Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 23.12.2005 Sayı: 26032 (Asıl) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 25 inci Maddesine, 5326Ssayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2006 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2005/03)

Madde 1 - 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanun ile değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü maddesi hükmü uyarınca ve 17/7 nci maddesindeki usule göre 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 353 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2005 yılı için yeniden değerleme oranı olan %9,8 (dokuz virgül sekiz) artış esas alınarak, 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

 

 

 

4077 sayılı Kanun'un 25 inci Maddesinin;

 

 

1/1/2005-31/12/2005

tarihleri arasında

 

 1/1/2006-31/12/2006

 tarihleri arasında

 

Birinci fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

71,45 YTL

 

 

  78 YTL

 

 

İkinci fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

142,89 YTL

 

 

  156 YTL

 

Üçüncü fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

357,23 YTL

 

 

392 YTL

 

Dördüncü fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

714,46 YTL

7.144,60 YTL

 

 

784 YTL

7.844 YTL

 

 

Beşinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

1.428,92 YTL

285,78 YTL

 

 

1.568 YTL

313 YTL

 

Altıncı fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

 

2.857,84 YTL

 

 

3.137 YTL

 

Yedinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

 

7.144,60 YTL

142.892,00 YTL

142.892,00 YTL

 

7.844 YTL

156.895 YTL

156.895 YTL

 

Sekizinci fıkrasındaki

ceza miktarları:

 

 

5.001,22 YTL

50.012,20 YTL

 

5.491 YTL

54.913 YTL

 

Onuncu fıkrasındaki

ceza miktarı:

 

 

71.446,00 YTL

 

78.447 YTL

 

Madde 2 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.