rekabet

 

Resmi Gazete: 04.02.2005 Cuma Sayı: 25717 (Asıl) 

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)

Madde 1 - 30/4/2003 tarih ve 25094 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/6 ile 27/9/2004 tarih ve 25596 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/22 sayılı Tebliğlerin "Karar" matlaplı maddelerinde bulunan "Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç" ifadesi, "8714.92.10.00.00 GTİP'de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan