştır. Normal değer, üretim maliyetine mâkul bir kâr eklenmesiyle oluşturulan değer temelinde belirlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’deki üretim maliyeti esas alınmıştır. Alınan görüşler çerçevesinde bu maliyete faaliyet ve finansman giderleri yansıtılmamıştır.

 

Öte yandan, diğer ülke ortalama ihraç fiyatlarının, şikayet konusu ürünlerin birçok tiplere ayrılması ve tipler bazında önemli fiyat farklılıkları bulunması nedeniyle gösterge niteliğinde olamayacağı anlaşılmıştır.

 

İhraç fiyatı

Madde 10 - Matkap uçları için ihraç fiyatı belirlemelerinde Jiangsu Tiangong Tools Corp. Ltd. firmasının ihraç fiyatları esas alınmıştır.

 

Parmak frezeler için ihraç fiyatı belirlemelerinde ise söz konusu ürünün ithalatçıları tarafından beyan edilen ithal faturalarındaki değerler esas alınmıştır.

 

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

Madde 11 - Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir. İhraç fiyatları ise CIF bazda olduğundan ihracatçı ve ithalatçıların beyannameleri çerçevesinde navlun, sigorta ve diğer satış giderleri düşülmek suretiyle mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir. Böylece ağırlıklı ortalama  normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı  karşılaştırılmış ve karşılaştırmanın aynı aşamada yapıldığı kabul edilmiştir.

 

Damping marjı, matkap uçları ve parmak frezeler için ürün tipi bazında tespit edilen normal değer ile ihraç fiyatının fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması yöntemiyle hesaplanmıştır.

 

Buna göre matkap ucunda damping marjı Jiangsu Tiangong Tools Corp. Ltd. firması için CIF bedelin %306’sı ve 18,0 ABD Doları/Kg olarak belirlenmiş ve bu oran ÇHC geneli için geçerli kabul edilmiştir.

 

Parmak frezeler için damping marjı CIF bedelin %120’si  ve 30,0 ABD Doları/Kg olarak tespit edilmiştir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

Genel açıklama

Madde 12 - Yönetmelik’in 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

 

Maddenin genel ithalatı

Madde 13 - 2000 yılında 89.328 kg olan soruşturma konusu matkap uçları genel ithalatı 2001 yılında 119.310 kg ve 2002 yılında 160.855 kg olarak gerçekleşmiştir. 2000-2002 yılları arasında bu ürünün ithalatında %80 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

 

2000 yılında 7.645 kg olan soruşturma konusu parmak frezeler genel ithalatı 2001 yılında 3.064 kg ve 2002 yılında 14.644 kg olarak gerçekleşmiştir. 2000-2002 yılları arasında bu ürünün ithalatında %92 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

 

Dampingli ithalat

Madde 14 - DİE kayıtları esas alınarak yapılan incelemede, 2000 yılında 61.553 kg olan soruşturma konusu matkap uçları dampingli ithalatı 2001 yılında 80.924 kg ve 2002 yılında 133.603 kg olarak gerçekleşmiştir. 2000-2002 yılları arasında matkap uçları dampingli ithalatı %117 gibi yüksek oranda bir artış göstermiştir.

 

2000 yılında 2.595 kg olan soruşturma konusu parmak frezeler genel ithalatı 2001 yılında 236 kg ve 2002 yılında 11.931 kg olarak gerçekleşmiştir. 2000-2002 yılları arasında bu ürünün ithalatında %360 oranında bir artış gerçekleşmiştir

 

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

Madde 15 - Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları hesaplanırken MTE A.Ş.’nin yurtiçi satış rakamları dikkate alınmıştır. Soruşturma konusu ürünlerin yurtiçi tüketimleri, söz konusu yerli üreticinin ilgili ürünlerdeki yurtiçi satışları ile bu ürünlerdeki genel ithalat rakamlarının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

 

Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi, matkap uçları için 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 108 ve 2002 yılında 157 olarak gerçekleşmiştir. 2000-2002 döneminde yıllar itibariyle matkap uçları için yerli üreticinin pazar payı sırasıyla %33, %17 ve %23; dampingli ithalatın pazar payı ise %46, %56 ve %64 olmuştur.

