Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.08.1995 Sayı: 22384 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
 
4077 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları Ödeme İle İlgili Tebliğ
TRKGM-95/104-105
    
            Amaç  
            Madde 1-  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 29 ve 31 inci  maddeleri uyarınca, yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon Lira ve daha yukarıda olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve bu statüdeki ortaklıkların sermaye artırımı halinde artırılan sermayelerinin binde ikisi nisbetinde yapılacak ödemelere ilişkin uygulama esasları bu Tebliğ'de düzenlenmiştir.  

            Kapsam  
            Madde 2- Bu Tebliğ hükümleri, yeni kurulacak anonim ve limited şirket statüsündeki ortaklıklar ile sermaye artırımında bulunacak anonim ve limited şirket statüsündeki ortaklıklara uygulanır.  

            Tanımlar  
            Madde 3- Bu Tebliğ'in uygulanmasında;  

            a) Bakanlık : Sermaye ve Ticaret Bakanlığını,  

            b) Ödeme : 4077 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre yapılması gereken binde iki tutarındaki ödemeyi,  

            c) Banka Dekontu   : Binde iki tutarındaki ödemelere karşılık TC Merkez Bankası veya TC Ziraat Bankası Şubeleri tarafından verilen dekontu,  

            d) Ortaklık : Anonim ve limited şirketleri, banka, sigorta, finansman ve benzeri şirketleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki anonim ortaklık niteliğinde, bağlı ortaklık ve iştirakler dahil kamu iktisadi teşebbüslerini,  

            e) Sermaye Artırımı: Sermayenin nakit olarak artırılması, ferdi işletmenin veya T.Ticaret Kanunun 146 ncı maddesine göre şirketlerin devralınmasından dolayı sermayenin artırılması, ayın nev'inden sermaye konulması, değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi ve diğer iç kaynakların sermayeye eklenmesi suretiyle yapılacak sermaye arttırımını,  

            f) KHK : Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,  

            ifade eder.  

            Banka İşlemleri  
            Madde 4- Ortaklıklar, kuruluş aşamasında sermayenin, sermaye artırımı işlemlerinde ise, artırılan miktarın binde ikisini TC Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Hesabına yatırmakla yükümlüdürler.  

           TC Merkez Bankası Şubesinin bulunmadığı yerleşim merkezlerinde sözkonusu ödeme; TC Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesaba aktarılmak üzere, TC Ziraat Bankası Şubelerine yapılır.Bu takdirde kuruluş veya sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde TC Ziraat Bankası Şubelerince düzenlenen dekont esas alınır.  

            Banka Dekontunda, ortaklığın ticaret ünvanı, ödeme tutarı, vezne alındı kaşesi ile bu paranın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması hesabına yatırıldığı hususları belirtilir.  

            Kuruluş ve Sermaye Artırımında Ödeme  
            Madde 5- Ödemenin yapıldığına ilişkin dekontun; ticaret sicil memurluklarına tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunludur. Bu dekontun başvuru belgeleri arasında bulunmaması halinde tescil işlemi yapılmaz.  

            Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Ortaklıklarda Ödeme  
            Madde 6- Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanan ortaklıkların, Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımları bu Tebliğ hükümlerine tabidir.  

            Bu kapsamdaki ortaklıklar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tescile mesnet belge ile birlikte banka dekontunu da ticaret sicili memurluğuna vermek zorundadırlar. Banka dekontunun bulunmaması halinde ticaret sicili memurluklarınca tescil işlemi yapılmaz.  

            Kuruluş veya Sermaye Artırımından Vazgeçme  
            Madde 7- Kuruluş veya sermaye artırımında vazgeçilmesi halinde, yapılan ödeme tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Bakanlık Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulması gereklidir. Dilekçeye banka dekontu, noterden tasdikli sarfı nazar kararı, ticaret sicili memurluğu tarafından düzenlenen tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.  

            Bu durumda; Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine ödeme tutarı yatıranlara geri verilir.  

            Bilgi Verme Zorunluğu  
           Madde 8- Ticaret sicili memurlukları dörder aylık periyodlar halinde bu Tebliğ'e ekli cetveli doldurarak Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne gönderirler.  

            Ticaret Sicili Memurluğunun Sorumluluğu  
            Madde 9- Ticaret Sicili memurluğu,ödemenin tam ve doğru olarak yapıldığını ve banka dekontunun bu Tebliğ'e uygun olarak düzenlendiğini araştırarak kontrol etmekle yükümlüdür.4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 29 uncu maddesi ile bu Tebliğ hükümlerine aykırı tescil işlemleri sonucunda;559 Sayılı KHK ile değişik 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 27,28 ve 274 üncü maddeleri uyarınca;ödemenin yapılmamasından veya eksik ödemelerden dolayı ticaret sicili memurları sorumludur.  

            Geçici Madde 1 - Bu Tebliğ hükümleri,559 Sayılı KHK'nin Geçici 2 nci maddesi hükmü uyarınca;  

            - Sermayesini beşmilyar Liraya çıkartacak olan anonim şirket statüsündeki ortaklıklara,  

            - Sermayesini beşyüzmilyon Liraya çıkartacak olan limited şirket statüsündeki ortaklıklara,  

            27.06.1997 tarihine kadar uygulanmaz.  

            Bu miktarlar üzerinde yapılacak sermaye artırımları bu Tebliğ hükümlerine tabidir.  

            Yürürlük  
            Madde 10- Bu Tebliğ 08.09.1995 tarihinde yürürlüğe girer.  

            Yürütme  
            Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.  

 .............TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU İÇİN % 02 ÖDEME CETVELİ 
ORTAKLIK ÜNVANI
ADRES
KURULUŞ VE SERMAYE TUTARI*
(BİN TL)
ARTIRILAN SERMAYE TUTARI (BİN TL)
ÖDENEN %02 TUTARI (BİN TL)
ÖDEMENİN YAPILDIĞI BANKA- ŞUBE ADI
           
           
           
           
           
           
           
             NOT:  
            (*) Bu sütunda sadece yeni kurulan ortaklıkların kuruluş sermayesi belirtilecek sermaye artırımında bulunan ortaklıkların kuruluş sermayesi yazılmayacaktır.