Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24/10/1998 Cumartesi Sayı: 23503 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:  
4369 SAYILI KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ
Seri No:2
   
            Bilindiği gibi 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 48 inci maddenin uygulanması ile ilgili açıklamalara 1 Seri Nolu 4369 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğde yer verilmiştir. 

            Söz konusu geçici 48 inci madde hükmü uyarınca 30 Ekim 1998 tarihine kadar bildirilmesi gereken envanter listeleri, bu tarihin Başbakanlıkça idari izin olarak ilan edilmesi ve tatile rastlaması nedeniyle, 2 Kasım 1998 günü mesai saati bitimine kadar verilebilecektir. 

            Öte yandan, 1 Ekim 1998 tarihinden 2 Kasım 1998 tarihi mesai saati bitimine kadar vergi dairelerine envanter listeleriyle bildirilen kıymetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, 25 Kasım 1998 tarihi akşamına kadar verilecek 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve bu süre içerisinde ödenecektir. 

            Tebliğ olunur.