 

Frezeler için belirlenen toplam tüketim endeksi, 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 61 ve 2002 yılında 143 olarak gerçekleşmiştir. 2000-2002 döneminde yıllar itibariyle yerli üreticinin pazar payı %58, %72 ve %43; dampingli ithalatın pazar payı ise %14, %2 ve %46 olmuştur.

 

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

Madde 16 - DİE kayıtlarından elde edilen verilere göre, soruşturma konusu matkap uçları dampingli ithalatının ortalama birim fiyatı CIF bazda 2000 yılında 6,5 ABD Doları/kg iken, SD olan 2002 yılında 4,1 ABD Doları/kg’a düşmüştür.

 

Dampingli parmak freze ithalatının ortalama birim fiyat ise 2000 yılında CIF bazda 28,5 ABD Doları/kg iken, SD olan 2002 yılında 9,2 ABD Doları/kg’a düşmüştür.

 

Fiyat kırılması

Madde 17 - Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

 

Fiyat kırılması analizinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatı, yerli üretim dalının satış fiyatları ile  mukayese edilmiştir. Bu çerçevede, çok fazla ithal matkap ucu tipi mevcut olduğundan, her tip için ayrı ayrı fiyat kırılması hesabına gidilmemiş, yanlızca Jiangsu Tiangong Tools Corp. Ltd.  tarafından ihracatı en fazla olan DIN 338 Siyah ve Beyaz 5 mm tipinin fiyat kırılması hesap edilmiştir. Bu çerçevede matkap ucu için hesaplanan fiyat kırılması %535’tir. Parmak frezeler içinse fiyat kırılması hesabında DIN 844 8mm tipi esas alınmıştır. Hesaplanan fiyat kırılması %213’tür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

Madde 18 - Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretimin önemli bir kısmını temsil eden MTE A.Ş.’nin mümkün olduğu kadar matkap ucu ve frezelere ilişkin verileri esas alınmıştır. Dampingli ithalatın etkisini ortaya koyan MTE A.Ş.’nin ekonomik göstergeleri, soruşturma konusu bu iki ürün için ayrı ayrı  incelenmiştir.

 

Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama TEFE oranları kullanılarak hesaplanmış reel değerler kullanılmıştır. Miktar bazındaki verilerin endekslenmesinde ise firmanın sağlamış olduğu kg değerler esas alınmıştır.

 

a) Üretim

Yerli üretim dalının matkap uçları için 2000 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2001 yılında 61’e, 2002 yılında 40’a düşmüştür.

 

Yerli üretim dalının frezeler için 2000 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2001 yılında 68’e, 2002 yılında 89’a düşmüştür.

 

b) Satışlar

Yerli üretim dalının matkap  uçları için 2000 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2001’de 56’ya düşmüş, 2002 yılında 110’a çıkmıştır. 2000 yılında 100 olan satış hasılası müteakip yıllarda sırasıyla 58 ve 71 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Yerli üretim dalının frezeler için 2000 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2001’de 77 ve 2002 yılında 106 olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında 100 olan yurt içi satış hasılası, 2001’de 73 ve 2002 yılında 80 olarak gerçekleşmiştir. 

 

c) Piyasa payı

Yerli üretim dalının matkap uçları için yurtiçi pazar payı 2000 yılında %33, 2001 yılında %17, ve 2002 yılında %23 olarak gerçekleşmiştir.

 

Yerli üretim dalının frezeler için yurtiçi pazar payı 2000 yılında %58, 2001 yılında %72, ve 2002 yılında %43 olarak gerçekleşmiştir.

 

d) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı

Zarar inceleme dönemi boyunca soruşturma konusu ürünler için yerli üretim dalının kapasitesinde bir değişiklik olmamıştır.

 

Yerli üretim dalının matkap uçları için kg bazında, 2000 yılında 100 olan kapasite kullanım oranı, 2001 yılında 61’e, 2002 yılında ise 40’a düşmüştür.

 

Yerli üretim dalının frezeler için kg bazında, 2000 yılında 100 olan kapasite kullanım oranı, 2001 yılında 68 ve 2002 yılında 89 olarak gerçekleşmiştir.

 

Ayrıca, yerli üretimin bu iki üründe de yurtiçi talebi karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

e) Yurtiçi Fiyatlar

Yerli üreticinin matkap uçları için ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2000 yılında reel bazda 100 iken, 2001 yılında 103’e ve 2002 yılında 76’ya gerilemiştir.

 

Yerli üreticinin frezeler için ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2000 yılında reel bazda 100 iken, 2001 yılında 95’e ve 2002 yılında 75’e gerilemiştir.

 

f ) Stoklar

Yerli üretim dalının matkap uçları için 2000 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2001 yılında 45’e ve 2002  yılında 32’ye gerilemiştir.

 

Yerli üretim dalının frezeler için 2000 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2001 yılında 63’e ve 2002  yılında 43’e gerilemiştir.

 

g) İstihdam

Matkap uçları ve frezeler için yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi, 2001 yılında 85’e ve 2002 yılında 83’e gerilemiştir.

 

h) Ücretler

Matkap uçları ve frezeler üretiminde çalışan işçilerin aylık ücret endeksi 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 98’e ve 2002 yılında 94’e gerilemiştir.

 

i) Verimlilik

Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi matkap uçları için 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 71 ve 2002 yılında 48 olarak gerçekleşmiştir.

 

Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi frezeler için 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 79 ve 2002 yılında 107 olarak gerçekleşmiştir.

 

j) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının matkap ucu üretimi dolayısıyla yarattığı reel nakit akışı (Kâr + amortisman), 2000 yılında (-)100 iken, 2001 yılında 117 ve 2002 yılında 22 olarak gerçekleşmiştir.

 

Yerli üretim dalının freze üretimi dolayısıyla yarattığı reel nakit akışı, 2000 yılında (-)100 iken, 2001 yılında (-)10 ve 2002 yılında (-)73 olarak gerçekleşmiştir.

 

k) Yatırımlardaki Artış

Firma, ekonomik göstergelerine ortaya çıkan bozulmalara bağlı olarak zarar inceleme dönemi boyunca matkap uçları ve frezeler için herhangi bir yenileme veya tevsi yatırımında bulunmamıştır.

 

l) Kârlılık

Yerli üretim dalının matkap uçları için 2000 yılında (-)100 olan birim kârlılığı, 2001 yılında (-)13 ve 2002 yılında (-)49 olarak gerçekleşmiştir.

 

Yerli üretim dalının frezeler için 2000 yılında (-)100 olan birim kârlılığı, 2001 yılında (-)13 ve 2002 yılında (-)73 olarak gerçekleşmiştir.

 

m) Maliyetler

Yerli üretim dalının matkap uçları için 2000 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2001 yılında 80 ve 2002 yılında 98 olarak gerçekleşmiştir.

 

Yerli üretim dalının frezeler için 2000 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2001 yılında 95 ve 2002 yılında 94 olarak gerçekleşmiştir.

 

n) Damping marjının büyüklüğü

Matkap uçları ve frezeler için hesaplanan damping marjlarının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

 

o) Büyüme

Yerli üretim dalının aktif büyüklüğü reel olarak 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 76 ve 2002 yılında 55 olarak gerçekleşmiştir.

 

p) Sermaye Artışı

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan öz sermayesi 2001 yılında 52 ve 2002 yılında 26 olarak gerçekleşmiştir.

 

r) Dönem Net Kârı/Zararı

Yerli üretim dalının 2000 yılında (-)100 olan kârı, 2001 yılında (-)231 ve 2002 yılında (-)199 olarak gerçekleşmiştir.

 

s) Yatırımların geri dönüş oranı

Yerli üretim dalının yatırım geri dönüş oranı (Dönem Kârı/Öz Sermaye) oranı 2000 yılında (-)%5 iken 2001 yılında  (-)%23 ve 2002 yılında (-)%39 olarak gerçekleşmiştir. 

 

t)Yatırım Hasılatı

Yerli üretim dalının yatırım hasılatı (Dönem Kârı/Aktifler), 2000 yılında (-)%2 iken 2001 yılında  (-)%8 ve 2002 yılında (-)%9 olarak gerçekleşmiştir.

