Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.08.1999 Cumartesi Sayı: 23800 (Asıl) 
Rekabet Kurumu Başkanlığından:
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/1999 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ 
 
Tebliğ No: 1999/1 
  
           Madde 1- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezaları; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 28/7/1999 tarihli ve 4421 sayılı Kanun ile değişik Ek I inci maddesinin (b) bendinin (9) numaralı alt bendindeki usule göre, 31/12/1999 tarihine kadar geçerli olmak üzere; 

Eski Para Cezası Miktarları                                                         31/12/1999 Tarihine Kadar Geçerli 
                                                                                                           Yeni Para Cezası Miktarları 
4054 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının; 
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 100,000,000.- TL.'den                        800,000,000.- TL.'ye 
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 100,000,000.- TL.'den                        800,000,000.- TL.'ye 
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı  50,000,000.- TL.'den                         400,000,000.- TL.'ye 
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı  60,000,000.- TL.'den                         480,000,000.- TL.'ye 

İkinci fıkrasında öngörülen cezanın alt sınırı 200,000,000.- TL.'den           1,600,000,000.- TL.'ye 

4054 sayılı Kanunun 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının; 
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 50,000,000.- TL.'den                         400,000,000.- TL.'ye 
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 25,000,000.- TL.'den                         200,000,000.- TL.'ye 
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 25,000,000.- TL.'den                         200,000,000.- TL.'ye 
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 20,000,000.- TL.'den                         160,000,000.- TL.'ye 
yükseltilmiştir. 

            Madde 2- Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.