 

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Madde 19 - Soruşturmaya konu ülkenin çok yüksek oranlarda damping yaptığı ve  söz konusu ürünlerde ithalat hacimlerinin ihmal edilebilir düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Ç.H.C.’den yapılan dampingli ithalatın, zarar inceleme dönemi boyunca, yerli üretim dalı üzerindeki ekonomik etkileri incelendiğinde yeri üretim dalının üretim, yurtiçi satış, pazar payı, kapasite kullanım oranı, büyüme, sermeye artışı, yatırım hasılatı ve yatırımların geri dönüşü gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulmaların ortaya çıktığı; damping marjlarının önemli oranlarda olması ve fiyat baskısı nedeniyle yerli üreticinin maliyetlerindeki gelişmeleri satış fiyatlarına tam olarak yansıtamadığı tespit edilmiştir. Fiyat kırılması oranlarının yüksekliği dikkate alındığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesinin mümkün bulunmadığı görülmüştür.

 

Öte yandan, toplam firma cirosunun %58’ini oluşturan soruşturma konusu ürünlerin kârlılığında görülen bu olumsuz gelişmelerin, yerli üretim dalının tüm faaliyetlerini kapsayan büyüme, sermaye artışı, dönem net kârı ile yatırım hasılatı oranı ve yatırımların geri dönüş oranı gibi firma geneli göstergelerde görülen bozulmalarda etkin bir rol oynadığı anlaşılmıştır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

 

Dampingli ithalatın etkisi

Madde 20 - Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu matkap uçları ve parmak frezeler ithalatının, nispi ve mutlak olarak arttığı, dampingli ithalatın fiyatlarının düştüğü ve yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir. Aynı dönemde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklar tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında, 2000-2002 döneminde yerli üretim dalında gözlemlenen artan olumsuz gelişmeler ile dampingli ithalatın miktar ve değerinde gözlemlenen mutlak ve nispi artış arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 21 - Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın mutlak değeri, 2000-2002 yılları arasındaki dönemde matkap uçları için aynı seviyelerde kalırken, parmak frezeler için düşüş kaydettiği; genel ithalat ve tüketim içindeki pazar paylarının ise her iki ürün için de düştüğü görülmüştür.

 

Soruşturma konusu ürünlerde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat, gerek miktarı, gerek birim fiyatları, gerekse piyasa payındaki eğilim sebebiyle yerli üretimde ortaya çıkan zararda bu aşamada etkili olabilecek bir unsur olarak görülmemiştir.

 

Diğer unsurların etkisi

Madde 22 - Yerli üretim dalının 2001 yılında yaşanan talep daralmasıyla beraber ekonomik sıkıntılarla karşılaştığı diğer ilgili taraflarca belirtilmiştir. SD’de ülke ekonomisinde görülen genel iyileşmeye paralel olarak soruşturma konusu ürün tüketiminin önemli ölçüde artış kaydettiği tespit olunmuştur. SD’de tüketimdeki bu artışa rağmen, yerli üretim dalının dampingli ithalatın baskısıyla fiyatlarını büyük ölçüde aşağı çekmiş olmasına karşın üçüncü ülkelerle birlikte önemli oranda pazar kaybına uğramış olması, zarar ile soruşturma konusu ülkeden yapılan dampingli ithalat arasında doğrudan bir illiyet bağına işaret etmektedir.

 

Matkap uçlarında ve frezelerde dampingli ithalatın fiyatlarının düşmesi ve soruşturmaya konu ithalatın da buna bağlı olarak artması ve pazar payını genişletmesi dikkate alındığında, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin bozulmasında dampingli ithalat ayrıca rol oynamıştır.

 

Bu sebeple, bahse konu talep daralmasının, dampingli ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği ve nedensellik bağının mevcut olduğu gerçeğini değiştirmediği görülmüştür.

 

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

Madde 23 - Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında nedensellik bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei verilen maddenin Türkiye’ye ithalatında karşılarında belirtilen tutarlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

 

 

 

Menşe Ülke

GTİP

Madde ismi

Dampinge Karşı Vergi

Çin.H.C.

8207.50.60.00.00

Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar

6 ABD Doları/Kg

8207.70.31.00.19

Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri

10 ABD Doları/Kg

 

 

Uygulama

Madde 24- Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları, tanımları ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.  

 

Yürürlük

Madde 25- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme
Madde 26- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.